הבחירות לרשימת העבודה לכנסת ה21

Thank you for rating this article.

מפלגת העבודההבחירות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת העשרים ואחת, יתקיימו ביום ב' בתאריך 11.2.2019 ובאתרי ההצבעה ברחבי הארץ ובהתאם לתקנון הבחירות.

[עדכון 11.2.19] תוצאות הבחירות לרשימת העבודה לכנסת (כולל סידור אחרי שריונים והבטחת יייצוג).

[עדכון 7.2.19] קלפי חיילים ואנשי מילואים מיוחדת בשישי 8.2 בתל-אביב.

[עדכון 1.2.19] הודעה לבוחר\ת לבחירות לרשימת העבודה לכנסת ה-21 וכן רשימת קלפיות ארצית ושעות הפתיחה שלהן.

[עדכון 17.1.19] המועמדים בפריימריז לרשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-21.

[עדכון 6.1.19] ‫נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות מוקדמת לקראת הפריימריז לרשימת המפלגה.‬ ‫לפרטים נוספים.

ההרשמה המוקדמת נועדה לצורך קבלת טיוטת פנקס הבוחרים ובכפוף לאישור ועידת המפלגה (לעיון בתקנון הבחירות, לחצו פה).

טרם הגשת המועמדות אתם מתבקשים לקרוא בעיון את התנאים: מועמדות מוקדמת 3.1.19. לאחר קריאת התנאים, יש למלא את הטפסים הבאים ולהגישם – יחד עם דמי הרישום – לאגף המפקד והדאטה בין השעות 09 ל-17 ובתיאום מראש.

בנוסף, הנהלת המפלגה התכנסה ביום ראשון 6.1.2019 וקיבלה החלטות בנוגע לשיריונים והבטחות ייצוג ברשימת העבודה.

מפלגת העבודההחלטת הנהלת המפלגה

"* ועידת מפלגת העבודה החדשה מתכנסת בחמישי: "מחויבים לשינוי בישראל"* - *לפחות שישה מתוך 21 המקומות הראשונים ברשימה ישמרו לנשים*

חברי הנהלת מפלגת העבודה אישרו היום את החלטתו של יו"ר המפלגה והמועמד מטעמה לראשות הממשלה, אבי גבאי, בנוגע לרשימת המפלגה לכנסת. רשימה שתייצג את החברה הישראלית על כל גווניה.

לראשונה, ברשימת מפלגת העבודה לכנסת הקרובה ישמרו לנשים שלושה מקומות בעשירייה הראשונה. בנוסף, עוד שלושה מקומות ישמרו לנשים עד המקום ה21. כך שסה"כ ישמרו לנשים לפחות שישה מקומות עד המקום ה-21 ברשימה.

בנוסף, החליט גבאי כי ברשימה ישמרו שלושה שריונים על פי החלטתו. שריוני היו"ר נקבעו למקומות 2, 10 ו-16.

בנוסף, נציגות הקיבוצים קודמה למקום ה-14 ושני נציגים למיעוטים ייוצגו במקומות 17 ו-23.

כפי שפורסם בשבוע שעבר, ביום חמישי 10.1.19 ייערך בגני התערוכה כינוס חגיגי וראשון של הועידה החדשה במסגרתו צפויה הועידה להצביע גם על רשימת המיקומים של המועמדים לכנסת ה-21.

הפריימריז לכנסת ייערכו ב11.2.19. כ-60 אלף חברי המפלגה יבחרו את נציגיהם בקלפיות ברחבי הארץ ויחד נרכיב רשימה מצוינת של מועמדים שמחויבים לשינוי פני המדינה".

שובו להתעדכן באתר המפלגה.

תקנון הבחירות המקדימות למועמדי המפלגה לכנסת העשרים ואחת

כפוף לאישור הוועידה העשירית ביום 10 בינואר 2019

1. הגדרות

הגדרה

"בעל זכות בחירה " או "בעל זכות לבחור"

אדם הנו בעל זכות בחירה במידה והוא עומד במצטבר, בתנאים הבאים:

א. הוא חבר במפלגת העבודה ביום הקובע, כהגדרתו להלן.

ב. שמו נכלל בספר הבוחרים

ג. הוא איננו חבר באף מפלגה אחרת, בכפוף לאמור בסעיף 7.6 להלן.

ד. הוא עומד בדרישות חוקת המפלגה

"הבחירות"

הבחירות לבחירת מועמדי ומועמדות העבודה לכנסת ה- 21

"היום הקובע"

________ (כולל), המהווה היום הקובע לצורך היכללות בספר הבוחרים כבעל זכות לבחור, בכפוף לאמור בתקנון זה.

"ועדת הבחירות"

ועדת הבחירות לבחירות המקדימות למועמדי מפלגת העבודה לכנסת ה- 21 אשר נבחרה על ידי הועידה העשירית ביום 10 בינואר 2019

"בעל זכות להיבחר"

בעל זכות להיבחר הנו מי שנתקיימו בו כל אלה:

1. הינו כשיר להיבחר לכנסת ה- 21 לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] תשכ"ט - 1969 ועל פי כל דין.

2. לא קיימת כל מגבלה על זכותו להיבחר לתפקיד על פי חוקת מפלגת העבודה ועל פי תקנון זה, לרבות הוראות השעה.

3. הנו בעל זכות בחירה בהתאם לאמור בתקנון זה.

על אף האמור לעיל בס"ק (2) ו-(3) הנהלת המפלגה, רשאית, מראש או בדיעבד, לאשר התמודדותו של אדם גם אם לא התקיימו בו תנאים אלו, כאמור בסעיף 151 (3) לחוקת המפלגה.

"חוקת המפלגה"

חוקת המפלגה בנוסחה המעודכן, לרבות השינויים שנערכו בה ובכלל זאת, תיקון פרק הפריימריז בוועידה השישית והשינויים שנערכו לאחריו.

"כתובת רשומה"

כתובתו הרשומה של החבר במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל, כפי שיימסר למפלגה על ידי משרד הפנים על פי פניה שתיעשה על ידי אגף המפקד והמידע בסמוך לאחר היום הקובע;

למעט החריג הקבוע בסעיף 5.1 לעיל.

"מועמד"

מי שהנו בעל זכות להיבחר לרשימת מפלגת העבודה לכנסת ה -21 והגיש מועמדותו, שילם אגרה, וועדת הבחירות אישרה את מועמדותו בהתאם להוראות תקנון זה.

"מיקומים"

מיקום המועמדים ברשימת מפלגת העבודה לכנסת ה- 21 כמפורט בנספח ב'.

"מיקום מובטח"

מיקום, כפי שמפורט בנספח א', שבמידה ועד אליו לא נבחר מועמד מקבוצה שהנה מובטחת ייצוג, יקודם אליו המועמד שזכה במספר הקולות הכשרים הגדול ביותר מבין המועמדים באותה קבוצה.

למרות האמור, מועמד אשר מקום מגוריו מקנה לו הבטחת ייצוג בקבוצה מסוימת, רשאי לוותר מראש על זכותו להבטחת הייצוג של הקבוצה כדי לאפשר למועמד אחר של הקבוצה לייצג אותה.

כתב ויתור כזה על המועמד להפקיד בידי יו"ר ועדת הבחירות במועד הגשת מועמדותו, ויציין בכתב הויתור כי הוויתור הינו בלתי חוזר.

"פנקס הבוחרים" או "ספר הבוחרים"

ספר הבוחרים הכולל את שמות כל בעלי זכות הבחירה על פי תקנון זה. כתובת הבוחרים בספר, תהיה הכתובת הרשומה, כמוגדר לעיל.

2. הוראות כלליות

2.1 הבחירות תהיינה כלליות, אישיות, ישירות, וחשאיות ובהתאם להוראות תקנון זה.

2.2 הבחירות ייעשו באמצעות עמדות הצבעה ממוחשבות אשר ייפרשו ברחבי הארץ בהתאם להחלטת ועדת הבחירות.

2.3 בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק המפלגות התשנ"ב - 1992 יחולו על הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד – 1954, בשינויים המחוייבים.

2.4 תקנון זה נוסח בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, ומופנה בצורה שווה לגברים ולנשים כאחד.

2.5 הנספחים לתקנון הינם חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

3. ועדת הבחירות

3.1 ועדת הבחירות לבחירות המקדימות לכנסת ה-21 (להלן: ועדת הבחירות) אחראית לביצוע הבחירות, לתקינותן ולאישור התוצאות בהתאם לתקנון זה.

3.2 חברי ועדת הבחירות ויושב הראש שלה ייבחרו על ידי ועידת המפלגה על פי הצעת הנהלת המפלגה.

3.3 ועדת הבחירות תמנה, מבין חבריה, ממלא מקום ליו"ר הוועדה.

3.4 ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש על מנת לקיים את הבחירות ורשאית לפרסם נהלים והנחיות בכל נושא ועניין הקשור לעריכת הבחירות וניהולן. ובכלל זה ומבלי לגרוע, שיטות הצבעה וספירה וכן להאריך לוחות זמנים ומועדים ולקצרם בין באופן כללי ובין למקרים מיוחדים ומסוימים או להורות ולאשרר בכל עניין כאמור, ולתת הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל או מועד או הליך הנדרש לביצוע הבחירות.

3.5 ועדת הבחירות תפרסם ותקבע באם נדרש, את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה. ועדת הבחירות רשאית, במקרים מיוחדים ואם ראתה סיבה מספקת לכך, לשנות כל מועד בלוח הזמנים או את מועד הבחירות או לקבוע מועד נוסף.

3.6 ועדת הבחירות רשאית למנות ועדות משנה ולהאציל להן מסמכותה.

3.7 פרש חבר ועדת הבחירות או חדלה כהונתו או נבצר ממנו למלא את תפקידו, תהא רשאית ועדת הבחירות למנות אחר תחתיו.

4 .פנקס הבוחרים

4.1 פנקס הבוחרים יכלול בעלי זכות בחירה כהגדרתם בפרק ההגדרות לתקנון זה.

4.2 אגף המפקד והמידע במפלגה יפרסם פנקס בוחרים ראשון ("פנקס בוחרים א'") בו יכללו הזכאים לבחור ולהיבחר.

4.3 כל חבר מפלגה יוכל לבדוק את זכאותו להצביע באתר האינטרנט של המפלגה.

4.4 פנקסי הבוחרים יועברו לידי כל מועמד בכפוף לחתימתו של המועמד על טופס התחייבות לשמירת סודיות כמו גם בכפוף להתחייבותו לשלוח דואר אלקטרוני רק באמצעות מערכת מפקד.

5.4 חבר מפלגה ששמו לא נכלל בפנקס הבוחרים א' רשאי להגיש ערר בצירוף אסמכתאות שיידרשו על ידי אגף המפקד והמידע. הערר יוגש באופן אישי על ידי החבר למועד הנקוב בפרק "לוחות זמנים" ויהיה חתום על ידי העורר בצירוף צילום של תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה.

4.6 הערר ידון על ידי ועדת משנה לעררים של ועדת הבחירות , שתהא מוסמכת לדון בעניין ללא זימון העורר. עם תום הדיונים בערעורים תעביר הועדה את החלטותיה לאגף המפקד והמידע.

4.7 לאחר סיום הדיונים בעררים שהוגשו, תעביר ועדת הבחירות את החלטותיה לאגף המפקד והמידע וזה יפרסם את פנקס הבוחרים השני ("פנקס בוחרים ב'") עד למועד הקבוע.

4.8 בסמוך ליום הקובע, אגף המפקד והמידע יפנה לאלה:

4.8.1 משרד הפנים – על מנת לקבל את מענם הרשום של חברי המפלגה.

4.8.2 רשם המפלגות – על מנת לקבל תשובה באשר להיותו של חבר מפלגה רשום במפלגה נוספת (להלן: בדיקת כפל מפלגות);

4.9 פנקס הבוחרים הסופי ("פנקס בוחרים ג'") יכלול את כל בעלי זכות הבחירה לאחר בדיקת כפל מפלגות, בדיקת מען משרד הפנים ולאחר החלטות המוסד לבירור עתירות ככל שתהיינה כאלה.

4.10 יובהר, הזכות לבחור מותנית בחברות בת תוקף ביום הקובע. חבר אשר נגרע מחברותו במפלגה וחידש אותה לאחר היום הקובע, לא יהיה זכאי לבחור.

4.11 כי מי שלאחר היום הקובע יהיה חבר במפלגה אחרת (התפקדות כפולה) לא יהא רשאי להצביע בבחירות, בכפוף לאמור בסעיף 13.4;

4.12 הקביעה מי הוא בעל חברות כפולה, תעשה על פי נתונים שיתקבלו מרשם המפלגות, במענה לפניה שתבצע המפלגה בסמוך ליום הקובע;

4.13 תוך 3 ימים מן המועד בו תודיע המפלגה (באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני ו/או הודעת טקסט) לחבר על התפקדות כפולה, הוא יהא חייב להוכיח, לשביעות רצונה המלא של ועדת הבחירות והיועץ המשפטי למפלגה, כי אכן שמו נגרע מרשימת החברים בכל מפלגה אחרת והוא אינו חבר בה עוד.

5 .הבטחות ייצוג

5.1 ברשימת מפלגת העבודה לכנסת ה- 21 יובטח ייצוגם של אזורים טריטוריאליים, ישובים מסוימים, קבוצות מגזריות, מגדריות ואחרות, הכל כפי שמוגדר ומפורט בנספח א' לתקנון זה.

יובהר, כי על מנת להיות כשיר כמועמד בהבטחת ייצוג, למעט ייצוג מגדרי כאמור בסעיף זה (אזורים טריטוריאליים, ישובים מסוימים, בלבד), כמפורט בנספח א' לתקנון זה (למעט ייצוג מגדרי; להלן: "משבצת סקטוריאלית"), יש לעמוד בנוסף לדרישת הכתובת הרשומה, בשני התנאים המצטברים הבאים:

א. מרכז חייו של המועמד, הוא בתחום המחוז בו הוא מבקש להתמודד;

ב. כתובתו הרשומה של המועמד, היא באותו מחוז לפחות 12 חודשים, טרם מועד הגשת המועמדות;

5.2 רשימת המיקומים ברשימת המועמדים לכנסת ה - 21 תורכב על פי הוראות הפרק הרביעי, תת פרק ה' לחוקת המפלגה (פריימריז), הוראות השעה של הועידה העשירית ותקנון זה, בלבד.

5.3 יובטח ייצוגן של נשים, כך שבכל עשיריית מועמדים עד המיקום ה- 45 יכלול מספר מינימום של 2 נשים;

לעניין סעיף זה, לא תספרנה גם מי שנכללה ברשימה מתוקף תפקידה;

יובהר, כי החובה שבכל עשירייה יתקיים ייצוג הנשים המופיע בה, היא החובה המינימלית הנדרשת, כך שאם נבחרה אישה מתוקף תפקידה ברשימה, היא תיווסף לייצוג הנשים המובטח באותה עשירייה, כך שבאותה עשירייה תהיינה מספר נשים גבוה מהייצוג הקיים עבור אותה עשירייה.

עוד יובהר, כי אין בבחירתן של מספר גבוה של נשים בעשירייה מסוימת, מעבר לייצוג הנשים המינימלי הקבוע בה, על מנת לפגוע ו/או לצמצם בחובת הייצוג לנשים בעשירייה הבאה אחריה.

5.4 יובטח ייצוגן של קבוצות הייצוג אשר נציגיהן יקודמו ברשימה, בהתאם לאמור להלן:

5.4.1 באם נמצא, כי בבחירות אשר נערכו לפי תקנון זה, לא נבחר מועמד הנכלל בקרב חברי הקבוצה הזכאית להבטחת ייצוג - וזאת עד למיקום המובטח אשר נקבע בנספח א' עבור הקבוצה המובטחת - אזי יקודם למיקום זה, המועמד אשר קיבל את מירב הקולות הכשרים מבין המועמדים אשר נכללים בקבוצה המובטחת.

5.4.2 בעניין הבטחת ייצוג למיעוטים (ערבים ודרוזים), נבחר מועמד הנכלל בקרב חברי הקבוצה הזכאית להבטחת ייצוג - במיקום הגבוה (הטוב) יותר מהמיקום המובטח אשר נקבע בנספח א' עבור הקבוצה המובטחת, אזי אל המיקום המובטח הגבוה יותר, יקודם מי שזכה במספר הקולות הגבוה יותר מקרב הקבוצה האחרת המובטחת באופן חילופי באותו מקום, והמקום הנוסף ברשימה לאותן קבוצות יבוטל.

5.4.3 באם המועמד משתייך ליותר מקבוצת ייצוג אחת, ייחשבו כל קבוצות הייצוג, שהחבר נכלל בהן, כמיוצגות באמצעותו.

5.4.4 אם הוקצו מספר מקומות לקבוצת ייצוג, ועד למקום מסוים שהובטח לקבוצת הייצוג, שובצו מספר מועמדים המשתייכים לקבוצת הייצוג במספר הגדול או שווה למספר המקומות שהוקצו לקבוצת הייצוג, אזי יבוטל המקום המובטח האחרון ובמקומו ישובץ מועמד על פי סדר הקולות היורד, כרגיל (ארצי - ללא הבטחת ייצוג)

5.4.5 וועדת הבחירות לא תקבל בקשות להכרה בכתובת שונה מהכתובת הרשומה של מועמד, כפי שמופיע בספר הבוחרים ולא תדון בבקשות כאלה. אולם, ועדת הבחירות תהא מוסמכת לקבוע שכתובתו של מועמד, כפי שמופיעה בספר הבוחרים, הנה כתובת מלאכותית, או לקבוע כי כתובתו הנכונה לצורך הבחירות היא במקום אחר, שבו מרכז חייו בפועל. ככל שקבעה כך הועדה, לא יהיה זכאי המועמד להבטחת ייצוג על פי כתובתו הרשומה, אלא על-פי הכתובת שתקבע על-ידי ועדת הבחירות.

6. מועד הבחירות ומיקומן

6.1 הבחירות תתקיימנה ביום 11.2.19.

6.2 אתרי ההצבעה יהיו פתוחים ביום הבחירות החל מן השעה 11:00 ועד השעה 21:00.

למרות האמור לעיל ועדת הבחירות תהיה רשאית להקדים שעת תחילת ההצבעה או לקצר את משך ההצבעה במקרה שמצאה טעמים טובים לכך, בהתאם לשיקול דעתה.

6.3 הבחירות תתקיימנה באתרי הצבעה כפי שיקבעו על ידי ועדת הבחירות.

6.4 הבחירות יהיו ממוחשבות כאשר כל בוחר יוכל לבחור בכל אתר שירצה. במידה ותחליט ועדת הבחירות על עריכת בחירות שאינן ממוחשבות, ישוייך הבוחר, ככל הניתן, לקלפי הסמוכה למקום מושבו הרשום בפנקס הבוחרים לכנסת ה- 21.

6.5 מערכת המחשוב תהיה כלל ארצית ולא תאפשר הצבעה של בוחר יותר מפעם אחת.

6.6 לוועדת הבחירות הסמכות להורות כי בשל כשלים טכניים בלתי צפויים ו/או בשל אי יכולת לבצע בחירות ממוחשבות, מכל סיבה שהיא, תבוצענה הבחירות באמצעות 7 קלפיות וטפסי הצבעה. ועדת הבחירות תוכל להורות לבצע בחירות שאינן ממוחשבות, טרם יום הבחירות, ביום הבחירות, או לאחריו, ובאם נדרש תוכל להורות על דחיית או הקדמת הבחירות לפרק זמן קצר, ולעשות כל הנדרש על מנת להוציא לפועל את הבחירות המקדימות.

7 .אישור המועמדים

7.1 המבקש להגיש מועמדות יגיש לוועדת הבחירות את כל אלה:

7.1.1 הודעה בכתב לוועדת הבחירות על בקשתו להתמודד תוך ציון פרטיו המלאים, על גבי טפסים שתנפיק ועדת הבחירות.

7.1.2 הצהרה על עמידתו בתנאי הסף המפורטים בתקנון זה, בצרוף כל אסמכתא או פרטים נוספים שוועדת הבחירות תבקש ממנו לעניין זה.

7.1.3 קבלה על תשלום אגרת בחירות בסך 10,000₪. תשלום האגרה יתבצע בשיק מחשבון הבחירות המקדימות של המועמד בלבד לפקודת מפלגת העבודה שמועד פרעונו הוא יום הגשת המועמדות.

7.2 על המבקש להתמודד, להגיש את מועמדותו כמפורט לעיל לוועדת הבחירות במרכז המפלגה, עד למועד הנקוב בפרק "לוחות זמנים" בתקנון זה. מועמד רשאי להגיש את הטפסים לוועדת הבחירות, באמצעות מורשה מטעמו.

7.3 ועדת הבחירות תרשום במעמד קבלת המועמדות את התאריך ואת השעה בה הוגשה המועמדות ותאשר למגיש החומר את קבלת הבקשה. לא יתקבל כל ערעור על אי אישור מועמדות, למי שלא המציא אישור קבלה זה.

7.4 בכפוף לאמור בתקנון זה, ועדת הבחירות תדון ותחליט עד למועד הנקוב בפרק "לוחות זמנים" בתקנון זה באם המועמד כשיר להיות מועמד בבחירות.

7.5 ועדת הבחירות תאשר מבקש כמועמד אם עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון. החליטה הוועדה שלא לאשר את המבקש כמועמד, יפורטו נימוקיה בכתב והיא תודיע על החלטתה למועמד ללא דיחוי, באמצעות כתובת הדוא"ל שמסר לוועדה ותוודא באמצעות הטלפון כי קיבל את ההודעה.

7.6 ערר על אישור, אי אישור, או דחיית מועמדותו של מועמד, יוגש למוסד לבירור עתירות עד למועד הנקוב בפרק "לוחות זמנים" בתקנון זה.

7.7 בכפוף להוראת התקנון, יו"ר המוסד לבירור עתירות ו/או מותב שימנה לשם כך, ידון ויחליט בערר תוך 24 שעות והחלטתו תהא סופית, מחייבת ואחריה אין ולא כלום.

7.8 ועדת הבחירות תהא רשאית לדרוש ממגיש המועמדות, בין אם לפני שאושרה על ידה מועמדותו ובין אם לאחר מכן, השלמת פרטים ככל שייראו לה חיוניים. ועדת הבחירות תהא רשאית לאשר את מועמדותו של מי שהחסיר פרט מבקשתו, אף לאחר המועדים הנ"ל. ועדת הבחירות לא תאשר מועמדות באם תהיה סבורה שהמבקש לא מילא כיאות אחר דרישותיה או נמנע ממסירת מידע.

7.9 מועמד זכאי לקבל בעותק אלקטרוני בלבד (EXCEL או PDF) את ספר הבוחרים למטרות התמודדות זו בלבד. ספר הבוחרים יופק על ידי אגף המפקד והמידע ויימסר למועמד שביקש זאת בכפוף לחתימתו על התחייבות לשמירה על סודיות ולשימוש נאות במידע, על פי הוראות ועדת הבחירות בעניין.

7.10 ועדת הבחירות תכין ותפרסם את רשימות המועמדים באופן שתקבע ותמצא לנכון.

7.11 ועדת הבחירות רשאית להפנות סוגיות הקשורות לאישור המועמדים להחלטת ועדת חוקה, או המוסד לבירור עתירות. המוסד לבירור עתירות רשאי אף הוא להפנות סוגיות להכרעת ועדת חוקה.

7.12 ועדת הבחירות תכהן גם כמוסד הפיקוח על הבחירות.

8. ועדות אתרי ההצבעה

8.1 ההצבעה תהיה ממוחשבת, על גבי מסכי מחשב שיוצבו מאחורי פרגודים.

8.2 בהצבעה יהיו המצביעים רשאים לבחור בין 8 ל-10 מועמדים.

8.3 ההזדהות בקלפי תיעשה לפי התעודות הבאות בלבד: תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון ישראלי, רישיון נשק, תעודת ח"כ, תעודת חוגר/ קצין, תעודת שוטר.

8.4 לא יימצא מאחורי הפרגוד, או במקום שנקבע להצבעה, אלא רק אדם אחד בלבד. מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את ההצבעה בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא עימו מלווה שפרטיו ירשמו בפרוטוקול, על מנת לסייע לו בפעולות ההצבעה. ואולם, לא ילווה אותו מלווה, יותר משני בוחרים.

8.5 בשעה שנקבעה לסיום ההצבעה יוכנסו לאתר ההצבעה אלה הממתינים עדיין להצביע, תיסגר הדלת החיצונית וימשיכו להצביע רק אלה שנכנסו לחדר ההצבעה לפני השעה היעודה לסיום ההצבעה. במידה ואתר ההצבעה אינו גדול דיו על מנת להכיל את המצביעים, יאספו תעודות הזהות שלהם על ידי ועדת אתר ההצבעה ויוכלו להצביע רק אלה שתעודותיהם נלקחו.

8.6 על כל החלטה של ועדת אתר ניתן לערער בפני ועדת הבחירות והחלטתה תהיה סופית ומחייבת.

9. ספירת הקולות ותוצאות ההצבעה

9.1 ספירת הקולות תהיה ממוחשבת. ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות הראשוניות סמוך לאחר תום ספירת הקולות.

9.2 קיבלו שני מועמדים או יותר, מספר שווה של קולות כשרים, יקבע דירוגם בהגרלה שתיערך על ידי ועדת הבחירות . למועמדים או נציגיהם תינתן הזדמנות להיות נוכחים במעמד ההגרלה.

9.3 כל מועמד, רשאי לערער לפני ועדת הבחירות על תוצאות הבחירות. הערעור יוגש לוועדת הבחירות לא יאוחר מ- 20 שעות ממועד הפרסום הרשמי של התוצאות.

9.4 על החלטה של ועדת הבחירות בנוגע לתוצאות הבחירות, ניתן לערער למוסד לבירור עתירות תוך 20 שעות ממועד החלטת ועדת הבחירות . המוסד לבירור עתירות ידון ויחליט בערעור תוך 20 שעות, והחלטתו תהיה סופית ומחייבת ובלתי ניתנת לערעור.

9.5 הנהלת המפלגה תאשר ותפרסם את רשימת המועמדים של מפלגת העבודה לכנסת ה- 21 תוך 24 שעות מקבלת התוצאות הסופיות מוועדת הבחירות.

10. שוויון הזדמנויות

10.1 המפלגה תשאף להעמיד לרשות כל המועמדים אמצעים שווים, ככל הניתן.

10.2 לקראת הבחירות תקים המפלגה ותעמיד לרשות המועמדים אתר אינטרנט ובו יוכלו לפרסם על אודותיהם, תמונות, דרכים ליצירת קשר עמם וכיו"ב.

11. סייגים למסע הבחירות

החל מיום פרסום תקנון זה ועד לאחר מועד הבחירות המקדימות:

11.1 נאסר על מועמד ו/או מי מטעמו, בעלי זכות בחירה וכל חבר מפלגה, להפעיל עובדים במקומות עבודה ציבורים, בין בשעות העבודה ובין לאחריהן, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לטובת מועמד כלשהו לרבות מועמדים בעלי זיקה לאותו מקום עבודה. לעניין זה, "מקומות עבודה ציבוריים" – לרבות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות הסתדרותיים, מתקני מפלגה, התנועות המיישבות וכל מקום עבודה אחר שיש לו זיקה למפלגת העבודה או להסתדרות.

11.2 מועמד הממלא תפקיד מטעם המפלגה, בין אם מונה או נבחר לתפקיד, לא יעשה שימוש לצורכי מערכת בחירות שלו באמצעים של המפלגה או כאלה שהמפלגה שילמה עבורם, לרבות, טלפונים, דואר, אינטרנט, הסעות ושירות מקצועי כלשהו. חריג לעניין זה הינו מערכת אותה תעמיד המפלגה לרשות כלל המועמדים ובה אפשרות לשלוף מידע מפנקס הבוחרים וכן אפשרות לשלוח דוא"ל ומסרונים.

11.3 מועמד הממלא תפקיד מטעם המפלגה (בין אם מונה או נבחר לתפקיד), לא ישלח באמצעות המוסד בו הוא מועסק מכתבים (לרבות בדואר אלקטרוני) בעלי אופי תעמולתי לטובת המועמד, כולל דיווח על פעילותו.

11.4 לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות של אומנים.

11.5 לא יעניק מועמד מתנות כלשהן לבוחרים במסגרת מסע הבחירות שלו או בקשר אליו. זאת, למעט פרטי תעמולת בחירות אשר מותרים בהתאם לדיני מדינת ישראל ושאינם נחשבים כמתנה אסורה.

11.6 לא יוגשו מאכלים ומשקאות לבוחרים במסגרת מסע הבחירות של מועמד, למעט כיבוד קל וצנוע לנוכחים במפגשים שיערוך מועמד עם בוחרים.

11.7 לא יערוך מועמד ולא יעודד תעמולת בחירות בצורה או בדרך שיש בה משום הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות מטעם מועמד אחר או למענו.

11.8 לא יפרסם מועמד ולא יעודד תעמולה המבזה מועמד אחר, מעליבה אותו או מוציאה לו שם רע. בכלל זה ייאסר שימוש במסרים אנונימיים, מסרים אשר נחזים להיות כאלה אשר נשלחו על ידי אדם אחר ומסרים הכוללים פרטים שקריים אודות מועמד.

12. כשרות הוגנות ותקינות בחירות

12.1 מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי, בין בעצמו ובין על ידי תומכיו.

12.2 בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב, טוהר מידות וביושר, תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים.

13. פיקוח על הבחירות

13.1 ועדת בבחירות מוסמכת לפעול, לדון, ולהחליט בכל עניין בכל הקשור להוגנות שיוויון, לטוהר המידות של המועמדים. בנוסף רשאית ועדת הבחירות לדון ולהחליט בכל עניין קשור המתעורר בקשר עם הבחירות. ועדת הבחירות תהיה רשאית לפעול ולהחליט לגבי פעולות חברים אף אם אינם מועמדים או טרם אושרו ככאלה ואף להחליט החלטות רטרואקטיביות לגבי פעולות שנעשו טרם כינונו.

13.2 בכפוף לתקנון זה – ועדת הבחירות תהא רשאית להוציא צווים ולהטיל עונשים עד כדי פסילת מועמדותו או ביטול בחירתו של מועמד אשר יוכח כי הפר תקנון זה.

13.3 ועדת הבחירות תפעיל סמכותה על פי תלונה של מועמד, חבר מפלגה או עובד מפלגה והיא רשאית לפעול גם ביזמתה.

13.4 ועדת הבחירות אחראית ומוסמכת לבצע את הפעולות הבאות לשם קיום מטרות הבחירות:

13.4.1 לפעול על פי הוראות הדין והחלטות הועידה ולוודא את יישומן הפרטני.

13.4.2 לפעול בכל דרך סבירה למען ביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן.

13.4.3 להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה, ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות, ובכלל זה בנוגע לתנאי סף וטוהר מידות למועמדים ונבחרים למוסדות המפלגה - ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לחוקת המפלגה (כולל הוראות השעה) ולקבוע בתקנון זה.

13.4.4 להאציל מסמכויותיה לוועדת המשנה שלה, למעט הסמכות של קביעת נוהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.

13.4.5 לקבוע ולפרסם מראש את מיקומי הקלפיות.

13.4.6 לקבוע ולפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה וכן לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות, לרבות שינוי לשנות את מועד הבחירות.

13.4.7 למנות, בהתאם לשיקול דעתה, ועדות בחירות מקומיות, ולהסדיר כל הדרוש לבחירתן ועבודתן.

13.5 הרואה עצמו נפגע מהחלטות ועדת הבחירות רשאי לבקש דיון נוסף בוועדה, וזאת תוך 72 שעות ממועד פרסום החלטה. הועדה רשאית לשמוע את החבר בע"פ או בכתב בהתאם לשיקול דעתה.

13.6 ערעור על החלטה בדיון נוסף, יוגש למוסד לבירור עתירות בתוך 72 שעות ממועד ההחלטה בדיון הנוסף. החלטת המוסד לבירור עתירות תהא סופית ומחייבת.

13.7 ערר ו/או ערעור שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

14. שליחת מסרונים

14.1 במהלך מערכת הבחירות, כל מועמד רשאי לשלוח לבעלי זכות הבחירה שני מסרונים (SMS) בלבד; מובהר כי האיסור לשלוח מעל לשני מסרונים, חל על המועמד ועל כל מי מטעמו.

14.2 ועדת הבחירות תדרוש מכל מועמד להצהיר ולהתחייב בכתב שלא לשלוח בעצמו או באמצעות מי מטעמו יותר משני מסרונים כאמור לעיל, וכי אם יפר התחייבות זו ישלם למפלגה קנס כספי של 5,000 ש"ח. כמו כן, יצהיר המועמד כי הוא מודע לסמכותה של ועדת הבחירות להטיל עונשים וסנקציות עד כדי פסילת המועמדות במידה ויעבור המועמד על הוראות שליחת המסרונים.

14.3 כבטחון לקיום התחייבויותיו לפי סעיף זה וכתנאי להגשת המועמדות, ימסור המועמד למפלגה במועד הגשת המועמד שתי המחאות מחשבון הבנק של המועמד לטובת הפריימריז, ערוכות וחתומות כדין, שמועד פירעונן הוא היום הקובע;

15.סנקציות

15.1 מועמד אשר ועדת הבחירות, תקבע כי הוא או מי מטעמו הפעיל לחץ או השפעה בלתי הוגנת על חבר מפלגה להתפקד או להשתתף בבחירות, או להימנע מכך, רשאית ועדת הבחירות לפסול מועמדותו או בחירתו. הוראה זו מתייחסת גם למועמדים אשר יימצא לגביהם כי בזמן מערכת הבחירות או לפניה מימנו באופן ישיר או עקיף דמי חבר של מתפקדים.

15.2 ועדת הבחירות רשאית לקבוע כי מועמד פעל שלא ביושר או הפר את עקרונות ההגינות וטוהר הבחירות, את כללי המימון, או כל כלל אחר בתקנון הבחירות הדן בעניינים אלה וכן להטיל על המועמד עיצומים לרבות פסילת ו/או ביטול מועמדותו ו/או בחירתו ו/או קביעת סנקציות אחרות.

15.3 ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את סוגי העיצומים בגין עבירות שונות על הקבוע בתקנון זה, לרבות עיצומים על תנאי.

15.4 לא ישלם מועמד קנס שנגזר עליו תוך שבעה ימים מיום שההחלטה הומצאה לו בדואר רשום ולא ניתנה ארכה או ניתן עיכוב ביצוע על ידי גורם מוסמך – רשאית ועדת הבחירות לפסול מועמדותו ו/או בחירתו.

16. ערעורים

16.1 בכפוף להוראות תקנון זה, החלטות המוסד לבירור עתירות הינן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

16.2 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסמכויות שהוקנו בחוקת המפלגה לבית הדין העליון של המפלגה, למוסד לביקורת למוסד לבירור עתירות או לוועדת החוקה של המפלגה, אלא אם עניין מסוים הוקנה בתקנון זה לסמכות הבלעדית של המוסד לפיקוח.

16.3 התעוררה בפני מוסד מפלגתי כלשהו סמכותו של אותו מוסד לקיים בירור או ליתן צו לעשות מעשה או להימנע ממנו, רשאי אותו מוסד להפסיק את דיוניו ולהפנות את שאלת הסמכות להכרעתה של ועדת החוקה של המפלגה. החלו שני מוסדות משפטיים של המפלגה לדון באותו עניין, תפסוק ועדת החוקה מהו המוסד שלו הסמכות ואשר ימשיך לדון באותו עניין והחלטתה תהיה סופית.

17. לוחות זמנים

(הערה: במידה וקיימת סתירה בין הטבלה לאמור בתקנון, יגברו הוראות האמור בתקנון. כמו כן, ועדת הבחירות מוסמכת לשנות מועדים או לקבוע הסדרים ונהלים נוספים ויש לראות בטבלה זו כמסייעת בלבד)

 הפעולה מס' הימים תאריך
 המועד הקובע להיכללות בספר הבוחרים כבעל זכות להיבחר – מי שהתפקד עד -  0  26.12.2018 בשעה 23:59
 כינוס ועידה ופתיחת ההרשמה  0 10.01.2019
 פניה לרשם המפלגות ומשרד הפנים  0 10.01.2019
 מינוי ועדת בחירות (ע"י הועידה)  0 10.01.2019
 יום פרסום פנקס הבוחרים באתר האינטרנט ולנרשמים כמועמדים +1 11.01.2019
 מועד אחרון להגשת ערר לוועדת הבחירות על אי היכללות בפנקס הבוחרים +4  14.01.2019 בשעה 17:00
 פרסום החלטות ועדת המשנה לעררים בעניין אי היכללות בפנקס הבוחרים +5  15.01.2019
פרסום ספר בוחרים ב' +6 16.01.2019
מועד אחרון להגשת מועמדות להתמודדות בבחירות המוקדמות +7 17.01.2019 עד השעה 16:00 (בתיאום עם אגף המפקד)
אישור המועמדים על ידי וועדת הבחירות ופרסום המועמדים +10 20.01.2019
מועד אחרון הגשת ערעור למוסד לבירור עתירות על אישור או אי אישור מועמדות ע"י ועדת הבחירות +12 22.01.2019
פרסום החלטת המוסד לבירור עתירות בעתירות לקבלת מועמדים +13 23.01.2019
פרסום ספר ג' +17 27.01.2019
ום הבחירות לפריימריז (אלא אם יוקדם או ידחה על ידי ועדת הבחירות)   11.02.2019

18. תחולה

הוראות תקנון זה יכנסו לתוקף ביום פרסומו והן מחייבות כל מועמד לרשימת המפלגה לכנסת, את עובדי המפלגה וכל גורם שאתו התקשרה המפלגה למתן שירותים בנוגע למערכת הבחירות.

נספח א' – הבטחת ייצוג

נשים: מיקום ,4,7,9,13,18,21,26,30,34,37,40

קיבוצים: 14

מושבים: 22

מיעוטים (ערבים / דרוזים): 23,17

שכונות ועולים: 20

צפון (כולל גליל והגולן): 19

דרום ונגב: 27

מרכז, שרון שומרון, ודן: 28

ירושלים וחיפה: 29

תל אביב: 31

הגדרות:

"קיבוצים" - קבוצת חברים זו תכלול את כלל חברי המפלגה אשר על פי כתובתם הרשומה נכון ליום הקובע מתגוררים בישובים השייכים למחוז הקיבוצים של המפלגה.

"מושבים" - קבוצת חברים זו תכלול את כלל חברי המפלגה אשר על פי כתובתם הרשומה נכון ליום הקובע מתגוררים בישובים השייכים למחוז המושבים של המפלגה.

"מיעוטים"- קבוצת חברים זו תכלול חברים מהמגזר הערבי והמגזר הדרוזי, יהא מקום מושבם אשר יהא. לקבוצה זו יוקצו 2 מקומות כאשר האחד יוקצה למגזר הדרוזי והשני למגזר הערבי. המועמד אשר קיבל את מירב הקולות מבין השניים יוצב במקום הגבוה יותר.

"קבוצת יצוג מובטח משולבת" – קבוצת המיעוטים תחשב כקבוצת ייצוג מובטח משולבת.

"שכונות" - קבוצת חברים זו תכלול את כלל חברי המפלגה אשר על פי כתובתם הרשומה נכון ליום הקובע, בתחומי השכונות על פי הרשימה המצורפת כנספח ג' לתקנון זה.

"עולים" - קבוצת חברים זו תכלול את חברי המפלגה אשר עונים להגדרת "עולה" - מי שעלה לישראל וקיבל מעמד של עולה ממשרד הפנים, על פי חוק השבות, התש"י - 1950.

"קבוצת יצוג מובטח משולבת" - קבוצת השכונות וקבוצת העולים תחשבנה כקבוצת ייצוג מובטח משולבת, אשר תכלול שילוב של החברים מקבוצת העולים וקבוצת השכונות. לקבוצה זו יוקצה מקום אחד ברשימה כאמור בנספח ב' לתקנון זה. המועמד אשר קיבל את מירב הקולות מבין חברי קבוצת הייצוג המשולבת (שכונות ועולים כאחד) ישובץ כמועמד המפלגה במקום זה.

"מחוזות מרכז, דן, תל אביב, חיפה, צפון, ירושלים, נגב ודרום" – קבוצות חברים אלו, יכללו את חברי המפלגה המתגוררים, על פי כתובתם הרשומה, בישובים המפורטים בנספח ד' לתקנון זה בהתאם לאופן המצרפי המופיע בנספח א.'

יובהר כי נוכח הליך הבחירות, הוראות התקנון, הוראות פרק רביעי תת פרק ה' לחוקה והוראות השעה, המיקומים ברשימה אשר בטבלה דלעיל, עשויים להשתנות בפועל ועל כן לא ישקפו בהכרח את הרשימה הסופית לכנסת ה- 21

נספח ב' – רשימת המיקומים לכנסת ה-21

1 יושב ראש ומועמד לראשות הממשלה

2 שריון יו"ר

3 ארצי

4 ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

5 ארצי

6 ארצי

7 ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

8 ארצי

9 ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

10 שריון יו"ר

11 מזכ"ל המפלגה

12 ארצי

13 ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

14 הבטחת ייצוג - קיבוצים

15 ארצי

16 שריון יו"ר

17 הבטחת ייצוג – מיעוטים

18 ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

19 הבטחת ייצוג טריטוריאלי – צפון

20 הבטחת ייצוג – שכונות/עולים

21 ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

22 הבטחת ייצוג - מושבים

23 הבטחת ייצוג – מיעוטים

24 ארצי

25 ארצי

26 ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

27 הבטחת ייצוג טריטוריאלי – דרום ונגב

28 הבטחת ייצוג טריטוריאלי – מרכז, דן, שרון ושומרון

29 הבטחת ייצוג טריטוריאלי – ירושלים וחיפה

30 ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

31 הבטחת ייצוג טריטוריאלי – תל אביב

32 ארצי

33 ארצי

34 ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

35 ארצי

36 ארצי

37 ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

38 ארצי

39 ארצי

40 ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

120-41 לפי החלטת הנהלת המפלגה

כללי:

1. יובהר כי הבטחת הייצוג תופעל רק אם לא נבחר מועמד של הקבוצה עד למיקום המצוין בטבלה. במידה ונבחר חבר המשתייך לקבוצה במיקום גבוה ללא הפעלת ההוראות בדבר הבטחת הייצוג, ישובץ במקום המיועד להבטחת הייצוג המועמד האחר מקבוצת הבטחת הייצוג מהמחוז שאיננו מיוצג כאמור בתקנון זה

2. יובהר כי היה והחבר משתייך ליותר מקבוצה אחת, ייחשבו כל קבוצות הייצוג, שהחבר נכלל בהן, כמיוצגות ולא יינתן ייצוג נוסף.

3. יובהר כי נוכח תוצאות הבחירות, היישום של הוראות התקנון בפועל עלול לגרום לסטייה של מיקום מועמד מהמקום שהוקצה לו בטבלה דלעיל.

4. הועידה מסמיכה בתקנון זה ועדה בהרכב יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה ויו"ר ועדת החוקה לקבוע את המיקום הסופי של המועמדים ברשימה לכנסת בהתאם לחוקה ולתיקוניה, ותקנון הבחירות, גם ככל שיתפנה מקום ברשימה מכל סיבה שהיא או שיהיה ספק לגבי זכייתו של מועמד או מיקומו. הועדה תיתן, במידת האפשר, למי שעלול להיפגע במישרין מהחלטת הועדה לטעון בפניה ותנמק את החלטתה.

נספח ג' – רשימת השכונות

מצ"ב כנספח רשימת האזורים הסטטיסטיים המהווים את רשימת השכונות (על פי הנתונים הקיימים באגף מפקד וחברות, כפי שאושרו בפריימריז לכנסת ה - 20).

להורדה כקובץ לחצו pdf פה.

"כדי לקיים את יסוד השבת בחיי ישראל אינני צריך להסכמים בין מפלגתיים... השבת בשבילי היא מעמודי התרבות העברית וההישג הסוציאלי"
ברל כצנלסון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי