מושב רביעי של הוועידה ה-10 29.11.20 להעברת בחירת יו"ר ורשימה לוועידה

Thank you for rating this article.

צירות וצירי הוועידה,

ביום 29.11.20 בין השעות 12:00 ל-17:00 תתקיים ישיבת הוועידה העשירית. 

כינוס הוועידה וההצבעה יתקיימו מרחוק, בדומה לישיבות קודמות ובשל אילוצי הדין בעקבות נגיף הקורונה (ראו מדריך ממושב וועידה קודם).

  1. הזמנה לועידה, כקובץ PDF pdf לחצו פה
  2. לפירוט לתיקוני החוקה לחצו פה ולהורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.
  3. לפירוט תקנון ההצבעה ולהורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה

הזמנה לכינוס הועידה העשירית של מפלגת העבודה הישראלית ודרכי ההצבעה בצל המגבלות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

הריני להזמינכם לישיבת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה.

-----

בשל איסור ההתקהלות הקבוע בדין, לא תתאפשר ישיבת ועידה כמקובל, ולכן, מתוך רצון לאפשר את יישום עקרונותיה הדמוקרטיים של המפלגה, תיעשה ההצבעה באמצעים דיגיטליים.

ההצבעה תתקיים ביום א', 20.11.29 , בין השעות 12:00 עד 17:00.

סדר יומה של ישיבת הוועידה העשירית:

1. הסמכת יושב ראש המפלגה לניהול מגעים לשיתוף פעולה פרלמנטרי, ציבורי ופוליטי בין מפלגת העבודה לבין מפלגות, תנועות פוליטיות ואישים כהיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-24.

2. אישור חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון - בחירת יו"ר המפלגה, רשימת המפלגה לכנסת והוראות שונות), התשפ"א - 2020.

3. מינוי גב' נועה חסידוב כיו"ר משמרת צעירה בפועל עד קיומן של בחירות למשמרת הצעירה לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים (מיועד לצירות וצירי ועידה שטרם מלאו להם 36 שנה).

דברי הסבר

1. כהיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-24, ככל שיוחלט על פיזורה של הכנסת הנוכחית, מתבקשת ועידת המפלגה להסמיך את יו"ר המפלגה לקיים מגעים לשיתופי פעולה עם מפלגות, תנועות פוליטיות ואישים אשר יוכלו להביא לשיפור מעמדה של המפלגה והצלחתה בבחירות הבאות.

2. דברי הסבר לסעיפים אשר מתבקשים שינויים בחוקה (בדומה לנוסח המופיע בתיקון החוקה המצ"ב):

הסעיפים בחוקת המפלגה אותם מבקש תיקון זה לשנות היו תקפים ורלוונטיים למצב בו הייתה המפלגה איתנה יותר – פוליטית, ציבורית ותקציבית. מוצע לפיכך לכלול הוראה בחוקת המפלגה אשר תיתן מענה למצבים כגון דא, בהם החסרונות בקיומן של פריימריס בקרב כלל המתפקדים עולים על היתרונות הגלומים בהם. לפיכך מוצע כי הבחירות ליו"ר המפלגה ולרשימתה לכנסת ייעשו בוועידת המפלגה אלא אם תחליט הוועידה אחרת או אם תהיה מיוצגת המפלגה באמצעות למעלה משבעה חברי כנסת.

סעיף 1 לתיקון החוקה:

סעיף זה בא חלף סעיף 132ב' אשר קובע כך: "מועמד המפלגה לכהונת ראש הממשלה ייבחר ע"י כלל חברי המפלגה. הבחירות תהיינה ארציות, כלליות, חשאיות, שוות ויחסיות ותתקיימנה ביום בחירות אחד." כדי להתאים את הסעיף לעיקרון המוצע, מתבקש השינוי האמור כך שהבחירות תיעשנה בוועידה בכפוף לסייגים שבפתח הדברים.

סעיף 2 לתיקון החוקה:

בסעיפים 146 עד 152 קבועים הסדרים בדבר הבחירות לרשימת המפלגה לרבות קביעות ביחס לאזורי הבחירה ולרשימה הארצית. הוראות אלה אינן רלוונטיות לאור השינוי המוצע ואף לא היו רלוונטיות לפני כן שכן אלו שונו בדרך כלל טרם הפריימריס באמצעות תקנון הבחירות. יובהר כי יישמרו כללים בדבר הבטחות ייצוג בתקנון הבחירות כמקובל. בדומה לעיקרון המוצע לבחירת יו"ר המפלגה, מוצע כי הבחירות לרשימת המפלגה לכנסה ייעשו גם הם בוועידה בכפוף לסייגים שבפתח הדברים.

סעיף 3 לתיקון החוקה:

בתוקף סמכותה הטבועה, ועידת המפלגה תהא רשאית להעביר את הבחירות כך שהגוף הבוחר יהיה כלל חברי המפלגה. כמו-כן, ככל שתיוצג המפלגה על ידי שבעה חברי כנסת או יותר, ייערכו הבחירות על ידי כלל חברי המפלגה.

סעיף 3 לתיקון החוקה:

במטרה לשקם את המשמרת הצעירה של המפלגה ולייצר מנהיגות חדשה בראשה, מוצע לאפשר לוועידת המפלגה למנות יושב-ראש בפועל עד קיומן של בחירות אשר ייערכו לא יאוחר משנה לאחר המינוי.

3. ככל שיאושר תיקון חוקת המפלגה כמוצע בסעיף 2 לעיל, מוצע לאשר את מועמדותה של גב' נועה חסידוב כיו"ר המשמרת הצעירה בפועל עד קיומן של בחירות.

בברכה,
ערן חרמוני
מזכ"ל המפלגה

דרכי ההצבעה בצל המגבלות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

1. עקרונות ההצבעה:
א. ההצבעה הינה אישית ותיעשה ישירות על ידי ציר/ת הוועידה אשר שילמ\ה את דמי החבר.
ב. בדומה להצבעות אחרות הנעשות בוועידה, ההצבעה גלויה.
ג. הצביע ציר ועידה יותר מפעם אחת, תיפסל הצבעתו המאוחרת.
ד. לא ניתן לשנות את ההצבעה לאחר אישורה.

2. בקרה ופיקוח
לצורך בקרה ופיקוח על יום ההצבעה, הוסמכה על ידי הנהלת המפלגה ועדה מפקחת אשר בראשה יעמוד מזכ"ל המפלגה ויהיו חברים בה: יושבת-ראש ועדת החוקה, מ"מ יושבת-ראש ועדת החוקה, ראש מטה המפלגה והיועץ המשפטי למפלגה. כמו כן, כל חבר סיעת העבודה בכנסת יהיה רשאי למנות משקיף מטעמו.

3. דרכי ההצבעה:
כל ציר הוועידה העשירית יהיה רשאי להצביע באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
א. באמצעות אתר האינטרנט הייעודי, לאחר הזנת ת"ז + קוד אימות שיישלח לנייד ולמייל אשר רשום במערכות המפלגה. לאחר הקשת "אישור" במסך ההצבעה יועבר המצביע למסך האישור בו יינתן מספר אסמכתא ותוצג התשובה שבה בחר. לצורכי תיעוד, כל מצביע מתבקש לצלם את מסך האישור.

מפלגת העבודה

ב. ניתן להצביע באמצעות מוקד טלפוני ייעודי שיופעל במשך יום ההצבעה.
    - לפי אפשרות זו, יתקשר המצביע למוקד, יזהה את עצמו באמצעות מספר הזהות שלו ולאחר מכן יאמר למוקדן מהי הצבעתו (כאמור, ההצבעה בוועידה אינה חשאית).
    - לאחר שהצבעתו נרשמה, יידרש המצביע לשלוח צילום תעודה מזהה (ת"ז/ רישיון/נהיגה/ דרכון/ תעודת חוגר) של המצביע לדוא"ל, ווטסאפ או פקס בהתאם לבחירתו. מספרי הפקס והווטסאפ וכן כתובת הדוא"ל מופיעים בסוף הנוהל.
       o לחילופין, ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי איתו משולמים דמי החבר כפי שרשום במערכות המפלגה.
    - אישור ההצבעה באמצעות הטלפון ייעשה לאחר אישור בכתב שיינתן באמצעות ווטסאפ, דוא"ל או פקס, לאחר קבלת צילום של תעודה מזהה או ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי. ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי הרשום במערכת.
    - יודגש, ההצבעה באמצעות המוקד הטלפוני תיעשה באופן אישי.

  • מוקד הטלפוני: 03-7793617
  • מספר הווטסאפ: 054-9206370
  • כתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • מספר הפקס: 077-3181079

===

לפרטים מלאים ועדכונים, יש לבקר באתר המפלגה לזימון המקורי.

"עם לא יזכה לחירות אם לא יבטיח חרות שכניו"
קארל מרקס

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי