חוקת נוער העבודה 2019

Thank you for rating this article.

תקנון לתנועת נוער מפלגת העבודה הישראלית.

חוקת נוער העבודה, נכתבה ע"י יובל נעים, אבירם אלון, ליאור ליוברסקי, תומר הרדוף, מאתיי פייביש, טל סורקיס וחברים יקרים נוספים במהלך הדרך והטיוטות השונות שעבר מסמך זה (יולי 2019). התכנית הנ"ל נכתבה לאחר כינוס פורום מורחב של התייעצות עם הסניף הארצי ואישור של הכלל על הקווים הכללים של התכנית ואין אישור להפיץ/לשכתב/לשנות ללא אישורם של כותבי המסמך הרשומים למעלה.

 זמין כקובץ pdf להורדה.

 

noar havoda

תוכן עניינים

מבוא - בניית גוף נוער העבודה…………………………………………..…...3-4

 1. ת.ז ארגונית………………………………………………………………...…….3
 2. מבנה היררכי פנים גופי…………………………………………………..….…....3-4

פרק א' - סניפים מקומיים........................................................................5-8

 1. תנאים להקמת סניף מקומי……………………………………………………......5
 2. ניהול הסניף המקומי ודרכי קבלת החלטות………………………………………....5
 3. סמכויות בעלי התפקידים……………………………………………………….....6
 4. הפקדת חברים אופציונליים למפלגה……….…………….………………………...6
 5. בחירות לבעלי התפקידים בסניף המקומי……………………………………..…....7
 6. מקרה של עזיבת/התפטרות/נבצרות יו"ר……………………………………...…....8
 7. צירוף חברים לתנועה ולסניפים המקומיים……………………….…….……...…....8

פרק ב' - סניף ארצי................................................................................9-13

       * פתיחה…………………………………………………………………………........9

 1. סמכויות בעלי התפקידים…………………………………………………………..9-11
 2. ניהול הסניף ודרכי קבלת החלטות…………………………………………………..11
 3. בחירות לבעלי התפקידים בסניף הארצי……………………………………………..12
 4. בחירות בזק…………………………………………………...…………………...13

פרק ג' - בעלי תפקידים ברמה הארצית שלא חברים בסניף הארצי ובמזכירותו…...14

 1. פתיחה והסבר……………………………………………………………….……..14
 2. רכז פעילות שטח כתפקיד קבוע (אך לא חבר בסניף הארצי ובמזכירותו)........................14

 פרק ד' - ועדות רעיוניות מתחלפות……………………………………………15

 1. הסבר ופירוט………………………………………………………………….......15

פרק ה' - ועידת נוער העבודה……………………………………………........16

 1. הסבר ופירוט…………………………………………………………………...…16

פרק ו' - שינויים בנוער המפלגתי ו/או במפלגת העבודה…………….....….….17-19

 1. שינויים במבנה נוער העבודה………………………………………………….….17-18
 2. איחוד מפלגת העבודה עם מפלגה/מפלגות אחרה/אחרות למפלגה אחת……………....18
 3. כללים במצב של בחירות למזכ"לות המפלגה/פריימריז ליו"ר…………………..…....18
 4. כללים בנושא הפגנות……………………………………………………………...18
 5. עלייה במספר הנערים ברשויות בהם הוקם סניף מאוחד עם רשות אחרת……………..19

פרק ז' - ועדת הבחירות וועדת חוקה ומשמעת (ועדות סמכותניות)...................20-22

 1. ועדת הבחירות הסבר ופירוט…………………………………………………….20
 2. ועדת חוקה ומשמעת…………………………………………………………….21
 3. תנאי הדחה/התפטרות ליו''ר ארצי ומזכירותם……………………………..….....22

פרק ח' - סוגי הצבעות…………………………………………………...…23

 1. הצבעה חשאית…………...……………………………………………………..23
 2. הצבעה גלויה……..……………………………………………………………..23

פרק ט' - שקיפות………………………………………………………..…24

 1. הסבר…………………………………………………………………………...24
 2. זהות כותב הפרוטוקול…………………………………………………………....24
 3. דברים נוספים שיש לפרסם בפומבי………………………………..……………...24

פרק י' - מלווה נוער העבודה הראשי ורכזים בוגרים נוספים…………………...25

        * הסבר……………………………………………………………….……………………..25

 1. מינוי ………………………………………………….…………………….…..25
 2. שכר……………………………………………………………………...….…..25
 3. מלווים בוגרים…………………………………………………………….…..….25

פרק י"א - תקציב התנועה…………………………………………………..26

 1. הסבר ………………………………………………….………………………..26
 2. אופן התקצוב………………………… ...………………………………...……..26
 3. הוראת השעה - 2019 (תנועה בתהליכי הקמה)……..………………………….…...26

פרק י"ב - שינוי תקנון באופן קבוע…………………………………………...27

        * הסבר……………………………………………………………….………………….…...27

 1. שלבי התהליך ………………………………………….………………………...27

פרק י"ג - סמלים…………………………………………………………....28

נספחים………………………………………………………………….….29-36

מבוא - בניית גוף נוער העבודה

ת.ז ארגונית

שם הגוף: נוער מפלגת העבודה הישראלית

הגדרה: נוער העבודה הינו תנועה אידאולוגית: ארגון המוקם ממניעים אידיאולוגיים שהבסיס לקיומו הוא אידיאולוגיה משותפת לכלל החברים בו.

"תנועה זו מזוהה עם רעיונות מפלגת העבודה הישראלית, ופועל לקידום ערכיה"

מטרות התנועה:

 1. בניית דור העתיד של תנועת העבודה .
 2. מעורבות חברתית  - פוליטית של בני ובנות נוער.
 3. בניית מנהיגות צעירה.

מיקום: ארצי ע"י סניף ארצי וסניפים מקומיים.

גילאים: ההצטרפות מגיל 14 עד גיל 18 או ח' עד י"ב.

מבנה היררכי פנים גופי

סוג מבנה: מבנה פירמידלי שטוח - "מבנה ארגוני, בעל מספר קטן של דרגי סמכויות"

נוער העבודה יהיה בנוי על סמך סניפים מקומיים והנהגה ארצית בהתאם למה שיובא בהמשך.

חוקת נוער העבודה

חוקת נוער העבודה

מבנה הסניף המקומי

חוקת נוער העבודה

מבנה המזכירות הארצית

פרק א' - סניפים מקומיים

1. תנאים להקמת סניף מקומי: בכדי להקים סניף מקומי, יש לרשום מספר מינימלי של 10 חברים באותה העיר לתנועת נוער העבודה.

1.1. במקרה של מיעוט חברים באותה רשות מוניציפאלית - אם ישנה רשות מקומית בה מספר הפעילים אינו עולה על 10 חברי סניף, יחוברו חברי הסניף, עם סניף רשותי סמוך, ויוקם סניף מאוחד. 

1.2. הנהגת הסניפים - בכל סניף ראשי יבחר ע"י חברי הסניף יו"ר לסניף. 

1.3. תקן סגן יו"ר - (לא בסניפים חריגים) בידי יו"ר הסניף לאחר היבחרו תהיה הזכות למנות סגן יושב ראש לסניף שיכהן לצידו כחלק מהנהגת הסניף. בידי סגן היו"ר תופקד האחריות על הריכוז הארגוני, עד לבחירת יו"ר סניף החדש. 

1.4. כהונת בעלי התפקידים בסניף המקומי - כהונתם של בעלי התפקידים והנציגים הינה ל-12 חודשים מיום בחירתם (קדנציה אחת). יו"ר סניף לא יכהן יותר משתי קדנציות בניגוד לסגן יושב הראש.

1.5. סניפים חריגים - באישור הסניף הארצי קיימת האפשרות להקים סניף עם פחות מ-10 חברים בסניף אך, לא פחות מ-5 חברים בסניף. בסניפים חריגים לא ניתן למנות סגן יו"ר סניף.

2. ניהול הסניף המקומי ודרכי קבלת החלטות (הגדרות):

2.1. פעולות - יתקיימו בתחילה אחת ל-14 ימים, ובהמשך פעם בשבוע. כל חברי הסניף משתתפים בהן 

(למעט מקרים חריגים המאושרים מראש ע"י יו"ר הסניף) והם יתנהלו כמו פעולות של תנועות נוער רגילות. הן יעסקו לא בהכרח בנושאים פוליטיים, אלא גם אקטאוליים והקשורים לאירועים מתקרבים. לפני כל פעולה, יו"ר הסניף בונה מערך פעולה לסניף שלו, או משתמש באחד קיים מהמאגר. המליאה תנוהל יו"ר הסניף ובהיעדרו ינהל סגנו את המליאה.

קבלת החלטות - באם רוצים לאשר נושא מסוים, תתקיים הצבעה ותתקבל ברוב של יותר מ-50% מכלל מליאת הסניף. (לחברי הסניף קיימת האפשרות להעלות הצעות להצבעה בפני המליאה) כאשר נוצר מצב של תיקו או שישנו רוב של מתנגדים להחלטה שמנסה להעביר מהיו''ר, הוא יכול לדחות את ההצבעה עד שיצליח לגייס את הרוב הדרוש להעברת ההחלטה.

2.2. ישב"צ - לאחר כל פעולה, ינהלו בעלי התפקידים בסניף ישיבת צוות, יפיקו לקחים מהפעולה, יתכוננו לפעולה הבאה וידברו על אירועים קרובים שיש להתכונן אליהם ברמה הסניפית.

2.3. פגישת תיאום עמדות - פגישה שתתקיים אחת ל- 8 שבועות בין יו"ר סניף הנוער המקומי, וסגנו יחד עם מזכיר הסניף המפלגתי המקומי ואף, רצוי שיקח חלק בפגישה נציג המשמרת הצעירה בסניף המקומי (בהסכמת כלל הצדדים). כאשר בפגישה זו, יתאמו כלל הגורמים את הפעילות הקרובה ברשות המוניציפאלית.

3. סמכויות בעלי התפקידים:

3.1. יו"ר - (לא יכהן יותר משתי קדנציות) האדם האחראי על תפקודו התקין של הסניף המקומי, אחראי למנות את סגן היו"ר (בעת הצורך לפי התנאים הכתובים). עליו לקבוע את מדיניות הסניף בנוסף, עליו לפעול בסמיכות ובתיאום למזכיר (הבוגר) הסניף המפלגתי הראשי המקומי. בנוסף ליו"ר הנוער, יינתן מקום שמור בעת מליאת הסניף הראשי בעיר. יו"ר הסניף הוא המייצג הבכיר ביותר של הסניף בפני הגופים והפורומים השונים. היו"ר יהיה אחראי לפעילות הסניף הסדירה, סדרי הפעולות, ויעבוד בתיאום עם בעלי התפקידים תוך התחשבות בדעּת חברי הסניף. יו"ר הסניף ייבחר בבחירות דמוקרטיות סניפיות אחת ל-12 חודשים ובהתאם לתקנון הבחירות שיובא בהמשך. בא כוחו של יו"ר הסניף הוא סגן היו"ר עליו יפורט בהמשך. יו"ר הסניף יהיה חלק מהנהגת נוער העבודה וישתתף בישיבות מליאת הסניף הארצי ויהיה שותף בקבלת ההחלטות.

3.2. סגן יו"ר הסניף (רכז ארגוני) - נבחר ע"י היו"ר  (בהתאם לסעיף 1.3 בפרק זה), הוא יד ימינו של יו"ר הסניף וממלא מקומו במצבי פרישה או מצבי חירום אחרים. מתפקידו לסייע ליו"ר הסניף בניהול ובתיאום ישיבות. בנוסף על הס.יו"ר למלא את מקום היו"ר בסניף המקומי במצבי היעדרות זמניים/קבועים. במקרה של היעדרות זמנית של היו"ר, על סגן היו"ר לתאם את פעילותו עם היו"ר ולדווח לו על ההחלטות שהתקבלו. כמו כן, יהיה אחראי על רשימות הקשר ומפקד החברים בסניף . אחראי על תיעוד פעילות הסניף  (במליאה, במזכירות וכו'), כולל פגישות עם גורמים חיצוניים ואירועים. סגן יו"ר הסניף ידאג לפרסום הפרוטוקולים בקבוצת הוואצאפ הסניפית ולשליחתם בדוא"ל לחברי הסניף. בנוסף, יהיה אחראי לאכוף ולידע את תקנון הסניף/התקנון הארצי של התנועה. כמו כן, אחראי לבדוק כי פעולות והחלטות הסניף הן אתיות ועומדות בקנה אחד עם תקנון התנועה הארצי ולאוכפו.

4. הפקדת חברים אופציונליים למפלגה:

אם חבר בנוער העבודה הגיע לגיל 17, אז מחויב יו"ר הסניף המקומי שלו להציג לו את האפשרות של התפקדות למפלגה עצמה. בכל מקרה, אין להתנות את המשך פעילותו של החבר בנוער העבודה בהתפקדות למפלגה עצמה.

5. בחירות לבעלי התפקידים בסניף המקומי:

5.1. מועדי הכרעת הבחירות וקיומן - ועדת הבחירות המכהנת תקבע עד ה-01.07, מועד בחירות לראשות כל הסניפים המקומיים ולרכזי המחוזות. לתקופה שבין ה-01.08-01.09, וביום הנקבע כאמור, ייערכו בחירות בכל הסניפים המקומיים לראשות הסניפים.

5.2. ספרי בוחרים ומועמדים - ועדת הבחירות תדאג לפרסם ספר בוחרים ומועמדים עד 4 שבועות לפני מועד הבחירות המתוכנן, אשר יכיל את שמותיהם של כלל הסניפים בהם יתקיימו הבחירות, את שמות חברי כל סניף, וכן שמותיהם של המתמודדים שהגישו את רצונם להתמודד על תפקיד יו"ר הסניף וקיבלו אישור מוועדת הבחירות. הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר הסניף תוגש לוועדת הבחירות עד 6 שבועות לפני מועד הבחירות המתוכנן.  (בהתאם לסעיף 5.6)

5.3. קושי בקיום הבחירות - למעט מצב בו סניף מסוים לא יכול לקיים את הבחירות במועד המוסכם, יבקש הסניף "בקשת חריגים" מוועדת הבחירות בתנאי שהדבר מצדיק שינוי מועד, ואז יוחלט בהסכמת חברי הסניף על מועד בחירות אחר שיהיה בסמיכות של שבעה ימים לפני/אחרי המועד שנקבע לכולם והמועד החדש יקבל את אישור וועדת הבחירות. 

5.4. הליך הבחירות - ביום הנבחר לקיום הבחירות יצביעו חברי הנוער בהצבעה אלקטרונית/ידנית בהתאם להחלטת ועדת הבחירות לפי מספריהם הסידוריים וספר הבוחרים כאשר המועמד שקיבל את מירב הקולות מכלל חברי הסניף יזכה אוטומטית בבחירות, במקרה וישנו תיקו בין מועמדים ייערך סיבוב נוסף עד 7 ימים לאחר הסיבוב הראשון. במקרה שגם בסיבוב השני ישנו תיקו אזי שרכז המחוז הוא שיקבע את זהותו של יו"ר הסניף המקומי. 

5.5. לאחר הבחירות - בסיום הבחירות היו"ר הנבחר יבחר לפי טעמו את סגן היו"ר.  (בהתאם "לסעיף 1.3" בפרק זה) 

* עד למועד הבחירות, ינהל את הישיבות היו"ר המכהן. 

5.6. תנאי הצבעה - בבחירות יכולים להצביע חברי סניף מקומי בעלי ותק של 7 שבועות לפחות.

5.7. תנאי היבחרות - בבחירות יכולים להתמודד חברי סניף מקומי בעלי ותק של 3 חודשים לפחות וכן יו"ר שכבר נבחר לקדנציה אחת יוכל להתמודד לקדנציה אחת נוספת בלבד שלאחריה לא יוכל להתמודד. וועדת הבחירות חייבת להודיע למועמד אם אושרה/נפסלה התמודדותו עד 7 ימים לפני הגשת ספר הבוחרים בנימוק בכתב ועם אפשרות להופיע בפני הוועדה לערעור על ההחלטה.  (התנאים לפסילה מועמד מצויים בפרק ז' סעיף 1.1)

6. מקרה של עזיבת/התפטרות/נבצרות יו"ר:

במקרה שבו מחליט יו"ר הסניף להתפטר או שנבצר ממנו מלמלא את תפקידו בשל בעיה רפואית שקיבלה את אישור וועדת הבחירות, ישמש סגנו של היו"ר (במידה וקיים) כיו"ר הזמני עד לחזרתו במקרה של מחלה/עד הבחירות הקבועות בחוק. באם זו התפטרות ואין סגן יו"ר, יוכלו חברי הסניף להמליץ לרכז המחוז אליו משתייך הסניף על מועמד שיהווה מחליף ליו"ר הסניף עד הבחירות הקבועות בחוק והרכז המחוזי ימנה את יו"ר הסניף.

7. צירוף פעילים לתנועה ולסניפים המקומיים

7.1. חבר נוער העבודה - חבר נוער העבודה הוא כל מי שעומד בתקן הגילאים, פרטיו רשומים במאגר הנתונים של התנועה.

   7.1.1 חבר רשמי - כל חבר נוער עבודה שקיבל כרטיס חברות רשמי לאחר שנבחנה חברותו ע"י יו"ר הסניף המקומי.  (לפי סעיף 7.2.2 בפרק זה)

7.2. הליך צירוף החבר

   7.2.1. פרטי חבר - בשביל לצרף חברים חדשים לנוער העבודה על ראשי סניפים/סגניהם לבקש מהם למלא את פרטיהם האישיים  (מצורף נספח א) ואת הפרטים המלאים שהתקבלו יש למלא במאגר המידע הכללי של התנועה אליו יכותבו כלל ראשי הסניפים/סגניהם. על כלל המאגר יופקד סגן היו"ר הארצי שעומד בראשות וועדת מפקד החברים. בסיום התהליך על וועדת המפקד הארצית לצרף את החבר החדש לקבוצת הוואצאפ של התנועה - "קבוצת העדכונים" ולפי רצונו, גם לקבוצת "הדיונים''.

   7.2.2. הנפקת כרטיס חבר - בתום 30 יום מהצטרפות החבר לאחר שנבחנה רמת חברותו בתנועה ע"י יו"ר הסניף המקומי, והכנסתו למאגר הנתונים של התנועה במידה שיאשר יו"ר הסניף את הכנסת הפעיל לחברות בתנועה יונפק עבורו כרטיס חברות קבוע בתנועה. במידה והמלצת יו"ר הסניף המקומי שוללת את החבר כחבר רשמי, עליו לנמק את נימוקיו בכתב ויעביר אותם למלווים הבוגרים (במידה ואין, למתאם התנועה מטעם המפלגה) והם יכריעו באופן מוחלט על עניין חברותו של אותו החבר החדש.

פרק ב' - הסניף הארצי

פתיחה:

הסבר - הסניף הארצי, הוא המקום בו מיוצגת הנהגת התנועה (להלן  "נוער העבודה"), בסניף הארצי מתקבלות החלטות על המדיניות הכללית של התנועה והכרעות הקשורות בסניפים כולם.

חברי הסניף - בסניף הארצי חברים כלל ראשי הסניפים ובראש כולם בעלי התפקידים במזכירות התנועה (המזכירות הארצית) ויו"ר התנועה הארצי שמוביל אותה.  

המזכירות הארצית - קבוצת בעלי התפקידים אשר מכהנים ברמה הארצית והם אשר מכוונים את התנועה ופעילותה. חברי המזכירות הארצית ממונים עד 7 ימים לאחר הבחירות ע"י היו"ר הארצי שנבחר בבחירות דמוקרטיות אחת ל-12 חודשים. במזכירות הארצית מתקבלות החלטות ביצועיות שונות כגון: חלוקת התקציב שניתן לתנועה ע"י המפלגה, ייצוג התנועה כולה, מול מנגנוני המפלגה השונים וכדומה. 

תוכנית שנתית - בתחילת כל קדנציה, על המזכירות להגיש בפני חברי התנועה עד לוועידה שתתרחש בחנוכה באותה השנה (במידה ואין, תוך 50 ימים), תוכנית שנתית שבה יפורטו כלל האירועים הידועים והאירועים הקבועים  (נכללים נספח ג) ותאריכים שהתנועה תיקח בהם חלק. לאחר שאושרה בין חברי המזכירות, יש לכנס את הסניף הארצי, לאשרה בהצבעה עם רוב רגיל בכינוס הנ"ל ולאחר מכן לפרסם אותה בפומבי באמצעים המקובלים. אין הגבלה על השתתפות התנועה באירועים מזדמנים במהלך השנה.

תוספות והסברים - בנוסף יקיים הסניף סמינרים/פעילויות במהלך השנה לפי התוכנית השנתית שנקבעה ע"י המזכירות, ושינוי תקנון ארצי. הגוף אחראי לכנס ועידה ארצית שתכלול את כלל בני הנוער מכלל הסניפים. הוועידה תפעל במתכונת דומה לוועידת המפלגה. 

1. סמכויות בעלי התפקידים:

1.1. יו"ר - (לא יכהן יותר משתי קדנציות) האדם האחראי על תפקודו התקין של נוער העבודה, הוא אשר מרכיב את המזכירות הארצית וממנה את בעלי התפקידים בה, ואף רשאי להחליפם/להזיזם ממקומם בכל עת במהלך כהונתו (אך בצירוף נימוק למהלך ובידוע בעל התפקיד והמזכירות כולה).

עליו לקבוע את מדיניות נוער העבודה ולקבל עליה את אישור רוב חברי מליאת הסניף הארצי. בנוסף עליו לפעול בסמיכות ובתיאום לשאר בעלי התפקידים במפלגה. בנוסף, ליו"ר התנועה יינתן מקום שמור בפגישות לשכת המפלגה. יו"ר נוער העבודה הוא המייצג הבכיר ביותר של התנועה בפני הגופים והפורומים השונים. היו"ר יהיה אחראי לפעילות התנועה, סדרי הישיבות וההצבעות, ויעבוד בתיאום עם בעלי התפקידים תוך התחשבות בדעת חברי הסניף הארצי. יו"ר הסניף ייבחר בבחירות דמוקרטיות אחת ל-12 חודשים ובהתאם לתקנון הבחירות שיובא בהמשך. בא כוחו של יו"ר התנועה הוא סגן היו"ר שנבחר על ידי היו"ר.

   1.2. סגן יו"ר (רכז ארגוני/מפקד) - נבחר ע"י היו"ר, הוא יד ימינו של יו"ר התנועה וממלא מקומו במצבי פרישה או מצבי חירום אחרים. מתפקידו לסייע ליו"ר הסניף בניהול ובתיאום ישיבות. בנוסף על הס.יו"ר למלא את מקום היו"ר, במצבי היעדרות זמניים/קבועים. במקרה של היעדרות זמנית של היו"ר על סגן היו"ר לתאם את פעילותו עם היו"ר ולדווח לו על ההחלטות שהתקבלו. כמו כן, יהיה אחראי על רשימות הקשר ומפקד החברים. אחראי על תיעוד פעילות התנועה (במליאה, במזכירות וכו'), כולל פגישות עם גורמים חיצוניים ואירועים. סגן היו"ר ידאג לפרסום הפרוטוקולים בקבוצת הוואצאפ ולשליחתם בדוא"ל לחברי התנועה/בכל האמצעים המקובלים עד 7 ימים לאחר הישיבות. 

1.3. דובר - אחראי לפרסום פעילות נוער העבודה ועומד בקשר עם התקשורת. כמו כן, הדובר יתחזק את דף הפייסבוק והאינסטגרם של התנועה ויהיה אחראי על פרסום שוטף של פעילות התנועה. כמו כן, מתפקידו של הדובר להגיב לכל עניין אקטואלי הנוגע לכל בני הנוער במדינה.

1.4. יועץ חוקתי - אחראי לאכוף ולידע בנושא התקנון הארצי של התנועה. כמו כן, אחראי לבדוק כי פעולות והחלטות התנועה הן אתיות ועומדות בקנה אחד עם חוקת העבודה ותקנון התנועה הארצי שיאושר פעם ב-12 חודשים בכינוס ועידת נוער מפלגתית ארצית, ולאוכפו. בנוסף לתפקידו, לבחון מדי שנה את התקנון הסניף ולהביאו לאישור הוועידה, וכמו כן, לבדוק ולעקוב אחר תקינות התנהגותם של כלל נציגי התנועה ומוסדותיה. אם ישנו ליקוי בתפקוד אחד מהגורמים שצוינו, יש להביא זאת לידיעת הכלל וכן בסמכותו של היועץ החוקתי לאכוף את הכללים ע"י מתן המלצה לשליחת הגורם/הגורמים "הבעייתיים" לעמוד בפני ועדת המשמעת. 

חוקת נוער העבודה1.5. גזבר - אחראי על התקציב והפעילות הכלכלית של הנוער מול המפלגה.

1.6. רכזים מחוזיים - אינם חברי המזכירות הארצית אך הם חלק מהסניף הארצי אשר נבחרים בבחירות הסניפיות כאשר כל מחוז בוחר בראש המחוז שלו בבחירות לסניפים המקומיים, במקרה של תיקו בבחירות תכריע המזכירות הארצית בהצבעה פנימית על זהותו של הרכז הנבחר מבין המועמדים. במקרה של התפטרות רכז, המזכירות תמנה מחליף עד הבחירות הבאות.

  1.6.1. מחוזי הרכזות - במזכירות יכהנו 3 רכזים מחוזיים משלושה מחוזות שונים וכל סניף באופן פרטני יוגדר במחוז רכזות ספציפי ע"פ החלטת המזכירות, אך בעת מחלוקת יוגדרו הסניפים בשיטת אזורי החיוג, כל רכז חייב לגור במחוז עליו הוא אחראי במסגרת תפקידו כרכז מחוזי, האזורים הינם:

     1.6.1.1. מחוז הדרום אזור חיוג 08, שכן יכונה בעל התפקיד: "רכז מחוז דרום"

     1.6.1.2. מחוז המרכז (וי-ם) אזורי החיוג 02,03,09 , שכן יכונה בעל התפקיד: "רכז מחוז המרכז"

     1.6.1.3. מחוז הצפון אזור החיוג 04, שכן יכונה בעל התפקיד: "רכז מחוז צפון"

   1.6.2. שינוי אזור הרכזות - במידה ויש צורך בשינוי תיחום אזורי הרכזות, יש להעלות זאת להצבעה במליאת הסניף הארצי וחייבת ההצעה לקבל תמיכתם של מעלה מ-50% מחברי הסניף הארצי.

    1.6.3. הגדרת התפקיד - תפקיד זה אחראי על ריכוז הסניפים באזור מסוים כאשר תפקידי הרכז הינם: 

    1.6.3.1. פיקוח וניהול הפעילות האזורית (פעולות, סידור סניפים - הרכבה/פירוק, העברת פעילים מסניף     לסניף ע"פ צורך או בקשה מנומקת) וכל אלו בדיווח ישיר למזכירות הארצית ובאישורה.

    1.6.3.2. ייעוץ וסיוע לראשי הסניפים באזור.

    1.6.3.3. מינוי ראשי סניפים מקומיים (לאחר התפטרות/נבצרות בלבד ועם מתן אפשרות לחברי הסניף להגיש המלצה לרכז על אחד מחברי הסניף שישמש כיו"ר, אך ההחלטה הסופית נתונה בידי הרכז ודיווח מלא למזכירות הארצית וקבלת אישור.

2. ניהול הסניף ודרכי קבלת החלטות (הגדרות):

2.1. מליאת הסניף הארצי - במליאה שתתקיים אחת ל-14 יום (אלא אם כן אושר אחרת על ידי כלל חברי המליאה) ישתתפו ראשי הסניפים המקומיים כאשר אם אחד מראשי הסניפים ייעדר, יחליפו סגנו. המליאה בכל תחילת כל קדנציה הסניף הארצי יקבע מדיניות שעל פיו יפעל הסניף ב-12 החודשים של הקדנציה. אם רוצים לאשר נושא מסוים, תתקיים הצבעה ותתקבל ברוב של יותר מ-50% מכלל הנוכחים. לסניף הארצי יש גם אפשרות להביע דעה ואף להתנגד בהצבעה להחלטות מזכירות המתקשרות לסניפים.

אך כאשר נוצר מצב של תיקו או שישנו רוב של מתנגדים להחלטה שמנסה להעביר היו"ר, יו''ר הסניף יכול לדחות את ההצבעה עד שיצליח לגייס את הרוב הדרוש להעברת ההחלטה. (לא תקף במצב של הצבעת אי אמון ביו"ר ובמזכירותו)

2.2. שילוב היו"ר וסגנו בפגישות לשכה - פגישת יו"ר התנועה וסגנו עם יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה, ומנכ"ל המפלגה וחברי הלשכה המפלגתית. היו"ר וסגנו יקבלו מקום קבוע בפגישות אלו כדי שיוכלו לעדכן את הלשכה בתהליך קבלת ההחלטות. במידה והיה והחלטה מסוימת הנהגת נוער העבודה, אינה ישימה או בעייתית לדעת בכירי המפלגה, יוטל וטו על ההחלטה ויתקיים דיון מחודש במליאה. בהטלת הווטו יידרשו בכירי המפלגה להסביר מדוע ההחלטה לא יישמה או בעייתית. כמו כן, תינתן הזכות לבכירי המפלגה להשתתף במליאה במצב כזה אך יימנעו מהצבעה.

3. בחירות למזכירות התנועה הארצית (מזכירות הסניף הארצי):

עד הרכבת המזכירות החדשה לאחר הבחירות ינהל את ישיבות ההנהגה היו"ר המכהן ואת התנועה תנהל המזכירות היוצאת, אך זו לא תוכל לקבל "החלטות דרמטיות".

3.1. מועדי הכרעת הבחירות וקיומן - לאחר שוועדת הבחירות היוצאת תחליט (עד ה-01.08) על תאריך בחירות ליו"ר התנועה הארצי לתקופה שבין ה-01.09-01.10.

3.2. ספרי הבוחרים והמועמדים - ועדת הבחירות עד חודש לפני הבחירות תדאג לפרסם ספר בוחרים ומועמדים, אשר יכיל את שמותיהם, את שמות חברי התנועה כולה ומספריהם הסידוריים וכן שמותיהם של המתמודדים שהגישו את רצונם להתמודד על תפקיד יו"ר התנועה לוועדת הבחירות הכללית עד 6 שבועות לפני הבחירות.

3.3. הליך הבחירות - ביום הנבחר לקיום הבחירות יצביעו חברי הנוער בהצבעה אלקטרונית/ידנית בהתאם להחלטת ועדת הבחירות לפי מספריהם הסידוריים וספר הבוחרים. בכדי להבחר בסיבוב הראשון, על מועמד להשיג מעל 40% תמיכה מכלל חברי התנועה ואם אף מועמד לא ישיג מעל 40% יעלו שני המתמודדים שקיבלו את מירב הקולות לסיבוב שני שייערך עד 7 ימים ממועד הבחירות הראשוני.

3.4. לאחר הבחירות - בסיום הבחירות היו"ר הנבחר יבחר לפי טעמו עד 7 ימים לאחר הבחירות את חברי מזכירות הסניף הכוללים את סגן היו"ר, הדובר, היועץ החוקתי, ושלושת הרכזים האזוריים. בנוסף, היו"ר הארצי ייכנס את ההנהגה החדשה שתורכב מראשי הסניפים הנבחרים על מנת להחליט על סדר יומה של התנועה בקדנציה. 

3.5. תנאי הצבעה - בבחירות יכולים להצביע חברי נוער עבודה בעלי ותק של חודש לפחות.

3.6. תנאי היבחרות - בבחירות יכולים להתמודד חברי נוער העבודה שמלאו להם 16 ובעלי ותק של 6 חודשים לפחות וכן יו"ר שכבר נבחר לקדנציה אחת יוכל להתמודד לקדנציה אחת נוספת בלבד שלאחריה לא יוכל להתמודד. ועדת הבחירות חייבת להודיע למועמד אם אושרה/נפסלה התמודדותו עד 7 ימים לפני הגשת ספר הבוחרים בנימוק בכתב ועם אפשרות להופיע בפני הוועדה לערעור על ההחלטה.  (התנאים לפסילה מועמד מצויים בפרק ז' סעיף 1.1)

4. קיום בחירות בזק:

4.1. הסבר - בחירות בזק הן בחירות המתקיימות שלא במועדן הקבוע בתקנון התנועה עקב הדחתו של  היו"ר ומזכירותו כאשר כלל התנאים לבחירות מתקיימים חוץ מהתנאים הבאים שמשתנים במצב זה:

4.2. ועדת הבחירות

   4.2.1. הרכב הוועדה - במצב של בחירות בזק אין מתחלף הרכב ועדת הבחירות מהבחירות שקדמו לבחירות הבזק.

   4.2.2. ספר הבוחרים - בבחירות אלה ספר הבוחרים נשאר על כנו כפי שנכתב למען הבחירות הקבועות שקדמו לבחירות הבזק (למעט הסרתם של חברים שעזבו את התנועה).

   4.2.3. תאריך הבחירות - קביעת תאריך מרגע ההדחה תאלץ ועדת הבחירות לקבוע תאריך לבחירות שיתקיימו עד 4 שבועות מיום ההדחה.

   4.2.4. התמודדות - על המתמודדים להודיע לוועדת הבחירות על התמודדותם עד שבעה ימים לאחר יום ההדחה ולועדת הבחירות ישנו עד שבעה ימים נוספים לאחר קבלתם את בקשות ההתמודדות לאשר/לפסול את ההתמודדות. (במקרה של פסילה יש לנמק את הסיבה ולצרפה להודעה)  

* אין בסוג זה של בחירות, מתן אפשרות למועמדים שנפסלו ע"י ועדת הבחירות להופיע בפני הוועדה כדי לנסות לשנות את החלטתה בנושא.  

4.3. תנאי הצבעה -  בבחירות מסוג זה רשאים להצביע רק חברי התנועה אשר היו זכאים להצביע ביום הבחירות הקבועות האחרון שהתקיים לפני בחירות הבזק וכתובים בספר הבוחרים.  

4.4. התמודדות היו"ר המודח - לא יתאפשר ליו"ר המודח להתמודד בבחירות אלו ולא בבחירות הקבועות הסמוכות אלא רק בבחירות הקבועות שלאחריהן לקדנציה נוספת אחת בלבד.

4.5. זמן כהונת המזכירות הנבחרת - המזכירות שתבחר תכהן בזמן הנותר למזכירות המודחת עד לתאריך הבחירות הקבועות לפי תקנון התנועה.

4.6. מזכירות מעבר - המזכירות המודחת תתפקד במשך חודש ימים עד לבחירות הבזק כמזכירות מעבר וזו לא תוכל לעשות "החלטות דרמטיות".

פרק ג' - בעלי תפקידים ברמה הארצית אשר לא חברים בסניף הארצי ובמזכירות הארצית

1. פתיחה והסבר: תפקידים אלו הם תפקידי שטח ומנהלה אשר מטרתם יעזרו לניהול הפעולות השוטפות בתנועה. (לדוגמה: הבאת ציוד לאירועים וכו') 

1.1. דרכי מינוי - בעלי תפקיד אלה ימונו ע"י המזכירות, אין להם כל זכות כחברי מזכירות, אין להם מגבלת זמן בתפקיד וניתנת למזכירות בכל העת הזכות להעבירם מתפקידם.

1.2. הוספת תפקיד - המזכירות הארצית תעלה את תקן המטלה להצבעה בין חבריה לפי הצרכים שעומדים בפניה.

1.3. ביטול התפקיד - המזכירות הארצית יכולה בכל עת לבטל את התפקיד בהצבעה בין חבריה.

2. רכז פעילות שטח כתפקיד קבוע (אך לא חבר בסניף הארצי ובמזכירותו): רכז השטח יהיה אחראי על כל פעילות בין אזורית בתנועה, ויהיה אחראי להבאת ציוד מהמפלגה לכל אירוע ואירוע הוא או נציגים מטעמו, וכן ידאג הוא/נציגים מטעמו לוודא שיש מספיק אנשים אשר מגיעים לאירוע.

פרק ד' - ועדות רעיוניות מתחלפות

1. הסבר ופירוט: בסמכותה של המזכירות הארצית להחליט על הקמתן של "ועדות ייעודיות/רעיוניות" אשר יעסקו בנושאים שונים, חבריהן ידונו בהם ויעלו הצעות למימושם. ההצעות יועברו להנהגת התנועה והיא תוכל לדון בהם כרצונה ובזמנה (הפגנות, מחאות, דיונים וכו').

1.1. סמכות הוועדות - לוועדות הרעיוניות אין סמכות החלטית ביצועית אלא סמכות רעיונית בלבד. 

1.2. ניהול הוועדות - המזכירות הארצית תקבע את זהותם של מנהלי הוועדות.

1.3. סוגי ועדות לדוגמה

   1.3.1. ועדה בנושא חוץ וביטחון

   1.3.2. ועדת איכות סביבה

   1.3.3. ועדת דוברות

פרק ה' - ועידת נוער העבודה

1. הסבר ופירוט: ועידת נוער העבודה היא החלק המקשר בין הסניפים המקומיים לבין הנהגת התנועה. 

1.1. יו"ר הוועידה - יו"ר ועידת הנוער ישמש היועץ החוקתי והוא אחראי על ניהולה ותפקודה הכללי. 

1.2. זכאות להשתתפות בועידה - ועידת הנוער בה ישתתפו כלל חברי נוער העבודה בעלי כרטיס חבר.

בוועידה יוכלו כלל חברי נוער העבודה להעלות נושאים על סדר היום והוועידה תאשר אם הנושא יעלה לדיון בישיבה הבאה של ההנהגה או אם לא. בנוסף לחברי נוער העבודה, יוכלו להשתתף בוועידה ההנהגה הבכירה של מפלגת העבודה וכן חברי הכנסת מטעם המפלגה (ככל שיחפצו בכך) אך לא תינתן להם זכות הצבעה. 

1.3. זמני התכנסות - הוועידה תתכנס לפחות פעמיים בשנה לנושאים שונים שפורטו בתקנון ויפורטו גם בהמשכו.

1.4. בקשה לכינוס מיוחד של ועידת נוער 

   1.4.1. בקשת כינוס מטעם מזכירות הנוער - אם מבקשת המזכירות הארצית לכנס בצורה מיוחדת את ועידת נוער העבודה עליה להביא זאת להצבעה בין חבריה שלה ולאחר אישורם יש להביא את ההצעה לכינוס להצבעה בין חברי הסניף הארצי, כאשר על המזכירות לנמק את סיבת רצון התכנסות הוועידה, את נושאי הישיבה וסדר הנואמים בה. קבלת הבקשה תינתן באם יושג בהצבעה רוב של למעלה מ-50% מהמצביעים חברי הסניף הארצי.

   1.4.2. בקשת כינוס מטעם קבוצה/אדם פרטי - לשם כינוס מיוחד של הוועידה עקב רצון להעלות בה נושאים לדיון על סדר היום זקוק להשגת חתימותיהם של למעלה מ- ⅓  מכלל חברי התנועה כדי לכפות על כינוס הוועידה ואז יגיש החבר ליועץ החוקתי את החתימות והנמקה לסיבת רצון התכנסות הוועידה, את נושאי הישיבה וסדר הנואמים בה.

לאחר קבלת החתימות מחוייבת ההנהגה לכנס את הוועידה תוך 30 יום מהגשת החתימות ואישורן.

1.5. פיקוח על ההצבעות בוועידה - האחראים לפקח סדר ההצבעות בוועידה הם יו"ר הוועידה וועדת הבחירות.

פרק ו' - קבלת החלטות במקרה של שינויים בנוער המפלגתי ו/או במפלגת העבודה

1. שינויים במבנה נוער העבודה: 

1.1. הסבר - במידה ונוער העבודה יגדל/יצטמצם משמעותית במספר חבריו רשאית ההנהגה לשנות את המבנה של נוער העבודה לתקופת זמן מוגבלת ומוקצבת שתכונה "תקופת הסתגלות" ובתקופה זו עשויים להתבטל/להתווסף תקנים, תפקידים וסעיפים אשר כתובים בחוקה הנ"ל למשך התקופה הקצובה. 

1.2. השינויים ייערכו באופן הבא

   1.2.1. כינוס ישיבת מזכירות ארצית - ראשית כל, יש לכנס ישיבת מזכירות ארצית מיוחדת ראשונית בה יתקיים דיון על מצבו של הנוער והצרכים המיוחדים, ותעלה בקשה מיוחדת לקדם את הליך "תקופת ההסתגלות". בכדי לפתוח בהליך זה באופן כללי ורשמי, יש לקיים הצבעה ראשונית במזכירות אשר צריכה לקבל רוב מוחלט של 50% מכלל חברי המזכירות הארצית.

   1.2.2. כתיבת מסמך רשמי אשר יכלול את השינויים הרצויים - לאחר קבלת האישור הראשוני על ההנהגה מוטלת האחריות להיוועץ ולהעלות על הכתב בצורה מסודרת:

       1.2.2.1. נימוק כללי לעצם עריכת השינויים ותיאור מצבה הכללי של התנועה אשר דרש את השינויים. 

       1.2.2.2. כלל התקנים, התפקידים והסעיפים אשר ברצון ההנהגה להוסיף/להוריד למבנה הנוער וכן יצורף לכל שינוי והוספה/הורדה הנמקה מיוחדת לסיבת ההוספה/הורדה של התקנים/התפקידים/הסעיפים הספציפיים.

       1.2.2.3. יש לציין במסמך זה בבירור את תקופת הזמן המוקצבת אשר בה יחולו השינויים. (לדוגמה: בין תאריך X לתאריך Y).

   1.2.3. הבאת המסמך לידיעת כלל הנוער והעלאתו להצבעה בוועידת נוער העבודה - המסמך יופץ בקבוצות הסניפים ויובא לידיעת כלל חברי התנועה. לאחר מכן, תכונס ועידת נוער העבודה לדיון במצב וכן העלאת הבקשה הכתובה במסמך להצבעה ואישור סופי. בכדי לאשר את השינויים הכתובים יש לקבל בהצבעה רוב של למעלה מ-50% מחברי הוועידה.

       1.2.3.1. באם נדחתה ההצעה בהצבעה, המזכירות הארצית יכולה לנסות להעלות שוב את הבקשה ל"תקופת הסתגלות" אך בחזרתה על כלל שלבי התהליך מנקודת האפס. התנועה במקרה זה ימשיך לפעול ע"פ כלל סעיפי החוקה. 

       1.2.3.2. באם התקבלה ההצעה בהצבעה, יחולו כלל השינויים אשר נכללו במסמך ובבקשה שהובאה להצבעה החל מהיום המבוקש ועד לתאריך הסיום אשר יצויין במסמך ההחלטה. 

   1.2.4. תום תקופת ההסתגלות - בסיום התקופה הקצובה "לתקופת ההסתגלות" אשר נקבעה טרם ההצבעה על השינויים, יבוטלו כלל השינויים שאושרו כמקשה אחת ובכדי לבקש תקופת זמן נוספת, יש לשוב ולבצע את התהליך מתחילתו.    

2. איחוד מפלגת העבודה עם מפלגה/מפלגות אחרה/אחרות למפלגה אחת: במידה ועידת מפלגת העבודה תחליט על איחוד עם מפלגה/מפלגות שלה/ן יש גם נוער מפלגתי לכדי מפלגה אחת (ולא רשימה משותפת לכנסת), ייפגשו חברי הנהגת נוער העבודה עם חברי ההנהגה/ההנהגות של נערי המפלגה/המפלגות עמה/עמן היא מתאחדת, ויוחלט על הנהגה משותפת זמנית שתכלול חברים מהנהגת כל המפלגות המתאחדות. אותה הנהגה תקבע את מבנה נוער המפלגה המאוחדת ותביא אותו להצבעה ראשונית בוועידת נוער העבודה ולאחר מכן בוועידה הכוללת את חברי הנוער משתי המפלגות. כמו כן, ההנהגה המשותפת תהיה אחראית לאיחוד בין הסניפים המקומיים של כלל המפלגות המתאחדות וכן על מועדי בחירות בגוף המאוחד בהתאם למבנה שנקבע. 

במידה ויוחלט על איחוד עם מפלגה/מפלגות שלה/ן אין נוער מפלגתי לכדי מפלגה אחת אזי שישמש נוער העבודה במתכונתו טרם האיחוד כנוער המפלגה המאוחדת. כמו כן, בכל מקרה יישאר התקנון של נוער העבודה שמור וזמין למקרה בו תהיה היפרדות בין המפלגות שכן בכל מצב זהו תקנון נוער העבודה. 

3. כללים במצב של בחירות למזכ"לות המפלגה/פריימריז ליו"ר:

הסניף הארצי יהיה רשאי בתקופת בחירות למזכ"ל או פריימריז ליו"ר המפלגה להיפגש עם מועמד מסוים אך אם הם עושים זאת הם מחוייבים להיפגש עם כלל המועמדים. זכותו של הסניף הארצי גם לא להיפגש עם אף אחד מהמועמדים בהתאם לשיקולו. על אף האמור לעיל, אם אחד מהמתמודדים הוא היו"ר המכהן ניתן להיפגש עמו מבלי להיפגש עם יתר המועמדים.

חברי המזכירות הארצית (גם כאינדיבידואלים) יהיו מנועים בין במישרין ובין בעקיפין מלעזור ולתמוך במועמדים מסוימים במהלך מסע הבחירות קל וחומר ביום הבחירות.

4. כללים בנושא הפגנות

ההנהגה הארצית רשאית מכוח סמכותה לערוך הפגנות על נושאים מסוימים הנוגעים לחברה הישראלית. כאשר ההנהגה מחליטה על קיום הפגנות בנושא מסוים, בכל מחוז תתקיים הפגנה. האחריות לארגון ההפגנות תחול על הסניפים המחוזיים. ההנהגה הארצית יכולה להחליט אם לאפשר לסניפים המקומיים להצטרף להפגנות שאינן מאורגנות על ידיה, כגוף נוער העבודה ולקבוע כללים בכל נושא הפגנה. אין לקיים הפגנות/לאשר השתתפות בהפגנות בלי אישור משטרה.

5. עלייה במספר הנערים ברשויות בהם הוקם סניף מאוחד עם רשות אחרת:

היה ונוצר סניף מאוחד עקב אי עמידה במספר המינימלי לפתיחת סניף, ומספר הנערים בסניף המאוחד גדל כך שלכל רשות שמרכיבה את הסניף המאוחד יש את מספר החברים המינימלי לפתיחת סניף אזי שיש לפרק את האיחוד הזמני ולקבוע יו"רים זמניים לסניפים הללו עד למועד הבחירות הקבועות בתקנון. החלטת חברי הסניף בנושא תחייב גם את המזכירות הארצית.

פרק ז' - ועדת הבחירות וועדת חוקה ומשמעת (ועדות סמכותניות)

1. ועדת הבחירות הסבר ופירוט: ועדה שתפקידה לקבוע את תקנון הבחירות בסניפים המקומיים ולתפקידים הארציים ולפקח על תהליך הבחירות ליו"ר שיתקיימו בסמוך לכינונה, וכן הוועדה תפקח על הבחירות בסניפים המקומיים שהן מקדימות את הבחירות ליו"ר ואת כינונה של ועדה חדשה. בנוסף, תפקח הוועדה על הצבעות שנערכות בוועידת הנוער במליאת הסניף הארצי. 

1.1. פסילת מועמד - לוועדה זכות לאשר/לפסול כל מועמד שהגיש בקשת התמודדות אם והוכח כי נגד המועמד יש ראיות על הפרה בוטה של תקנון התנועה/מניעים לפגוע בתנועה/התנהגות לא הולמת והופעה חוזרת ונשנית בפני וועדת משמעת/בעל עמדות המבקשות לקיים אי שוויון והדרת אנשים וקבוצות בתנועה, ההכרעה מחוייבת לעבור בהצבעה וברוב מיוחד של ⅔ מחברי הוועדה. יש להתריע עד 7 ימים מרגע הגשת המועמדות בפני המועמד כי הוא נידון לפסילה מהתמודדות והעלאה על הכתב את הנימוק לפסילתו של המועמד ולאפשר לו להתייצב אל מול הוועדה ולהגיב לתוכן הפסילה.

1.2. בוועדה יהיו חברים - המלווים הבוגרים, נציג מכל מועמד בבחירות ובמידה שאין מלווים בוגרים אז יהיה במקומם המתאם (לתקופה של 12 חודשים). למלווים הבוגרים החברים בוועדה אסור להביע תמיכה באחד המועמדים בכל דרך שהיא.

1.3. כהונת הוועדה - הוועדה תכהן לאורך כל תקופת הקדנציה של הסניף הארצי החל מרגע הכרזת המועמדים לבחירות ליו"ר הארצי והכרזתם על נציגיהם לוועדת הבחירות. 

  1.3.1. והיה ויוגש ערעור תוארך כהונת הוועדה וסמכותה תהיה רק לדון בערעורים. למען הסר ספק, סעיף זה לא ימנע מוועדת הבחירות החדשה להיתכנס ולהתחיל את התהליכים הדרושים לבחירות הבאות.

1.4. הצבת לוח זמנים למערכת הבחירות - ועדת הבחירות המכהנת תדאג להציב לו"ז למערכת הבחירות לסניפים המקומיים עד ה-01.07 ולו"ז למערכת הבחירות ליו"ר הארצי עד ה-01.08 וכן להגשות המועמדות הן לתפקיד יו"ר בסניפים המקומיים ולתפקיד רכזי המחוזות והן לתפקיד היו"ר הארצי.

1.5. ספרי הבוחרים והמועמדים - ועדת הבחירות תדאג לפרסם ספרי בוחרים ומועמדים הן לבחירות לראשות הסניפים המקומיים ולרכזות המחוזות והן בחירות לראשות התנועה עד חודש לפני מועד הבחירות הנקבע.

2. ועדת חוקה וועדת משמעת:

2.1. ועדת החוקה - עוסקת בדיונים בלבד בנושאים הקשורים לתקנון התנועה ובראשה עומד היועץ החוקתי. הוועדה מורכבת מהיועץ החוקתי, היו"ר הארצי, סגן היו"ר הארצי, וכל חבר תנועה נוסף שהיועץ החוקתי חפץ בהשתתפותו כדי לכנס את ישיבת ועדה אין זקוקים לכלל החברים הרשומים אך חובת השתתפותו של היועץ החוקתי ועליו ליידע ולקבל את אישור יו"ר התנועה לכינוס הוועדה.

2.2. ועדת משמעת - עוסקת בהכרעות בנושאים משמעתיים של חברי התנועה, בין אם בהפרתם את תקנון התנועה ובין אם בגין התנהגויות לא נאותות אחרות, והכרעה בנוגע לאופן הטיפול בחבר הנידון. כאשר מתכנסת ועדת משמעת ודנה בעבירת משמעת זו או אחרת אזי שחברי ועדת המשמעת יהיו: היועץ החוקתי, המלווים הבוגרים (אם אין, המתאם מטעם המפלגה), רכז המחוז ויו"ר הסניף המקומי אשר בו חבר הנדון. האחראי להגיש לוועדת המשמעת את הבקשה לדיון בדבר העמדת הפעיל לדין, הוא יו"ר הסניף המקומי שממנו מגיע הפעיל, בקשה שתוגש מנומקת בכתב ליו"ר נוער העבודה.

* סוג ההליך ייקבע על ידי המלווים הבוגרים (אם אין, אז ע"י המתאם מטעם המפלגה) 

2.3. ההליך ההדרגתי - כלל חברי נוער העבודה זכאים להליך הוגן לפני שיוכרז כי עליהם להפסיק להיות חברים בנוער העבודה, וכי כל חבר נוער העבודה שיעבור על כללי התנועה , יועמד בפעם הראשונה בפני ועדת המשמעת ויקבל אזהרה על התנהגותו, וכי אם יתפס בשנית בהתנהגות זו ידרש החבר לעמוד שוב בפני וועדת המשמעת, כאשר בפעם הזו יצביעו חברי הוועדה על הפסקת פעילות החבר מנוער העבודה לתקופת זמן מסויימת ומוגבלת שתוחלט ע"י חברי הוועדה. האישור הסופי על ההרחקה יתקבל ברוב של למעלה מ-50% מחברי הוועדה ובאישור סופי של המלווים הבוגרים (אם אין, אז ע"י המתאם מטעם המפלגה). לאחר סיום תקופת ההרחקה יוחזר הפעיל לחברותו בנוער, אך באם יעבור בפעם השלישית על כללי התנועה, יאלץ החבר לעמוד בפעם השלישית והאחרונה בפני וועדת המשמעת שתכריע על הפסקת פעילותו של החבר לאלתר דבר זה יתקבל גם כן ברוב של 50% מחברי הוועדה ובאישור סופי של המלווים הבוגרים (אם אין, אז ע"י המתאם מטעם המפלגה).

2.4. הפסקת חברות של פעיל נוער העבודה בצורה מידית - במקרים בהם חבר נוער העבודה ביצע עברה/עברות חמורות הגובלות בפלילים ויש ראיות אודותן  (העברות מפורטות בנספח ג'), יורחק החבר לצמיתות כבר לאחר שיחה ראשונה מול חברי הוועדה ע"י הצבעה של ⅔ מחברי הוודעה ובאישור סופי של המלווים הבוגרים (אם אין אז ע"י המתאם מטעם המפלגה).

2.5. הליך קבלת ההחלטות - לחברי ועדת המשמעת ישנה עצמאות החלטית מוחלטת, והיא יכולה חוץ משתי דרכים מקובלות אלו לבחור בכל דרך לטפל בעבירת המשמעת ע"פ ראייתה לנכון אך כל דרך אחרת צריכה להתקבל ברוב מוחלט בוועדה של ⅔ לפחות מחבריה ובאישור סופי של המלווים הבוגרים (אם אין, אז ע"י המתאם מטעם המפלגה). 

3. תנאי הדחה/התפטרות ליו''ר ארצי ומזכירותם:

3.1. הדחת יו"ר ומזכירותו - במצב שחברי רוב הסניף הארצי/חברי התנועה אינם מרוצים מפעילותו (חוסר פעילותו) של היו''ר הנבחר, ניתן לחברי התנועה/הסניף הארצי להדיחו באמצעות שימוש בהצבעת אי אמון ביו''ר ובמזכירות. אופציה זו ניתנת לשימוש עד 4 חודשים לפני הבחירות הקבועות ובזמן של פחות מ-4 חודשים אופציה זו תחסם לשימוש.

  3.1.1. דרכי הצבעת אי האמון - ישנן שתי דרכים להצבעת אי האמון: 

    3.1.1.1. הסניף הארצי - השגת חתימותיהם של למעלה מ-50% מחברי הסניף הארצי כדי לבצע הצבעת הדחה שתתקיים בסניף הארצי, ושתתקבל ברוב של למעלה מ-⅔ מהמצביעים. להצבעת אי אמון חובת נוכחות של לפחות 70% מחברי הסניף הארצי.

    3.1.1.2. חברי התנועה - השגת חתימותיהם של למעלה מ- ⅓  מכלל חברי הנוער הרשומים  כדי לכפות על כינוס הוועידה ושם בהצבעה חשאית בלבד להצביע על הדחת היו"ר והמזכירות, שתתקבל ברוב של למעלה מ-⅔ מהמצביעים.   

בשתי הדרכים יש להגיש עם החתימות נימוק בכתב, לאישורה של וועדת הבחירות, ועליה להשיב על העתירה עד 7 ימים מקבלתה. באם יינתן אישור להצבעה, וועדת הבחירות יחד עם תשובת האישור צריכה לספק תאריך להצבעה שתערך בישיבת הסניף הארצי/בכינוס הוועידה לפי הדרך שנבחרה הצבעת אי אמון נדרש רוב מיוחד של  ⅔ . במקרה שהצבעת אי האמון מתקבלת, תפוזר המזכירות וייערכו בחירת בזק ליו"ר התנועה עד 4 שבועות לאחר קבלת אי האמון והיו"ר המודח יכהן בתפקידו עד הבחירות המיוחדות. 

המזכירות הנבחרת תכהן עד למועד הבחירות הקבוע בתקנון (גם בזמן של פחות מקדנציה).

  3.1.2. היו"ר המודח - במקרה של הדחה לא יוכל היו"ר המודח להתמודד בבחירות הבזק וכן לא בבחירות הקבועות הסמוכות שלאחריהן, אך יוכל לשוב ולהתמודד בבחירות הקבועות שלאחר הבחירות הקבועות הסמוכות לקדנציה אחת נוספת בלבד.

3.2. במקרה של עזיבת/התפטרות/נבצרות יו"ר - במקרה שבו מחליט יו"ר התנועה להתפטר או שנבצר ממנו מלמלא את תפקידו בשל בעיה רפואית שקיבלה את אישור וועדת החוקה. יגיש היו"ר את התפטרותו במכתב (המצורף "בנספח א'") אל ועדת החוקה. לאחר קבלת הועדה את התפטרותו של היו"ר, ישמש סגנו של היו"ר כיו"ר הזמני עד לחזרתו במקרה של מחלה/עד הבחירות הקבועות בחוק באם זו התפטרות.

  3.2.1. הגבלות - אין על היו"ר הזמני לבצע כל שינוי בהרכב חברי המזכירות מלבד מינוי סגן יו"ר זמני.

  3.2.2. במקרה של התפטרות בלבד - במקרה זה אין היו"ר המתפטר יכל להתמודד בבחירות הקבועות הסמוכות, אך הוא יוכל לבקש לשוב ולהתמודד על קדנציה נוספת אחת בלבד בבחירות שלאחריהן.

פרק ח' - סוגי הצבעות 

 1. הצבעה חשאית:

כאשר נערכות בחירות אישיות, או בחירה בשיטה של רשימת מועמדים, או בכל עניין בו נושא ההכרעה המתבקש במוסד הרלוונטי הינו פרסונלי, תיערך הצבעה חשאית.  

 1. הצבעה גלויה:

מצביעים בהרמת ידיים/הרמת כרטיס.

2.1. ספקות לגבי תוצאות הצבעה - אם ליו"ר הישיבה ישנו ספק לגבי תוצאות ההצבעה, תיערך ההצבעה שנית וזה רק אם הספק התעורר סמוך להודעה על תוצאותיה. אם ימצא יו"ר הישיבה קושי בספירת המצביעים או באימות תוצאות ההצבעה, יכריז היו"ר על הצבעה אישית. יו"ר הישיבה, יקרא את שמותיהם של בעלי זכות ההצבעה, וכל אחד מהם יענה בעד, נגד, או נמנע. 

פרק ט' - שקיפות 

1. הסבר: בכל ישיבה/כינוס רשמי בתנועה של וועדה/סניף מקומי/סניף ארצי/מזכירות ארצית, מחוייבים חברי הישיבה לכתוב פרוטוקול מסודר ובו מצויינים - תאריך הישיבה, שעת הישיבה, הנוכחים והנעדרים מן המניין, ותמצות של ההחלטות שהתקבלו במהלכה ונקודות מתוך נושאים שנידונו במהלכה.  

2. זהות כותב הפרוטוקול: על הנוכחים להחליט בפתח הישיבה על זהותו של כותב הפרוטוקול באותה הישיבה, בצורה מוסכמת וידועה לכל הנוכחים בישיבה. במידה וקיים סגן יו"ר בסניף/במזכירות והוא נוכח בישיבה - הוא כותב הפרוטוקול, בכל מקרה אחר, ימנה יו"ר הישיבה בתחילת את כותב הפרוטוקול.

3. דברים נוספים שיש לפרסם בפומבי:

3.1. תוצאות הצבעות - הן במליאות ובגופי התנועה השונים והן בהצבעות הנערכות בכינוס ועידת הנוער.

3.2. תוכנית שנתית ואירועים שונים

3.3. תוצאות בחירות - ליו"ר התנועה, לרכזי המחוזות ולראשי הסניפים המקומיים.

3.4. נימוקי הליכים שונים המפורטים בתקנון זה

3.5. תקציב שנתי 

3.6. דברים מיוחדים - כל דבר נוסף אשר יש לו ערך ציבורי ועל כן יש להתחשב "בזכות הציבור לדעת".

פרק י' - מתאם ראשי מטעם המפלגה ומלווים בוגרים 

* הסבר:

מתאם לנוער העבודה מטעם המפלגה: המתאם לתנועה מטעם המפלגה,  הינו תפקיד הניתן למבוגר (בן 18 פלוס) אשר תפקידו לעזור ולייעץ למזכירות  הארצית בהתנהלות מול המפלגה, וגם לעזור בדברים ופעולות אשר קטינים אינם יכולים לבצע עקב גילם. למתאם אין כל סמכות להתערב בהליכים ובמוסדות הנוער הפנימיים ואין לו כל יכולת הצבעה. אך המתאם יהיה חבר בוועדת הבחירות בלבד ושם תהיה לו הזכות להבעת דעתו המלאה. 

1. מינוי:

את המתאם תמנה המפלגה אך הסניף הארצי תמליץ על מועמדה לתפקיד וכן לאחר המינוי צריך הסניף הארצי לאשר את מינויו של המלווה באופן רשמי תוך ארבעה שבועות מיום מינויו לאחר בחינת התנהלותו הכוללת ולאחר שהמציא תעודת יושר ממשטרת ישראל והציגה למזכירות הארצית. במידה ונמצא כי המתאם איננו מתאים לתפקידו, רשאית המזכירות הארצית להפסיק את ההתקשרות עמו בכל עת ולבקש מהמפלגה להחליפו בהקדם האפשרי לאחר קיום הצבעה בסניף הארצי.

2. שכר:

המתאם הראשי יקבל שכר מהמפלגה כאשר גובהו יקבע על ידיה .

4. מלווים בוגרים:

1 .3. מלווה נוער בוגר: מלווה נוער בוגר הינו תפקיד הניתן למי שהיה חבר בתנועה והינו בן 18 פלוס אין למלווה זכויות הצבעה אך יכול להשתתף באירועי התנועה ויכול לעזור למזכירות בכל תחום שתצטרך בו עזרה.  

פרק י"א - תקציב התנועה

1. הסבר:

תקציב התנועה אשר יינתן באופן קבוע מהתקציב הראשי של מפלגת העבודה אשר ישמש את הנוער לכל אשר יחשוק על פי הנושאים הבאים:

1.1. רשתות חברתיות

1.2. ציוד לאירועים והפגנות

1.3. אירועים וסמינרים 

1.4. תקציב לסניפים המקומיים 

1.5. הוצאות ומותרות נוספות

2. אופן התקצוב:

ייקבע על ידי החלטת מזכירות ברוב הקבוע של החלטות מזכירות רגילות (רוב של למעלה מ-50%) ובסוג הצבעה גלויה.

2.1. שינוי בהרכב התקצוב - המזכירות תוכל להוסיף נושאים לתקצוב או לשנות את אופן חלוקת התקציב בכל רגע נתון ע''י החלטת מזכירות.

3. הוראת השעה - 2019 (תנועה בתהליכי הקמה):

התקציב הראשון שיינתן לנוער יקבע ע''י המזכירות בהתייעצות עם גורמי המפלגה ובהחלטה של המזכירות. עד ה-1.1.2020 תחליט המזכירות בהתייעצות עם גורמי המפלגה על שינוי "פרק י"א - תקציב התנועה" בתקנון ועל אופן חלוקת התקציב (סעיף זה יוחרג מהנוהל הרגיל ושינויו עד התאריך המצוין לא יהיה כרוך באישורו בועידה).

פרק י"ב - שינוי תקנון באופן קבוע

* הסבר:

כל רצון לשינוי תקנון התנועה ע"י הוספת/הסרת סעיפים, בין אם ע"י המזכירות/חבר תנועה מן המניין יאלץ הדבר להיעשות באישור בתהליך רב שלבים.

1. שלבי התהליך

1.1. הגשת בקשה בכתב למזכירות הארצית - בכדי להביא שינויים בתקנון התנועה. צריך חבר התנועה/המזכירות להעלות על כתב את הסעיפים אותם רוצה/רוצים להוריד/להוסיף/לשנות ולנמק לצד כל תוספת/הורדה/שינוי של סעיף מדוע יש לעשות כן ומה השפעת השינוי.

1.2. הצבעת המזכירות הארצית על הבקשה - את המסמך המנומק יגיש החבר/המזכירות לכלל חברי המזכירות ותעלה ההצעה להצבעה במזכירות הארצית. ההצעה תתקבל במזכירות הארצית ברוב מיוחד של ⅔ מכלל חבריה.

1.3. אישור היועץ המשפטי למפלגה - לאחר מכן אם ותאושר ההצעה במזכירות הארצית, יעבור המסמך וסעיפי השינוי לאישורו של היועץ המשפטי למפלגה. 

* משלב זה ואילך, לאחר אישורו של היועמ"ש את השינויים, אין לערוך שינויים בהצעה.

1.4. הצבעת הסניף הארצי על הבקשה - באם יאשר היועמ"ש את הסעיפים, ההצעה תעבור לדיון והצבעת הסניף הארצי כולו וזו תתקבל ברוב של 50% מכלל חברי הסניף.

1.5. הצבעת ועידת התנועה על אישור הבקשה - באם תעבור ההצעה גם בשלב זה. תכונס ועידת הנוער שם יערך דיון על כלל השינויים וכדי לאשרם באופן סופי יש לזכות ברוב של ⅔  מכלל חברי הוועידה. 

פרק י"ג - סמלים

סמלי התנועה יקבעו/ישונו ע"י אישורם המקדים בהצבעות המזכירות והסניף הארצי. הסמלים גם חייבים לעבור את אישורם (רוב רגיל) של חברי ועידת התנועה.

נספחים 

נספח א' - צירוף חברים למאגר המפקד

שלום, מדבר …….. ממזכירות נוער העבודה.

אנחנו אוספים את הפרטים של כל חברי הנוער למען עריכת רשימות מסודרות של כלל הפעילים.

אנחנו צריכים שתשלח/י את הפרטים הבאים:

 1. שם מלא:

 1. מספר טלפון:

 1. עיר מגורים:

 1. שיוך לסניף נוער נוכחי:

 1. תאריך לידה:

 1. מגדר: 

*הוספת תאריך צירוף

נא לענות בהקדם האפשרי! אי מענה על הודעה זו תיחשב כעזיבת הנוער.

נספח ב' - נספח התפטרות יו"ר

מכתב רשמי להתפטרות יו"ר תנועת נוער העבודה

לכבוד __________,

אני החבר__________ אשר נבחר בבחירות הקבועות האחרונות לתפקיד יו"ר תנועת "נוער מפלגת העבודה הישראלית" מבקש במכתב רשמי זה, להודיע היום יום___ ה-___(תאריך)_____ על רצוני לסיים את תפקידי כיו"ר התנועה בהתאם לתקנון התנועה וביודעין כי לא אוכל להתמודד בבחירות הקבועות הקרובות על תפקיד היו"ר. 

כמו כן, ע"פ הכתוב בתקנון התנועה אבקש להעביר את כלל סמכויותי לסגן היו"ר אשר מיניתי בתחילת כהונתי. 

אנא התחשב בבקשתי ולקבלה בדחיפות ולפעול באחריות ע"מ לאפשר את המשך פעילותה השותף של התנועה.   

נספח ג' - סוגי עבירות חמורות שבגינן ניתן לסלק חבר מהתנועה באופן מיידי

 1. תקיפה חמורה
 2. הטרדות מיניות למינהן - לאחר שיחה של מתאם התנועה הראשי עם המתלונן/ת, ביצוע את הנדרש ע"פ החוק במדינת ישראל והעברת תלונה למשטרת ישראל (במידה והנתקף/ת מעוניין/ת בכך).
 3. אונס
 4. רצח
 5. הונאה
 6. הונאת בחירות 
 7. כל עבירה פלילית נוספת אשר נראית לנכון ע"י ועדת המשמעת ראויה לסילוק החבר

נספח ד' - אירועים קבועים 

האירועים הקבועים בהם יקח חלק נוער העבודה:

 1. עצרת יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
 2. (לפחות) סמינר ארצי שנתי אחד
 3. (לפחות) כינוס של שתי ועידות נוער בשנה
 4. אירועי ה-1 במאי (יום הפועלים)
 5. בחירות מוניציפליות לרשויות המקומיות ובחירות כלליות במדינת ישראל.

נספח ה' - תקנון מערכת בחירות למזכירות המייסדת

11.10.2018

פתח דבר: נוער העבודה בחודשים האחרונים תופס תאוצה, ואנו עדים להתעניינות גוברת של בני נוער רבים להצטרף ולהשפיע דרך התנועה. אך הגיעה העת והשעה לקדם בצעד נוסף את התנועה היקרה שלנו, להיות תנועת הנוער המפלגתית המובילה בישראל. ועל כן יש  לקדם בתוכה תרבות הנהגתית, שתוכל להועיל ולייעל את דרכי קבלת ההחלטות וכן להעצים את חוזקנו והשפעתנו בתוך המפלגה ולהציב פנים והנהגה רשמית לתנועה הלוא- "נוער מפלגת העבודה הישראלית" לקראת הבחירות לכנסת ה-21 והלאה לאחר מכן.

מכאן שעלינו כבר בימים הקרובים להתחיל ללכת בכיוון זה, של חיזוק המערכות הפנימיות של התנועה. כאשר יש לאשר בתחילה את החוקה המוצעת שנכתבה ע"י חברי נוער העבודה בעבר שעל פיה תתנהל התנועה. בנוסף יש  לארגן סניפים מקומיים בכל רחבי הארץ, תחילה במקומות בהם יש לנו חברים כיום בנוער העבודה ואלו ירכזו את הסניפים הללו ויצרפו להם חברים נוספים מהעיר וזה יביא להתחלת פעילות ברמה המקומית.

וכן יובל נעים, מי שעד כה מרכז את פעילות הנוער צריך להתמנות באופן רשמי ליו"ר זמני לנוער העבודה, עקב היותו לקראת סיום תקופתו בנוער העבודה מפאת גילו ועקב התקרבותו לסיום כיתה י"ב (לפי תנאי החברות בנוער), לתקופה בת 4-3 חודשים (אלא אם תתפזר הכנסת במהלך אותם חודשים, ואז תדחה סיום הכהונה הזמנית לעד חודש מתום הבחירות)  ובתקופה בה יהיה יו"ר זמני, תחל הכנת התשתית לנוער העבודה והכנתו של הגוף לבחירות פנימיות רשמיות ראשונות, שיתקיימו בתקווה (שהגוף יהיה מוכן ארגונית לכך לפי החוקה המוצעת לעיל וכן תמונה כבר לפי החוקה המוצעת, מזכירות זמנית גם כן לתקופה בת 3-4 חודשים שתורכב ע"י היו"ר הזמני. 

אנו מעלים להצבעה את ההצעה כולה כמקשה אחת הכוללת:

*אישור החוקה המוצעת לעיל

*אישור מינוי מזכירות זמנית ע"י היו"ר הזמני (בעלי התפקידים בה יהיו לפי החוקה המוצעת) 

*אישור מינויו של יובל נעים ליו"ר הזמני של התנועה

*אישור התחלת הקמת סניפים מקומיים

נספח ו' - הצעות לפעילויות נוער העבודה

 1. סיור במרכז פרס לשלום
 2. סיור במרכז יצחק רבין- (סמוך ליום הזיכרון)
 3. סיור במוזיאון גוש קטיף (עדיף בשבוע של תכנית ההתנתקות)
 4. מוזיאון הפלמ"ח
 5. בית בן גוריון בת"א+ מקום הכרזת המדינה
 6. צריף בן גוריון ולאחר מכן עלייה לקבר במדרשת בן גוריון.
 7. בית פרומין בירושלים
 8. סיור בבית המשפט העליון
 9. קמפינג שדה בוקר
 10. סרט ומסעדה
 11. סיורי שטח (במתכונת יום בישוב)
 12. חלוקה ואריזת מוצרי מזון לנזקקים
 13. חלוקת שי לחיילי צה"ל לחג.
 14. מפגשי מגזרים
 15. יום חילופי שלטון במפלגה (בשבוע הנוער מעבר ליום בכנסת)

 נספח ז' - אישור הורים לפעילויות שונות

אישור הורים

אני מאשר/ת ל_____________ לצאת ל……..שיתקיים בין התאריכים…. ובין השעות…..

לבני/בתי אין/יש בעיות רפואיות. במידה ויש נא לפרט:__________________________________.

שם ההורה______________

חתימה_________________

*חשוב לציין כי במקום יש ציוד עזרה ראשונה

נספח ח' - חוזר סמינר נוער עבודה לדוגמה

ז׳ בניסן התשע״ט

12/04/19

הנדון: סמינר נוער העבודה

נוער העבודה שמח ומתרגש להזמינכם לסמינר פסח!

סמינר שייסוב כלו סביב נושא המנהיגות, הכרת ערכי תנועת העבודה , בניית חזון ותכנית פעולה ובעיקר הנאה וגיבוש!

הסמינר שלנו יתקיים בין התאריכים ה-22-23.4 ויערך בגבעת חביבה כולל לינה וארוחות.

נפגשים בשעה 9:00 בתחנת ארלוזורוב בת"א ומשם תצא הסעה באוטובוס(בהתאם לצורך יצאו גם הסעות ממקומות נוספים)

החזרה המשוערת 18:30 בתחנת ארלוזורוב.

כמו כן, בסמינר יוגש אוכל.

גילאי השתתפות בסמינר והצטרפות לנוער העבודה- 14-18

(ההשתתפות בסמינר איננה מחייבת להצטרף לנוער העבודה)

מה צריך להביא:

50 ש"ח - עלות השתתפות בסמינר

אישור הורים חתום להשתתפות בסמינר

ציוד - בגדים חמים, כלי רחצה, מספיק בגדים ליומיים ותרופות אישיות.

טלפון לבירורי הורים – מלווה נוער העבודה: 

טלפון לפרטים אחראי מטעם הנוער:

052-2919466 יובל נעים

054-2032255 ליאור ליוברסקי

אישור הורים

אני מאשר/ת ל_____________ לצאת סמינר נוער העבודה שיתקיים בין התאריכים 22-23.4

לבני/בתי אין/יש בעיות רפואיות. במידה ויש נא לפרט:__________________________________.

שם ההורה______________

חתימה_________________

*חשוב לציין כי במקום יש ציוד עזרה ראשונה

"איזה קורבן מקריבים בהליכה להצביע? מי שלא מצביע הוא חסר אחריות. כל אלה ידעו אחר כך להצביע על חסרונות, הם שוכחים שזה תלוי בכל אחד מאיתנו"
ישראל חופש, הארץ 2008

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין 1922-1995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי