כינוס הוועידה ה10 בחמישי 10.1.19

Thank you for rating this article.

צירות וצירי ועידה יקרות/ים, 

הינכן/ם מוזמנות/ים לכינוס ראשון של הוועידה ה-10 של מפלגת העבודה, אשר יתקיים ביום ה', 10/1/19, בשעה 18:00 בגני התערוכה, ביתן 2 (D), תל אביב.

מפלגת העבודה

התכנסות והרשמה החל מהשעה 17:00 - שימו לב! הסעות ייצאו ממוקדים שונים ברחבי הארץ ‬- אנו מבקשים להרשם מראש בקישור הזה.

לקריאת סדר היום לחצו פה.

לתשומת לבכם, הסעות לועידה יצאו מהמוקדים הבאים:

חיפה – מרכזית המפרץ, סמוך לקניון לב המפרץ | בשעה 15:30 | איש קשר סימה ברנשטוק 050-2437770.
באר שבע – מרכז המורים | בשעה 16:15 | איש קשר רינה רמות 054-4440111.
ירושלים – בניני האומה | בשעה 15:30 | איש קשר אתי דוידוביץ' 054-2377424.
גליל מערבי – סניף המפלגה בכרמיאל | בשעה 15:00 | איש הקשר רן שוסטרמן 053-7621063.

ההסעה תצא בדיוק בזמן ובתנאי שיהיה רישום מראש לאוטובוס מלא.

סדר היום של הישיבה

הינו כדלקמן:

1. אישור סדר היום של הועידה.

2. צירוף חברים מתוקף תפקידם.

3. סקירת יו"ר המפלגה.

4. אישור תקנון נוהל עבודת הועידה העשירית.

5. אישור תקנון הבחירות המקדימות למועמדי מפלגת העבודה לכנסת ה-21 (פריימריז) ותיקון החוקה בהוראות שעה בהתאם לכך.

6. אישור הרכב ועדת הבחירות, לבחירות המקדימות למועמדי המפלגה לכנסת ה-21.

7. חילופי גברי בוועדת חוקה (שמות המועמדים יפורסמו באתר המפלגה בסמוך למועד כינוס הועידה).

8. שונות.

לקריאת סדר היום  לחצו pdf פה.

נספחים

לרשימת בעלי התפקידים שיצורפו לוועידה בתוקף תפקידם – לחצו כאן.

לתקנון הבחירות לבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת ה-21 + רשימת השכונות – לחצו כאן.

לתקנון עבודת הוועידה העשירית – לחצו כאן.

הרכב ועדת הבחירות הינו כדלקמן:

איתמר אביטן
גיל גולדנברג
פיצ'י דובינר
דליה היבנר
יוסי ורדי
חיה כהן
קובי מזרחי
רם פרדס
מימי צמח
בנוסף, יצורפו לוועדת הבחירות החברים הבאים:

שרה שונמי
עומרי שגב
אסף אגמון

בברכה, 

ערן חרמוני, מזכ"ל המפלגה

נספח ב': תקנון עבודת הוועידה העשירית

תקנון עבודת הוועידה העשירית כפוף לאישור הוועידה העשירית ביום 10 בינואר 2019

יו"ר הועידה

1. יו"ר המפלגה הינו יו"ר ונשיא הועידה ויהא רשאי ליטול את ניהול ישיבותיה בכל עת.

2. מזכ"ל המפלגה ישמש כמ"מ יו"ר הועידה.

ניהול הועידה

ליו"ר הועידה ניתנת הסמכות להעביר את ניהול ישיבת הועידה כולה או חלקה לאחד מחברי המפלגה, יו"ר המושב ישמש כנשיא המושב.

אישור סדר היום

1. סדר היום יוכן על ידי הנהלת המפלגה ויאושר על ידי הועידה בהצבעה גלויה בפתח ישיבתה.

2. הועידה בפתיחת המושב תוכל לאשר את סדר היום, גם אם לא נקבע כזה על ידי הנהלת המפלגה, זאת על מנת למנוע אפשרות של אי כינוס הועידה עקב החלטת מוסד זוטר ממנה.

תפקיד יו"ר הועידה ומ"מ

1. יו"ר הועידה, ממלא מקומו או נשיא המושב ינהלו את ישיבות הועידה ובכלל זה ובין השאר מוסמכים:

א. להנחות את דיוני הועידה בתחומי סדר היום שאושר ובהתחשב בהחלטות הועדה המתמדת.

ב. להחליט על מועדי פתיחת ישיבות הועידה, הפסקתן ונעילתן.

ג. לקבוע את סדר הדוברים ומספרם, להקציב זמן לכל עניין ולכל דובר, יו"ר המפלגה ומזכ"ל המפלגה יקבלו רשות דיבור כבקשתם.

ד. להפסיק נואם, לקוראו לסדר או לשלול ממנו את רשות הדיבור, באם התנהג שלא כשורה או שהוא חורג מהנושא שעל סד היום, או מהזמן שהוצא לו, או שפגע בסדרי הועידה בכבודה או בכבוד הזולת.

ה. להשגיח על קיום הסדר בועידה.

ו. לפקח על ניהול הפרוטוכולים של דיוני הועידה והפצתם וכן על הפרסומים היזומים ע"י הועידה והחלטותיה.

ערעור על החלטת יו"ר הועידה

1. חבר ועידה יהא רשאי להגיש ערר על החלטה של יו"ר ישיבה בעניין נוהלי שיש עליו הוראה מפורשת בתקנון זה. הערעור יוגש בכתב ליו"ר הועידה, לא יאוחר מ 48 שעות ממועד נעילת הישיבה נשוא הערר.

2. הערר יובא לבירור בישיבה הקרובה של הנהלת המפלגה, החלטתו של יו"ר הישיבה תעמוד בעינה כל עוד לא החליטה הנהלת המפלגה לקבל את הערעור ולשנות את החלטת יו"ר הישיבה.

סופיות

החלטות הנהלת המפלגה בתוקף סמכויותיה על פי תקנון זה הן סופיות ואין עליהן ערעור.

ועדת צירים

אגף מפקד וחברות אחראי על רישום ספר צירי הועידה, ניהול רשימות הצירים, הוספה וגריעה של חברים מתוקף תפקידם, על פי תקנון הבחירות לועידה.

דיון בהצעות

החלטה בועידה הצעות החלטה יובאו לאישור הועידה מטעם הנהלת המפלגה, או מי שהוסמך לכך מטעמה.

1. 10% מצירי הועידה או יותר, רשאים להציע להנהלת המפלגה הצעת החלטה (להלן "הצעת החלטה פרטית") במסגרת סדר היום, ההצעה תוגש בכתב להנהלת המפלגה.

2. יוזם הצעת החלטה פרטית רשאי לנמק את הצעתו, בפני הנהלת המפלגה. הייתה זו הסתייגות להצעת החלטה אחרת יגיב יו"ר המפלגה או מי שנקבע לכך מטעמו, על הצעת ההחלה הפרטית.

3. הנהלת המפלגה תדון בהצעת החלטה פרטית במועד שייקבע לכך ותחליט אם לקבל את ההצעה או לדחותה, כולה או מקצתה. ההחלטה תהיה סופית ולא יהיה אחריה דבר.

4. 30  מחברי הועידה רשאים להגיש לועידה הסתייגות או הצעת החלטה בנושא שעל סדר היום, ההצעה תוגש בכתב כשהיא חתומה בידי המציעים ליו"ר הועידה. על המסתייגים לקבוע מי ינמק מטעמם את ההסתייגות בועידה לא קבעו המסתייגים דובר בשמם, תקבע הנהלת המפלגה מי ינמק את ההסתייגות בועידה.

5. הועידה ו/או הנהלת המפלגה לא תדון בהצעת החלטה או בהצעת הסתייגות אם הוגשה במועד שיש בו לדעת יו"ר הועידה והנהלת המפלגה כדי לעכב את המהלך השוטף של דיוני הועידה.

סמכויות הנהלת המפלגה

1. לכנס את הועידה.

2. לקבוע ולהכין את סדר יומה של הועידה.

3. להביא לאישור הועידה את הצעות ההחלטה שהוכנו על ידה בהתאם לסדר יומה של הועידה ובהתאם לתקנון זה.

4. להמליץ בפני הועידה על הכנסת תיקונים ושינויים בסדר היום.

5. להכין ולהביא לאישור הועידה את הרכב המוסדות שהועידה בוחרת בהם, אם לא נקבע אחרת בתקנון.

6. להחליט בכל שאלה שהתעוררה בועידה ואין עליה הוראה בתקנון.

סדרי הדיון הצבעות בועידה ורשות הדיבור

1. אין לפתוח בדיבור ללא קבלת רשות מיו"ר הישיבה.

2. יו"ר הישיבה יקפיד על כך שהנואם לא יעבור על מכסת הזמן שהוקצבה לו.

3. אין לנהל ויכוח עם יו"ר הישיבה.

הצעות החלטה בכתב

הצעות החלטה, כולל תיקוני חוקה, שיאושרו על ידי הנהלת המפלגה והצעות החלטה שהוגשו ליו"ר הועידה, יעמדו לרשות צירי הועידה בכתב לפני ההצבעה, אלא אם כן קבע יו"ר הועידה, משיקולים של יעילות בדיון, כי לא ניתן לעשות כן.

דיון בהצעות החלטה

1. אורך הזמן לדיון בהצעות החלטה ייקבע על ידי הנהלת המפלגה או מי שהוסמך לכך על ידה ותוך התחשבות בסדר היום של הועידה.

2. אם לא קבעה הנהלת המפלגה, יינתן לדובר חמש דקות לנמק הסתייגות וכן יינתן לדובר בשם הנהלת המפלגה להגיב באותו שעור זמן.

3. רשאית הנהלת המפלגה לקבוע שמספר ההסתייגויות ינומקו על ידי המסתייג בבת אחת. ההנהלה תקבע את שעור הזמן שיינתן למסתייג להנמקת הסתייגותו.

הצבעות

1. ההצבעות בועידה תהיינה כולן גלויות.

2. ההצעה תתקיים בהרמת כרטיס חבר, או בדרך אחרת שתקבע הנהלת המפלגה.

3. כל הצבעה תהיה, בעד, נגד ונמנע.

4. אין להצביע בעמידה.

5. הצעת החלטה או הסתייגות, שהדעות עליה נחלקו בהצבעה שווה בשווה, תועמד שנית להצבעה. נחלקו הדעות שווה בשווה גם בהצעה השניה - רואים את ההצעה כאילו נדחתה.

6. בהצבעה בנושאים אישים או בעלי היבט אישי תתקיים הצבעה חשאית, אלא אם כן מדובר בבחירת מועמד יחיד.

פירוש התקנון

התעורר ספק לגבי הליך בועידה טרם שננקט, או במהלכו, או לגבי משמעותה או פירושה של הוראה בתקנון זה, תפסוק בעניין ועדת חוקה.

כינוס ועידה

ועידת המפלגה תכונס במקרים הבאים:

ז. אם החליטה הנהלת המפלגה בהצבעת רוב חבריה כי קיים צורך לכנס את הועידה תוכל לכנס את הועידה בתוך 10 ימים.

ח. אם אישרה הנהלת המפלגה בהצבעת רוב חבריה כי קיים צורך דחוף לכנס את הועידה, תוכל לכנס את חברי הועידה בתוך 72 שעות באמצעות משלוח הודעות SMS ו/או דוא"ל.

ט. אם הוגשה להנהלת המפלגה דרישה לכינוס הועידה לישיבה שלא מן המנין חתומה ע"י 28% מחברי הועידה, במקרה זה יחולו התנאים הבאים:

1) החתימות כאמור חייבות להיות מקוריות ובכתב בלבד(לא בפקס), ע"ג המסמך הכולל בראשו את פרוט הדרישה לכינוס הועידה, החתימות יהיו מיוחדות לאותה דרישה. בכינוס שלא מן המניין של הועידה יידרש מספר נוכחים מינימלי של 51% מחברי הועידה.

2) בכינוס שלא מהמניין של הועידה תינתן הודעה מראש של 14 יום לפחות על מועד כינוס הועידה.

תקנון הוועידה העשירית, להורדה pdf כקובץ.

נספח ג': צירופים

ועדת הצירופים תמליץ בפני הועידה לצרף אליה בסמכותה לפי סעיף 4 לחוקה וסעיף 1.8 לתקנון זה, כ-300 צירים אשר נבחרו כנציגי המפלגה ואושרו ע"י ועדת הצירופים כמפורט להלן: 

1. יו"ר המפלגה.

2. מזכ"ל המפלגה.

3. חברי סיעת העבודה בכנסת.

4. ראשי רשויות שהינם חברי מפלגה.

5. יו"ר ההסתדרות, חברי הנהגת ההסתדרות, יו"ר בינ"ה, יו"ר מרחבים, יו"ר נעמ"ת, יו"רי מרחבים בהסתדרות, יו"ריות מרחבי נעמ"ת, חברות הנהלת נעמ"ת, יו"ר סיעת העבודה בהסתדרות ונעמ"ת וראשי איגודים מקצועיים שהינם חברי מפלגה.

6. מזכירי סניפים ומחוזות ומזכירי סניפי משנה ובתנאי שביום הקובע לפחות 150 חברים בסניף, במחוז או בסניף המשנה בהתאמה.

7. חברי הנהלת ההסתדרות הציונית - ראשי הקק"ל וראשי קרן היסוד, ראש הסוכנות היהודית, יו"ר ומזכיר תנועת העבודה הציונית שהינם חברי מפלגה.

8. יו"רים ארציים של: ותיקי התנועה, תא החברות, משמרת צעירה.

9. יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית וסגניו (עד 2 סגנים) ויו"ר אגודות הסטודנטים במוסדות המאושרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, חברי מפלגה.

10. יו"ר המשמרת הצעירה בסניפים, שנבחרו ע"י חברי המשמרת בישוב, ובתנאי שיש יותר מ- 25 חברי משמרת בסניף האמור וכן בתנאי שביום הקובע לפחות 150 חברים בסניף.

11. יו"ר ועדת חוקה ויו"ר המוסד לבירור עתירות.

12. יו"ר הסתדרות הגמלאים והסגנים (עד 2 סגנים).

13. חברי הנהלת המפלגה.

14. מזכ"ל התנועה הקיבוצית; מזכ"ל תנועת המושבים; מזכ"ל האיחוד החקלאי.

15. ראשי מכינות קדם צבאיות שהנם חברי מפלגת העבודה.

להורדה כקובץ לחצו pdf כאן.

"אין הסוציאליות באה לבטל את הלאומים או להכניעם או להטמיעם, כי אם להביא חרות לכל עם ולהשכין צדק בין עם ועם"
ברל כצנלסון, אחד במאי תרצ"ד

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי