ועידת מפלגת העבודה התשיעית - 29.6.2014

Thank you for rating this article.

הזמנה למושב של הועידה התשיעית של מפלגת העבודה ואשר תתקיים ביום א' 29.6.2014 בשעה 18:00 במלון דן-פנורמה (קויפמן 10, תל-אביב).

הנדון: הזמנה לכינוס הוועידה התשיעית של מפלגת העבודה

אני מתכבד להזמינכם לכינוס של הוועידה התשיעית של מפלגת העבודה.

על סדר יומה של הוועידה התשיעית

1. אישור סדר יום הועידה.

2. סקירת יו"ר מפלגת העבודה וראש האופוזיציה – ח"כ יצחק הרצוג.

3. תיקון תקנון מפקד וחברות – כחלק מתוכנית 2016 והקריאה לחברים להתפקד, מוצע להקטין את דמי החבר לגמלאים וצעירים עד גיל 25 כמפורט בדברי ההסבר וההרחבה.

4. דיון ואישור המלצות הוועדה לבחינת המבנה הארגוני (להלן: "הוועדה") – ניתן לצפות בהמלצות הוועדה באתר המפלגה.

5. אישור תיקוני חוקה בהתאם להמלצות הוועדה לבחינת המבנה הארגוני ומזכירות הלשכה אשר אושרו על ידי ועדת חוקה- מצ"ב בדברי ההסבר.

6. אישור ועדת בחירות בראשות שופט בית המשפט המחוזי (בדימוס) יעקב שמעוני.

7. אישור תיקוני תקנון הבחירות לבחירות ללשכת המפלגה – ניתן לצפות בהעתק התקנון באתר המפלגה.

8. אישור תיקוני תקנון הבחירות לבחירות למזכ"ל המפלגה – ניתן לצפות בהעתק התקנון באתר המפלגה.

9. ועדת הבחירות תהא מוסמכת לקבוע את מועדי הבחירות ללשכת המפלגה ומזכ"ל ובלבד שהמועדים יתקיימו עד ליום 31.12.2014.

10. התליית תוקפו של סעיף 16 (ג)(2) לחוקה לפיו תוקפו של סעיף זה יעמוד בתוקף עד לבחירת המזכ"ל ולא יאוחר מ - 31.12.2014.

11. אישור מינוי מבקר פנים – רו"ח בועז יפעת.

12. אישור הגדלת מועצות הסניפים לבקשת הסניפים הבאים : (עכו, רחובות גבעתיים, אשדוד) וזאת בהתאם לסעיף 103 ה' לחוקת המפלגה.

13. במידה ולא ימוצה הדיון בסדר היום או בגין דחייה כלשהי של מועד הכינוס, תתכנס ועידת המפלגה פעם נוספת ביום ה', 7/2014 / 3 בשעה 17:30 באותו המקום או במקום אחר כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

הנכם מתבקשים לעקוב אחרי הנספחים, פרטים נוספים, שינויים וכל עדכון נוסף שיופיע באתר המפלגה באינטרנט www.havoda.org.il[תוספת 26.6.2014] ראו תוספות לסדר יום הועידה.שלכם בברכת חברות וחברים,

ח "כ יחיאל (חיליק) בר, מזכ"ל המפלגה

דברי הסבר והרחבה לסעיפים שעל סדר היום:

חברות וחברים נכבדות/ים.

1. בינואר 2014 הקימה ועידת המפלגה, ועדה לבחינת המבנה הארגוני של המפלגה (להלן: "הועדה"), במטרה לבחון את המבנה הארגוני של המפלגה, ולבחון מידת התאמתו לרוח התקופה ולאתגרים הניצבים בפני המפלגה כיום.

2. חברי הועדה בראשות היו"ר מוטי עג'מי והסגנית איילת נחמיאס-ורבין , יחד עם חברי הועדה, קיימו דיונים ופגישות עבודה במשך עשרות שעות, אשר התבססו בין היתר על ניירות עבודה, הצעות ורעיונות שנשלחו על ידי כלל חברי המפלגה, בעקבות "קול קורא" אשר פורסם על ידי הנשיאות.

3. הועדה הציעה הצעות בנושאים שונים ובחנה את הצעות חברי המפלגה, בראייה לטווח ארוך אל מול האתגרים העומדים בפני המפלגה בעידן הנוכחי, תוך יצירת פתיחות, שקיפות וקשרי גומלין בין חברי המפלגה כולם, לפעולת נבחרי המפלגה במוסדות השונים ונבחריה בכנסת.

4. עבודת הועדה לוותה לא אחת בקשיים אל מול האתגרים העומדים בפני המפלגה, ואולם המנדט שניתן לוועדה לא אפשר לוועדה לדון בכל ההיבטים שעלו "מהשטח", ולמרות פניות חברי מפלגה, הועדה פעלה במסגרת סמכויותיה בלבד. כאמור, יש לתת את הדעת, בהמשך, לנושאים נוספים המעסיקים את החברים, ולבחון האם יתאפשר להרחיב את המנדט של הועדה.

5. הועדה פעלה על מנת לאזן בין שמירה על הערכים הבסיסיים של מפלגת העבודה כמפלגה דמוקרטית, לבין הצורך לשדד ואולי "לנער" את המערכת כגוף אידיאולוגי ערכי המבקש לשתף את מירב החברים בפעולת המפלגה. יש לזכור כי מפלגת העבודה הינה אחת מהמפלגות הבודדות בכנסת ישראל ובנוף הישראלי אשר בנוסף לסיעתה בכנסת מבקשת לנהל שיח אידיאולוגי ערכי עם מירב חבריה באמצעות הגופים השונים החל מהחבר הבודד, דרך הסניף המקומי המשך במחוז וכלה במוסדות המפלגה (לשכה- מרכז- ועידה).

6. מעטות הן המפלגות שפועלות בדומה למפלגת העבודה ואולם הועדה בחרה להמשיך ולדבוק בגופים הסטטוטוריים מכוח החוקה ולא לוותר עליהם; והכל על מנת לשתף את מירב החברים בד בבד עם האפשרות להנהיג ולנהל חיי מפלגה באופן יעיל ואפקטיבי.

7. מסקנות הועדה אושרו על ידי מזכירות הלשכה ועובדו לתיקוני חוקה על ידי ועדת חוקה כמתחייב מחוקת העבודה.

8. תיקוני החוקה המתחייבים מהמלצות הועדה שאושרו על ידי ועדת חוקה, כמתחייב מחוקת העבודה.

הוראות שעה:

תוקף: ההוראות המפורטות להלן יהיו בתוקף עד לתום 4 חודשים שלאחר כינונה של הועידה העשירית של מפלגת העבודה.

1. בתקופת כהונת הועידה התשיעית לא יבחר מרכז מפלגה אלא תבחר לשכה שתמנה 401 חברים בהתאם לתקנון לשכה שיאושר על ידי הועידה.

2. בכל עניין הקשור בלשכת המפלגה, הוראת שעה זו תכנס לתוקף עם בחירתה של לשכה חדשה

3. לשכת המפלגה תכנס את הועידה בהתאם לצורך, ובהתאם לתקנון הועידה התשיעית.

בסעיפים המפורטים להלן בכל מקום בו נאמר "מרכז המפלגה" או "המרכז" או "ועידת המפלגה" או "הועידה" יירשם בשינויים המחויבים "לשכה" או "לשכת המפלגה" או "הלשכה": 39 ; 42 (ה); 48 (א), (ג) ו-(ה); 84 ; 87;85 (ח') 88 (ב) ו-(ג); 96 (א) ו-(ג); 99 (א); 109 (א); 110 (ח); 113 (ז); 121 (ב); 122 (ב) ו-(ג); 124 (א); 125 (א); 126 (א); 127 (א); 128 (ב); 129 (א); 153 ; 155 ; 161 ; 163 (ג); 207 ; 220

סעיף 3 ישונה כולו כדלקמן:

"ועידת המפלגה תיבחר אחת לארבע שנים, על פי תקנון בחירות ולוחות זמנים שלשכת המפלגה תאשר".

בסעיף 6 (א) יתווסף בסיפא:

"לאחר בחירתה של לשכת המפלגה, סדר יום הועידה יאושר על ידי הלשכה טרם כינוס הועידה".

סעיף 19 לחוקה יתוקן כולו כדלקמן:

הלשכה תהא מורכבת מחברי מפלגת העבודה מספר חברי הלשכה יעמוד על 401 חברים בהרכב הבא:

40% יבחרו בסניפים ובמחוזות.

30% יבחרו על ידי צירי הועידה (להלן רשימה מרכזית).

עד 30% בעלי תפקידים בתוקף תפקידם.

הקצאת החברים לסניפים ולמחוזות ובתוקף תפקידם תהא בהתאם לתקנון הבחירות ללשכה כפי שיאושר על ידי הועידה.

תיקוני חוקה:

סעיף 5 (ב) ישונה כולו כדלקמן:

"ועידת המפלגה תתכנס לוועידה שנתית אחת לפחות".

יתווסף סעיף 16 (ד) כדלקמן:

1. מזכ"ל המפלגה יכהן בתפקידו 4 שנים אלא אם נבחר לתקופת כהונה נוספת.

2. נבחר המזכ"ל לכנסת, יערכו בחירות לתפקיד המזכ"ל בתוך 6 חודשים".

לסעיף 17 יתווסף, סעיף (ג 1)

"לאשר תקנונים וכללים בהתאם לחוקת המפלגה, לאשר בעלי תפקידים ומינויים אלא אם הסמכות הוקנה במפורש לוועידה או למזכירות הלשכה".

סעיף 20 לחוקה יחזור לנוסחו, טרם התלייתו בהתאמה לשינויים בהעדר מרכז:

"על אף האמור בסעיף 19 רשאית הועידה, בהמלצת הלשכה, לצרף ללשכה חברים נוספים שמספרם הכולל לא יעלה על 10% מהמספר המרבי של חברי הלשכה".

הסעיף הותלה ומוצע להחזירו וזאת כחלק מפעילות הלשכה.

לסעיף 30 (ה) לחוקה תתוסף התוספת כדלקמן:

במקום "תבחר בשלושה" יבואו המילים "תבחר בחמישה". כמו כן לאחר המילים "חברי מפלגה" יתווספו המילים "כאשר לפחות 2 מתוך החמישה תהינה נשים".

סעיף 82 (ב) ישונה כולו כדלקמן:

"אזרח תושב ישראל שמלאו לו 18 ואיננו חבר מפלגה או רשימה אחרת יכול להגיש בקשה להתקבל כחבר המפלגה".

סעיף 82 (ג) ישונה כולו כדלקמן:

"חבר תנועת ברית העבודה הציונית )ע"ץ( או חבר התנועה הציונית, שעלה ארצה, שיגיש בקשה להתקבל כחבר המפלגה".

סעיף 87 (ד) ישונה כולו כדלקמן:

"לפרסם דבריו ודעותיו באמצעי התקשורת השונים של המפלגה, כפוף לכללי עריכה מקובלים, ובלבד שלא יהא בדברים משום עבירה על הדין".

סעיף 87 (ה) ישונה כולו כדלקמן:

"להשתתף במשאל חברים שייערך מידי פעם, בנושא בעל חשיבות לקביעת דרכה של המפלגה".

סעיף 88 (ד) ישונה כולו כדלקמן:

"חבר יוכל לבחור ולהיבחר במקום מגוריו בלבד. ואולם, חבר המבקש להיבחר שלא במקום מגוריו יהא חייב להוכיח זיקה למקום הבחירה בו הוא מבקש להיבחר".

סעיף 99 (א) ישונה כולו כדלקמן:

"לסייע בקבלת חברים חדשים למפלגה , על פי תקנון שיאושר על ידי מוסדות המפלגה המוסמכים בהתאם לסעיף 84 לחוקה".

סעיף 99 (ה) ישונה כולו כדלקמן:

"לקבוע רשימת- מועמדים של המפלגה לרשות המקומית ולמרחב ההסתדרות, פרט למועמד לכהן בראש הרשות המקומית, ולמועמד לכהן כיו"ר מרחב ההסתדרות, שייבחרו על פי הוראות החוקה. בהתאם לשיטת-הבחירות שתקבע מזמן לזמן על-ידי המוסדות המוסמכים של המפלגה" .

סעיף 99 (ו) יתוקן:

במקום המילים "במועצות הפועלים" יבואו המילים "במרחב ההסתדרות".

לסעיף 99 (ט) יתווסף בסיפא:

"וזאת בהתאם לדרישת הלשכה".

סעיף 99 (י)

בתחילת הסעיף יתווספו המילים "לסייע למפלגה".

יתווסף סעיף 99 א לחוקת המפלגה כדלקמן:

"המזכיר יפעל על מנת ליישם את תפקידיו וסמכויותיו של הסניף כאמור בחוקת המפלגה. המפלגה תפעל לאפשר למזכיר הסניף, לעמוד בדרישות החוקה כאמור בכפוף ליכולות הכלכליות והארגוניות של המפלגה".

לסעיף 103 ג סייפא יתווסף:
"הגוף הבוחר למועצת סניף או סניף משנה או מחוז יהיו חברי הסניף או סניף המשנה או המחוז בהתאמה".

סעיף 103 ד ישונה כדלקמן:

לאחר המילה "חודשים" יתווספו המילים "או בהתאם לצורך".

סעיף 104 (ב) ישונה כולו כדלקמן:

"מזכירות הסניף תתכנס בהתאם לצורך".

סעיף 105 (ג) (1) ישונה כולו כדלקמן:
"לסייע לקבל חברים חדשים למפלגה, קבלתם מותנית באישור אגף מפקד חברות במפלגה".

ספר החברים, יועמד לרשות מזכירי הסניפים והמחוזות, בכפוף להוראות הדין ובהתאם להסדרים משפטיים".

לסעיף 105 (ג) (3) יתווספו המילים כדלקמן:

"כמו גם בנושאים שונים העומדים על סדר יומה של המפלגה, בכפוף להוראות החוקה".

בסעיף 112 נפלה טעות סופר:

במקום המילה "לשלוש" יכתב "לשלול".

סעיף 130 (א) יתוקן כדלקמן:

לאחר המילה "באישור" תבוא המילה "מזכירות".

סעיף 130 (ג) יתוקן כדלקמן:

לא אישרה מזכירות הלשכה קיומו של חוג כאמור, רשאים המבקשים לערער על החלטת מזכירות הלשכה בפני לשכת המפלגה.

סעיף 130 (ד) יתוקן כדלקמן:

לאחר המילה "ארצי, "תבוא המילה "שמזכירות הלשכה".

יתווסף 130 א לחוקה כדלקמן:

"פורום מזכירי הסניפים וסניפי המשנה יאגד וייצג את מזכירי הסניפים הנבחרים. דרכי פעולה/ תקנון של הפורום יקבע על ידי חבריו באישור לשכת המפלגה."

יתווסף 130 ב לחוקה כדלקמן:

פורום ראשי מחוזות יאגד וייצג את מזכירי המחוזות הנבחרים. דרכי פעולה/ תקנון של הפורום יקבע על ידי חבריו באישור לשכת המפלגה.

סעיף 132 לחוקה ימחק ובמקומו יבוא הנוסח כדלקמן:

(א) (1) בחירות לראשות המפלגה, יתקיימו פעם אחת בין בחירות כלליות לבחירות כלליות. הבחירות יתקיימו 14 חודשים לאחר הבחירות הכלליות לכנסת. תקנון בחירות לבחירת יו"ר המפלגה יאושר לפחות 120 יום לפני הבחירות לראשות המפלגה.

(2) נבחר יו"ר מפלגה, הוא יהיה מועמדה לכהונת ראשות ממשלה ויעמוד בראש רשימת המפלגה לבחירות לכנסת אשר יתקיימו לאחר בחירתו.

(3) ועידת המפלגה רשאית, לקבוע מועד נדחה אחר לבחירת יו"ר המפלגה.

(ב) מועמד המפלגה לכהונת ראש הממשלה ייבחר ע"י כלל חברי המפלגה. הבחירות תהיינה ארציות, כלליות, חשאיות, שוות ויחסיות ותתקיימנה ביום אחד.

(ג) מועמד שהתמודד על כהונת המועמד ליו"ר המפלגה ולא נבחר לתפקיד, יתמודד לרשימת המועמדים לכנסת במסגרת הליכי הבחירות לסיעת המפלגה לכנסת.

סעיף 135:

יבוטל.

לסעיף 146 (ג) יתווספו המילים כדלקמן:

לאחר המילים "בחירות לכנסת" יוספו המילים " תאשר לשכת המפלגה תקנון לבחירת נציגי המפלגה לכנסת בו תקבע ועדת הבחירות. תקנון הבחירות יקבע את הליכי הבחירות, והכל בכפוף להוראות החוקה".

לסעיף 216 (ב) תתווסף המילה כדלקמן:

לאחר המילה "בוועידה" תתוסף המילה "בלשכה".

יתוסף סעיף 224 (א) לחוקת המפלגה - כדלקמן:

"פרוטוקולים של דיוני מוסדות המפלגה, לרבות ישיבות הסיעה יפורסמו באמצעים האלקטרונים הקיימים למפלגה , בכפוף לכך שיו"ר כל ישיבה מוסמך לקבוע שדיון או חלק ממנו יערך בדלתיים סגורות.

יתוסף סעיף 224 (ב) לחוקת המפלגה כדלקמן:

"הנגשת המידע – המפלגה תפעל על מנת לפתח אמצעי קשר עם כלל חברי המפלגה על מנת לאפשר למירב החברים לקבל מידע על פעילות המפלגה, נבחריה והחלטות מוסדותיה.

אתר המפלגה יעמוד לרשות חברי המפלגה המבקשים לפרסם ו/או לקרוא לפעולה על ידי המפלגה ו/או נבחריה, באמצעות הנציגים המוסמכים של המפלגה".

9 . המלצות הועדה בנוסף לתיקוני החוקה כפי שהובאו לעיל – שהועידה מתבקשת לאשרם

בנוסף לתיקוני החוקה, ישנם המלצות נוספות שהועדה המליצה והם אושרו על ידי מזכירות הלשכה ואלו הם:

המוסדות השיפוטיים:

יאוחדו המוסדות השיפוטיים של המפלגה, לטריבונל שיפוטי אחד, דבר שימנע חשש לפעולה בחריגה מסמכות ו/או חוסר העד סמכות עניינית במקרים מסוימים.

היועץ המשפטי של המפלגה ביחד עם יו"ר ועדת חוקה ויו"ר המוסד לבירור עתירות יביאו בפני ועידת המפלגה הצעה לתיקון החוקה בעניין.

כי החלטות המוסד השיפוטי של המפלגה יפורסמו באתר המפלגה דבר שיגביר את השקיפות בעניינים הנוגעים לנושאים הציבוריים והמשפיעים על כלל חברי המפלגה.

הכלל הינו כי כל החלטות המוסד לבירור עתירות באתר המפלגה ואולם ליו"ר המוסד לבירור עתירות תהא הסמכות להורות על אי פרסום ההחלטה וזאת מטעמי צנעת הפרט ו/או מטעמים אחרים בהתאם לשיקול דעתו.

כמו כן, החלטות ועדת חוקה הנושאים אופי בעל ערך ציבורי, יפורסמו באתר המפלגה, ליו"ר ועדת חוקה תהא הסמכות להורות על אי פרסום ההחלטה וזאת מטעמי צנעת הפרט ו/או מטעמים אחרים בהתאם לשיקול דעתו.

9.1 למנות אחראי על חופש המידע כאמור בסיכום עבודת הועדה.

9.2 מנכ"ל/ראש מטה המפלגה – הועדה ממליצה כי יו"ר המפלגה רשאי למנות ראש מטה מפלגה / מנכ"ל שסמכויותיו יקבעו באופן הבא:

מזכירות הלשכה אישרה כי יו"ר המפלגה ימנה מנכ"ל/ראש מטה המפלגה, בעל סמכויות ביצועיות - סמכויות מנכ"ל המפלגה יקבעו על ידי היו"ר בהתייעצות עם מזכ"ל המפלגה.

9.3 הועדה ממליצה כי במסגרת השקיפות המחייבת את אופייה הדמוקרטי של המפלגה יתקבלו ההחלטות הבאות:

פרוטוקולים

פרוטוקולים, דיונים והחלטות מוסדות המפלגה, ובכלל זה ישיבות סיעה, יפורסמו באינטרנט, ויהיו נגישים לכלל חברי המפלגה והציבור.

דמוקרטיה ישירה

המפלגה תנהיג משאל חברים בנושאים קריטיים ובהכרעות מהותיות, בהתאם ליכולות טכנולוגיות קיימות וזמינות.

סל תקציב לפעילות הסניפים והמחוזות

יגובש סל תקציב לסניפים ולמחוזות לפי קריטריונים ברורים ) ביניהם גודל הסניף ( שיוכן על ידי ראש מטה המפלגה ויובא לאישור מזכירות הלשכה.

תקציב מפלגה שקוף

יוצג ללשכה לאחר אישור מזכירות הלשכה. צוות עבודה שימונה ע"י היו"ר והמזכ"ל ידון באופן הצגת התקציב.

חוגים

הועדה מכירה בחשיבות פעילות החוגים הרעיונים, תרומתם למפלגה ולשיח האידיאולוגי. הועדה ממליצה למזכירות הלשכה להקים צוות מצומצם, בראשות המזכ"ל וראש מטה המפלגה, שידון בדרכים לתמיכה ועידוד פעילות החוגים ויביא את המלצותיו בפני מזכירות הלשכה בפרק זמן סביר.

צירוף צירי ועידה : המלצת הועדה על הגדלת הועידה ב – 450 צירים נוספים, תובא לאישור הועידה לאחר הבחירות ללשכת המפלגה ולמזכ"ל.

10. ועדת בחירות:

בחירת ועדת בחירות אשר בראשה יעמוד שופט בית משפט מחוזי )בדימוס( נועדה לעקר את הפוליטיזציה מהליכי הבחירות ולו למראית עין ולהבטיח את תקינות הליכי הבחירות. חברי הועדה הנוספים הינם יו"ר ועדת כספים אבנר סטפק, ראש אגף מפקד חברים ערן בית דגן, יוסף עטיה ורינה רמות.

לאחר אישורי תקנוני הבחירות, ועדת הבחירות תקבע את מועדי הבחירות ובלבד שיתקיימו עד ליום 31.12.2014.

11. הגדלת מועצות סניפים: לאחר הבחירות הכלליות חלק ממועצות הסניפים ביקשו להגדיל את מספרן, ופנו מזכירות הלשכה על מנת להגדיל את המועצות, הסניפים פעלו בהתאם לחוקה, אולם לאור העובדה כי אין לשכה הנושא מובא לאישור הועידה. הסניפים מבקשים להגדיל את המועצה ב 10% וזאת בהתאם לחוקת המפלגה.

12. מינוי מבקר פנים למפלגה: משך שנים רבות נמנעה המפלגה למנות מבקר פנים למפלגה, יו"ר המפלגה ראה בכך עניין פסול וביקש לפעול על מנת למנות מבקר פנים, מזכירות הלשכה בחנה מספר רו"ח העוסקים בעניין ובחרה ברו"ח בועז יפעת המתמחה בין השאר בביקורת פנים, אישור המינוי מובא בהמלצת יו"ר ועדת ביקורת.

13. תיקון תקנון מפקד וחברות: בהמשך להערכות המפלגה במסגרת תוכנית 2016 מבקשת המפלגה לעדכן תקנון מפקד וחברות כדלקמן:

תיקון סעיפים 13 ו 17 לתקנון מפקד וחברות.

במקום האמור בסעיף 13 (א) (א) יבוא הנוסח כדלקמן:

"נבחרי ציבור בשכר (שרים, חברי כנסת) ישלמו דמי חבר בשיעור של 700 ₪.

ראשי רשויות ישלמו דמי חבר בשיעור של 350 ₪.

במקום האמור בסעיף 13 (א) (ד) יבוא הנוסח כדלקמן:

"דמי חבר שנתיים יהיו בשיעור של 75 ₪.

דמי החבר לצעירים עד גיל 25 , גמלאים יהיו בשיעור של 55 ₪".

הוראת שעה לשנים 2015-2017

במקום האמור בסעיף 17 (א)

"החל משנת 2015 המועד לחידוש דמי החבר, יהיו שנתיים וקלנדריים וזאת מיום התפקדות החבר, חברים שהתפקדו לפני 1.8.2014, חידוש החברות יהא בכל 31 בדצמבר בלא קשר למועד התפקדות החבר למפלגה".

הוראת שעה לשנת 2014

במקום האמור בסעיף 17 (ב) יבוא הנוסח כדלקמן:

"מי שהתפקד למפלגה בין המועדים 1 באוגוסט ועד 31 לדצמבר 2014 , יחול המועד לחידוש תשלום דמי החבר שלו ב - 31.12.2015 "

כמו כן יתווסף סעיף 17 (ה):

"יוקם צוות ועדת חריגים, בראשות יו"ר ועדת כספים, גזבר המפלגה, ראש אגף מפקד, לבחינת פניית חברים ו/או אגודות שיתופיות ביחס להקלות ו/או גביית תשלום בשונה מהאמור בתקנון זה, החלטות הצוות יובאו לאישור מזכירות הלשכה"

המפלגה רואה חשיבות רבה בהתפקדות חברים ולכן במסגרת תוכנית 2016 הועידה מתבקשת לאשר את התיקונים כאמור.

14. כאמור בהחלטת הועידה מיום 5.1.2014 הוקפא תוקפו של סעיף 16 (ג)(2) לחוקת העבודה, העוסק בכפל תפקידים של מזכ"ל העבודה עד ליום 30.6.2014 . לאור החלטת הועידה על דחיית הליכי הבחירות, וקיומן לא יאוחר מ - 31.12.2014 ועדכון תקנוני הבחירות במושב הועידה הנוכחי, מוצע להאריך את התליית תוקפו של סעיף 16 (ג)(2) לחוקה עד לבחירת המזכ"ל.

(וזאת בהמשך לבקשת היו"ר הנבחר מהמזכ"ל המכהן ח"כ חיליק בר שימשיך בתפקידו עד תום עבודת הועדה, הגשת המלצותיה ועריכת הבחירות על פי נהלים שיקבעו על ידי הועדה).

בהצלחה לכולנו, נתראה בועידהתוספות לסדר יום הועידה

"בהתאם לפסק דינו של יו"ר המוסד לבירור מיום 23.6.2014 (פורסם ביום 24.6.2014), נקבע כי:
השאלה האם יש להשלים את הצירופים לוועידה בהתאם להחלטת הועידה מיום 30.10.2012 והמלצות הועדה לבחינת המבנה הארגוני ,(להלן : "ההשלמה") לפני הבחירות המיועדות לבחירת מזכ"ל ולשכת מפלגה או לאחריהן, תובא להכרעת הועידה במסגרת ישיבת הועידה האמורה להתקיים ביום 29.6.2014.

דברי הסבר:
רצ"ב פסק דינו של יו"ר המוסד לבירור עתירות עו"ד אמנון זכרוני אשר קבע את העלאת הנושא על סדר יומה של הועידה."
"מפסק הדין עולה כי העתירה לא התקבלה אלא שהמוסד לבירור עתירות קבע כי השאלה שהונחה בפניו בעניין מועד הצירופים צריכה להיות מוכרעת בידי ועידת המפלגה וזאת בניגוד גמור לפרסומים מגמתיים באינטרנט וברשתות החברתיות"

הוספת סעיף לסדר יום הועידה

אישור צירי ועידה מתוקף תפקידם:

בהתאם לסעיף 25.3 לתקנון הבחירות לצירי הועידה התשיעית:

"צירים שצורפו מתוקף תפקידם יכהנו כל עוד הם משמשים בתפקידם. עם החלפתם באחר, יובא שם המחליף לאישור לשכת המפלגה. לאחר אישור הלשכה – יצורפו לספר צירי הועידה. התפטר ציר שצורף מתוקף תפקידו, לא ימונה תחתיו ציר אחר (למעט מחליפו בתפקיד כאמור ברישא)

בין הועידה האחרונה בה אושרו צירים מתוקף תפקידם לבין הועידה הקרובה נבחרו מספר בעלי תפקידים הזכאים לכהן כצירי ועידה מתוקף תפקידם והמחליפים בעלי תפקיד אשר סיימו את תפקידם.

ולכן יש להביאם לאישור הועידה.

רשימת הצירים:

ראשי ערים/מועצות מקומיות
שם פרטי שם משפחה
אבראהים אבו ראס
ישראל שושן אמרוסי
דיאב גאנם
טל גורקי
יורם ישראלי
ראיד כבהא
יצחק מירון
מזכירי סניפים חדשים
שם פרטי שם משפחה סניף
אריה נחום משנה קרית אתא
מזכירי סניף משמרת
שם פרטי שם משפחה סניף
מאיר אברז'ל סניף אשדוד
אבי יעקב בר קב סניף עפולה
מוטי קנפו סניף דימונה
אביחי חביב אוסדון סניף קרית גת
רובי אספרנסה סניף לוד
טלי הניה גולדרינג סניף פתח תקווה
שרון ברשטלינג כץ סניף הרצליה
מזל מאורה פורטה סניף אופקים
לירון קליין קפלן סניף אילת
איתי צוקרמן סניף רמת השרון
שיר שמרית ימין סניף קרית אונו
אלעד שפינדל סניף רחובות
אבישי בן אהרון מחוז קיבוצים
אור זיו סניף הוד השרון
איוב בדר מחוז דרוזי
איתי וייס סניף ראשון לציון
אביעד אריה הומינר סניף שוהם
קשת אוגד סניף רמת גן
שי ברשאי סניף אשקלון
נמרוד שלום וקסברגר סניף יהוד-מונוסון
אנדרי חודז'ר סניף עכו


----------------------------------------------------------------------

לגרסה המקורית ועדכונים, בקרו באתר מפלגת העבודה.

"כדי לקיים את יסוד השבת בחיי ישראל אינני צריך להסכמים בין מפלגתיים... השבת בשבילי היא מעמודי התרבות העברית וההישג הסוציאלי"
ברל כצנלסון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי