תיקוני חוקה: בחירת יו"ר ורשימה לכנסת בוועידה ומינוי יו"ר משמרת צעירה 29.11.20

Thank you for rating this article.

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון – בחירת היושב - ראש, הרשימה לכנסת והוראות שונות), התשפ"א – נובמבר 2020.

תיקוני חוקה, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

לזימון המושב ה-4 של הוועידה העשירית בתאריך 29.11.2020 לחצו פה.

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון – בחירת היושב - ראש, הרשימה לכנסת והוראות שונות), התשפ"א – נובמבר 2020.

בחירת יושב ראש המפלגה

1 .סעיף 132(ב) לחוקה – יימחק ולאחריו יבוא:

"(ב1).יושב ראש המפלגה ייבחר על ידי הוועידה. הבחירות תהיינה כלליות, חשאיות, שוות ויחסיות."

בחירת רשימת המפלגה לכנסת

2. סעיפים 146 עד 152 לחוקה, למעט סעיפים 146(ג)-(ד)1, יבוטלו. אחרי סעיף 146 יבוא:

"146א. נציגי המפלגה ברשימה אותה מגישה המפלגה לכנסת, בין בעצמה ובין בשיתוף מפלגות אחרות, ייבחרו על ידי הוועידה.

146ב. למרות האמור בסעיפים 132(ב1) ו-146א:

(א) רשאית הוועידה לקבוע כי הבחירות האמורות בסעיפים אלה יתקיימו בקרב כל חברי המפלגה.

(ב) אם במועד הבחירות האמורות בסעיפים אלה מיוצגת המפלגה בכנסת על ידי שבעה חברי כנסת או יותר, ייערכו הבחירות על ידי כלל חברי המפלגה."

המשמרת הצעירה

3. בסעיף 125 לחוקה, לאחר סעיף-קטן (ג) יבוא: (ד) למרות האמור בכל דין, התפטר יושב ראש המשמרת הצעירה מתפקידו, תאשר הוועידה, בהתאם להצעת ההנהלה, מועמד שיכהן כיושב ראש בפועל לתקופה שלא תעלה על שנה; בבחירות כאמור יקחו חלק צירי הוועידה שטרם מלאו להם 36 שנה.

1 בתיקון החוקה מיום 2017.9.14 נפלה טעות סופר. נכתב "סעיף 146(3) יהפוך לסעיף 146(4) [...] "חלף סעיפים- קטנים (3) ו-(4) כמצוין שם צריך היה להיכתב "(ג)" ו-"(ד)". זאת כיוון שסעיפים-קטנים (3) ו-(4) תחת סעיף 146 אינם קיימים.

דברי הסבר

הסעיפים בחוקת המפלגה אותם מבקש תיקון זה לשנות היו תקפים ורלוונטיים למצב בו הייתה המפלגה איתנה יותר – פוליטית, ציבורית ותקציבית. מוצע לפיכך לכלול הוראה בחוקת המפלגה אשר תיתן מענה למצבים כגון דא, בהם החסרונות בקיומן של פריימריס בקרב כלל המתפקדים עולים על היתרונות הגלומים בהם. לפיכך מוצע כי הבחירות לי ו"ר המפלגה ולרשימתה לכנסת ייעשו בוועידת המפלגה אלא אם תחליט הוועידה אחרת או אם תהיה מיוצגת המפלגה באמצעות למעלה משבעה חברי כנסת.

סעיף 1 לתיקון החוקה:

סעיף זה בא חלף סעיף 132ב' אשר קובע כך: "מועמד המפלגה לכהונת ראש הממשלה ייבחר ע"י כלל חברי המפלגה. הבחירות תהיינה ארציות, כלליות, חשאיות, שוות ויחסיות ותתקיימנה ביום בחירות אחד." כדי להתאים את הסעיף לעיקרון המוצע, מתבקש השינוי האמור כך שהבחירות תיעשנה בוועידה בכפוף לסייגים שבפתח הדברים.

סעיף 2 לתיקון החוקה:

בסעיפים 146 עד 152 קבועים הסדרים בדבר הבחירות לרשימת המפלגה לרבות קביעות ביחס לאזורי הבחירה ולרשימה הארצית. הוראות אלה אינן רלוונטיות לאור השינוי המוצע ואף לא היו רלוונטיות לפני כן שכן אלו שונו בדרך כלל טרם הפריימריס באמצעות תקנון הבחירות. יובהר כי יישמרו כללים בדבר הבטחות ייצוג בתקנון הבחירות כמקובל. בדומה לעיקרון המוצע לבחירת יו"ר המפלגה, מוצע כי הבחירות לרשימת המפלגה לכנסה ייעשו גם הם בוועידה בכפוף לסייגים שבפתח הדברים.

סעיף 3 לתיקון החוקה:

בתוקף סמכותה הטבועה, ועידת המפלגה תהא רשאית להעביר את הבחירות כך שהגוף הבוחר יהיה כלל חברי המפלגה. כמו-כן, ככל שתיוצג המפלגה על ידי שבעה חברי כנסת או יותר, ייערכו הבחירות על ידי כלל חברי המפלגה.

סעיף 3 לתיקון החוקה:

במטרה לשקם את המשמרת הצעירה של המפלגה ולייצר מנהיגות חדשה בראשה, מוצע לאפשר לוועידת המפלגה למנות יושב-ראש בפועל עד קיומן של בחירות אשר ייערכו לא יאוחר משנה לאחר המינוי.

"'היד הנעלמה' של אדם סמית איננה יכולה להאכיל פעוט, לחנכו ולדאוג לצרכיי היום יום שלו"
השופט אלכס שטיין, בג"ץ 12.1.22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - ידיעות אחרונות

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי