חוקת מפלגת העבודה - נוסח משולב 2007 עדכוני דודו פדות

Thank you for rating this article.

חוקת מפלגת "העבודה", (נוסח משולב) מתאריך 1 בינואר 1998, מעודכנת (ידנית) ע"י דוד פדות (ראש - צוות מזכ"ל) ונכון לאוגוסט 2007.

להורדה החוקה כקובץ PDF pdf לחצו פה, או בעותק מקורי כקובץ PDF pdf חתום על-ידי דודו פדות (בתאריך 19.9.2007).

חוקת מפלגת העבודה - (נוסח משולב)

תוכן העניינים:

אמנת היסוד של מפלגת העבודה הישראלית.

פרק ראשון: המוסדות המרכזיים ............................................................. 13

א. מבוא ................................................................................................ 13

מוסדות המפלגה .................................................................................... 13

ב. ועידת המפלגה .................................................................................. 13

סמכויות הועידה .................................................................................... 13

הבחירות לועידה ומועדן הבחירות ............................................................. 13

צירוף חברים לועידה .............................................................................. 13

כינוסי הועידה ....................................................................................... 13

סדר יום תקנות נוהל .............................................................................. 13

ג. מרכז המפלגה - התיקונים אושרו ע"י הועידה השביעית מושב א' 7.2.02 .... 13

סמכויות המרכז.................................................................................... 13

ועדות המרכז....................................................................................... 14

מספר חברי המרכז............................................................................... 14

בחירת המרכז..................................................................................... 14

כינוס המרכז....................................................................................... 14

כהונת המרכז..................................................................................... 15

ד. יו"ר המפלגה ומזכ"ל המפלגה........................................................... 15

יו" המפלגה....................................................................................... 15

מזכ"ל המפלגה.................................................................................. 15

הערה............................................................................................:. 15

ה. לשכת המפלגה............................................................................. 15

סמכות הלשכה................................................................................. 15

שיתוף סיעות המפלגה....................................................................... 15

הרכב הלשכה.................................................................................. 15

ישיבות הלשכה................................................................................ 16

ועדות קבע של הלשכה..................................................................... 16

ו. מזכירות הלשכה.......................................................................... 16

תפקידים וסמכויות.......................................................................... 16

בחירת מזכירות הלשכה והרכבה....................................................... 16

מועדי סיכום במזכירות.................................................................... 17

ז. ועדת החוקה............................................................................. 17

בחירת הועדה והרכבה................................................................... 17

ח. רציפות כהונה.......................................................................... 17

רציפות כהונה.............................................................................. 17

ט. המוסד לבירור עתירות.............................................................. 17

כפיפות למוסד לבירור עתירות ואי תלותו.......................................... 17

סמכויות המוסד לבירור עתירות ותפקידיו .........................................17

בחירת המוסד והרכבו.................................................................. 18

תקופת כהונה............................................................................. 18

יו"ר המוסד לבירור עתירות........................................................... 18

מזכירות המוסד לבירור עתירות.................................................... 18

בחירת ההרכבים....................................................................... 18

בירור נוסף............................................................................... 19

סדרי הדיון והראיות................................................................... 19

אגרות.................................................................................... 19

חובת ההופעה......................................................................... 19

סמכויות המוסד....................................................................... 19

המוסד ובית הדין העליון........................................................... 19

פרסום החלטות...................................................................... 20

ביצוע החלטות המוסד............................................................. 20

י. המוסד לביקורת.................................................................. 20

כפיפות למוסד לביקורת ואי תלותו............................................ 20

סמכות המוסד לביקורת ותפקידיו............................................. 20

בחירת המוסד והרכבו........................................................... 20

תקופת כהונה...................................................................... 21

יו"ר המוסד לביקורת............................................................. 21

ועדת הביקורת.................................................................... 21

מבקר הפנים...................................................................... 21

עובדי הביקורת הפנימית...................................................... 21

חובת ההופעה................................................................... 21

הטיפול בממצאים ובהמלצות................................................ 22

יא. בית הדין העליון............................................................ 22

אי - תלות......................................................................... 22

בית - הדין........................................................................ 22

כפיפות............................................................................ 22

לבית - הדין..................................................................... 22

בחירת........................................................................... 22

בית - הדין...................................................................... 22

יו"ר בית - הדין................................................................ 22

בחירת הרכבים.............................................................. 22

ערכאה ראשונה. 22

החלפת שופט. 22

פסילת ופרישת שופט. 22

פומביות הדיון 23

הגשת תובענה וסמכות. 23

תובענה להוצאת חבר מהמפלגה. 23

תובענה בכתב. 23

נוכחות הצדדים.. 23

תובענה קנטרנית. 23

סדרי הדיון 23

סעד זמני 23

ספק דין 23

הוצאת חבר. 23

פירוש החוקה בבית - הדין 24

דין חבר סרבן 24

בקשה לעיכוב ביצוע. 24

ערעור. 24

ערעור קנטרני 24

פרסום פסק הדין 24

תקציב בית הדין 24

תקופת כהונה. 24

פרק שני: מהות החברות במפלגה. 25

א. הצטרפות והתפקדות למפלגה. 25

חבר המפלגה. 25

התפקדות והצטרפות למפלגה. 25

חברות מפקד ודמי חבר. 26

עררים.. 25

"נוער עבודה". 25

ב. זכויות החבר. 25

זכויות החבר. 25

הזכות לבחור ולהיבחר. 26

ג. חובות החבר. 26

חובות החבר. 26

חובות מי שנבחר כפל תפקידים.. 26

ד. השעייה מחברות. 27

השעייה מחברות. 27

ה. הפסקת חברות. 27

ביטול חברות. 27

יראו חבר כמי שפרש מהמפלגה. 27

ערעור. 27

חידוש חברות. 27

אי תשלום דמי חבר. 727

פרק שלישי: תאי הארגון 28

א. הסניף. 28

יסוד סניף. 28

צרוף חברים לסניף. 28

סמכויות הסניף ותפקידיו 28

הכרעת הלשכה בעניינים מקומיים.. 28

הקמת סניפי משנה. 28

מוסדות הסניף. 29

מועצת הסניף. 29

מזכירות הסניף. 29

בחירת מזכיר סניף. 29

סניף משנה מוסדות ותפקידים.. 29

ישיבות שלא מן המניין 29

ישיבות עם סיעת המפלגה. 29

סדרי הדיון 29

מועד הבחירות בסניפים.. 29

פיזור מוסדות סניף ועריכת בחירות. 29

הפסקת תפקיד מזכיר סניף. 30

הסניף והמחוז. 30

ביטול הסניף. 30

ב. המחוז. 30

ארגון מחוזות. 30

תפקידי המחוז. 30

מוסדות המחוז. 30

מועצת המחוז. 30

מזכירות המחוז. 31

יו"ר ומזכיר המחוז. 31

פיזור מוסדות מחוז ועריכת בחירות. 31

החלת הוראות. 31

ג. תאים במקומות העבודה. 31

תאים במקומות עבודה. 31

ד. תאי החברות. 31

תא חברות. 31

הצעת מועמדים.. 31

ה. ותיקי התנועה. 31

ותיקי התנועה והגימלאים.. 31

ו. המשמרת הצעירה. 32

המשמרת הצעירה הצעירה. 32

ז. ארגון האקדמאים.. 32

ארגון האקדמאים.. 32

ח. ארגון המגזר העסקי והעצמאיים.. 32

ארגון המגזר העסקי והעצמאיים.. 32

ט. ארגון עולים.. 32

ארגון עולים.. 32

י. ארגון הסטודנטים.. 32

ארגון הסטודנטים.. 32

יא. חוגים ארציים.. 32

חוגים ארציים.. 32

פרק רביעי: סיעות המפלגה ומועמדיה לתפקידים ממלכתיים וציבוריים. 33

א. בחירת מועמד המפלגה לנשיא המדינה. 33

בחירת המועמד לנשיא המדינה. 33

ב. בחירת מועמד המפלגה לראש הממשלה. 33

בחירת המועמד לראש הממשלה. 33

הזכות להתמודד. 33

הכרעה בין מועמדים.. 33

מועמד המפלגה שלא נבחר לראשות הממשלה. 33

ג. בחירת נציגי המפלגה לממשלה. 33

בחירת נציגי המפלגה לממשלה. 33

ד. בחירת מועמד המפלגה ליו"ר הכנסת. 33

בחירת מועמד המפלגה ליו"ר הכנסת. 33

ה. בחירת סיעת המפלגה בכנסת. 34

הסיעה בכנסת. 34

יו"ר והנהלת הסיעה. 34

דיון וקבלת מרות. 34

הכרעת המוסדות בנושאים חשובים.. 34

מרות המרכז. 34

דיווח הסיעה. 34

קשר עם הציבור. 34

סדרי עבודת הסיעה. 34

בחירת סיעת המפלגה בכנסת. 34

אזורי בחירה. 34

דירוג המועמדים.. 35

השקלול בין אזורי הבחירה. 35

מיקום המקומות ברשימת המועמדים הכוללת. 35

שריונים והבטחות ייצוג 35

ו. סיעת תנועת העבודה הציונית וחברי הסיעה הישראלית. 36

בחירת העבודה. 36

סיעת העבודה. 36

בחירת הוועד הפועל הציוני 36

בחירת חברי ההנהלה ויו"ר. 36

בחירת יו"ר הסוכנות. 36

הכרעת מוסדות המפלגה. 36

סדרי עבודת הסיעה. 36

בחירת מרכז ומזכירות לתנועת העבודה. 36

מזכיר תנועת העבודה הציונית. 36

מועמדים שאינם חברי מפלגה. 36

ז. בחירת מועמד המפלגה ליו"ר ההסתדרות. 36

בחירת המועמד ליו"ר ההסתדרות. 36

הזכות להתמודד. 36

הכרעה בין שני מועמדים.. 37

ח. סיעת המפלגה במוסדות ההסתדרות. 37

הסיעה בוועידת ההסתדרות. 37

הסיעה במועצת ההסתדרות ובבית נבחרי ההסתדרות. 37

הנהגת ההסתדרות. 37

סמכות הסיעות. 37

מרות המרכז והלשכה. 37

מרות הסיעה. 38

גופים הסתדרותיים אחרים.. 38

ט. סיעת המפלגה בהסתדרות החקלאית. 38

רשימת המועמדים.. 38

הסיעה בועידה. 38

מהות הלשכה. 38

מרות הסיעה. 38

י. בחירת מועמדת המפלגה לתפקיד יו"ר נעמ"ת. 38

בחירת המועמדת ליו"ר נעמ"ת. 38

הזכות להתמודד. 38

הכרעה בין שתי מועמדות. 38

יא. סיעת המפלגה בנעמ"ת. 39

נציגות המפלגה במוסדות נעמ"ת. 39

יב. בחירת מועמדי המפלגה לתפקיד יו"ר מועצת הפועלים המרחבית ולתפקיד יו"ר נעמ"ת האזורית. 39

בחירת המועמדים.. 39

הזכות להתמודד. 39

הכרעה בין שני מועמדים.. 39

יג. מועמדי המפלגה למליאה ולמזכירות מועצת הפועלים.. 39

אישור רשימת מועמדים.. 39

בחירת מועמדים למליאת מועצת הפועלים.. 39

בחירת מועמדים למזכירות מועצת הפועלים.. 39

נתפנה מקום חבר מזכירות. 39

סמכות הלשכה. 39

סיעת המפלגה. 40

סמכות הסיעה. 40

מרות לשכת המפלגה והמרכז. 40

מרות הסניף. 40

דיווח הסיעה למוסדות הסניף. 40

מרות הסיעה. 40

יד. בחירת מועמד המפלגה לתפקיד ראש רשות מקומית. 40

בחירת המועמד לראש רשות מקומית. 40

הזכות להתמודד. 40

הכרעה בין שני מועמדים.. 40

טו. סיעת המפלגה ברשות המקומית. 40

אישור רשימת המועמדים.. 40

מועמדים שאינם חברי מפלגה. 41

סיעות המפלגה. 41

סמכות הסיעה. 41

הנהלת הרשות המקומית. 41

מרות לשכת המפלגה המרכזי 41

מרות הסניף. 41

דיווח הסיעה למוסדות הסניף. 41

מרות הסיעה. 41

תקנון מוניציפלי 41

טז. מרכז השלטון המקומי 41

יו"ר מרכז השלטון המקומי 41

הנהלת מרכז השלטון המקומי 41

פרק חמישי: הוראות כלליות. 42

אבטחת ייצוג מינימלי 42

העברה מכהונה. 42

סיום מועמדות או כהונה של חבר שנבחר ב"פריימריס". 42

הצגת מועמד נוסף. 42

מועד הבחירה. 42

הצבעה חשאית. 42

הצבעה גלויה. 43

טוהר מידות. 43

משאל. 43

המוסדות המוסמכים.. 43

תקנון שאושר ע"י המרכז. 43

האצלת סמכות. 43

ביטול חוקת המעבר. 43

הוראת מעבר. 43

נספחים 1- 20 ראה תוכן עניניים עמוד 45

 

אמנת היסוד של מפלגת העבודה הישראלית

שנחתמה בירושלים, ביום כ' בטבת תשכ"ח, 21 בינואר 1968.

 • תוך הכרה, שתנועת העבודה העברית בארץ ישראל הינה מאוחדת במגמתה ההיסטורית ריכוז העם היהודי בארצו ולכינון חברת עובדים חופשית במדינת - ישראל עצמאית, ועם מפלגת פועלי א"י (מפא"י), אחדות העבודה - פועלי ציון ורשימת פועלי ישראל (רפ"י), על - פי ההסכמים ההדדיים, שנתקבלו ואושרו במוסדות המוסמכים של שלוש המפלגות המתאחדות.
 • הגוף המאוחד ייקרא: מפלגת העבודה הישראלית.
 • מפלגת העבודה הישראלית תעמוד לשירות העם, המדינה וציבור העובדים.
 • מפלגת העבודה הישראלית תיכון על היסודות הבאים:
  1. חידוש תנופת העלייה לארץ ויצירת תנאים מתאימים לקליטתם ולמיזוגם של העולים.
  2. חתירה להשגת היעדים הלאומיים, החברתיים והחלוציים של מדינת - ישראל ועם ישראל, בזמן הזה ובזמנים הבאים, ברוח מורשת העם היהודי, חזון הציונות הסוציאליסטית וערכי תנועת העבודה.
  3. ייצוגו של העם העובד בישראל ועשייה בשמו ובשליחתו במוסדות המימשל הישראלי, המרכזי והמקומי, בעם היהודי, בתנועה הציונית, במוסדות ההסתדרות ובתנועת הפועלים הבינלאומית.
  4. שמירת העקרונות של חירות המחשבת, הביטוי והדיון, אחדות המעשה והביצוע, קבלת מרות הכלל וההכרעה הדמוקרטית.
 • מפלגת העבודה הישראלית תפעל להצטרפותן של מפלגות פועלים ועובדים וכן קבוצות יחידים, אשר יקבלו על עצמם את יסודותיה.
 • מפלגת העבודה הישראלית תטה שכם להשגת המטרות הבאות:

שלום וביטחון          1.      א. שלום אמת ובר - קיימא, בין ישראל ושכנותיה; כינון מערכת יחסים, בין כל עמי האזור, שיהיו מושתתים על קיום - יחד בשלום, כיבוד הדדי של הריבונות ושיתוף פעולה למען פיתוח כלכלי וקידום חברתי.

                                     ב. שקידה קפדנית על בטחון מדינת - ישראל, הרחקת כל סכנה לקיומה והבטחת ריבונותה, שלומה ושלמותה. מדיניות הביטחון תושתת על היערכות כוללת של הצבא והעם ועל התעצמותו המרתיעה של צה"ל כדי כושר מלא להדוף כל אויב ולהביט כל תוקפן.

מדיניות חוץ             2.      א. ביצור מעמדה של מדינת - ישראל בעולם; עמידה איתנה על צידקת ייעודה ההיסטורי להבטחת עתידו של העם היהודי1 התייצבות בפני כוחות עולמיים, הנושאים באחריות לערעור השלום ולעידוד מלחמה נגד ישראל.

                                          ב. רכישת ידידים לישראל בין מדינות העולם ועמיהן; העמקת הקשרים עם המדינות המשתחררות; טיפוח רגשי סולידריות ויחסי גומלין בין פועלי ישראל לבין תנועות הפועלים והמפלגות הסוציאליסטיות בעולם.

                                         ג. מאבק נגד גזענות, אנטישמיות, פאשיזם ושרידי הקולוניאליזם; מאמץ לקידום השלום בעולם ולהפגת המתיחות הבינלאומית.

העם היהודי             3.      א. עידוד מוגבר להתעוררותה של יהודת הגולה ושילובה במעשי היצירה, הבניין וההגנה של המדינה.

                                      ב. חיזוק אושיות האחדות והסולידריות בקרב העם היהודי לתפוצותיו; החדרת ההכרה הלאומית והחינוך העברי בכל חלקי העם.

                                     ג. הידוק הברית והזיקה ההדדית בין ישראל, כביתו של כל יהודי, לבין העם היהודי בתפוצות; הגברת כוחה של התנועה הציונית כתנועת הגשמה וחיזוק הקשר עם ארגונים יהודיים אחרים.

                                     ד. עמידה נמרצת על זכותה של יהדות ברית המועצות לחיות חיים יהודיים מלאים ולעלות לישראל.

                                     ה. דאגה להקלת מצוקתם ולעלייתם של שרידי הקהילות היהודיות בארצות ערב.

 

עליה וקליטה           4.      א. היערכות כלכלית, חברתית ותרבותית, לקליטת עולים, ויצירת כוח משיכה לעליה מכל הארצות.

                                      ב. טיפוח הכרת החובה המוטלת על המוסדות ועל כל פרט מישראל לקרב את העולים, להקל חבלי הסתגלותם והשתרשותם וליצור סביבם אוירה של אהדה ואחווה.

                                      ג. עידוד עלייה של נוער חלוצי, שישתלב במסגרות ההתיישבות ובהיאחזויות בשטחים לא - נושבים, בחקלאות, בחרושת ובמדע.

                                     ד. הגברת עלייתם של תלמידים, מדענים, אקדמאים, מתנדבים ואנשי מעשה ויוזמה יוצרת.

                                     ה. קליטה יצרנית, מהירה ויעילה של העולים בעבודה, בחברה, בתרבות ובחיי הציבור ושיתופם בהשגת המטרות של המדינה ושל תנועת העבודה.

עצמאות וצמיחה כלכלית

5.

עיצוב מדיניות כלכלית ותכנון המשק הלאומי לשם יצירת תנאים לצמיחתו; החשת צעדי ההתקדמות לקראת עצמאות כלכלית, ע"י שיפור מבנה המשק, הרחבת בסיסו היצרני, הכוונתו וייעולו, תוך טיפוח המדע, שילוב הישגי הטכנולוגיה וקידום המחקר, הקניית השכלה מקצועית והנהגת שיטות ניהול משוכללות; פיתוח מואץ של התעשייה, קידומה של החקלאות והרחבת ההתיישבות; פיתוח אוצרות הטבע ומקורות חדשים של מים; העלאת התפוקה, הגברת היצוא, הרחבת התיירות וקידום שירותי התחבורה ביבשה, בים ובאוויר; הגברת ההשקעות היצרניות בארץ ע"י הון לאומי, שיתופי ופרטי; עידוד היוזמה השיתופית, ההסתדרותית והפרטית, לשם פיתוח משאבי המשק.

עבודה

6.

תעסוקה לכל דורשיה; עילוי ערך העבודה והאדם העובד; חינוך לעבודה והקניית הרגלי עבודה.

ההתיישבות

7.

ההתיישבות, אכלוס ופיתוח מקיף של השטחים הבלתי נושבים במרחבי הארץ; המרצת ההגשה החלוצית בבניין המשק והחברה; קיום העיקרון של בעלות הלאום על קרקע - המדינה; שמירת ערכיה של ההתיישבות העובדת - הקיבוץ והמושב - מתוך הכרה בחשיבותם המכרעת ביישובה של הארץ ובעיצוב דמותה של חברת העבודה בישראל.

ירושלים

8.

עדיפות לאכלוסה ופיתוחה של ירושלים בירת ישראל ולריכוז הפעילות הציבורית והתרבותית בתוכה.

אזורי פיתוח

9.

הושטת עזרה ממלכתית והסתדרותית מיוחדת לאזורי הפיתוח, לחיזוקם ולאיכלוסם תוך מניעת התרכזות אוכלוסים מופרזת ברצועת החוף.

הסתדרות העובדים

10.

חיזוק יסודותיה של ההסתדרות הכללית כחברת עובדים; חידוש שליחותה החלוצית; ביצור מעמדה, סמכותה, חופש פעילותה ושליחותה העצמאית בתחומי האיגוד המקצועי, בנין משק פועלי עצמאי, עזרה הדדית, פעולה תרבותית וחינוכית, ובכל יתר מישורי פעולתה; הגברת שיתוף הפעולה בין המדינה לבין ההסתדרות; שמירה קפדנית על עקרונותיו החברתיים והלאומיים של משק הפועלים וטיפוח הזדהותו של הפועל עם מפעלו; שמירה על הדמוקרטיה הפנימית באיגוד המקצועי ובמקומות העבודה; היערכות ההסתדרות על חבריה, מוסדותיה ומשקה, לשם הגשמת המשימות החדשות של עליה וקליטה; חיזוק תנועת הפועלות; הגברת הזיקה של חברי ההסתדרות להסתדרותם, יסודותיה ומשמותיה, והידוק הקשר בין הנבחרים, המוסדות והפעילים לבין המוני החברים.

משק עובדים

11.

א.           שקידה על התרחבותו ובסיסו של משק העובדים, העלאת כושרו המשקי והחברתי ושיתוף העובדים בהנהלת המפעלים.

   

ב.            טיפוח גרעינים להקמת משק קיבוצי, מושבי וקואופרטיבי.

מדיניות שכר

12.

א.           קיום - מדיניות שכר שתבטיח את האינטרס של כלל העובדים ותהיה תואמת את אפשרויות המשק וצרכי המדינה.

   

ב.            הכוונת השכר והמיסוי במגמה לקדם את השוויון הכלכלי והחברתי, להטיב את רמת שכרם של העובדים בייצור ולשמור על הערך הריאלי של השכר.

תנועות הנוער והדור הצעיר

13.

א.           פיתוח פעולה חינוכית ענפה בקרב הנוער הישראלי והכוונתו אל אפיקים של אחריות לאומית ושל קבלת עול עשייה - בעתות שלום כבעתות מלחמה - בהגנה ובביטחון, במילוי שורות הנח"ל, בהתיישבות ובהיאחזויות, ביצירה משקית, במערכות החינוך ובקידום המדע, בפעילות חברתית וציבורית, במיזוג עדות ובקליטת בני נוער מהגולה.

   

ב.            עידוד תנועות הנוער החלוציות והגברת פעילותן בקרב הנוער העובד והלומד לשם הנהלת הערכים הלאומיים והחברתיים של תנועת העבודה הישראלית ולשם יצירת גרעיני מגשימים וגופים התיישבותיים.

   

ג.            קליטת הדור הצעיר במפלגה, בפעילותה ובשליחותה, תוך שילוב דורות.

חינוך, השכלה ומחקר

14.

א.           הקפדה על שמירת תוכנו של החינוך שיהא "מושתת על ערכי תרבות ישראל והישגי המדינה, אהבת המולדת, נאמנות למדינה ולעם - ישראל, אימון בעבודה חקלאית ובמלאכה, הכשרה חלוצית ושאיפה לחברה הבנויה על חירות, שוויון, סובלנות, עזרה הדדית ואהבת הבריות".

   

ב.            העלאת רמת השכלה, המחקר המדעי והידע המקצועי.

   

ג.            התקדמות לקראת חינוך על - יסודי חינם וחתירה לקראת שוויון אפשרויות למען מעוטי היכולת, הן בחינוך העל - יסודי והן בחינוך הגבוה.

   

ד.            שקידה על פיתוח תרבות הגוף.

שיתוף אנשי יצירה ומדע

15.

שיתוף פעולה והידוק הקשר בין היוצרים בתחום הספרות והאמנות, המדע והמקצועות האקדמאים, לבין כלל תנועת הפועלים, מגמותיה החברתיות והתרבותיות ומסגרותיה הארגוניות.

דמות החברה

16.

עיצוב דמות חברתית לישראל כמדינת עליה, קליטה ופיתוח, בעלת רמת חיים הוגנת וקידמה סוציאלית; הקפדה על טוהר מידות; שקידה על עקרונות השוויון וזכויות האדם ללא הבדל מוצא, דת, עדה ומין; חלוקה צודקת של ההכנסה הלאומית, צמצום הפער הכלכלי, המקצועי, ההשכלתי והחברתי בין השכבות השונות; שיפור מצבן של השכבות החלשות; חיסול משכנות העוני; מיזוג עדות העולים לעם - עובד אחד והשבחת יכולתם להשתלבות מלאה במשק, בחברה, בתרבות, במינהל הציבורי ובייצוג הדמוקרטי.

דמוקרטיה

17.

עמידה על משמר הדמוקרטיה הישראלית, כיבוד מוסדותיה ושמירה על העיקרון של הפרדת הרשויות: הבטחת חירות הביטוי וקיום השפעתם של האזרחים על מעשיו של הממשל באמצעות נבחריהם: טיפוח תאי השלטון המקומי וחיזוק מסגרת סמכויותיו: שמירה על ייצוג נאות של רובדי החברה הישראלית וטיפוח כוחות חדשים וצעירים של מנהיגות לאומית ופועלית.

האישה העובדת

18.

העלאת מעמדה של האישה בעבודה ובחברה, ושיתופה המלא בייצוג ובפעילות הציבורית והמדינית.

חופש מצפון ודת

19.

שמירה על חופש המצפון והדת, בלא כפייה דתית או אנטי דתית, תוך סובלנות הדדית וסיפוק הצרכים הדתיים הציבוריים.

תרבות עברית

20.

עידוד היצירה המקורית העברית והתרבות הישראלי, טיפוח האהבה לארץ ולנופה, לקנייניו הרוחניים ולמורשתו ההיסטורית של העם היהודי.

אזרחים מבני המיעוטים

21.

שילובם של האזרחים מבני המיעוטים בחייה של מדינת - ישראל; כיבוד ייחודם התרבותי ועצמאותם הדתית; העלאת רמת חייהם ושיתופם המלא במנהל הציבורי.

הגמוניה חלוצית

22.

הבטחת הגמוניה חלוצית ופועלית בחיי האומה והנהגתה תוך שיתוף הכוחות הקונסטרוקטיביים בעם - באחריות ובממשל.

 • איחודם ואחריות משותפת
 

1.

סיעותיהן של המפלגות המתאחדות, בכנסת, ברשויות המקומיות, בהסתדרות הציונית ובסוכנות היהודית, במוסדותיה המרכזיים והמקומיים של הסתדרות העובדים הכללית, ובכל גוף ציבורי שהן משתתפות בו כמפלגות - יתאחדו ויהוו סיעה אחת בכל אחד מן המוסדות הנ"ל.

 

2.

שליחי מפלגת העבודה הישראלית בכנסת ובממשלה יקבלו על עצמם את עקרון האחריות המשותפת.

 

3.

חברי הסיעה המאוחדת בכל אחד מן המוסדות הנ"ל ינהגו לפי החלטת רוב חברי הסיעה. ערעור על החלטה כאמור יובא לפני המוסד המרכזי המוסמך של מפלגת העבודה הישראלית והחלטתו סופית.

 

4.

סניפי המפלגות בכל מקום ומקום בארץ יתאחדו לסניף אחד.

 

5.

המפלגות בחו"ל המסונפות למפלגות המתאחדות יתאחדו למפלגה אחת.

האמנה הזאת נחתמה בירושלים בירת מדינת - ישראל, היום יום ראשון כ' בטבת התשכ"ח 21 בינואר 1968, ועל החתום ותיקי התנועה וחברי המזכירויות של שלוש המפלגות המאוחדות.

פרק ראשון: המוסדות המרכזיים

א.          מבוא

מוסדות המפלגה

1.

אלה הם המוסדות המרכזיים של המפלגה:

(א)    הועידה.

(ב)     המרכז.

(ג)      הלשכה.

(ד)     המוסד לבירור עתירות.

(ה)    המוסד לביקורת.

(ו)      בית הדין העליון.

ב.          ועידת המפלגה

סמכויות הועידה

2.

הועידה היא מוסד העליון והמחוקק של המפלגה והיא רשאית להאציל מסמכותה למרכז המפלגה, למעט בעניינים אלה:

 

 

א.      תיקונים או שינויים באמנת היסוד של המפלגה.

ב.      אישור לאיחוד בין המפלגה לבין גוף אחר.

ג.       שינוי שם המפלגה.

ד.      בחירת מרכז המפלגה והשינוי מספר חבריו, בכפוף להוראות סעיף 11,12 לחוקה. (ראה תיקון הועידה ה - 7 מושב א' פרק "מרכז המפלגה").

ה.      שינוי בסמכויות מרכז המפלגה.

ו.       שינוי בהוראות החוקה על המוסד לבירור עתירות.

ז.       שינוי בהוראות החוקה על בית הדין העליון של המפלגה.

ח.      שינוי בהוראות שייבחרו בדרך של בחירות מקדימות (פריימריס), ועל פי סעיף 7 לחוקה (תיקון ועידה שביעית מושב א').

הבחירות לועידה ומועדן הבחירות.

3.

ועידת המפלגה תיבחר אחת לארבע שנין על פי תקנון בחירות שמרכז המפלגה יאשר. המרכז ראשי לדון ולהחליט על הקדמת מועד.

צירוף חברים לועידה

4.

על אף האמור בסעיף 3 רשאית הועידה לצרף אליה צירים לועידה בשיעור שיקבע מרכז המפלגה, באחוזים או באופן אחר. שינם של החברים המצורפים כדין החברים שנבחרו.

כינוסי הועידה

5.

א.           הועידה תכונס תוך שישה חודשים מיום שנבחרה.

ב.            מרכז המפלגה יכנס את הועידה לכנס נוסף, במשך ארבע שנים, ורשאי המרכז לכנסה לכנסים נוספים.

ג.            על פי דרישה בכתב של שליש מחברי המרכז יכונס כנס מיוחד של הועידה כדי לדון בנושא מרכזי המעסיק את המפלגה.

ד.            מרכז המפלגה יבחר ועדה - מכינה לועידת המפלגה לפחות ארבעה חודשים לפני הבחירות לועידה.

סדר יום תקנות נוהל

6.

א.           סדר יום של הועידה יאושר על ידי מרכז המפלגה ויפורסם לפחות 14 יום לפני כינוסה.

ב.            סדרי הועידה ודיונה, הרכב ועדותיה וסמכויותיהן יתקיימו על פי תקנות הנוהל, שיאושרו על ידי הועידה בראשית הישיבה הראשונה, שלאחר מעמד הפתיחה.

ג. מרכז המפלגה - התיקונים אושרו ע"י הועידה השביעית מושב א' 7.2.02

סמכויות המרכז

7.

א.           המרכז הוא המוסד העליון של המפלגה בין ועידה לועידה והוא ידון ויחליט בכל העניינים העומדים על הפרק במפלגה, למעט בעניינים שהם בסמכותה הבלעדית של הועידה, המפורטים בסעיף 2.

ב.            לא יחליט המרכז החלטה החורגת מהוראה מפורשת של חוקה זו אלא לאחר שהתקבל תיקון או שינוי לחוקה, בהתאם להוראות סעיף זה.

ג.            המרכז ראשי האציל מסמכותו לפי סעיף זה ללשכת המפלגה, למעט בעניינים בעלי משמעות תחיקתית.

ד.            על אף האמור בסעיף 2 לחוקה, רשאי המרכז להחליט על מועדי בחירות מקדימות (פריימריס), ולתקן את החוקה בכל הנוגע ליישום שיטת הבחירות המקדימות, אולם המרכז רשאי לקבוע שאותם בעלי תפקידים ייבחרו שלא בשיטת הפריימריס. כולל ביטול בחירות מקדימות למועדי העבודה ל - יו"ר מרחבי ההסתדרות ונעמ"ת, מועמדי המפלגה לראשות עיר / מועצה מקומית, הביטול יכול לכלול מרחב / ישוב אחד או יותר אישור המרכז יינתן פרטנית לכל ישוב / מרחב וזאת במקרים חריגים. אין המרכז רשאי לקבוע שינוי בשיטת הבחירות (פריימריס) בבחירת מועמדי העבודה לכנסת, לראשות הממשלה, ליו"ר המפלגה.

ה.           "תישלח הזמנה בכתב לחברי המרכז, על הדיון בתיקון חוקה, שבה או בנספח אליה כלול התיקון המוצע, ההזמנה תישלח לפחות 10 ימים לפני כינוס המרכז".

 

8.

מרכז יחליט בערעורים שיובאו לפניו על:

 

 

א.      החלטות הלשכה, לבקשת 20% מחברי הלשכה או 10% מחברי המרכז. הערעור יתברר בישיבת מרכז, שתתקיים תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה.

ב.      החלטות של סיעת המפלגה בכנסת, בתנועה הציונית, בהסתדרות העובדים - לרבות סיעות המפלגה בועידות ובמוסדות נבחרים של גופים הסתדרותיים ארציים כמפורט בפרק הרביעי לחוקה זו.

ג.       ממצאים ומסקנות של המוסד לביקורת, או של המוסד לבירור עתירות, אם נדרש לכך ע"י יו"ר המפלגה, או מזכ"ל המפלגה, או 20% מחברי הלשכה או 10% מחברי המרכז.

ועדות המרכז

9.

למרכז יהיו הועדות הקבועות הבאות שיבחרו על ידי המרכז עד לא יאוחר מחודשיים מיום בחירת המרכז:

א.      ועדה חברתית כלכלית.

ב.      ועדה לשלטון החוק והדמוקרטיה.

ג.       ועדה מדינית.

ד.      ועדת חינוך, תרבות וספורט.

ה.      ועדת עליה וקליטה.

מזכ"ל המפלגה בתאום יו"ר המפלגה יהיו רשאים להוסיף ועדות אם יתעורר הצורך בכך. חברי הועדות יהיו מקרב המרכז בלבד, כל חבר מרכז יוכל להיות חבר בוועדה אחת בלבד, ניתן יהיה, לכל ועדה, להוסיף משקיפים ו/או מומחים לדיוני הועדה שאינם חברי מרכז.

הועדות חייבות להתכנס לפחות 4 פעמים בשנה, הוועדות ידווחו על פעולותיהם למרכז.

מספר חברי המרכז

10.

מספר חברי המרכז ייקבע על ידי המרכז על פי תקנון שיאושר במרכז.

התקנון יכלול: מבנה המרכז, כולל הנבחרים במחוזות ובסניפים, הממונים ברשימה המרכזית והמצורפים לועידה לפי החלטתה.

מספר חברי המרכז כולל מצורפים ובתוקף תפקידם לא יעלה על 1801 חברים.

בחירת המרכז

11.

אופן בחירת המרכז:

א.      ועדת הבחירות שתבחר ע"י המרכז היוצא תכין תקנון בחירות, הגוף הבוחר את חברי המרכז הנם צירי הועידה.

ב.      75% של המועמדים להיבחר כחברי מרכז ייבחרו על ידי צירי הועידה, שנבחרו בסניפים ובמחוזות, באופן שכל סניף יבחר במספר מועמדים למרכז היחסי לגודלו מקרב צירי הועידה הנבחרים (ללא בתוקף תפקידם או רשימה מרכזית), כפי שיקבע על ידי ועדת הבחירות, מועמדים אלה ייבחרו בסניפים ובמחוזות מבין צירי הועידה או מבין חברים בסניפים/מחוזות שאינם צירי ועידה בבחירות אישיות וחשאיות.

ג.       25% של המעומדים להיבחר על ידי הועידה יומלצו על ידי ועדת צירופים בת 9 חברים.

ד.      צירי ועידה שנקבעו כצירים בתוקף תפקידם והיה ולא ישוריינו למרכז תינתן להם הזכות לבחור ולהיבחר, מספרים לא יילקח בחשבון בעת קביעת גובה הייצוג על פי סעיף 12 ב' לתקנון זה.

ה.      מספרם הכולל של חברי המרכז בסעיפים ב' ו ג' לא יעלה על 1501 חברים. בנוסף לחברים אלה תקבע ועדת הצירופים בתקנון צירוף חברים למרכז של בעלי תפקידים כפי שיקבעו בתקנון.

 

12.

חדל להיות חבר מרכז, משום שנפטר, פרש או חדל להיות חבר מפלגה, מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו הבא בתור, על פי פרוטוקול הבחירות לבחירות אלה שהתקיימו בסניף/מחוז, במידה ואין "הבא בתור" מזכיר הסניף או מזכיר המחוז יביא שם/שמות מועמדים לאישור מזכירות הסניף/מחוז. זה יובא לאישור המרכז.

כינוס המרכז

13.

א.           המרכז יתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה, על פי סדר יום שהוכן ויאושר ע"י המרכז בפתיחת הדיון.

ב.            המרכז יכונס לישיבה מיוחדת לפי דרישה בכתב של לפחות 10% מחברי המרכז או של שליש מחברי הלשכה, כדי לדון בנושא מרכזי המעסיק את המפלגה.

ג.            ישיבות המרכז יתנהלו על ידי יו"ר המפלגה או מי שהוסמך לכך על ידו.

ד.            סדרי הדיון של המרכז יהיו לפי תקנות נוהל שהמרכז יקבע.

ה.           במקום חבר שנבחר ברשימה מרכזית יבחר המרכז מועמד אחר על פי הצעת המזכ"ל ויו"ר המפלגה.

כהונת המרכז

14.

א.           מרכז המפלגה ייבחר לא יאוחר משלושה חודשים מכינוס מושב א' של הועידה, לשכת המפלגה תיבחר ע"י מרכז המפלגה לא יאוחר משלושה חודשים מבחירת המרכז. ללשכת המפלגה ולמרכז המפלגה רציפות כהונה .

ב.            ""חבר/ת מרכז שלא יופיע לישיבות המרכז במשך 4 ישיבות רצופות או במשך 6 ישיבות לא רצופות במשך 12 חודשים, יחדל מלהיות חבר מרכז, הודעה בכתב תימסר לו ע"י מינהל החברות. ערער על הודעת מינהל החברות ניתן יהיה להגיש למוסד לבירור עתירות תוך 14 יום ממשלות ההודעה, הבירור בערער יעשה תוך 21 יום מהגשת הערער".

ג.            "חבר מרכז שמשך שנה שלמה לא חידש את חברותו, תבוטל חברותו במרכז המפלגה וימונה חבר אחר במקומו (על פי סעיפים 13, 14 לתקנון זה), מינהל החברות ישלח כל שלושה חודשים התראות לחברי המרכז שטרם חידשו את חברותם.

ד. יו"ר המפלגה ומזכ"ל המפלגה

יו"ר המפלגה

15.

א.           יו"ר המפלגה יהיה מי שנבחר ע"י כלל חברי המפלגה, בבחירות מקדימות (פריימריס) להיות יו"ר המפלגה ומועמד המפלגה לראשות הממשלה.

ב.            יו"ר המפלגה יעמוד בראש הלשכה ובראש מזכירות הלשכה.

מזכ"ל המפלגה

16.

א.           המזכיר הכללי של המפלגה יבחר על ידי המרכז ובתוקף תפקידו יהיה חבר הלשכה וחבר מזכירות הלשכה.

ב.            בהעדרו של יו"ר המפלגה ינהל המזכ"ל את ישיבות הלשכה ומזכירות הלשכה.

ג.            מזכ"ל המפלגה אחראי בפני מוסדות המפלגה על הניהול המשקי, הכספי והארגוני של המפלגה, בכלל זה לניהול בית מרכז המפלגה, נכסי המפלגה וכספיה, וזאת בכפוף לסמכויות מוסדות המפלגה.

הערה:

 

1.       הועידה ה 6 תיקון מס' 2:

               מזכ"ל המפלגה יהיה בתוקף תפקידו, במקום השביעי ברשימת המעומדים לכנסת.

2.       ועידה 7 מושב ב' חלק ג' - מזכ"ל המפלגה אינו ראשי להיות ח"כ כל עוד הוא מכהן בתפקידו כמזכ"ל.

3.       ועידה 7 מושב ה - החזיר המצב לקדמותו (כמו בועידה 6)

התיקונים אושרו על ידי הועידה השביעית מושב ב' 30.9.02

ה. לשכת המפלגה

סמכות הלשכה

17.

הלשכה היא המוסד המנהל של המפלגה ואלה תפקידיה:

א.      לדון ולהחליט בכל העניינים העומדים על הפרק במפלגה, בכפוף לאמנת היסוד, למצע המפלגה, לחוקתה, להחלטות המרכז והועידה.

ב.      לשקוד על ביצוע החלטות הועידה והמרכז, לרבות כינוסם לישיבות במועדים הקבועים בחוקה.

ג.       הלשכה תדווח למרכז, לקראת ישיבתו, על פעולותיה והחלטותיה.

ד.      לאשר כל ההנחיות המתחייבות לביצוע הליכי הבחירות, על פי החוקה, ולהקפיד על קיום הבחירות במועדן לקבל דווח שוטף ממזכירות הלשכה.

ה.     לדון בערעור של חבר לשכה על מעשה או מחדל של מזכירות הלשכה.

ו.       דרכי עבודת הלשכה יקבעו ב"נוהל עבודת הלשכה" שיאושרו ע"י הלשכה לא יאוחר מחודשיים מיום בחירת הלשכה.

שיתוף סיעות המפלגה

18.

נושאים שהם בתחום פעולתה של סיעת המפלגה בכנסת, בתנועה הציונית, בשלטון המקומי, בהסתדרות החדשה, בנעמ"ת, או ברשות מקומית תדון ותחליט בהם הלשכה בהשתתפות הנהלת הסיעה הנוגעת בדבר, בכפוף להוראות הפרק הרביעי בחוקת המפלגה.

הרכב הלשכה

19.

הלשכה תהיה מורכבת מחברי מפלגת העבודה מספר חבריה לא יעלה על 181 (10% מגודלו של המרכז) חברים בהרכב הבא:

30% בעלי תפקידים בתוקף תפקידים. (יקבעו בתקנון).

30% יבחרו על ידי מרכז המפלגה.

40% יבחרו בסניפים ובמחוזות.

ראשי הערים, ראשי מועצות מקומיות, ראשי מועצות אזוריות, יו"ר מרחבי ההסתדרות החדשה ונעמ"ת, יהיו חברי לשכה בתוקף תפקידם, וכל עוד הם מכהנים בתפקידם, וזאת בנוסף למספר חברי הלשכה שנקבע בסעיף זה. (תיקון ועידה 7 מושב ד) ועדת הבחירות תכין תקנון שיובא לאישור הלשכה.

 

20.

על אף האמור בסעיף 19 רשאי המרכז, בהמלצת הלשכה, לצרף ללשכה חברים נוספים שמספרם הכולל לא יעלה על 10% מהמספר המרבי של חברי הלשכה.

 

21.

הקצאת חברי המרכז לסניפים ולמחוזות תעשה על בסיס חברי המרכז הנבחרים, המפתח לחבר לשכה אחד יהיה - חברי המרכז הנבחרים חלקי חברי הלשכה הנבחרים בסניפים - מדד חבר לשכה אחד. (ההקצאה למחוזות תהיה מצרפית מחוז).

 

22.

הגוף הבוחר את חברי הלשכה בסניפים ובמחוזות (מצרפי) - חברי המרכז שהם חברי הסניף מחוז הרלוונטי - על פי כתובת המגורים הרשומה במשרד הפנים.

 

23.

חדל להיות חבר לשכה, משום שנפטר, פרש או חדל להיות חבר מפלגה, מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו הבא בתור, על פי פרוטוקול הבחירות שהתקיימו בסניף או במחוז.

 

24.

הזכות להיבחר כחבר לשכה לכל חבר מרכז ו/או ציר הועידה השביעית.

 

25.

חבר לשכה שלא יופיע לישיבות הלשכה במשך 4 ישיבות רצופות, יחדל מלהיות חבר לשכה, הודעה בכתב תימסר לו ע"י מנהל החברות.

ערער על הודעת מנהל החברות ניתן יהיה להגיש למוסד לבירור עתירות תוך 14 יום ממשלוח ההודעה, הבירור יעשה תוך 21 יום מהגשת הערער.

 

26.

אבטחת ייצוג על פי סעיף 210 א' לחוקה, וכן לעולים ייצוג של לפחות 5% מהנבחרים במרכז ו - 5% מהרשימה המרכזית (בתוקף תפקידם), לותיקי התנועה ייצוג של 15%.

ישיבות הלשכה

27.

א.           הלשכה תתכנס לפחות פעמיים בחודש.

ב.            יו"ר המפלגה הוא יו"ר הלשכה.

ג.            מזכ"ל המפלגה ינהל את ישיבותיה.

ועדות קבע של הלשכה

28.

הלשכה תבחר בועדות קבע שתטפלנה בענייניה הפנמיים של המפלגה, לפי הצורך.

הועדות יהיו מקרב חברי הלשכה בלבד, כל חבר יהיה רשאי להיות חבר בוועדה אחת בלבד, ועדה רשאית להזמין, בהחלטה מיוחדת, לישיבותיה מומחים שישתתפו בדיונים בלי שתהיה להם זכות הצבעה, מסקנות והמלצות הועדות יובאו לדיון ואישור המרכז, במועדים שיקבעו ע"י מזכירות הלשכה.

ללשכה תהיה ועדה קבועה אחת בלבד - הועדה לענייני מפלגה.

לשכת המפלגה בהמלצת יו"ר המפלגה והמזכ"ל רשאים להוסיף וועדה נוספות.

חברי מפלגה שאינם חברי לשכה או/ו מומחים רשאים לקחת חלק בדיוני הועדות כמשקיפים.

ו. מזכירות הלשכה

תפקידים וסמכויות

29.

מזכירות הלשכה היא המוסד המבצע של לשכת המפלגה, תפקידיה:

א.      הנחית המזכ"ל בניהול השוטף של הצד המשקי של המפלגה.

ב.      לשקוד על ביצוע החלטות הלשכה.

ג.       לנהל ענייניה הכספיים והמשקיים של המפלגה, למנות גזבר למפלגה, לאשר פתיחת חשבונות של המפלגה בבנקים, לקבוע בעלי זכות חתימה בשם המפלגה מדי פעם בפעם, באופן כללי או למטרה מסוימת, לקבל הלוואות ואשראי, לערוב להלוואות, למשכן, לרכוש ולמכור רכוש כל שהוא בין שהוא נכסי דניידי ובין שהוא נכסי דלא דניידי ככל הנדרש לצורכי המפלגה, ובדרך כלל - לעשות כל פעולה שתמצא לנכון בכל הנוגע לעניינים הכספיים והמשקיים של המפלגה.

ד.      החלטות של מזכירות הלשכה בנושאים שבאחריותה תחייבנה את המפלגה, חתימה של מורשה - חתימה מטעם המפלגה תחייב את המפלגה.

ה.      להסמיך מחלקה או חבר לפעול בשמה, ומשהסמיכה אותם כאמור - יהא דין אותה פעולה כדין פעולה שנעשתה על - ידי מזכירות הלשכה.

ו.       מזכירות הלשכה תדווח ללשכה על פעולותיה.

בחירת מזכירות הלשכה והרכבה

30.

בחירת מזכירות הלשכה והרכבה:

א.     יו"ר המפלגה, בתוקף תפקידו, עומד בראש מזכירות הלשכה.

ב.      המזכ"ל חבר מזכירות הלשכה, בתוקף תפקידו, וינהל את ישיבותיה.

ג.      יו"ר ועדת חוקה.

ד.      גזבר המפלגה ויו"ר ועדת הכספים.

ה.     לשכת המפלגה עפ"י המלצת יו"ר המפלגה ומזכ"ל המפלגה, תבחר בשלושה מומחים מתחום הכספים ו/או משפטנים בכירים ו/או בעלי ניסיון מוכח בהפעלת מערכות גדולות, חברי המפלגה.

יו"ר המוסד לביקורת, יו"ר המוסד לבירור עתירות, ראש מטה המפלגה וראש צוות מזכ"ל - יהיו מוזמנים קבועים בתוקף תפקידם.

המזכירות רשאית להזמין לישיבותיה חברים/מומחים/בעלי תפקידים על פי הצורך.

מועדי סיכום במזכירות

30.

מזכירות הלשכה תתכנס אחד לשבועיים, מזכ"ל המפלגה יכין את סדר היום של ישיבות מזכירות הלשכה בתאום עם יו"ר המפלגה, וישקוד על קיום ישיבותיה במועדים קבועים.

הערה: תקנון עבודה הלשכה - ראה נספח 17

ז. ועדת החוקה תיקון הועידה השישית 14.1.99

בחירת הועדה והרכבה

28.

א.           מרכז המפלגה, בסמכות הועידה, יבחר ביו"ר ועדת החוקה, בממלא מקום יו"ר או בשני ממלאי מקום ליו"ר וכן בחברי ועדת החוקה.

ב.            ועדת החוקה תהא בת 11 חברים ובכללם יו"ר ביה"ד העליון ויו"ר המוסד לבירור עתירות.

ג.            נעדר יו"ר הועדה מהישיבה, ינהל ממלא מקומו את הישיבה במקומו. נבחרו שני ממלאי מקום, יקבע יו"ר הועדה מראש מי משניהם ינהל את הישיבה בהיעדרו.

ד.            המרכז ראשי לבחור חמישה ממלאי מקום לחברי ועדת החוקה. נבצר מחבר הועדה להשתתף בישיבת הועדה, יזמין היו"ר ממלא מקום להשתתף בישיבה ודינו לעניין אותה ישיבה כחבר הועדה.

 

29.

א.           נתעורר ספק לגבי חוקיות הליך במוסדות המפלגה, לפני שננקט אותו הליך או במהלכו, או לגבי משמעותה או פירושה של הוראה מחוקת המפלגה תפסוק בעניין ועדת החוקה. פסיקת הועדה תיחשב כהוראת שעה ותעמוד בתוקפה כל זמן שמרכז המפלגה לא פסק אחרת.

 

 

ב.      ועדת החוקה תפעיל סמכותה האמורה לבקשת יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה, יו"ר ועדת החוקה, יו"ר  המוסד לבירור עתירות לשכת המפלגה, מזכירות הלשכה, יו"ר או מזכיר מחוז במפלגה - לגבי עניינים במחוזו. ועדת החוקה תפעיל סמכותה האמורה גם לבקשת 10% מחברי מרכז המפלגה או 10% מחברי לשכת המפלגה וכן לבקשת 10% מחברי מועצת המחוז - לגבי עניינים של המחוז.

ג.       נתעוררה בעיה שאין עליה הוראה בחוקה זו, או שנתגלה צורך בתיקון או שינוי בהוראת החוקה, תגיש ועדת החוקה הצעה למרכז המפלגה בנדון.

ח. רציפות כהונה

רציפות כהונה

30.

א.           המרכז היוצא יוסיף לכהן עד לבחירתו וכינוסו של המרכז החדש. המרכז החדש יוכנס תוך חודש מיום היבחרו.

ב.            הלשכה היוצאת תוסיף לכהן עד לבחירתה וכינוסה של הלשכה החדשה. הלשכה החדשה תתכנס תוך שבועיים מיום היבחרה.

ג.            מזכירות הלשכה היוצאת תוסיף לכהן עד לבחירתה וכינוסה של מזכירות לשכה חדשה. המזכירות החדשה תתכנס תוך שבועיים מיום היבחרה.

ד.            יו"ר המפלגה ימשיך לכהן בתפקידו עד שייבחר וייכנס לתפקיד יו"ר חדש.

ה.           מזכ"ל המפלגה ימשיך לכהן בתפקידו עד שייבחר וייכנס לתפקיד מזכ"ל חדש.

ו.             ועדת - החוקה תכהן עד לבחירת ועדת - חוקה חדשה.

ט. המוסד לבירור עתירות

כפיפות למוסד לבירור עתירות ואי תלותו

31.

א.           חברי המפלגה, העובדים במפלגה, הנציגים העושים בשליחותה וכן מוסדותיה המרכזיים והמקומיים, למעט ועידת המפלגה ומרכז המפלגה, יהיו כפופים להחלטותיו ולהוראותיו של המוסד לבירור עתירות.

ב.            בפעולותיו על פי ההוראות והכללים שלהלן לא יהיה המוסד כפוף למרותו של שום מוסד ממוסדות המפלגה, פרט לועידת המפלגה ולמרכז המפלגה.

ג.            המוסד לבירור עתירות ינהג בכל פעולותיו והחלטותיו על - פי חוקת המפלגה ועל - פי כללי הצדק טבעי, ובכפוף לחוקי המדינה.

סמכויות המוסד לבירור עתירות ותפקידיו

32.

אלה הם תפקידיו וסמכויותיו של המוסד:

א.     לברר עתירות של מוסד מפלגתי או שכל חבר מפלגה או מספר חברים נגד מוסד מפלגתי או נגד חבר מפלגה או נגד מספר חברי מפלגה בעניינים בעלי אופי ציבורי, כשהעותר נפגע בין במישרין בין בעקיפין, לרבות עתירות בנושאים הכלולים בסעיף 47 להלן, הנתונים לפיקוח המוסד לביקורת של המפלגה.

ב.      לפקח בין מיוזמתו ובין עפ"י פנייה שהוגשה אליו, על:

 1. קיום הוראות חוקת המפלגה.
 2. מילוי החלטות של המוסדות המוסמכים של המפלגה כל עוד הן עומדות בתוקפן.
 3. קיום נוהלים דמוקרטיים תקינים בקבלת החלטות על - ידי מוסדות המפלגה לרבות החלטות בענייני ייצוג.
 4. קיום הנוהלים והסדרים בבחירות לכל מוסדות המפלגה כולל הועידה והמרכז, ובבחירת למועמדי המפלגה לתפקידים פנים או חוץ מפלגתיים, כפי שנקבעו בנוהלים או בתקנוני הבחירות של המפלגה.
 5. קיום טוהר המידות במפלגה ואצל שליחי המפלגה.

בחירת המוסד והרכבו

33[1].

א.           מרכז המפלגה, בסמכות הועידה, יבחר ביושב ראש המוסד, ובחברי המוסד.

ב.            חדל חבר מוסד מפעילות מכל סיבה שהיא, התפטר או נפטר - יבחר מרכז המפלגה חבר אחר במקומו, לפי המלצת יושב ראש המוסד.

ג.            מספר חברי המוסד לא יעלה על 41 ובכללם יושב - ראש המוסד.

ד.            סמוך ככל האפשר לאחר בחירתם, יחתמו יו"ר המוסד וחבריו בישיבת מרכז המפלגה או הלשכה, על הצהרה שזו לשונה: "אני מתחייב כחבר/ת המוסד לבירור עתירות של המפלגה, לשמור אמונים למפלגה ולחוקתה, לעמוד על משמר חוקתה והחלטות מוסדותיה המוסמכים, ולמלא תפקידי באמונה וללא משוא פנים".

ה.           לא ימונה חבר מליאת המוסד לבירור עתירות, ולא ייבחר לתפקיד כלשהו, בלי הסכמת יו"ר המוסד לבירור עתירות, ולא ייתן יו"ר המוסד הסכמת כאמור אם מילוי התפקיד יש בו כדי לגרום ניגוד עניינים בין חברותו במוסד לבין אותו תפקיד.

ו.             חבר מליאת המוסד לבירור עתירות לא יהיה רשאי, בתקופת כהונתו כחבר מוסד, לייצג מתדיין כלשהו בפני המוסד לבירור עתירות.

תקופת כהונה

34.

תקופת כהונתם של יו"ר המוסד לבירור עתירות ושל חברי המוסד תהא חופפת את תקופת כהונתו של המרכז הנבחר בועידה ועוד שישה חודשים. המרכז רשאי להאריך את תקופת כהונתם בשישה חודשים נוספים.

יו"ר המוסד לבירור עתירות

35.

א.           יו"ר המוסד לבירור עתירות יהיה אחראי לפעילות המוסד וינהל את עבודתו.

ב.            הוגשה עתירה למוסד לבירור עתירות, רשאי יו"ר המוסד לקיים בירור מוקדם בנוכחות צדדים או במעמד צד אחד או בהעדר הצדדים.

ג.            יו"ר המוסד רשאי להורות כי עתירה שהוגשה ותגובת המשיבים ייתמכו בתצהירים.

ד.            יו"ר המוסד יקבע איזה צוות ידון בנושא פלוני.

               רשאי יו"ר המוסד לקבוע כי עתירה אשר הוגשה תתברר בפניו, או בפני חבר אחר כלשהו של המוסד לבירור עתירות, כדן יחיד.

ה.           יו"ר המוסד יקבע את סדר הבירורים והדיון בעתירות, ויהיה מוסמך להחליט בכל עניין הנוגע למוסד לבירור עתירות ואשר לא נזכר במפורש בחוקה זו.

ו.             יו"ר המוסד לבירור עתירות לבדו יהיה אחראי על מינוי עובדי המוסד ועל הפסקת עבודתם, ועובדי המוסד יהיו כפופים להוראותיו בלבד. יו"ר המוסד יהיה אחראי על תקציב הוצאותיו של המוסד. כן יהיה יו"ר המוסד רשאי למנות לו עוזרים מומחים, מבין חברי המוסד ושלא מבין חבריו, הכל כפי שימצא לנכון, לשם מילוי תפקידי המוסד כמפורט בסעיף 32 לעיל.

ז.            תפקיד אשר יוחד ליו"ר המוסד על - פי סעיף זה, רשאי יו"ר המוסד להאצילו לחבר מליאת המוסד.

ח.           סמכויות יו"ר המוסד המפורטות לעיל הן בנוסף לכל סמכויות שהן הנתונות לו מכוח סעיפים אחרים בחוקת המפלגה או בתקנוניה.

מזכירות המוסד לבירור עתירות

36.

א.           מליאת המוסד תבחר, מבין חבריה, מזכירות, כמספר שלא יעלה על שבעה חברים ובכללם יו"ר המוסד, שיכהן גם כיו"ר המזכירות.

ב.            תקציב המוסד יוצע ע"י מזכירות המוסד, שיכהן גם כיו"ר לדיון ולהחלטה בלשכת המפלגה.

בחירת ההרכבים

37.

א.           מתוך מליאת המוסד ירכיב יו"ר המוסד צוותים קבועים או לעניין מסוים לצורך מילוי התפקידים של פיקוח ובירור עתירות כמפורט בסעיף 32 לעיל. כל צוות יהיה בן שלושה חברים ובראשם יו"ר  הצוות.

ב.            מתוך מליאת המוסד ירכיב יו"ר המוסד צוותים קבועים או לעניים מסוים, בני שלושה או חמישה חברים, ובראשם יו"ר צוות, לשם קיום בירור נוסף לפי סעיף 38 לחוקה.

ג.            נבצר מחבר המוסד למלא תפקידו בצוות, באופן מקרי או דרך קבע, רשאי יו"ר המוסד למנות במקומו חבר אחר לצוות מבין שאר חברי המוסד.

ד.            נעדרו אחדים מחברי הצוות, בין של שלושה ובין של חמישה, בפתיחת הבירור או במהלכו, יהיה הצוות רשאי לקיים את הבירור ולסכמו, בהסכמת הצדדים, כאילו היה הרכבו מלא, ובלבד שנותרו רוב חבריו ובכללם יו"ר הצוות.

ה.           נתגלה במהלך דיון כי עותר או מי מטעמו נגוע בחוסר תום לב או ניקיון כפיים, רשאי דן יחיד או צוות להפסיק את שמיעת הדיון, או לדחות את העתירה, על אתר.

ו.             יושב ראש המוסד, או דן יחיד, או יו"ר צוות, או צוות, יהיו רשאים בכל עת לתת החלטות ביניים, צווי מניעה וצווי עשה, המחייבות עד לביטולן או עד לקבלת החלטות סופיות בעתירה שלפניהם.

בירור נוסף

38.

א.           צד הרואה עצמו נפגע מהחלטה שניתנה ע"י יו"ר המוסד או ע"י דן יחיד - רשאי לבקש בירור נוסף בעתירה. בירור נוסף על החלטה כאמור יתקיים בפני צוות של שלושה חברים.

ב.            נחלקו הדעות בצוות שלושה וביקש המיעוט בירור נוסף, או שאחד הצדדים בבירור העתירה ביקש כי יקוים בירור נוסף בעתירה - יתקיים הבירור נוסף ע"י צוות של חמישה חברים.

ג.            בקשה לבירור נוסף על החלטת דן יחיד או על החלטת צוות שלושה תוגש בכתב, בתוך 21 יום ממועד ההחלטה נשוא הבירור הנוסף, ויפורטו בה הנימוקים לבירור הנוסף ונקודות המחלוקת.

ד.            חבר המוסד לבירור עתירות אשר ישב כדן יחיד או כחבר בצוות אשר נתן את ההחלטה נשוא הבקשה לבירור נוסף - לא יישב בצוות המקיים את הבירור הנוסף.

ה.           בבירור נוסף לא יישמעו עדויות בעל - פה והוא ייעשה על - פי מסמכים בכתב בלבד, אלא אם כן יורה יו"ר הצוות אחרת.

ו.             החלטה שניתנה בבירור נוסף, בין בהרכב שלושה ובין בהרכב חמישה - היא החלטה סופית של המוסד לבירור עתירות, ואין אחריה ולא כלום.

               מקום שהתקיים בירור נוסף בפני צוות שלושה על החלטת דן יחיד - לא יתקיים בירור נוסף על החלטתם בפני צוות חמישה, אלא אם כן סבר יו"ר המוסד כי הנושא העומד לדיון היינו עקרוני ומהותי ומן הראוי שידון בפני הרכב נוסף ומיוחד בן חמישה חברים.

סדרי הדיון והראיות

39.

סדרי הדיון בעתירות ובדיונים במוסד לבירור עתירות ואופן הצגת הראיות, לרבות אופן הגשת העתירות וטענות פסלות - ייקבעו בתקנון המוסד, שיאושר על - ידי מרכז המפלגה.

אגרות

40.

לשכת המפלגה רשאית לקבוע בתקנון כי עותר יהיה חייב בתשלום אגרה ואת שעור האגרה. רשאית הלשכה להקנות סמכות ליו"ר המוסד לפטור עותר, בתנאים שייקבעו, מתשלום האגרה. קבעה הלשכה שיש לשלם אגרה - לא תידון עתירה שלא שולמה עבורה אגרה, אלא אם ניתן פטור מהתשלום.

חובת ההופעה

41.

א.           כל חבר מפלגה חייב להופיע בפני המוסד, לפי דרישתו, בין כפרט ובין כנציג מוסד מפלגתי, וחייב למסור למוסד כל מסמך או מידע שברשותו לצורך עריכת הפיקוח, הבירור או ההחלטה, הכל לפי העניין, ובלבד שאותו מסמך או מידע אינו שייך למוסד שמחוץ למוסדות המפלגה.

ב.            המוסד רשאי להגיש תובענה לבית הדין של המפלגה כנגד חבר המסרב להיענות לדרישה של המוסד לבירור עתירות, כאמור בס"ק 41(א) לעיל, ולדרוש הוצאתו מהמפלגה על - פי סעיף 73 (ב) לחוקה.

ג.            הוזמן מגיש העתירה או בא כוחו לבירור העתירה, ולא התייצב הוא או בא כוחו, ללא סיבה מספקת, רשאי דן יחיד, או יו"ר צוות, או צוות לדחות את הבירור למועד אחר או להחליט לאלתר על דחיית העתירה.

ד.            לא התייצב משיב לאחר שנשלחה לו הזמנה בכתב בדואר רשום, או לאחר שהוכח, להנחת דעתו של דן יחיד, יו"ר צוות או צוות, כי דבר העתירה ומועד הבירור הובאו לידיעתו של המשיב, ניתן יהיה לדון בעתירה בהעדרו.

סמכויות המוסד

42.

א.     ראה היו"ר המוסד, או דן יחיד, או יו"ר צוות, כי עתירה הנה קנטרנית                      , טורדנית, או אין בה ממש - רשאי יהיה לדחותה על הסף ולהודיע החלטתו זו לעותר.

ב.      נתגלה במהלך הדיון כי עותר או מי מטעמו נגוע בחוסר תום לב או בחוסר ניקיון כפיים, רשאי דן יחיד או יו"ר צוות או צוות להפסיק את שמיעת הדיון או לדחות את העתירה על אתר.

ג.       יו"ר המוסד או דן יחיד, או יו"ר צוות או צוות, רשאים ליתן בעתירה שלפניהם כל החלטת ביניים שהיא, בין במעמד צד אחד ובין שלא במעמד צד אחד, בין בנוכחות הצדדים ובין בהעדרם, ובכלל זה צווי מניעה או צווי עשה, או כל החלטה אחרת לפי שיקול דעתם.

               ההחלטה תהיה בתוקף עד לביטולה ע"י מי שהוציאה או עד לקבלת החלטות סופיות בעתירה.

ד.      יו"ר המוסד, או דן יחיד, או יו"ר צוות או צוות, רשאים לנקוט מיוזמתם כל פעולה שהיא ולברר מיוזמתם כל מידע שהוא, בכל דרך שימצאו לנכון, על מנת ליתן החלטה או לקבוע ממצא או מסקנה בעניין שלפניהם.

ה.     יו"ר המוסד, או דן יחיד, או יו"ר צוות או צוות, יפסקו בעתירה שלפניהם, ורשאים הם להטיל חיובים כספיים ותשלום הוצאות ההליך על כל מי שהיה צד לבירור או על המפלגה, למעט סעד של הוצאה משורות המפלגה, הכל בשעורים ובתנאים שייקבעו ע"י מרכז המפלגה בתקנון.

המוסד ובית הדין העליון

43.

א.           לא יזדקק המוסד להתדיינות בין חבר לחברו או לבירור עתירות שעל - פי מהותן צריכות להתברר בבית הדין העליון של המפלגה.

ב.            ראה יו"ר המוסד שעתירה פלונית, שהוגשה לפניו, צריכה להתברר בבית - הדין העליון של המפלגה יפנה אותה לבית הדין, ורשאי יו"ר המוסד להפסיק בירור עתירה לפני צוות של שלושה אם ראה שהנושא העומד לבירור צריך להתברר בביה"ד העליון והוא יפנה את הדיון לבית הדין בהסכמת העותר.

ג.            ביקש אחד הצדדים בירור עתירה לפי סעיף 32 לפני שהחל הבירור, כי הבירור יועבר לבית הדין העליון של המפלגה - יועבר הבירור כמבוקש. בירור שהוחל בו במוסדות לביקורת, ללא התנגדות צד מהצדדים, לא יועבר לבית - הדין העליון.

פרסום החלטות

44.

א.           ממצאיו, המלצותיו והחלטותיו של המוסד יוגשו למזכ"ל המפלגה ולכל מי שיו"ר המוסד או יו"ר הצוות הורה למסרם לו.

ב.            מזכ"ל המפלגה יניח את הממצאים או ההחלטות או חוות הדעת על שולחן הלשכה בתוך 21 יום מיום הגשתם כאמור, אלא אם כן תחליט מזכירות הלשכה, על דעת יו"ר המוסד לבירור עתירות, לעכב הפרטים לתקופה שתוסכם.

ג.            ראה יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה וכן ראו 10% מבין חברי הלשכה צורך לקיים דיון על מסקנותיו, ממצאיו או החלטותיו של המוסד שהונחו בפני הלשכה לפי פיסקה (ב), יתקיים הדיון במרכז המפלגה והמרכז רשאי להחליט אם לאשר אותן, לעכב ביצוען או לדחותן כולן או מקצתן.

ביצוע החלטות המוסד

45.

א.           ממצאיו, המלצותיו, והחלטותיו של המוסד לבירור עתירות מחייבות את כל הצדדים הנוגעים בדבר.

ב.            מזכ"ל המפלגה אחראי לקיום ולביצוע כל ההחלטות והמלצות המוסד, סירבו הצדדים או אחד מהם לקיים את ההחלטה - יגיש המזכ"ל תובענה לבית הדין של המפלגה ויבקש את הוצאתו מהמפלגה של מי שסירב או נמנע מלקיימן בהתאם לאמור בסעיף 73 (ב) לחוקה.

ג.            האחריות לגבייה הוצאות שנפסקו לטובת המפלגה - תחול על מזכ"ל המפלגה. האחריות לגביית הוצאות לטובת צד או צדדים - תחול עליהם.

י. המוסד לביקורת

כפיפות למוסד לביקורת ואי תלותו

46.

א.           כל המוסדות, הגופים, הועדות, עובדי המפלגה וחברי המפלגה והנציגים העושים בשליחותה, יהיו נתונים לביקורת של המוסד לביקורת עפ"י ההוראות והכללים שבפרק זה.

ב.            המוסד לביקורת, בכל פעולותיו, לא יהיה כפוף למרותו של שום מוסד ממוסדות המפלגה, פרט לועידת המפלגה ולמרכז המפלגה.

ג.            המוסד לביקורת ינהג בכל פעולותיו, החלטותיו, ממצאיו ומסקנותיו - בכפוף לחוקי המדינה ולחוקת המפלגה.

סמכות המוסד לביקורת ותפקידיו

47.

א.           בביקורת הנערכת ע"י המוסד, יפקח המוסד על שמירת החוק והחוקה, על טוהר המידות, על ניהול תקין וסדרים נכונים, על חסכון ויעילות ומניעת רשלנות ובזבוז, ואם הפעולות הנעשות - מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.

ב.            אלה הם תפקידיו וסמכויותיו של המוסד:

               לפקח ולבקר דרך קבע, ביקורת כספית וניהולית, בין ביוזמתו ובין עפ"י דרישה תוך מעשה ולאחר מעשה, הן במרכז והן בסניפים, ובכל גוף, פורום או מוסד מפלגתי כלשהו, את העניינים שיפורטו להלן:

 1. הנכסים של המפלגה, אופן ניהולם ואימות הבעלות עליהם, דרכי שמירת הרכוש, החזקת הכספים והשקעתם.
 2. העניינים הכספיים, הכנסות והוצאות, הנהלת החשבונות והמאזנים.
 3. דרגות המשכורות של עובדי המפלגה וזכויותיהם, במטרה לשמור על התאמתם לחוקת העבודה של עובדי מוסדות ההסתדרות. תשלומי האש"ל ותשלומים הניתנים לעובדים לשם שמירה מפני חריגות כלשהן.
 4. ביקורת כספית וניהולית שוטפת של על הסניפים והמחוזות.
 5. מימון הבחירות המוקדמות, כולל ביקורת על המעומדים, הכנסותיהם, הוצאותיהם, והנהלת החשבונות שלהם.
 6. ביקורת על כל מערכות הבחירות, בין פנימיות ובין חיצוניות שהמפלגה מעורבת בהן.
 7. ביקורת כספית על הסיעה בכנסת.
 8. סקרה שוטפת.
 9. מעקב אחר ביצוע החלטות בעלות משמעות כספית שנתקבלו בכל הפורומים, המוסדות והועדות במפלגה.
 10. בדיקת הניהול התקין ומילוי הנחיות מבקר המדינה וחוקי המדינה.
 11. ביקורת הפנים בתאגידים ובגופים הקשורים למפלגה, וכן ביקורת החברות או המפעלים שהמפלגה שותפת בהם.

בחירת המוסד והרכבו

40.

א.     מרכז המפלגה, בסמכות הועידה יבחר ביו"ר המוסד ובחברי ועדת הביקורת.

ב.      מספר חברי ועדת הביקורת לא יעלה על שבעה, ובכללם יושב ראש המוסד לביקורת, אשר יעמוד בראש ועדת הביקורת.

ג.       סמוך ככל האפשר לאחר בחירתם, יחתמו יו"ר המוסד וחברי ועדת הביקורת, בישיבת מרכז המפלגה או הלשכה, על הצהרה שזו לשונה:

"אני מתחייב כחבר/ת המוסד לביקורת של המפלגה, לשמור אמונים למפלגה ולחוקתה, לעמוד על משמר חוקתה והחלטות מוסדותיה המוסמכים ולמלא תפקידי באמונה וללא משוא פנים".

ד.      לא ימונה חבר ועדת הביקורת ולא ייבחר לתפקיד כלשהו בלי הסכמת יו"ר המוסד לביקורת, ולא ייתן יו"ר המוסד לביקורת הסכמה כאמור, אם מילוי התפקיד יש בו כדי לגרום ניגוד עניינים בין חברותו במוסד לביקורת לבין אותו תפקיד.

ה.     חדל חבר ועדת הביקורת מפעילות מכל סיבה שהיא, התפטר או נפטר - יבחר מרכז המפלגה חבר אחר במקומו, לפי המלצת יושב ראש המוסד לביקורת.

ו.       ליו"ר המוסד לביקורת, אשר יכהן גם כיו"ר ועדת הביקורת, יהיה כפוף מבקר פנים, אשר כישוריו יהיו בהתאם לנדרש בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב - 1992.

תקופת כהונה

49.

תקופת כהונתם של יו"ר המוסד לביקורת ושל חברי ועדת הביקורת תהא חופפת את תקופת כהונתו של המרכז הנבחר בועידה ועוד שישה חודשים. המרכז רשאי להאריך את תקופת כהונתם בשישה חודשים נוספים.

יו"ר המוסד לביקורת

50.

א.     יו"ר המוסד לביקורת יהיה אחראי לפעילות המוסד וינהל את עבודתו.

ב.      יו"ר המוסד יהיה גם יו"ר ועדת הביקורת ויימנה עם חבריה.

ג.       היו"ר ינהל את ישיבות ועדת הביקורת בהתאם לנוהל שייקבע, והוא ייצג את הועדה ואת המוסד בפני כל הגורמים המוסמכים לכך, בין בתוך המפלגה ובין מחוצה לה.

ד.      יו"ר המוסד לביקורת יהיה אחראי ישירות על המבקר הפנימי של המפלגה, ועל עובדי המוסד לביקורת כמפורט בסעיף 53 (ב) להלן.

ועדת הביקורת

51.

א.     ועדת הביקורת תתכנס בתדירות קבועה בהתאם לנוהל שיאושר ע"י המרכז.

ב.      הועדה תאשר, מדי שנה, תוכנית עבודה וביקורת שנתית שתוגש לה ע"י מבקר הפנים. כן תהיה הועדה רשאית לקבוע תוכניות ביקורת ספציפיות בהתאם לצורכי השעה.

ג.       תקציב המוסד לביקורת יוכן ע"י ועדת הביקורת ויובא לדיון ולהחלטה בלשכת המפלגה.

ד.      ועדת הביקורת תהיה אחראית בלעדית על תקציב הוצאותיו של המוסד לביקורת.

ה.     הועדה תקבל במהלך השנה דיווח שוטף ממבקר הפנים בדבר ביצוע תוכניות הביקורת השנתיות והספציפיות שהוטלו עליו.

ו.       בתום כל שנה תגיש ועדת הביקורת דו"ח מסכם על פעולותיה באותה שנה.

מבקר הפנים

52.

א.     מבקר הפנים של המפלגה ימונה לתפקידו ע"י לשכת המפלגה לפי המלצת מזכירות הלשכה ויו"ר המוסד לביקורת.

ב.      המבקר הפנימי של המפלגה יבצע את כל הביקורת הפנימית במפלגה בהתאם להנחיות ועדת הביקורת שתינתנה לו באמצעות יו"ר המוסד לביקורת, בכפוף לחוקת המפלגה, ובהתאם לעקרונות ולכללים שנקבעו בחוק הביקורת הפנימי התשנ"ב - 1992.

ג.       המבקר הפנימי יהיה כפוף ישירות ליו"ר המוסד לביקורת.

ד.      המבקר הפנימי יגיש לועדת הביקורת באמצעות היו"ר, את תוכנית העבודה השנתית ואת תוכניות הביקורת הספציפיות. כן יציע מבקר הפנים, בהתאם לכך, את תוכנית כוח האדם והמשאבים הנדרשים לשם ביצועה, והצעתו תובא ע"י יו"ר המוסד להחלטת הועדה ולאישורה.

ה.     המבקר הפנימי יגיש לועדת הביקורת באמצעות יו"ר המוסד לביקורת דיווח שוטף על ביצוע תוכנית הביקורת, וכן יגיש לה, באמצעות היו"ר כאמור, דוחות מסכמים כנדרש.

עובדי הביקורת הפנימית

53.

א.     עובדי הביקורת הפנימית ייבחרו לתפקידם על - ידי יו"ר המוסד לביקורת בהתאם להמלצות המבקר הפנימי, ובחירתם תאושר על - ידי ועדת הביקורת.

ב.      יו"ר המוסד לביקורת יהיה רשאי מיוזמתו או על - פי המלצת מבקר הפנים, ובאישור ועדת הביקורת למנות למבקר הפנימי עוזרים מומחים שיסייעו לו בעבודתו, הכל כפי שימצא לנכון, לשם עריכת ביקורת כאמור.

חובת ההופעה

54.

א.           כל חבר מפלגה חייב להופיע בפני המוסד לביקורת, לפי דרישתו, בין כפרט ובין כנציג מוסד מפלגתי, וחייב למסור למוסד כל מסמך או מידע שברשותו לצורך עריכת הביקורת, הפיקוח או הבירור, הכל לפי העניין, ובלבד שאותו מסמך או מידע אינו שייך למוסד שמחוץ למוסדות המפלגה.

ב.            המוסד רשאי להגיש תובענה לבית הדין של המפלגה נגד חבר המסרב להיענות לדרישה של המוסד כאמור בפיסקה (א) ולדרוש הוצאתו מהמפלגה עפ"י סעיף 73 (ב) לחוקה.

הטיפול בממצאים ובהמלצות

55.

א.     דוחות וחוות דעת, ממצאים והמלצות שיוכנו ע"י המוסד לביקורת עפ"י סעיף 47 לעיל או מיוזמתו - יוגשו ע"י ועדת הביקורת, באמצעות יו"ר המוסד לביקורת, ליו"ר המפלגה ולמזכ"ל המפלגה.

ב.      דוחות או חוות דעת העוסקים בעניין מהותי, יונחו על שולחן לשכת המפלגה אם החליטו על כך יו"ר המפלגה, או המזכ"ל או יו"ר המוסד לביקורת.

ג.       ועדת הביקורת תהיה רשאית להורות כל הוראה שהיא ביחס לדוחות או חוות הדעת הנ"ל ובכלל זה הוראה או הגשה ישירות ללשכה או למרכז המפלגה.

ד.      ממצאיו, המלצותיו ומסקנותיו של המוסד לביקורת מחייבות את כל הצדדים הנוגעים בדבר.

ה.     מזכ"ל המפלגה אחראי לקיום ולביצוע הממצאים. ההמלצות והמסקנות של המוסד לביקורת.

יא. בית הדין העליון

אי - תלות

בית - הדין

56.

א.     בית הדין העליון הוא המוסד הבלעדי לשיפוט פנימי בענייני המפלגה וחבריה בהתאם להוראות פרק זה.

ב.      בית הדין בשיפוטו לא יהיה כפוף למרותו של שום מוסד ממוסדות המפלגה.

ג.       בית הדין ישפוט על פי חוקת המפלגה ועל פי הצדק הטבעי בכפוף לחוקי המדינה ולהוראות חוקה זו.

כפיפות

לבית - הדין

57.

כל חבר מפלגת העבודה כפוף, מכוח חברותו במפלגה, לשיפוט בלעדי בענייני המפלגה בבית - הדין שלה, למעט בעניינים הגובלים בפלילים וכן למעט בעניינים פרטיים שבין אדם לחברו, שעליהם חלות הוראות סעיף 65 (ה).

בחירת

בית - הדין

58.

א.     המרכז בסמכות הועידה, יבחר ביו"ר בית הדין ובחבריו (להלן - השופטים).

ב.      מספר השופטים ובכללם היו"ר לא יעלה על 31.

ג.       נפטר או התפטר יו"ר ביה"ד או שופט, יבחר המרכז חבר אחר במקומו.

ד.      נבצר מיו"ר ביה"ד או משופט למלא את תפקידו, או שנעדר דרך קבע מישיבות בית - הדין, יבחר המרכז חבר אחר במקומו.

ה.     סמוך ככל האפשר לאחר היבחרו יחתום יו"ר ביה"ד וכל שופט בישיבה של המרכז או של לשכת המפלגה על הצהרה שזו לשונה: "אני מתחייב כחבר בית הדין העליון של המפלגה לשפוט בצדק ללא משוא פנים ולמלא תפקידי באמונה".

יו"ר בית - הדין

59.

א.     יו"ר בית הדין ינהל את פעולות בית הדין.

ב.      הוגשה תובענה לבית - הדין יקבע יו"ר בית - הדין איזה הרכב מן ההרכבים של שלושה ידון בה.

ג.       יו"ר בית - הדין יקבע את תור המשפטים, מועדי הישיבות ומקומן.

ד.      יו"ר בית - הדין אחראי על תקציב הוצאותיו של בית - הדין והוא רשאי למנות עובדים שיהיו כפופים להוראותיו.

ה.     כל תפקיד שאינו שיפוטי, שיוחד בפרק זה ליו"ר בית - הדין, יקיים אותו בהתייעצות עם ערכאת הערעור שהוא עומד בראשה.

בחירת הרכבים

60.

מליאת בית הדין תבחר מתוכה, לפי הצעת יו"ר בית - הדין:

א.     מספר הרכבים קבועים של שלושה. אחד מהשלושה יכהן כאב בית - הדין.

ב.      הרכב אחד קבוע של שבעה, שישב בערכאת ערעור. יו"ר בית - הדין יהיה אחד מהשבעה והוא יכהן כאב בית - הדין של ערכאת הערעור.

ערכאה ראשונה

61.

א.           בית הדין ידון בתובענה בהרכב של שלושה.

ב.            ערעור על פסק - דין של בית - הדין בערכאת הערעור. מותב השלושה שדן בתובענה, לפי פיסקה (א), לא יהיה כלול בערכאת הערעור.

החלפת שופט

62.

נבצר משופט למלא תפקידו בהרכב, תוך כדי בירור תובענה, יצרפו שאר חברי ההרכב, לפי הצעתו של יו"ר בית - הדין, שופט אחר במקומו. בית - הדין ימשיך בדיון מהנקודה שבה הפסיק השופט שהוחלף לשבת בבירור.

פסילת ופרישת שופט

63.

א.           ראה שופט שהוא נוגע בדבר העומד לבירור בפניו - יפרוש מן המשפט. יו"ר בית - הדין ימנה שופט אחר במקומו, לאותו הרכב, לאותו משפט בלבד.

ב.            נטענה טענת פסלות נגד שופט יחליט בה אותו שופט לאלתר. דחה השופט את הטענה יחליט בה ההרכב כולו, ובכללו השופט שכלפיו נטענה הטענה.

פומביות הדיון

64.

ישיבות בית - הדין תהיינה פתוחות בפני חברי המפלגה. אולם רשאי הרכב בית - הדין להחליט שבירור מסוים, כולו או חלקו, יתברר בפניו בישיבה סגורה ויהיו נוכחים בו הצדדים למשפט בלבד.

הגשת תובענה וסמכות

65.

בית הדין ידון בתובענות הבאות:

א.     תובענה שהוגשה על ידי מזכ"ל המפלגה או על ידי המוסד לבירור עתירות או ע"י המוסד לביקורת או על ידי בא - כוחם, נגד חבר, מספר חברים, סניף או מוסד של המפלגה, למעט ועידת - המפלגה, המרכז, הלשכה ומזכירות הלשכה.

ב.      תובענה שיו"ר המפלגה הסכים שתוגש לבית הדין.

ג.       תובענה שהוגשה על - ידי סניף או מוסד של המפלגה נגד חבר, מספר חברים, סניף או מוסד של המפלגה, למעט ועידת - המפלגה, המרכז והלשכה, ובלבד שהתובענה לא תהיה בעניין שהנתבע צפוי, על פי החוקה, להוצאה בגינו מן המפלגה.

ד.      תובענה שהוגשה על - ידי חבר נגד חבר אחר, מספר חברים, סניף או מוסד של המפלגה למעט ועידת - המפלגה והמרכז ובלבד שנושא התובענה הוא אחד מאלה:

 1. מגיש התובענה רואה עצמו נפגע אישית בשל מעשה או מחדל בעניין שבתחום חיי המפלגה, פעולותיה ושליחותה.
 2. התובענה היא בשל עלבון, פגיעה בכבוד, הוצאת שם - רע או נזק אישי שנגרם לבעל התובענה תוך פעולה או עקב פעולה כלשהי במסגרת חיי המפלגה, פעולותיה ושליחותה.

ה.     תובענה פרטית של חבר נגד חבר או מספר חברים ובלבד שהנתבעים הסכימו להתדיין לפני בית הדין שישמש כבורר בין הצדדים עפ"י דיני הבוררות ובית הדין החליט כי מן הראוי שהוא ידון באותה תובענה.

ו.       נושא שהועבר לבית הדין לבקשת אחד הצדדים בבירור עתירה במוסד לבירור עתירות או על - ידי המוסד או יו"ר המוסד, על פי סעיף 43 לחוקה.

תובענה להוצאת חבר מהמפלגה

66.

לא תוגש תובענה לבית - הדין להוצאת חבר מהפלגה אלא על - ידי מזכירות הלשכה, המזכיר הכללי של המפלגה, המוסד לבירור עתירות או על - ידי מי שהוסמך מטעמה לכך או על - ידי מזכירות הסניף.

תובענה בכתב

67.

תובענה לבית - הדין תוגש בכתב.

נוכחות הצדדים

68.

א.        הוזמן מגיש התובענה או בא - כוחו לבירור המשפט ולא התייצבו, הוא או בא - כוחו, ללא סיבה מספקת, רשאי בית - הדין  לדחות את הבירור למועד אחר או להחליט על ביטול התובענה.

ב.        לא התייצב נתבע לאחר שנשלחו לו שתי הזמנות בכתב בדואר רשום, ללא סיבה מספקת, רשאי בית - הדין לדון בתובענה בהעדרו.

תובענה קנטרנית

69.

ראה בית - הדין שתובענה היא קנטרנית או טורדנית רשאי בית - הדין לדחותה על הסף.

סדרי הדיון

70.

א.           שמיעת טענותיו והוכחותיו של מגיש התובענה קודמת לשמיעת טענותיו והוכחותיו של המשיב.

ב.            אב בית - הדין, או מי שיתמנה לכך על - ידיו, ירשו טענות הצדדים בקיצור.

ג.            עדות בפני בית - הדין תישמע ותירשם לאחר שהצהיר העד הצהרת הן - צדק, או לאחר שהוזהר שעליו להעיד אמת ויהיה צפוי לעונש על מתן עדות שקר.

סעד זמני

71.

בית - הדין רשאי לתת החלטת ביניים ובכלל זה צו - מניעה וצו - עשה.

ספק דין

72.

א.     סיים בית - הדין את הבירור המשפטי נתן פסק - דינו בכתב, בחתימת כל חבריו.

ב.      בית - הדין רשאי לכלול בפסק דינו צו מניעה וצו - עשה וכן רשאי בית - הדין לצוות על הוצאת חבר מהמפלגה לזמן קצוב או ללא הקצבת זמן.

ג.       נתקבל פסק - הדין על דעת הרוב יירשם בגוף פסק - הדין שניתן ברוב דעות, בלי לפרש מי מהשופטים נמנה על רוב ומי בדעת המיעוט. אין המיעוט רשאי לצרף פסק - דין נפרד.

ד.      לא חתם שופט על פסק - הדין, בין משום שנעדר או מכל סיבה אחרת, חתימת שני השופטים האחרים מספקת ובלבד שאחד מהם הוא אב - בית - הדין.

ה.     פסק - הדין יוקרא על - ידי אב בית הדין או אחד השופטים בנוכחות הצדדים והעתקים ממנו יימסרו לצדדים. נעדר אחד הצדדים ללא סיבה מספקת אין בהעדרו לעכב את קריאת פסק - הדין שיישלח לצד הנעדר בדואר רשום.

ו.       העתק מכל פסק - הדין יישלח ליו"ר המפלגה.

הוצאת חבר

73.

בית הדין רשאי לפסוק על הוצאתו של חבר מהמפלגה בשל אחת מהסיבות הבאות:

א.     הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

ב.      הפר ביודעין אחד מסעיפי החוקה או החלטה מהחלטותיה של המפלגה, לרבות החלטה של בית - הדין או המוסד לבירור עתירות, או המוסד לביקורת.

ג.       הפר ביודעין ובאופן חמור את משמעת המפלגה.

ד.      הצטרף למפלגה אחרת או לרשימת מועמדים אחרת בבחירות לכנסת, לרשויות המקומיות, לתנועה הציונית, למוסד ממוסדות ההסתדרות לרבות מוסדות האיגודים המקצועיים וועדי העובדים.

ה.     פעל בבחירות נגד רשימת המפלגה או שפעל בעד רשימת מועמדים אחרת ללא הסכמה מפורשת שהמפלגה של מוסדות המפלגה.

ו.       מסרב לשלם תשלומים והיטלים שהמפלגה הטילה על חבריה.

ז.       מסר לפרסום מדיוני מוסדות המפלגה מידע שהוטלה עליו חובת סודיות.

פירוש החוקה בבית - הדין

74.

בית - הדין רשאי לפרש את הוראת החוקה, לצורך מתן החלטה בתובענה שהוגשה בפניו ובלבד שפירושו לא יעמוד בסתירה לפירוש שנתנה ועדת - החוקה לפני תחילת הדיון בתובענה. דין פירוש ערכאת ערעור, בהרכב של שבעה חברים, כדין פירוש שנתנה ועדת - החוקה.

דין חבר סרבן

75.

א.           הוזמן חבר לבית - הדין ולא התייצב, או לא מילא אחר צו בית - הדין או המסרב לקיים פסק - דינו של בית - הדין, רשאי בית - הדין, לאחר שהתרה סו, להחליט על השעייתו מתפקידו או מחברתו במפלגה, לפרק זמן או לצמיתות.

ב.            המשיך חבר בביזיון בית - הדין רשאי בית - הדין רשאי בית - הדין להחליט על הוצאתו מהמפלגה, ואם הוא מייצג את המפלגה - לשלול את זכותו לייצגה.

בקשה לעיכוב ביצוע

76.

ביקש חבר או מוסד של המפלגה לעכב ביצוע פסק - דין חייב המבקש להגיש ערעור על פסק - הדין. ערכאת הערעור תדון ותחליט אם לעכב את הביצוע עד לבירור הערעור.

ערעור

77.

א.     התקופה להגשת ערעור היא 30 יום מיום מתן פסק - הדין.

ב.      ערעור יוגש לבית - הדין.

ג.       ג. ערעור יישמע על - ידי ערכאת הערעור.

ד.      הוראות סעיפים 73 ו - 74 חלות על מתן פסק - דין בערעור, בכפוף לכך שחתימה של ארבעה שופטים, מתוך שבעה, מספקת, אם אחד מהארבעה הוא אב בית - הדין.

ערעור קנטרני

78.

ראתה ערכאת הערעור שערעור שהוגש בפניה הוא קנטרני או טורדני רשאית היא לדחותו על הסף.

פרסום פסק הדין

79.

פסק הדין יפורסם באמצעי - התקשורת אם ניתן לכך היתר של יו"ר בית - הדין ושל יו"ר המפלגה.

תקציב בית הדין

80.

תקציב בית - הדין יוצע ע"י יו"ר בית - הדין ויובא לדיון ולהחלטה בלשכת המפלגה.

תקופת כהונה

81.

תקופת כהונתם של יו"ר בית הדין והשופטים תהא חופפת כהונתו של מרכז המפלגה הנבחר בועידה ועוד ששה חודשים. מרכז המפלגה רשאי להאריך כהונתם לששה חודשים נוספים.

פרק שני: מהות החברות במפלגה

א. הצטרפות והתפקדות למפלגה

חבר המפלגה

82.

א.     כחבר המפלגה ייחשב מי שהיה חבר המפלגה ביום אישור חוקת המפלגה (התשל"א - 6.4.71) ולא יצא או הוצא מאז מהמפלגה, וכן מי שהתקבל כחבר המפלגה באחת הדרכים שיפורטו להלן.

ב.      אזרח תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה ואיננו חבר במפלגה או רשימה אחרת יכול להגיש בקשה להתקבל כחבר אל סניף המפלגה במקום מגוריו או אל תא המפלגה במקום עבודתו או למרכז המפלגה.

ג.       חבר תנועת העבודה הציונית, שעלה לארץ, יהיה חבר מפלגה מכוח חברותו בתנועת העבודה הציונית.

ד.      חבר המפלגה או רשימה אחרת שהתאחדה והתמזגה עם מפלגת העבודה הישראלית עפ"י הסכם שאושר ע"י המוסדות המוסמכים של המפלגה, יהיה חבר המפלגה מכוח חברותו במפלגה/רשימה הקודמת.

התפקדות והצטרפות למפלגה

83.

כל מי שמבקש כחבר המפלגה ימלא טופס התפקדות, ויחתום על הצהרה אישית על פי הנוסח המובא להלן:

הצהרת המועמד/ת לחברות: "אני מבקש/ת לקבלני לשורות מפלגת העבודה הישראלית ומצהיר/ה בזאת שאני תומך/ת במפלגת העבודה הישראלית ואינני חבר/ה במפלגה אחרת. אני מסכים/ה לאמנת היסוד של המפלגה ולחוקתה ומקבל/ת על עצמי לכבד את החלטות והוראות מוסדותיה המוסמכים, ולפעול על פיהם. אני מצהיר/ה בזאת כי אעשה כמיטב יכולתי לקידום מטרותיה של מפלגת העבודה".

הוספה הועידה ה6 14.1.99

83 א'

א.     חבר שרשם המפלגות קבע כי התפקד לשתי מפלגות, או שהוא חבר בשתי מפלגות, או שלמפלגה יש יסוד סביר להניח כאמור,רשאי להתפקד למפלגה או להמשיך להיות חבר בה, ובלבד שהגיש למינהל החברות במרכז המפלגה:-

1.      תצהיר בפני עו"ד כי הודיע למפלגה האחרת במכתב רשום על ביטול חברותו בה,

2.      את העתקו של המכתב הרשום הנ"ל

3.      בתצהיר הנ"ל יאשר המצהיר כי בשנה שקדמה להגשת התצהיר לא נטל חלק בבחירות פנימיות של מפלגה אחרת.

1.

84.

א.           מרכז המפלגה יהיה רשאי לקבוע בתקנון הליכי קבלת חבר למפלגה של מפקד החברים במפלגה והפיקוח על המפקד, דמי החבר, שיעוריהם ודרך גבייתם, וכן את הדרכים לאכיפת תשלום דמי החבר, לרבות ההליכים לחידוש החברות במפלגה או במוסד מפלגתי של מי שחברותו הופסקה בשל אי תשלום דמי חבר.

ב.            יו"ר המוסד לבירור עתירות, על דעת יו"ר ועדת החוקה ויו"ר בית הדין העליון של המפלגה, רשאי למנות ועדה לפיקוח על מהימנות ותקינות המפקד, שסמכויותיה ודרכי פעילותה ייקבעו בתקנון.

עררים

85.

ערעורים בשאלות של חברות, מפקד ודמי חבר יוגשו למוסד לבירור עתירות בהתאם לתקנון שיאושר ע"י המרכז.

"נוער עבודה"

[2]86.

א.           נוער עבודה יארגן ויקבל חברים צעירים שמלאו להם 16 שנה לשם הכנתם לחברות מלאה במפלגה.

ב.            זכויותיהם, חובותיהם ודרכי התארגנותם של גילאי 16 עד 18 - ייקבעו על ידי לשכת המפלגה.

ב. זכויות החבר

זכויות החבר

87.

חבר מפלגה זכאי, בהתאם לאמור בחוקה זו, ליטול חלק בקביעת דרכה של המפלגה, הכרעותיה בעניינים רעיוניים, ארגוניים, חברתיים, כלכליים ומדיניים, בדרכים כלהלן:

א.     לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה המקומיים והארציים ולבחור את מועמדי המפלגה למוסדות חוץ מפלגתיים כמפורט בסעיף 88 להלן.

ב.      להיות מועמד/ת ולהיבחר ברשימת מועמדים של המפלגה כדי להיבחר לכנסת, למוסדות ארציים או מקומיים של ההסתדרות הכללית ולרשות מקומית, בכפוף לכללים המקובלים בכל אחד מהמוסדות הנ"ל לגבי קיבעת המועמדים.

ג.       להשתתף באסיפות כלליות של סניפו ותאו, ליטול בהם רשות דיבור לשם שאלות, הערות או הבעת דעה.

ד.      לפרסם דבריו ודעותיו בביטאונים של המפלגה, כפוף לכללי עריכה מקובלים.

ה.     להשתתף במשאל חברים שייערך מידי פעם, לפי החלטת מרכז המפלגה, בנושא בעל חשיבות לקביעת דרכה של המפלגה.

ו.       להשתתף בהקמה או בפעילות של חוג רעיוני, מקומי או ארצי, בתנאי שאותו חוג קיבל אישור לשכת המפלגה.

ז.       להשתתף בדיונים ובהכרעות על מדיניותה, דרכה ופעולותיה של ההסתדרות הכללית, ובבחירת נציגי המפלגה למוסדות ההסתדרות הכללית, במישור הארצי ובמישור המקומי - תהא שמורה לחברי מפלגה שהם חברי ההסתדרות בלבד.

 

 

ח.     מרכז המפלגה רשאי לקבוע בתקנון מי זכאי לסיוע משפטי או לייצוג משפטי מטעם המפלגה או על חשבונה, ובלבד שחבר שהורשע בדין לא יהיה זכאי לסיוע או לייצוג על חשבון המפלגה.

ט.     ישיבות וכינוסים של מוסדות המפלגה יתקיימו, במידת האפשר, בתום יום העבודה הרגיל ובמקומות אליהם ניתן להגיע באמצעות תחבורה ציבורית.

הזכות לבחור ולהיבחר

88.

א.     הזכות לחור ולהיבחר למוסדות המפלגה מותנית בחברות בת - תוקף ובהכללת שם החבר בספר הבוחרים שיפורסם לפני הבחירות למוסדות או לתפקידים העומדים לבחירה.

ספר הבוחרים יוכן על בסיס "יום קובע" - שהוא המועד שייקבע ע"י מוסד מוסמך של המפלגה כמועד אחרון להתפקדות החבר או לחידוש חברותו במפלגה, לשם השתתפותו באותו הליך בחירות.

ב.      זכות זו כרוכה בתשלום מס חבר או אגרת בחירות או תרומה למגבית המפלגה בכל אחת מאלו, בחלקן או בכולן, כפי שייקבע בתקנון הבחירות שמרכז המפלגה אישר.

ג.       הזכות לבחור ולהיבחר תחול לאחר שמלאו 6 חודשים לחברותו של החבר ומאז שהחל לשלם דמי חבר למפלגה, אולם במקום מועד זה רשאי המרכז לקבוע בתקנון הבחירות מועדים שונים.

ד.      חבר המפלגה זכאי לבחור במסגרת סניף אזור מגוריו, או במקום עבודה שאושר כאזור בחירה, אף יוכל להציג מועמדותו לבחירה למוסדות מקומיים או ארציים של המפלגה בכל סניף, כפי שימצא לנכון.

ה.     חבר שבמהלך תקופת כהונה במוסד מפלגתי מקומי עבר להתגורר דרך קבע בישוב אחר - ימשיך לכהן באותו מוסד עד תום תקופת הכהונה ותהיה לו זכות הצבעה כמו לכל חבר אחר.

ג. חובות החבר

חובות החבר

89.

א.     לשמור אמונים למפלגה, לאמנת היסוד שלה ולהחלטותיה.

ב.      לקבל ולקיים הוראות מוסדותיה המוסמכים, לרבות עניינים ארגוניים והסברתיים.

ג.       להיענות לקריאת המפלגה למעשים של התנדבות אישית, כמיטב יכולתו.

ד.      להיענות לקריאת המפלגה למעשים של התנדבות כספית, כמיטב יכולתו.

ה.     להתייצב עם המפלגה במערכותיה, כמיטב יכולתו.

ו.       לשלם למפלגה תשלומים והיטלים, בין קבועים ובין חד-פעמיים, בדרך ובשיעורים שיקבעו ע"י מוסדותיה המוסמכים של המפלגה.

ז.       להשתייך ארגונית לסניף, המפלגה באזור מגוריו.

חובות מי שנבחר כפל תפקידים

90.

א.     לא ישמש חבר המפלגה בשני תפקידים ביצועיים נבחרים (או יותר) בעת ובעונה אחת, אלא אם קיבל היתר מופרש לכך, ממוסד מוסמך של המפלגה. לשכת המפלגה רשאית לקבוע מה הם התפקידים הביצועיים לעניין האמור.

ב.      ממלא תפקיד במוסד מפלגתי או במוסד חיצוני מטעם המפלגה חייב להשיב עניינית לכל פניה, בעל - פה או בכתב, של חבר מפלגה, שלא נועדה לקנטר, וכן לקבוע עיתים לקבלת קהל.

ג.       חבר מפלגה שנבחר לכהן במוסד מפלגתי או שנבחר לייצג המפלגה במוסד חיצוני, חייב להשתתף בישיבות אותו מוסד. נעדר החבר משלוש ישיבות רצופות או משליש מן הישיבות של אותו מוסד במשך שנה, ללא סיבה סבירה שתנומק בכתב, יוזמן ע"י מזכ"ל המפלגה לבירור במוסד לבירור עתירות, להסביר את היעדרותו. המוסד לבירור עתירות רשאי להמליץ על הפסקת חברותו של החבר באותו מוסד.

ד.      חבר במוסד של המפלגה או חבר שנבחר לייצגה בגוף חיצוני, חייב להיענות לפחות אחת לחודש, בימים שבין בחירות לבחירות, לפנייה של הרשות המוסמכת במפלגה, לפעולות הסברה או הדרכה מטעם המפלגה בקרב הציבור הרחב. לשכת המפלגה רשאית להטיל על החבר בתקופת בחירות משימות הסברה והדרכה נוספות.

ד. השעייה מחברות

השעייה מחברות

91.

א.           מזכירות סניף המפלגה שאליו משתייך חבר רשאית, בהחלטה שנתקבלה ברוב של חברי המזכירות ובאישור המזכיר הכללי של המפלגה  אז מי שהוסמך לכך על ידיו, להשעות חבר מחברותו במפלגה בשל אחת מהעילות המפורטות בסעיף 73 לחוקה.

ב.    1.     מזכ"ל המפלגה, או מי שהוסמך לכך על ידו, רשאי להשעות חבר בשל אחת מהעילות המפורטות בסעיף 73 גם כשאין בקשה או המלצה לכך ממזכירות סניפו של החבר.

       2.     סירב או נמנע חבר מוסד או מוסדות המפלגה, מקומיים או ארציים, להשתתף באורח פעיל או לקבל משימה מוגדרת במערכת בחירות חיצונית בו מתמודדת מפלגה, רשאי מזכ"ל המפלגה לצוות על השעיית אותו חבר מחברותו בכל אחד ממוסדות המפלגה, בו הוא מכהן, למשך 60 יום, ובלבד שהגיש תובענה נגד אותו חבר לבית הדין העליון של המפלגה.

               נמצא החבר חייב, יהיה צפוי לעונש כפי שימצא בית הדין לנכון, לרבות הוצאה מן המפלגה.

ג.            לא תחליט מזכירות סניף להשעות חבר לפי פיסקה (א), ולא יחליט מזכ"ל המפלגה, או מי מטעמו, להשעות חבר לפי פיסקה (ב), אלא לאחר שניתנה לאותו חבר אפשרות להשמיע טענותיו נגד ההשעיה בפני מזכירות הסניף או בפני מזכ"ל המפלגה, הכל לפי העניין. הוזמן חבר בכתב שתי פעמים כדי להשמיע טענותיו ולא נענה ללא סיבה מספקת, יוחלט על השעייתו שלא בפניו.

ד.            הושעה חבר מחברותו - לא ישתתף בהצבעה באף אחד ממוסדות המפלגה שבו יש לו זכות הצבעה, לא יהיה מועמד המפלגה, לא ייצג אותה ולא יוזמן לישיבות ולאסיפות של המפלגה.

ה.           מיד לאחר שהושעה חבר מחברותו ולא יאוחר מ - 45 יום מתאריך ההשעיה, תוגש נגדו תובענה לבית הדין העליון של המפלגה, כאמור בסעיף 66 לחוקה. ההשעיה תעמוד בתוקפה עד למתן פסק - דין סופי. לא הוגשה תובענה כאמור - תפקע ההשעיה מאליה תוך 45 ימים.

ה. הפסקת חברות

ביטול חברות

92.

חברותו של חבר תבוטל באחת הדרכים הבאות:

א.     אם הודיע בכתב על הפסק חברותו במפלגה.

ב.      אם בית הדין העליון של המפלגה פסק על הוצאתו מהמפלגה.

יראו חבר כמי שפרש מהמפלגה

93.

יראו כמי שפרש מהמפלגה אם:

א.     פרש מסיעה של המפלגה בגוף חיצוני ונשאר חבר באותו גוף.

ב.      [3]אם הודיע החבר על הצטרפותו למפלגה אחרת או ששמו נמצא ברשימת המועמדים או החברים של מפלגה או רשימה אחרת המתמודדת בבחירות כנגד רשימת המפלגה או רשימה אחרת מטעמה, וזאת ללא אישור לשכת המפלגה או מזכירות המחוז או הסניף, או הביע תמיכה פומבית ברשימה כזו.

ג.       אם הודיע החבר ברבים כי לא הצביע או יימנע מלהצביע בעד רשימת המפלגה המתמודדת בבחירות, או נמנע שהוסמכה על ידה מתמודדת בחן בקלפי.

ד.      מזכ"ל המפלגה או מזכיר הסניף יודיע בכתב לחבר על הפסקת חברותו. העתק המכתב יישלח ליו"ר המוסד לבירור עתירות ולמזכ"ל המפלגה או מזכיר הסניף, הכל על פי העניין.

ערעור

94.

חבר שחברותו במפלגת פסקה לפי סעיף 93 לחוקה רשאי לערער על כך תוך 30 יום בפני המוסד לבירור עתירות. המוסד יקבע לפי שיקול דעתו את משך הזמן עד מועד חידוש חברותו של החבר.

חידוש חברות

95.

חבר שיצא או הוצא מהמפלגה יכול להתקבל מחדש כחבר המפלגה, על פי המלצת מזכירות הסניף או מזכ"ל המפלגה, באישור המוסד לבירור עתירות. המוסד יקבע לפי שיקול דעתו את משך הזמן עד מועד חידוש חברותו של החבר.

אי תשלום דמי חבר

96.

א.     חברותו של חבר במוסד מפלגתי תיפסק אם חדל לשלם מס חבר למפלגה.

מרכז המפלגה יקבע בתקנון את נוהל הפסקת החברות במוסד מפלגתי בשל הפסקת תשלום דמי - חבר, ורשאי מרכז המפלגה להתנות את הפסקת החברות במתן התראה מוקדמת לחבר לפני הפסקת חברותו במוסד המפלגתי.

ב.      חבר המפלגה, שהוצא ממוסד מפלגתי בשל אי תשלום מס חבר וחידש את תשלום מס החבר, יהיה רשאי להציג מועמדותו למוסד כלשהו במפלגה רק בסיום תקופת הכהונה של אותו מוסד ממנו הוצא.

ג.       חבר המפלגה שחדל לשלם מס חבר ובטלו זכויותיו בשל כך, לא יחודשו זכויותיו הנובעות מחידוש תשלום מס החבר אלא בתום 18 חודשים מאז החל שוב לשלם את מס החבר, אלא אם המרכז המפלגה החליט אחרת.

פרק שלישי: תאי הארגון

א. הסניף

יסוד סניף

97.

א.           הסניף הוא התא היסודי של המפלגה. בכל ישוב יתקיים סניף אחד בלבד של המפלגה.

               "ישוב" - בסעיף זה - מקום שיש בו אחד מאלה;

               עירייה, מועצה מקומית, מועצת פועלים, ועד מקומי המוכר ביחידה מוניציפאלית לרבות ועדי מושבים ומזכירויות של קיבוצים.

ב.            יסוד סניף טעון אישור לשכת המפלגה.

               הלשכה רשאית לאשר יסוד סניף אם נרשמו בו לפחות 25 חברי מפלגה.

ג.            לשכת המפלגה רשאית ליזום או לאשר יסוד סניף, שיכלול חברים המתגוררים במספר ישובים, אם ראתה שמספר החברים בכל אחד מן הישובים, או מקצתם, הוא קטן מכדי לקיים סניף נושא עצמו.

צרוף חברים לסניף

98.

לשכת המפלגה רשאית לצרף לסניף בישוב פלוני, חברי מפלגה שהם תושבי שכונה שאין לה מעמד מוניציפלי כלשהו, או המתגוררים במוסד חינוכי אזורי, ובלבד שאותה שכונה או מוסד חינוכי סמוכים ככל האפשר לאותו ישוב.

סמכויות הסניף ותפקידיו

99.

הסניף מוסמך לפעול, באמצעות מוסדותיו, כדלקמן:

א.     לקבל חברים חדשים למפלגה, על פי תקנון שיאשר המכרז לפי סעיף 84 לחוקה.

ב.      להשעות חבר מחברותו, באמצעות מוסדות הסניף שהוסמכו לכך, לפי סעיף 91 לחוקה.

ג.       לדון ולהחליט בענייני המפלגה המקומיים.

ד.      לארגן ולקיים פעולות ארגוניות, ציבוריות, תרבותיות חברתיות והסברתיות.

ה.     לקבוע רשימת - המועמדים של המפלגה לרשות המקומית ולמעוצת הפועלים, פרט למועמד לכהן בראש הרשות המקומית, ולמעומד לכהן כיו"ר מועצת הפועלים, שייבחרו על פי הוראות החוקה.

ו.       להתוות עמדות עקרוניות של סיעת המפלגה ברשות - המקומית או במועצת הפועלים יחד עם חברי הסיעה. בעמדות שאינן עקרוניות תחליט סיעת המפלגה בלבד.

ז.       לבחור את נציגיו במוסדות המחוז, למוסדות המרכזיים ולרשימות המועמדים של המפלגה בבחירות כלליות, הכל בהתאם לשיטת - הבחירות שתיקבע מזמן לזמן על - ידי המוסדות המוסמכים של המפלגה.

ח.     לדון ביוזמתו, או על - פי יוזמת המוסדות המרכזיים של המפלגה, בעניינים הכלליים העומדים על סדר - יומה של המפלגה. אם היו סיכומים בסניף יועברו כהמלצות ללשכת המפלגה.

ט.     לדווח בכתב על פעולותיו והחלטותיו ללשכת המפלגה.

י.       לגבות מהחברים את התשלומים וההיטלים שהמפלגה הטילה על חברי המפלגה.

יא.   לארגן פעולות התנדבות אישיות או כספיות בין חברי המפלגה ואוהדיה, כפי שייקבע על - ידי המוסדות המוסמכים של המפלגה.

יב.    לקבל מזמן לזמן, דו"ח משליחי המפלגה ברשות - המקומית ובמוסדות ההסתדרות המקומיים.

יג.     לקבל מן המוסדות - המרכזיים של המפלגה הסברים מוסמכים על החלטות או מעשים של מוסדות המפלגה ושל שליחיה במוסדות - המדינה, ההסתדרות והתנועה הציונית.

הכרעת הלשכה בעניינים מקומיים

100.

עניינים מקומיים שלדעת יו"ר המפלגה או מזכירות הלשכה יש להם השפעה ארצית, לא יכריעו בהם מוסדות הסניף או המחוז, אלא לאחר התייעצות בלשכת המפלגה. נחלקו הדעות בין לשכת המפלגה לבין מוסדות הסניף - תכריע עמדת לשכת המפלגה.

הקמת סניפי משנה

101.

א.           סניף גדול רשאי, בהחלטה מיוחדת של מועצת הסניף ובאישור לשכת המפלגה, להקים סניפי משנה, שכל אחד מהם יכלול חברים המתגוררים באזור רצוף ומוגדר.

ב.            הלשכה תאשר הקמת סניפי משנה אם לדעתה הסיבות להקמתם נעוצות:

1. בתנאים גיאוגרפים.

2. במספר חברים רב מכדי לקיים פעילות תקינה של הסניף;

ג.            הלשכה רשאית, מיוזמתה, להמליץ בפני מוסדותיו של סניף גדול על חלוקתו לסניפי - משנה, אם הדבר נראה לה רצוי מפאת ריבוי החברים בסניף או לשם שיפור תפקידו

מוסדות הסניף

102.

מוסדותיו של הסניף הם: המועצה, המזכירות ורשאי הסניף לבחור במזכירות מצומצמת.

מועצת הסניף

103.

א.           מועצת הסניף שיש לו סניפי משנה, תהיה מורכבת מנציגי המועצות של סניפי המשנה, בהתאם לגודלו של כל סניף משנה.

ב.            עד לכינוסה של מועצה נבחרת תוסיף לכהן המועצה היוצאת.

ג.            בסניף שאין לו מועצה נבחרת - תיחשב אסיפה כללית של החברים כמועצת סניף לכל דבר.

ד.            מועצת הסניף תתכנס אחת לשלושה חודשים.

ישיבות המועצה תהינה פתוחות לחברי המפלגה ולמוזמנים, בין דרך קבע ובין לישיבה מסוימת. המועצה רשאית ברוב קולות להחליט על קיום ישיבה סגורה.

ה.           מועצת סניף רשאית בתקופת כהונתה לצרף להרכבה ביוזמתה או לבקשת לשכת המפלגה, חברים נוספים בשיעור שלא יעלה על 10% מהרכבה, ובלבד שההחלטה נתקבלה ברוב של שני - שלישים מחברי המועצה, ואושרה ע"י לשכת המפלגה.

מזכירות הסניף

104.

א.           המזכירות תשקוד על ביצוע החלטות המועצה וקיום סדיר של ישיבותיה, ואם נבחרה מזכירות מצומצמת תשקוד היא על ביצוע החלטות המועצה והמזכירות ועל קיום סדיר של ישיבותיהן.

בחירת מזכיר סניף

 

ב.            לא יאוחר מחודשיים אחרי הבחירות למועצת הסניף תתכנס המועצה לבחירת מזכירות ומזכיר סניף. מספר חברי המזכירות לא יפחת מרבע ולא יעלה על שליש מחברי המועצה.

ג.            חברי המזכירות ייבחרו מבין חברי המועצה אך המועצה רשאית לבחור למזכירות לא יותר מ - 15% שאינם חברי מועצה.

ד.            היו לסניף - סניפי משנה יהיה ייצוגם במזכירות לפי שיוער גודלם. נציגי הסניפים במזכירות ייבחרו על - ידי המועצה, באותה דרך בה נבחרים שאר חברי המזכירות, ובלבד שהנבחרים יהיו מבין נציגי סניפי - המשנה במועצת הסניף.

ה.           עד לבחירת מזכירות חדשה תוסיף לכהן המזכירות היוצאת והוא הדין לגבי רציפות הכהונה של המוסדות שבוחרת המזכירות, לרבות - מזכיר הסניף.

ו.             מזכירות הסניף תתכנס לפחות פעם בחודש והמזכירות המצומצמת - אחת לשבוע.

סניף משנה מוסדות ותפקידים

105.

א.           לסניף - משנה יהיו מוסדות דומים למוסדות הסניף המקומי ושיעור גודלם ייקבע לפי מספר החברים בסניף - המשנה.

ב.            סניף - משנה יהיה מיוצג במוסדות הסניף המקומי, כאמור בסעיפים 104 (א) ו - 105 (ד).

ג.            אלה תפקידי סניף משנה:

1.            לקבל חברים חדשים למפלגה; קבלתם טעונה אישור מזכירות הסניף המקומי.

2.            לבחור מוסדותיו והם: מועצה, מזכירות וכן לבחור את מזכיר סניף - המשנה.

3.            לדון ולהחליט בענייני המפלגה הנמצאים באזור קיומו ופעילותו של סניף - המשנה.

4.            הוראות סעיף 99, בעניין סמכות ותפקידי הסניף, יחולו גם על סניף - משנה, למעט הסמכות להשעות חבר מחברותו.

ד.            הוראות סעיפים 101 ו - 102 בעניין מועצת ומזכירות הסניף יחולו בשינויים המחויבים, גם על המועצה והמזכירות של סניף - משנה.

ישיבות שלא מן המניין

106.

א.           דרשו שלישי מחברי המועצה לכנסה לישיבה שלא מן המניין כדי לדון בנושא מסוים, וכן אם דרשו שליש מחברי המזכירות לכנסה, או לכנס את המועצה לישיבה שלא - מן - המניין, כדי לדון בנושא מסוים - תכונס המועצה או המזכירות לפי דרישתם, תוך 10 ימים, ותדון בנושא שלשמו נדרשה הישיבה.

ב.            היה הנושא לשמו נדרשה הישיבה נוגע לבחירתם או לביטול בחירתם של מוסד או בעל - תפקיד, שבחירתם היא בסמכותן של המועצה או המזכירות, לא תתקבל דרישה לכינוס ישיבה שלא מן המועצה או המזכירות, לא תתקבל דרישה לכינוס ישיבה שלא מן המניין, פעם שנייה, אלא אם עברה שנה מיום שנתכנסה ישיבה שלא מן המניין, כאמור.

ישיבות עם סיעת המפלגה

107.

נושאים שיובאו לדיון במועצת הסניף או המזכירות, והם בתחום פעולתה של סיעת המפלגה ברשות המקומית או במועצת הפועלים, תדון ותחליט בהם מועצת - הסניף או המזכירות, בהשתתפות חברי הסיעה הנוגעת בדבר, בכפוף להוראות הפרק הרביעי בעניין סיעות המפלגה.

סדרי הדיון

108.

סדר הדיון במועצת ובמזכירות יהיה על פי תקנות - נוהל קבועות.

מועד הבחירות בסניפים[4]

109.

א.           הבחירות למועצות הסניפים, לרבות סניפי - המשנה, יתקיים בעת ובעונה אחת עם הבחירות לועידת - המפלגה על - פי תקנון בחירות שמרכז המפלגה יאשר.

ב.            נוסד סניף חדש - יתקיימו הבחירות בפיקוח לשכת המפלגה או מי שהוסמך על - ידה.

פיזור מוסדות סניף ועריכת בחירות

110.

א.           חדלו סניף או מוסדותיו לתפקד באופן סביר או שחל שינוי ניכר במספר חברי הסניף, או שהתפטרו מחצית מחברי מוסד בסניף ועוד אחד, רשאית לשכת המפלגה לפזר את מוסדות הסניף, כולם או חלקם, או להחליט על ביטול הסניף ועל הקמת סניף חדש במקומו.

ב.            לשכת המפלגה תחליט כאמור רק לאחר שביקשה וקיבלה דו"ח מהמוסד לבירור עתירות על המצב בסניף ולאחר שעורך או עורכי הבדיקה מטעם המוסד לבירור עתירות נתנו הזדמנות לכל הנוגעים בדבר בסניף להשמיע טענותיהם.

הפסקת תפקיד מזכיר סניף

 

ג.            חדל מזכיר סניף לתפקד באופן סביר, רשאית לשכת המפלגה להפסיק את כהונתו ולמנות מזכיר ממונה במקומו, לאחר שביקשה וקיבלה דו"ח מהמוסד לבירור עתירות על אופן תיפקדו המזכיר ולאחר שעורך או עורכי הבדיקה מטעם המוסד לבירור עתירות נתנו הזדמנות לנוגעים בדבר להשמיע טענותיהם.

ד.            על - אף האמור בפיסקה (ב) רשאית הלשכה, בהמלצת מזכירות הלשכה, להחליט כי נדרשת התערבות מיידית בנעשה בסניף, המצדיקה החלטה כאמור בפיסקה (א).

ה.           לשכת המפלגה רשאית לפזר מוסדותיו של סניף שמספר החברים הרשומים בו גדול ממספרם של אלה שהצביעו עבור המפלגה לכנסת בקלפיות אשר בתחום הסניף.

ו.             החליטה הלשכה כאמור בסעיף זה היא רשאית:

1.            למנות מוסד זמני, בהרכב מצומצם, שימלא את תפקיד המוסד שהוחלט לפזרו, עד לבחירת מוסד חדש, בפיקוח מזכירות הלשכה.

2.            להחליט על העברה זמנית של כל סמכויות הסניף ללשכה או למזכירות הלשכה או לגוף שימונה מטעמה.

החלטה לפי - פיסקה זו תקבע את המועד לעריכת בחירות חדשות לסניף או למוסד, הכל לפי העניין, את הגוף שיכין ויארגן את הבחירות ואת הצורך בעריכת מפקד - חברים חדש בסניף.

ז.            החלטה לפי סעיף זה לא תפגע במעמדם של חברים שנבחרו לייצג את הסניף במוסדות אחרים לפני מתן ההחלטה.

ח.           האמור בסעיף זה יחול גם על סניף - משנה, אלא שבמקום "לשכת המפלגה" יבוא "מזכירות הסניף", ובמקום "מרכז המפלגה" יבוא "מועצת סניף", הכל לפי העניין.

הסניף והמחוז

111.

כל סניף מהסניפים המאורגנים במחוז יוסיף לקיים את סמכויותיו ופעולותיו בעניינים המקומיים במלואן.

ביטול הסניף

112.

לשכת המפלגה רשאית לשלוש מסניף את זכות קיומו בסניף של המפלגה, אם ראתה צורך בכך.

ב. המחוז

ארגון מחוזות

113.

א.           סניפי המפלגה בישובים באזורי הארץ יאורגנו במחוזות לפי מפה ארגונית שתיקבע על - ידי לשכת המפלגה; גדלו של המחוז ייקבע חפי מספר החברים בתחומו ולפי שיקולים סביבתיים נוספים.

ב.            סניף שמספר חבריו עולה על 15 אלף ויש לו סניפי משנה - יכול להיקרא "מחוז" ויחולו עליו הוראות סעיף 114, בלי לגרוע משאר תפקידיו וסמכויותיו כסניף מפלגה לכל דבר.

ג.            סניפי המפלגה במושבים ובתנועות - הקיבוציות, גם אם אינם סמוכים זה לזה, רשאים להתארגן כמחוז של המפלגה.

ד.    1.    סניפי המפלגה בישובים הערביים, גם אם אינם סמוכים זה לזה, רשאים להתארגן כמחוז של המפלגה.

        2.    חברי מפלגה ערבים, המתגוררים בערים מעורבות, רשאים לבחור אם להשתייך למחוז ערבי עפ"י סעיף 113 (ד) (1) או לבחור למחוז טריטוריאלי עפ"י סעיף 113 (א), ובלבד שיהיו חברים במחוז אחד בלבד.

ה.           סניפי המפלגה בישובים הדרוזים, גם אם אינם סמוכים זה לזה, רשאים להתארגן כמחוז דרוזי של המפלגה.

ו.             חברי מפלגה צ'רקסים יהיו רשאים לבחור האם להשתייך למחוז הדרוזי, או למחוז הערבי, או למחוז טריטוריאלי עפ"י סעיף 113 (א), ובלבד שיהיו חברים במחוז אחד בלבד.

ז.            למחוזות הערבי והדרוזי יהיו מוסדות נבחרים, בהתאם לתקנון שיאושר ע"י מרכז המפלגה, לפיו יישמר במוסדות המחוז הערבי ייצוג נאות לחברי המפלגה הנוצרים והבדואים.

תפקידי המחוז

114.

ואלה תפקידי המחוז:

א.     קיום פעולות ארגון, חברה, תרבות והסברה, משותפת לכל הסניפים שבתחום המחוז.

ב.      סיוע הדדי בענייניהם של הסניפים.

ג.       בחירת נציגים של המחוז למוסדות המרכזיים של המפלגה או לרשימות - המעומדים שלה בבחירות כלליות, בהתאם לשיטה של בחירת נציגים, שתיקבע מזמן לזמן על ידי המוסדות המוסמכים של המפלגה.

מוסדות המחוז

115.

מוסדותיו של המחוז הם: מועצת המחוז, מזכירות המחוז ומזכירות מצומצמת.

מועצת המחוז

116.

א.           מועצת - המחוז תהיה מורכבת מנציגים של מועצות הסניפים, בהתאם לגודלו של כל סניף.

ב.            כל סניף רשאי לכלול בין נציגיו למוסדות - המחוז לא יותר מ - 15% חברים, שאינם חברים במועצת הסניף.

ג.            מזכירי סניפים, מזכירי מועצות פועלים, רשאי רשויות מקומיות, מזכירות נעמ"ת ומרכזת תא החברות שלא נבחרו למועצת המחוז ישתתפו בישיבותיה בדעה מיצעת.

ד.            לשכת המפלגה, או מי שהוסמך על - ידה, או 10% מחברי מועצת המחוז רשאים להציע למועצת - המחוז לצרף אליה רשימה של חברים נוספים. מועצת המחוז תחליט על הצירוף ברוב של הנוכחים.

מזכירות המחוז

117.

הוראות סעיף 104 יחולו על מזכירות המחוז, בשינויים הבאים:

א.     מספר חברי המזכירות לא יפחת מרבע ולא יעלה על שליש מחברי המועצה.

ב.      חברי מזכירות - המחוז ייבחרו מבין חברי המועצה אך המועצה רשאית לבחור למזכירות לא יותר מ - 15% שאינם חברים במועצה.

ג.       לכל סניף יהיה לפחות נציג אחד במזכירות המחוז.

יו"ר ומזכיר המחוז

118.

מועצת המחוז תבחר במזכיר המחוז והיא רשאית לבחור גם ביו"ר המחוז.

פיזור מוסדות מחוז ועריכת בחירות

119.

חדלו מוסדות מחוז או מזכיר המחוז או יו"ר המחוז לתפקד באופן סביר, רשאית לשכת המפלגה להפסיק את כהונתם.

במקרה של הפסקת כהונתם של מזכיר או יו"ר המחוז רשאית לשכת המפלגה למנות מזכיר או יו"ר מחוז ממונה במקומם.

לשכת המפלגה תחליט כאמור רק לאחר שבקשה וקיבלה דו"ח מהמוסד לברור עתירות על אופן תפקוד מוסדות המחוז או מזכיר המחוז או יו"ר המחוז, ולאחר שעורך או עורכי הבדיקה מטעם המוסד לבירור עתירות נתנו הזדמנות לנוגעים בדבר להשמיע את טענותיהם.

החלת הוראות

120.

הוראות חוקה זו החלות על סניף יחולו גם על מחוז, בשינויים המחויבים, ובמידה ולא נקבעה לגבי המחוז הוראה מיוחדת בחוקה זו.

ג. תאים במקומות העבודה

תאים במקומות עבודה

121.

א.           המפלגה תקים תאים במקומות עבודה, באיגודים המקצועיים ובהסתדרויות ארציות.

ב.            פעולותיהם ותפקידיהם של התאים וכן הרכב מוסדותיהם, סמכויותיהם ודרך בחירתם יהיו על - פי תקנון, שיאושר על - ידי המרכז, ועל - פי החלטות שיתקבלו מזמן לזמן במרכז המפלגה.

ג.            כל חבר מפלגה רשאי להיות חבר בתא על - פי שיוכו המקצועי או על - פי מקום עבודתו.

ד. תאי החברות

תא חברות[5]

122.

א.           החברות במפלגה רשאיות להתארגן בתא ארצי ובסניפים ולקיים פעילות מיוחדת מטעם התא, נוסף לפעילות שהסניף מקיים.

ב.            תא החברות, הארצי, המחוזי, ובסניפים, יפעל -

1.            לסייע לנשים ליטול את חלקן הראוי בתחום הפוליטי, בנושאים כלליים ובעניינים הקשורים במעמדה של האישה.

2.            להגברת והעמקת התודעה הפוליטית של החברה.

3.            להצטרפותן של נשים לשורות המפלגה ולשילובן של החברות בפעילות המוסדות המקומיים והארציים של המפלגה.

4.            להבטחת ייצוג נאות לחברות.

5.            לסייע לפעילות של נבחרות הסניף והמרכז בתקופת כהונתן.

ג.            מוסדות תא - החברות, סמכויותיהם ודרכי פעולתם ייקבעו בתקנון שיאושר על - ידי מרכז המפלגה.

הצעת מועמדים

123.

תא החברות הארצי רשאי להציע מועמדים לגופים או לוועדות, שמוסדות המפלגה ממנים את חבריהם.

ה. ותיקי התנועה

ותיקי התנועה והגמלאים

124.

א.           פעולותיו וסמכויותיו של ארגון ותיקי התנועה והגמלאים, וכן הרכב מוסדות הארגון ודרך בחירתם, יהיו על פי תקנון, שיאושר על - ידי מרכז המפלגה ועל - פי החלטות שיתקבלו מזמן לזמן במרכז המפלגה.

ב.            ארגון ותיקי התנועה והגמלאים רשאי להציע מועמדים לגופים או לועדות, שמוסדות המפלגה ממנים את חבריהם.

ו. המשמרת הצעירה

המשמרת הצעירה הצעירה

125.

א.           פעולותיה וסמכויותיה של המשמרת הצעירה, וכן הרכב מוסדותיה ודרך בחירתם, יהיו על פי תקנונה המאושר על - ידי מרכז המפלגה ועל - פי החלטות שיתקבלו מזמן לזמן במרכז המפלגה.

ב.            המשמרת הצעירה רשאית להציע מועמדים לגופים או לוועדות, שמוסדות המפלגה ממנים את חבריהם.

ג.            זכות החברות במשמרת הצעירה לחברי המפלגה עד גיל 35 שנה.

ז. ארגון האקדמאים

ארגון האקדמאים

126.

א.           פעולותיו וסמכויותיו של ארגון האקדמאים וכן הרכב מוסדותיו ודרך בחירתם, לרבות צירופם של אוהדים לארגון, יהיו על פי תקנון שיאשר מרכז המפלגה ועל - פי החלטות שיתקבלו מזמן לזמן במרכז המפלגה.

ב.            ארגון האקדמאים רשאי להציע מועמדים לגופים או לועדות, שמוסדות המפלגה ממנים את חבריהם.

ח. ארגון המגזר העסקי והעצמאיים

ארגון המגזר העסקי והעצמאיים

127.

א.           פעולותיו וסמכויותיו של ארגון המגזר העסקי והעצמאיים וכן הרכב מוסדתיו ודרך בחירתם, יהיו על פי תקנון שיאושר ע"י מרכז המפלגה ועל פי החלטות שיתקבלו מזמן לזמן במרכז המפלגה.

ב.            ארגון המגזר העסקי והעצמאיים רשאי להציע מועמדים לגופים או לוועדות שמוסדות המפלגה ממנים את חבריהם.

ט. ארגון עולים

ארגון עולים

128.

א.           העולים חברי המפלגה יהיו רשאים להתארגן בארגון ארצי ובסניפים ולקיים פעולות מיוחדות מטעם הארגון, נוסף לפעילות שסניף המפלגה מקיים.

ב.            מוסדות הארגון, סמכויותיהם ודרכי פעולתם יקבעו בתקנון למבנה הארגוני של ארגון העולים שיאושר על ידי מרכז המפלגה.

ג.            ארגון העולים רשאי להציע מועמדים לגופים או לוועדות, שמוסדות המפלגה ממנים את חבריהם.

ד.            עולה - מי שעלה לישראל מ 1989 (תיקון ועידה  7   30.5.05)

י. ארגון הסטודנטים

ארגון הסטודנטים

129.

א.           פעולותיו וסמכויותיו של ארגון הסטודנטים וכן הרכב מוסדותיו ודרך בחירתם, לרבות צירופם אוהדים לארגון, יהיו על - פי תקנון שיאשר מרכז המפלגה, ועל - פי החלטות שיתקבלו מזמן לזמן במרכז המפלגה.

ב.            ארגון הסטודנטים רשאי להציע מועמדים לגופים או לועדות שמוסדות המפלגה ממנים את חבריהם.

יא. חוגים ארציים

חוגים ארציים

130.

א.           חברים מסניפים שונים רשאים, באישור לשכת המפלגה להתארגן בחוג הארצי, כדי להתקיים פעולות משותפות בתחומים חיוביים, חברתיים ותרבותיים, לרבות חוג עולים חדשים או יוצאי ארצות שונות, למטרת שילובם בחיי המפלגה והחברה הישראלית, ובלבד שחוג כאמור יהיה פתוח לפני כלל חברי המפלגה.

ב.            התארגנות כחוג אינה פוטרת את חבריה משאר החובות שכל חבר חייב בהן לגבי סניפו.

ג.            לא אישרה הלשכה קיומו של חוג כאמור, רשאים המבקשים לערער על החלטת הלשכה בפני מרכז המפלגה.

ד.            חוג ארצי, שהלשכה אישרה את קיומו, רשאי להציע מועמדים לגופים או לוועדות, שמוסדות המפלגה ממנים את חבריהם.

ה.           תקנון החוג ראה נספח 15 לחוקה.

פרק רביעי: סיעות המפלגה ומועמדיה לתפקידים ממלכתיים וציבוריים

א. בחירת מועמד המפלגה לנשיא המדינה

בחירת המועמד לנשיא המדינה

131.

א.           מועמד במפלגה לכהונת נשיא המדינה ייבחר ע"י מרכז המפלגה וסיעתה בכנסת.

ב.            המועמדים לכהונת נשיא המדינה יוצעו ע"י לשכת המפלגה וסיעתה בכנסת.

ב. בחירת מועמד המפלגה לראש הממשלה

בחירת המועמד לראש הממשלה

132.

א.           לפני קיומן של הבחירות הכלליות לכנסת תבחר המפלגה את מועמדה לכהונת ראש הממשלה, שיכהן גם כיו"ר המפלגה, ואשר יעמוד בראש רשימת המפלגה לבחירות לכנסת שיתקיימו בסמוך לאחר בחירתו.

ב.            מועמד המפלגה לכהונת ראש הממשלה ייבחר ע"י כלל חברי המפלגה.

הבחירות תהיינה ארציות, כלליות, חשאיות, שוות ויחסיות ותתקיימנה ביום בחירות אחד.

ג.            לא יאוחר ממאה ושמונים יום לפני הבחירות לכנסת יבחר מרכז המפלגה ועדת בחירות. תוך שישים יום מיום בחירתה תביא ועדת הבחירות תקנון בחירות לאישור המרכז.

ד.  על אף האמור בסעיף זה, בחרה המפלגה את מועמדה לראשות הממשלה לפי סעיף 135א והחליטה להתפזר בטרם סיימה את תקופת כהונתה ימשיך הנבחר לפי סעיף 135 א' להיות מועמדה של המפלגה לראשות הממשלה והוא  יעמוד בראש הרשימה בבחירות הבאות לכנסת.

הזכות להתמודד

133.

זכאי להתמודד ולהיבחר למועמד המפלגה לראשות הממשלה מי שנתקיימו בו כל אלה:

א.     הוא כשיר לכך על פי כל דין.

ב.      הינו חבר מפלגה ששה חודשים לפחות טרם יום הבחירות, למעט אם נבצר ממנו הדבר בשל הוראת כל דין והצטרף למפלגה מיד בסמוך להפסקת המגבלה החלה עליו.

ג.       הציג בפני ועדת הבחירות בקשה חתומה על ידי חברי מרכז המפלגה וע"י חברי המפלגה, במספר שייקבע ע"י המרכז, אשר יביעו, בחתימתם האישית כאמור, את תמיכתם במועמדותו.

הכרעה בין מועמדים

134.

א.           היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את מספר הגדול ביותר של קולות כשרים הוא הנבחר ובלבד שקיבל לפחות 40% מאותם קולות.

ב.            לא קיבל אף מועמד 40% מהקולות הכשרים, או שקיבלו שני מועמדים כל אחד מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקוימו כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול ביותר של קולות - הוא הנבחר.

ג.            קיבלו שני המועמדים מספר שווה של קולות כשרים בבחירות החוזרות, יצורפו מספר קולות הכשרים שקיבל כל אחד מהם בבחירות הראשונות למספר הקולות הכשרים שקיבל בבחירות החוזרות, והמועמד שקיבל את המספר הגדול יותר של קולות כשרים בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות גם יחד, הוא הנבחר.

ד.            אם אושר ע"י ועדת הבחירות מועמד אחד בלבד כמועמד העבודה לראשות הממשלה וכיו"ר המפלגה, תובא מועמדותו לאישור מרכז המפלגה. במקרה זה יבוטלו יתר הליכי הבחירות.

מועמד המפלגה שלא נבחר לראשות הממשלה

[6]135.

א.           מבלי לגרוע מהוראות סעיף 132(א), היה ולא יעלה בידי המועמד הנבחר להרכיב ממשלה בראשותו, לרבות במסגרת הסכם קואליציוני לחילופי תפקידים (רוטציה), תקיים המפלגה בחירות לבחירת מועמדה לראשות הממשלה לא יאוחר מארבעה עשר חודשים מיום הבחירות הכלליות לכנסת. המועמד הנבחר יהיה רשאי להציג מועמדותו מחדש בבחירות אלה.

ב.            מועמד שהתמודד על כהונת המועמד לראשות הממשלה ולא נבחר לתפקיד - יתמודד לרשימת המועמדים לכנסת במסגרת הליכי הבחירות לסיעת המפלגה לכנסת.

ג. בחירת נציגי המפלגה לממשלה

בחירת נציגי המפלגה לממשלה

136.

ראש הממשלה המיועד יביא לאישור מרכז המפלגה וסיעתה בכנסת רשימת השרים חברי המפלגה שבדעתו לכלול בממשלתו. הרשימה כולה תובא לאישורם.

ד. בחירת מועמד המפלגה ליו"ר הכנסת

בחירת מועמד המפלגה ליו"ר הכנסת

137.

א.           מועמד המפלגה ליו"ר הכנסת ייבחר ע"י הסיעה בכנסת ולשכת המפלגה.

ב.            המועמדים ליו"ר הכנסת יוצעו ע"י הסיעה בכנסת.

ה. בחירת סיעת המפלגה בכנסת

הסיעה בכנסת

138.

א.           הנבחרים ברשימת המפלגה לכנסת הם סיעתה בכנסת. נבחר מועמד ברשימת המועמדים לכנסת, שאינו חבר המפלגה, יחולו עליו הזכויות והחובות החלות על שאר חברי הסיעה.

ב.            שר המכהן בממשלה מטעם המפלגה, בין שהוא חבר הכנסת ובין שאינו חבר הכנסת, יחולו עליו הזכויות והחובות החלות על חברי הסיעה בכנסת.

יו"ר והנהלת הסיעה

139.

הסיעה בכנסת בוחרת מבין חבריה הנהלת סיעה ויו"ר סיעה.

דיון וקבלת מרות

140.

א.           הסיעה בכנסת תדון ותחליט בכל נושא העומד לדיון בכנסת והחלטתה מחייבת את כל חבריה.

ב.            חבר הסיעה יקבל מרות הסיעה והנהלתה בכפוף להוראות סעיף זה והסעיפים 144 ו - 145.

ג.            לא קבעה הסיעה עמדתה בעניין מסוים, בין לכתחילה ובין בדיעבד, או שאין עמדה מוצהרת של המפלגה באותו עניין, רשאי חבר הסיעה לנקוט בדיוני הכנסת עמדה הנראית לו, אלא אם נתבקש שלא לעשות כן על - ידי יו"ר הסיעה או הנהלתה.

ד.            חבר הסיעה רשאי לבקש דיון במרכז המפלגה, או בלשכת המפלגה, בנושא שבו התגלעו חילוקי דעות עקרוניים בינו לבין הסיעה, ובלבד שבקשתו נתמכת לפחות על - ידי חמישה מחברי הסיעה. דיון כאמור יתקיים בישיבה הקרובה של המרכז או חשכת המפלגה, בהשתתפות הסיעה או הנהלתה, הכל לפי העניין; הכרעת המרכז או הלשכה באותו דיון תחייב את הסיעה. בקשת דיון כאמור אינה מעכבת ביצוע החלטת הסיעה.

הכרעת המוסדות בנושאים חשובים

141.

עמדה על הפרק בכנסת או בסיעה שאלה עקרונית, או בעלת חשיבות מיוחדת, תובא לדיון ולהחלטה במרכז המפלגה או בלשכת המפלגה, בין ביוזמת הסיעה ובין ביוזמת המפלגה.

הגישו שליש מחברי הסיעה בקשה בכתב החתומה על ידם - יקוים דיון כאמור בלשכת המפלגה, וישתתפו בדיון ובהצבעה חברי הסיעה בכנסת.

מרות המרכז

142.

החלטות מרכז המפלגה מחייבות את הסיעה בכנסת.

דיווח הסיעה

143.

הסיעה תדווח מזמן לזמן למרכז המפלגה על פעילותיה כפי שתידרש לכך על - ידי לשכת המפלגה.

קשר עם הציבור

144.

חברי הסיעה יקיימו קשר תדיר עם ציבור הבוחרים, דרכי הקשר ייקבעו מזמן לזמן על - ידי לשכת המפלגה והנהלת הסיעה.

סדרי עבודת הסיעה

145.

סדרי עבודת הסיעה והנהלת הסיעה. הכללים בדבר הגשת שאילתות, הצעות לסדר - היום, והצעות חוק פרטיות על - ידי חברי הסיעה, וכן דרכי בחירתם של חברי הסיעה לוועדות ולמשלחות של הכנסת, יהיו לפי תקנון שהסיעה תקבע לעצמה ובלבד שהוראות התקנון לא יעמדו בסתירה להוראות חוקת המפלגה.

בחירת סיעת המפלגה בכנסת

146.

בשלב הראשון ייבחרו 45 הראשונים ברשימת המועמדים של המפלגה לכנסת כדלקמן:

א.     מועמד המפלגה לראשות הממשלה יהיה הראשון ברשימת המועמדים לכנסת.

ב.      44 המועמדים האחרים ייבחרו בדרך הבאה:

 1. ככלל יקוים איזון בין מספר המועמדים נבחרי אזורי הבחירה ומספר המועמדים נבחרי הרשימה הארצית.
 2. 22 מועמדים ייבחרו ע"י כלל חברי המפלגה בבחירות אישיות וחשאיות.
 3. 22 מועמדים ייבחרו ע"י כלל חברי המפלגה באזורי בחירה כמשמעותם בסעיף 147 בבחירות אישיות וחשאיות.

ג.       לפני קיומן של כל בחירות לכנסת תוקם ועדת בחירות אשר מתפקידה להכין ולעבד תקנון בחירות מפורט על יסוד העקרונות המפורטים בפרק זה. ועדת הבחירות תשאף בתקנונה למניעת מיוריזציה וכמו כן תקבע את הליכי הבחירות.

אזורי בחירה

147.

א.           לעניין פרק זה "אזורי בחירה" יכללו:

[7]1.           אזורים טריטוריאליים,

2.            אזורים סקטוריאליים,

3.            אזורים עירוניים,

ב.            מספר המועמדים הסקטוריאליים יהיה שבעה, כדלקמן:

מאזור הבחירה של הקיבוצים - ייבחרו שני מועמדים,

מאזור הבחירה של המושבים - ייבחרו שני מועמדים,

מאזור הבחירה של הערבים - ייבחרו שני מועמדים,

ומאזור הבחירה של הדרוזים - ייבחר מועמד אחד.

ג.            לשכת המפלגה תמנה לפני כל בחירות "ועדה לקביעת מפת איזורי הבחירה ולדירוג ביניהם" (להלן: הועדה"). הועדה תבחן התאמת אזורי הבחירה לצורכי המפלגה ותקבע מיקומם של סוגי אזור הבחירה ברשימת מועמדי המפלגה לכנסת. בקביעת האזורים הטריטוריאליים והעירוניים תשאף הועדה לאחד מחוזות מפלגה קיימים ותימנע ככל האפשר מחלוקת מחוזות מפלגה קיימים. מיקום כל אזור בחירה ברשימת מועמדי המפלגה לכנסת - ייעשה על ידי הועדה.

ד.            אזורי הבחירה לעניין פרק זה אינם מחוזות המפלגה כמשמעותם בפרק השלישי לחוקה.

 

148.

[8]א-א       מזכ"ל המפלגה יהיה בתוקף תפקידו, במקום השביעי ברשימת המועמדים לכנסת.

א.           לא יתמודד מועמד לרשימת המפלגה לכנסת בו זמנית בהליך בחירות ברשימה ארצית ובאזור בחירה כלשהו.

ב.            זכאי להתמודד מי שנתקיימו בו אלה:

1.            הינו כשיר לכך על פי כל דין.

2.            על המועמד להיות חבר מפלגה שישה חודשים לפחות טרם יום הבחירות, למעט אן נבצר ממנו הדבר בשל הוראת כל דין והצטרף למפלגה מיד בסמוך להפסקת המגבלה החלה עליו.

ג.            זכאי להתמודד באזור בחירה - תושב הרשום במרשם האוכלוסין באזור הבחירה בו הוא מתמודד.

ד.            ח"כ שהצביע בכנסת או שנמנע מהצבעה שלא בהתאם לעמדת הסיעה, בהצבעת אי אמון או באחת הקריאות של הצעת חוק התקציב או בעניין ששני שלישים מחברי סיעת העבודה החליטו להטיל בו משמעת סיעתית, אינו זכאי להיות מועמד לכנסת הבאה, אלא אם מרכז המפלגה, לאחר ששמע את חבר הכנסת, החליט לאשר את מועמדתו.

דירוג המועמדים

149.

א.           מועמדי המפלגה לכנסת אשר ייבחרו ברשימת הארצית ייבחרו בסיבוב אחד וידורגו בסדר עולה על פי מספר הקולות הכשרים שקיבלו.

ב.            בכפוף לאמור בפרק זה, מועמדי המפלגה לכנסת אשר ייבחרו באזורי הבחירה ידורגו באופן שכל המועמדים אשר נבחרו ראשונים באזורי הבחירה ישובצו לפני המועמדים שנבחרו במקום השני בכל אזור בחירה.

השקלול בין אזורי הבחירה

150.

א.           השקלול בין אזורי הבחירה יהיה מבוסס על הנוסחה הבאה:

50% - מספר המתפקדים באזור הבחירה במפקד החוקי האחרון של המפלגה.

50% - מספר הבוחרים שבחרו במפלגת העבודה בבחירות האחרונות לכנסת על פי הפרסומים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית.

ב.            מיקום סוגי אזורי הבחירה (טריטוריאלי, סקטוריאלי ועירוני) ייבחן טרם כל בחירות ע"י הועדה לקביעת מפת אזורי הבחירה.

מיקום המקומות ברשימת המועמדים הכוללת

151.

מיקום המקומות ברשימת מועמדי המפלגה לכנסת, נבחרי הרשימה הארצית ונבחרי אזורי הבחירה, יהיה על פי הכללים הבאים:

א.     במקום הראשון ישובץ מועמד המפלגה לראשות ממשלה.

ב.      עד המקום ה - 12 (כולל) ישובצו מועמדי הרשימה הארצית.

ג.       החל מהמקום ה - 13 ועד למקום ה - 45 ישובצו המועמדים על פי הסדר הבא:

שניים מנבחרי אזורי הבחירה ולאחריהם נבחר אחד מנבחרי הרשימה הארצית וחוזר חלילה.

ד.      על אף האמור בפיסקה (ג) לעיל, המועמד הדרוזי, שייבחר ע"י החברים הדרוזים בלבד מאזור הבחירה הדרוזי - ישובץ עד המקום ה - 30 ועד בכלל.

שריונים והבטחות ייצוג

152.

[9]א.          מרכז המפלגה רשאי להבטיח מקום לנציג העולים החדשים ברשימת המועמדים לכנסת ולקבוע את מיקומו ברשימת המועמדים.

ב.            ברשימה יובטח שיבוצה של מועמדת אחת לפחות בכל עשיריה מבין המועמדות המתמודדות ברשימה ארצית, בהבטחת הייצוג הנ"ל לא תיכללנה מועמדות שתיבחרנה באזורי הבחירה. המועמדות ברשימה הארצית שזכתה ליותר קולות מהאחרות תקודם למקום ששוריין לחברות.

[10]ג.          מזכ"ל המפלגה יהיה, בתוקף תפקידו, מועמד המפלגה לכנסת.

ו. סיעת תנועת העבודה הציונית וחברי הסיעה הישראלית

בחירת העבודה

[11]153.

מרכז המפלגה יקבע את השיטה לבחירתם של צירי המפלגה לקונגרס הציוני, לוועד הפועל הציוני ולהנהלת הסוכנות היהודית ולהנהלה הציונית.

סיעת העבודה

154.

צירי תנועת העבודה הציונית מן הארץ ומחוץ לארץ, בקונגרס הציוני, בוועד הפועל הציוני ובהנהלת הסוכנות היהודית הם סיעת העבודה במוסדות אלה.

בחירת הוועד הפועל הציוני

155.

סיעת העבודה הציונית בקונגרס בוחרת את חבריה בוועד הפועל הציוני בשיטה שתיקבע ע"י מרכז המפלגה.

בחירת חברי ההנהלה ויו"ר

156.

א.           המועמדים לכהן כחברי ההנהלה הציונית ייבחרו ע"י גוף בוחר, המורכב מסיעתנו בקונגרס הציוני ומלשכת המפלגה.

ב.            המועמד לכהן כיו"ר ההנהלה הציונית וכיו"ר הוועד הפועל הציוני - ייבחר במרכז המפלגה, ומועמדותו תובא לאישור הועידה העולמית של תנועת העבודה הציונית.

בחירת יו"ר הסוכנות

[12]157.

א.    המועמד לכהונת יו"ר הסכנות היהודית וההסתדרות הציונית ייבחר ע"י מרכז המפלגה וסיעתה הוועד הפועל הציוני.

ב.     המועמדים לכהונת יו"ר הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית יוצעו ע"י לשכת המפלגה וסיעתה בוועד הפועל הציוני.

הכרעת מוסדות המפלגה

158.

עמדה על הפרק בקונגרס הציוני או בוועד הפועל הציוני שאלה עקרונית, או בעלת חשיבות מיוחדת, תובא לדיון במרכז המפלגה או בלשכתה, בין ביוזמת מוסדות המפלגה ובין ביוזמת החברים הישראלים במרכז או במזכירות תנועת העבודה הציונית העולמית; בדיון ובהצבעה ישתתפו החברים הישראלים בקונגרס או בוועד הפועל הציוני, הכל לפי העניין.

סדרי עבודת הסיעה

159.

סדרי עבודתה של סיעת העבודה בקונגרס הציוני, בוועד הפועל הציוני ובהנהלה הציונית יהיו לפי תקנון שהסיעה תתקין לעצמה ולפי החלטות שהיא תחליט מזמן לזמן.

בחירת מרכז ומזכירות לתנועת העבודה

160.

מרכז המפלגה יבחר, על - פי הצעת הלשכה, את החברים הישראלים במרכז ובמזכירות של תנועת העבודה הציונית העולמית.

מזכיר תנועת העבודה הציונית

161.

המועמד לכהן כמזכיר תנועת העבודה הציונית העולמית ייבחר על - פי הצעת המזכירות תנועת העבודה העולמית ולכת המפלגה, המרכז יקבע כללים לבחירת המועמד.

מועמדים שאינם חברי מפלגה

162.

א.           לשכת המפלגה רשאית לכלול ברשימת המועמדים של המפלגה למוסדות התנועה הציונית, מועמד אחד או מועמדים מקרב אוהדי המפלגה.

ב.            מועמד נבחר כאמור יקבל על עצמו מרות החלטותיה והוראותיה של סיעת המפלגה במוסד שאליו נבחר ככל אחד מחבריה.

ז. בחירת מועמד המפלגה ליו"ר ההסתדרות

בחירת המועמד ליו"ר ההסתדרות

[13]163.

א.           מועמד המפלגה לתפקיד יו"ר ההסתדרות ייבחר ע"י כלל חברי המפלגה שהנם חברים הרשומים בהסתדרות הכללית. הבחירות תהיינה כלליות, חשאיות, שוות וחשאיות.

ב.            יום הבחירות יחול לא יאוחר מארבעה חודשים לפני יום הבחירות הכלליות להסתדרות הכללית ולא מוקדם מששה חודשים ממועד זה.

ג.            היה ותופסק כהונת המועמד במהלך הכהונה, יתקיימו בחירות למועמד המפלגה ליו"ר ההסתדרות לא יאוחר מארבעים וחמישה יום מיום שניתנה הודעה למרכז המפלגה על הפסקת הכהונה על פי חוקת ההסתדרות ואזי יחולו הוראות סעיף זה בהתאמה.

הזכות להתמודד

164.

זכאי להתמודד ולהיבחר מי שנתקיימו בו כל אלה:

א.               הינו כשיר לכך על פי חוקת ההסתדרות.

ב.                הינו חבר מפלגה שנים - עשר חודשים לפחות לפני יום הבחירות.

ג.                 הההציג בפני ועדת הבחירות בקשה חתומה ע"י אלף חברים בחתימה אישית להצגת מועמדותו.

הכרעה בין שני מועמדים

165.

א.           היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים הוא הנבחר, ובלבד שקיבל לפחות 40% מאותם קולות.

ב.            לא קיבל אף מועמד 40% מהקולות הכשרים, או שיקבלו שני מועמדים כל אחד מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקויימו כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים. המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול ביותר של קולות - הוא הנבחר.

ג.            קיבלו שני המועמדים מספר שווה של קולות כשרים בבחירות החוזרות, וצורפו מספר הקולות הכשרים שקיבל כל אחד מהם בבחירות הראשונות למספר הקולות הכשרים שקיבל בבחירות החוזרות, והמועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות גם יחד, הוא הנבחר.

ח. סיעת המפלגה במוסדות ההסתדרות

הסיעה בוועידת ההסתדרות

166.

א.           הנבחרים ברשימת המפלגה לועידת ההסתדרות הם סיעתה בועידה.

ב.[14]         מועמדי המפלגה לועידת ההסתדרות ייבחרו 2/3 ע"י המחוזות והסניפים ו - 1/3 ברשימה מרכזית, כדלהלן:

1.            מועמדי המחוז ייבחרו ע"י מועצת המחוז/הסניף וחברי הסיעה במליאת מועצת הפועלים. לפחות מחצית מרשימת המועמדים במחוז/בסניף תהיה של מועמדים מנציגי המפלגה במקומות העבודה, שייבחרו בתאי המפלגה.

2.            מועמדי הרשימה המרכזית ייבחרו ע"י מרכז המפלגה וסיעתה בבית הנבחרים של ההסתדרות. הרשימה המרכזית תוצע ע"י ועדה מסדרת.

3.            רשימת המועמדים כולה תובא לאישור מרכז המפלגה לפחות 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים לועדת הבחירות של ההסתדרות.

ג.            הסיעה תבחר מתוכה הנהלה ויו"ר הסיעה.

הסיעה במועצת ההסתדרות ובבית נבחרי ההסתדרות

[15]167.

א.           מועמדי המפלגה למועצת ההסתדרות ולבית הנבחרים של ההסתדרות ייבחרו ע"י סיעת המפלגה בועידת ההסתדרות ולשכת המפלגה.

ב.            50% של המועמדים יהיו נציגי המחוזות והסניפים ו - 50% ייבחרו באמצעות רשימה מרכזית. הרשימה המרכזית תוצע ע"י הועדה המסדרת האמורה בסעיף 168 (ב) (ב).

ג.            נתפנה מקומו של חבר הסיעה במועצת ההסתדרות, תקבע הנהלת הסיעה את החבר שיבוא במקומו, באישור הסיעה, מתוך רשימת הסגנים במועצת ההסתדרות.

ד.            נבחרי המפלגה למועצת ההסתדרות ולבית נבחרי ההסתדרות הם סיעת המפלגה באותו מוסד.

ה.           כל אחת מן הסיעות האמורות במועצה ובבית נבחרי ההסתדרות תבחר מתוכה הנהלה ויו"ר הסיעה.

ו.             נתפנה מקומו של חבר בבית הנבחרים של ההסתדרות, תבחר סיעת המפלגה במועצת ההסתדרות חבר אחר במקומו.

הנהגת ההסתדרות

[16]168.

א.           המועמדים לחברות בהנהגת ההסתדרות מטעם המפלגה ייבחרו ע"י מרכז המפלגה וסיעת המפלגה בבית הנבחרים של ההסתדרות.

ב.            לשכת המפלגה תבחר בוועדה מיוחדת להרכבת הנהגת ההסתדרות, יו"ר הועדה יהיה המיועד מטעם המפלגה לתפקיד יו"ר ההסתדרות. הוא יביא את הצעת הוועדה לאישור מרכז המפלגה וסיעת המפלגה בבית הנבחרים של ההסתדרות.

ג.            הנבחרים מטעם המפלגה להנהגת ההסתדרות הם סיעת המפלגה בהנהגת ההסתדרות.

ד.            הסיעה בוחרת מתוכה הנהלה ויו"ר סיעה.

ה.           סיעת המפלגה בהנהגת ההסתדרות תקבע חלוקת תפקידים בין חבריה בכל שטח שבתחום פעולתה על פי הצעת מי שנבחר לכהן כיו"ר ההסתדרות מטעם המפלגה.

ו.             נתפנה מקומו של חבר הנהגת ההסתדרות, יבוא במקומו חבר שייבחר ע"י לשכת המפלגה יחד עם סיעת המפלגה בבית נבחרי ההסתדרות.

סמכות הסיעות

169.

הסיעה במועצת ההסתדרות, בבית נבחרי ההסתדרות ובהנהגת ההסתדרות תדון ותחליט בנושאים העומדים לדיון באותו מוסד והחלטתה מחייבת את כל חבריה.

מרות המרכז והלשכה

170.

א.           החלטות מרכז המפלגה או לשכת המפלגה, הכל לפי העניין, מחייבות כל אחת מהסיעות הנ"ל.

ב.            עמדה על הפרק בועידת ההסתדרות, במועצת ההסתדרות, בבית נבחרי ההסתדרות או באחת מן הסיעות הנ"ל, שאלה עקרונית או בעלת חשיבות מיוחדת, תובא לדיון במרכז המפלגה, בין ביוזמת הסיעה ובין ביוזמת לשכת המפלגה, ובלבד שהדיון ביוזמת הסיעה ובין ביוזמת לשכת המפלגה, ובלבד שהדיון כאמור לא יעכב את דיוני הועידה, מועצת ההסתדרות או בית נבחרי ההסתדרות הדיון וההצבעה יהיו בהשתתפות חברי הסיעה. הובאה שאלה, כאמור, לדיון בלשכת המפלגה ישתתפו בדיון ובהצבעה חברי הנהלת אותה סיעה. כל חברי הסיעה בהנהגת ההסתדרות ייחשבו כהנהלת הסיעה לעניין זה.

ג.            חבר הסיעה בבית הנבחרים של ההסתדרות רשאי לבקש דיון במרכז המפלגה או בלשכת המפלגה בנושא שבו התגלעו חילוקי דעות עקרוניים בינו לבין הסיעה ובלבד שבקשתו נתמכת ע"י 10% מבין חברי הסיעה בבית נבחרי ההסתדרות.

ד.            חבר הסיעה בהנהגת ההסתדרות רשאי לבקש דיון כאמור, אם בקשתו נתמכת לפחות ע"י שני חברים של הנהגת ההסתדרות. הדיון וההצבעה לפי פיסקה זו יתקיימו בהשתתפות הסיעה (אם הדיון הוא במרכז) או הנהלתה (אם הדיון הוא בלשכה). דיון כאמור יתקיים בישיבה הקרובה של המרכז או הלשכה, הכל לפי העניין. הכרעת המרכז או הלשכה תחייב את הסיעה. בקשת דיון כאמור אינה מעכבת החלטת הסיעה.

מרות הסיעה

171.

סעיף 140 החל על סיעת המפלגה בכנסת יחול על סיעת המפלגה במוסדות ההסתדרות, בשינויים המחוייבים לפי העניין.

גופים הסתדרותיים אחרים

172.

סיעות המפלגה בועידות ובמוסדות נבחרים של גופים הסתדרותיים ארציים יחולו עליהם הוראות סימן ח' דלעיל בשינויים המחוייבים לפי העניין.

ט. סיעת המפלגה בהסתדרות החקלאית

רשימת המועמדים

173.

רשימת המועמדים להיבחר מטעם המפלגה לועידת הסתדרות הפועלים החקלאיים תובא לאישור מרכז המפלגה לפחות 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת רשימת המועמדים לועדת הבחירות של ההסתדרות.

הסיעה בועידה

174.

א.           הנבחרים ברשימת המפלגה לועידה הם סיעתה.

ב.            סדרי עבודת הסיעה ייקבעו על ידה והיא תבחר הנהלה ויו"ר לסיעה.

ג.            הסיעה תדון ותחליט בכל השאלות העומדות על הפרק במוסדות הסתדרות הפועלים החקלאיים, לרבות בחירת מוסדותיה.

מהות הלשכה

175.

שאלות עקרוניות, העומדות על סדר היום, תובאנה בין ביוזמת המפלגה ובין ביוזמת הסיעה לדיון והחלטה בלשכת המפלגה בהשתתפות הנהלת הסיעה. באותה ישיבה לשכת יהיו חברי הנהלת הסיעה בעלי זכות הצבעה.

מרות הסיעה

176.

סעיף 140 החל על סיעת המפלגה בכנסת, יחול על סיעת המפלגה במוסדות הועידה והמרכז החקלאי בשינויים המחוייבים לפי העניין.

י. בחירת מועמדת המפלגה לתפקיד יו"ר נעמ"ת

בחירת המועמדת ליו"ר נעמ"ת

177.

א.           מועמדת המפלגה לתפקיד יו"ר נעמ"ת תבחר ע"י כלל חברות המפלגה שהינן חברות רשומות בהסתדרות.

ב.            הבחירות תהיינה כלליות, חשאיות, שוות ויחסיות.

ג.            [17]הבחירות יתקיימו ביום הבחירות לבחירת מועמד המפלגה ליו"ר ההסתדרות.

ד.            היה ותופסק כהונת המועמדת במהלך הכהונה, יתקיימו בחירות למועמדת המפלגה לא יאוחר מארבעים וחמישה יום מיום שניתנה הודעה למרכז המפלגה על הפסקת הכהונה, ואזי יחולו הוראות סעיף זה בהתאמה על תהליך הבחירות.

הזכות להתמודד

178.

זכאית להתמודד ולהיבחר מי שנתקיימו בה כל אלה:

א.   הינה כשירה לכך על פי חוקת נעמ"ת.

ב.    הינה חברת מפלגה שנים - עשר חודשים לפחות לפני יום הבחירות.

ג.     הציגה בפני ועדת הבחירות בקשה חתומה ע"י חמש מאות חברות בחתימה אישית להצגת מועמדותה.

הכרעה בין שתי מועמדיות

179.

א.           היו שתי מועמדות או יותר, המועמדת שקיבלה את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים היא הנבחרת, ובלבד שקיבלה לפחות 40% מאותם קולות.

ב.            לא קיבלה אף מועמדת 40% מהקולות הכשרים, או שקיבלו שתי מועמדות כל אחת מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקויימו כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחת משתי המועמדות שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים. המועמדת שקיבלה בבחירות החוזרות את המספר הגדול ביותר של הקולות - היא הנבחרת.

ג.            קיבלו שתי המועמדות מספר שווה של קולות כשרים בבחירות החוזרות, יצורפו מספר הקולות הכשרים שקיבלה כל אחת מהן בבחירות הראשונות למספר הקולות הכשרים שקיבלה בבחירות החוזרות, והמועמדת שקיבלה את המספר הגדול יותר של קולות כשרים בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות גם יחד, היא הנבחרת.

יא. סיעת המפלגה בנעמ"ת

נציגות המפלגה במוסדות נעמ"ת

[18]180.

הוראות הסעיפים 166, 167, 168 ו- 176 של חוקה זו, יחולו על בחירת המועמדות למוסדות נעמ"ת ועל פעילות סיעות המפלגה במוסדות אלה, בשינויים המחויבים לפי העניין.

יב. בחירת מועמדי המפלגה לתפקיד יו"ר מועצת הפועלים המרחבית ולתפקיד יו"ר נעמ"ת האזורית

בחירת המועמדים

[19]181.

א.           מועמדי המפלגה לכהונת יושבי ראש מועצות הפועלים המרחביות ייבחרו ע"י כלל חברי וחברות המפלגה בתחום מועצת הפועלים המרחבית, שהינם חברים רשומים בהסתדרות הכללית.

ב.            מועמדות המפלגה לכהונת יו"ר נעמ"ת האזורית תיבחרנה ע"י כלל חברות המפלגה בתחום מועצת הפועלים המרחבית, שהינן חברות רשומות בהסתדרות הכללית.

ג.            הבחירות תהיינה כלליות, חשאיות, שוות ויחסיות.

ד.            [20]הבחירות יתקיימו ביום הבחירות למועמד המפלגה לתפקיד יו"ר ההסתדרות.

הזכות להתמודד

182.

זכאי להתמודד מי שנתקיימו בו כל אלה:

א.   הוא כשיר לכך על פי חוקת ההסתדרות או חוקת נעמ"ת לפי העניין.

ב.    הוא חבר מפלגה שנים עשר חודשים לפחות לפני יום הבחירות.

ג.     הציג בפני ועדת הבחירות בקשה חתומה ע"י חמישה אחוזים לפחות מכלל בעלי זכות הבחירה בחתימה אישית, לפי העניין ולהצגת מועמדותו.

הכרעה בין שני מועמדים

183.

א.           היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של הקולות כשרים הוא הנבחר ובלבד שקיבל לפחות  40% מאותם קולות.

ב.            לא קיבל אף מועמד 40% מהקולות הכשרים או שקיבלו שני מועמדים כל אחד מספר שווה של קולות שהוא 40% יותר מהקולות הכשרים, יקויימו כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול ביותר של קולות - הוא הנבחר.

ג.            קיבלו שני המועמדים מספר שווה של קולות כשרים בבחירות החוזרות, יצורפו מספר הקולות הכשרים שקיבל כל אחד מהם בבחירות הראשונות למספר הקולות הכשרים שקיבל בבחירות החוזרות והמועמד שקיבל את המספר הגדול יותר של קולות כשרים בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות גם יחד, הוא הנבחר.

יג. מועמדי המפלגה למליאה ולמזכירות מועצת הפועלים

אישור רשימת מועמדים

184.

רשימת המועמדים להיבחר מטעם המפלגה למועצת הפועלים תובא לאישור מועצת הסניף לפחות 48 שעות לפני הגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות.

בחירת מועמדים למליאת מועצת הפועלים

185.

המועמדים מטעם המפלגה למליאת מועצת הפועלים ייבחרו ע"י סיעת המפלגה בוועידה המקומית של מועצת הפועלים ומועצת הסניף או המחוז בהתאם לשיטה שתיקבע בתקנון הבחירות, שיאושר בלשכת המפלגה.

בחירת מועמדים למזכירות מועצת הפועלים

186.

רשימת המועמדים מטעם המפלגה למזכירות מועצת הפועלים תאושר ע"י סיעת המפלגה בועידה המקומית של מועצת הפועלים יחד עם מועצת הסניף או המחוז לאחר שתוכן בהתאם לשיטה שתיקבע בתקנון הבחירות שיאושר בלשכת המפלגה.

נתפנה מקום חבר מזכירות

187.

נתפנה מקומו של חבר מזכירות  מועצת הפועלים יבוא במקומו חבר שייבחר כאמור בסעיף 186.

סמכות הלשכה

188.

היתה לשכת המפלגה בדעה שסניף או מחוז אינם נערכים כראוי לבחירת המועמדים למוסדות ההסתדרות רשאית הלשכה ליטול לעצמה את הסמכות הגוף הבוחר בסניף המקומי ולמנות ועדת משנה מטעמה להכנת רשימת המועמדים של המפלגה לגוף העומד להיבחר במועצת הפועלים.

סיעת המפלגה

189.

חברי המפלגה במועצת הפועלים הם סיעתה במועצת הפועלים.

סמכות הסיעה

190.

סיעת המפלגה, כאמור, תדון ותחליט בכל נושא העומד לדיון במוסד שהיא משתתפת בו. החלטות הסיעה מחייבות כל אחד מחבריה.

מרות לשכת המפלגה והמרכז

191.

על החלטת מועצת הסניף רשאית הסיעה לערער לפני לשכת המפלגה, אם רוב חברי הסיעה תומך בערעור. החלטת לשכת המפלגה היא סופית, אך הלשכה רשאית לאשר הבאת הערעור לפי מרכז המפלגה, אם ראתה צורך בכך.

מרות הסניף

192.

א.           עמדה על הפרק במועצת הפועלים שאלה עקרונית או בעלת חשיבות מיוחדת, תובא, בין ביוזמת הסיעה ובין ביוזמת מזכירות הסניף, לדיון והחלטה במועצת הסניף או במזכירותו ובלבד שדיון כאמור לא יעכב את הדיון במועצת הפועלים. בדיון ובהחלטה ישתתפו חברי הסיעה הנוגעת בדבר.

ב.            חבר הסיעה במזכירות מועצת הפועלים, רשאי לבקש דיון במועצת הסניף או במזכירותו בנושא שבו התגלעו חילוקי דעות עקרוניים בינו לבין הסיעה, ובלבד שבקשתו נתמכת על - ידי שליש מחברי הסיעה. דיון כאמור יהיה בהתאם להוראות סעיף 140 (ד), החל על הסיעה בכנסת.

דיווח הסיעה למוסדות הסניף

193.

סיעה, כאמור, תמסור מזמן לזמן למוסדות הסניף - בין לפי יוזמתה ובין לפי יוזמת מוסדות הסניף - דין וחשבון על פעולותיה שבהם היא משתתפת.

מרות הסיעה

194.

סעיף 140 החל על סיעת המפלגה בכנסת יחול על חברי הסיעות במועצות הפועלים, בשינויים המחוייבים לפי העניין.

יד. בחירת מועמד המפלגה לתפקיד ראש רשות מקומית

ראו תיקונים והוראות שעה, נספח 14.

בחירת המועמד לראש רשות מקומית

[21]195.

א.           מועמד המפלגה לכהונת ראש רשות מקומית ייבחר ע"י כלל חברי המפלגה בתחומי הרשות המקומית.

ב.            הבחירות תהיינה כלליות, חשאיות, שוות ויחסיות.

ג.            הבחירות תתקיימנה לא מוקדם משנים - עשר חודשים ולא יאוחר מתשעה חודשים לפני יום הבחירות הכלליות לרשות המקומיות. יום הבחירות ייקבע ע"י מועצת הסניף באזור הבחירה באישור לשכת המפלגה.

הזכות להתמודד

196.

זכאי להתמודד ולהיבחר מי שנתקיימו בו כל אלה:

א.   הוא כשיר לכך על פי כל דין.

ב.    היינו חבר מפלגה שישה חודשים לפחות טרם יום הבחירות למעט אם נבצר ממנו הדבר בשל הוראת כל דין והצטרף כחבר המפלגה מיד בסמוך להפסקת המגבלה החלה עליו.

ג.     הציג בפני ועדת הבחירות בקשה חתומה ע"י חמישה אחוזים מבעלי הזכות הבחירה בתחומי הרשות המקומית בחתימה אישית, להצגת מועמדותו.

הכרעה בין שני מועמדים

197.

א.           היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים הוא הנבחר ובלבד שקיבל לפחות 40% מאותם הקולות.

ב.            לא קיבל אף מועמד 40% מהקולות הכשרים או שקיבלו שני מועמדים כל אחד מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקויימו כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של הקולות הכשרים; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול ביותר של קולות - הוא הנבחר.

ג.            קיבלו שני המועמדים מספר שווה של קולות כשרים בבחירות החוזרות, יצורפו מספר הקולות הכשרים שקיבל כל אחד מהם בבחירות הראשונות למספר הקולות הכשרים שקיבל בבחירות החוזרות, והמעומד שקיבל את המסר הגדול יותר של קולות כשרים בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות גם יחד, הוא הנבחר.

טו. סיעת המפלגה ברשות המקומית

אישור רשימת המועמדים

[22]198.

א.           בראש רשימת המועמדים יעמוד המועמד לכהן כראש הרשות המקומית שנבחר כאמור בחוקה זו לעיל.

ב.            רשימת המועמדים להיבחר מטעם המפלגה לרשות המקומית, למעט המועמד לכהן כראש הרשות המקומית, תובא לאישור מועצת הסניף לפחות 48 שעות לפני הגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות.

מועמדים שאינם חברי מפלגה

199.

א.           מוסדות סניף רשאים לכלול ברשימת המועמדים לרשות המקומית למעט ראש הרשימה, מועמד או מועמדים מקרב אוהדי המפלגה ובלבד שלשכת המפלגה נתנה אישורה לכך.

ב.            מועמד שנבחר כאמור יקבל על עצמו מרות החלטותיה והוראותיה של סיעת המפלגה במוסד שאליו נבחר ככל אחד מחבריה.

סיעות המפלגה

200.

חברי המפלגה ברשות המקומית הם סיעתה במוסדות אלה.

סמכות הסיעה

201.

סיעת המפלגה, כאמור, תדון ותחליט בכל נושא העומד לדיון במוסד שהיא משתתפת בו. החלטות הסיעה מחייבות כל אחד מחבריה.

הנהלת הרשות המקומית

202.

א.           סיעת המפלגה ברשות המקומית תקבע יחד עם מזכירות הסניף או מזכירות המצומצמת את חברי המפלגה בהנהלת הרשות המקומית.

ב.            סיעת המפלגה ברשות המקומית תקבע את חלוקת התפקידים בין חבריה בכל השטחים שבתחום פעולתה למעט האמור בסעיף 202 (א).

מרות לשכת המפלגה המרכזי

203.

על החלטת מועצת הסניף רשאית הסיעה לערער לפני לשכת המפלגה, אם רוב חבריה תומך בערעור. החלטת לשכת המפלגה היא סופית, אך הלשכה רשאית לאשר הבאת הערעור לפני מרכז המפלגה, אם ראתה צורך בכך.

מרות הסניף

204.

א.           עמדה על הפרק ברשות המקומית שאלה עקרונית או בעלת חשיבות מיוחדת, תובא, בין ביוזמת הסיעה ובין ביוזמת מזכירות הסניף, לדיון והחלטה במועצת הסניף או במזכירתו, ובלבד שדיון כאמור לא יעכב את הדיון ברשות המקומית. בדיון ובהחלטה ישתתפו חברי הסיעה הנוגעת בדבר.

ב.            חבר הסיעה ברשות המקומית, רשאי לבקש דיון במועצת הסניף או במזכירתו בנושא שבו התגלעו חילוקי דעת עקרוניים בינו לבין הסיעה, ובלבד שבקשתו נתמכת על - ידי שליש מחברי הסיעה, ובלבד שבקשתו נתמכת על - ידי שלישי מחברי הסיעה. דיון כאמור יהיה בהתאם להוראות סעיף 140 (ד), החל על הסיעה בכנסת.

דיווח הסיעה למוסדות הסניף

205.

סיעה, כאמור, תמסור מזמן לזמן למוסדות הסניף - בין לפי יוזמתה ובין לפי יוזמת מוסדות הסניף - דין וחשבון על פעולותיה שבהם משתתפת.

מרות הסיעה

206.

סעיף 140 החל על סיעת המפלגה בכנסת יחול על חברי הסיעות ברשויות המקומיות, בשינויים המחויבים לפי העניין.

תקנון מוניציפלי

207.

מרכז המפלגה רשאי לאשר תקנון בנושאים מוניציפאליים.

טז. מרכז השלטון המקומי

יו"ר מרכז השלטון המקומי

208.

א.           מועמד המפלגה לכהונת יו"ר מרכז השלטון המקומי ייבחר על - ידי הועדה המוניציפאלית הארצית וסיעת המפלגה בהנהלת מרכז השלטון המקומי. הבחירה תובא לאישור לשכת המפלגה.

ב.            המועמד יוצע על - ידי מזכירות המחלקה המוניציפאלית במרכז המפלגה.

הנהלת מרכז השלטון המקומי

209.

א.           ראשי הרשויות המקומיות שנבחרו מטעם המפלגה יחד עם מזכירות המחלקה המוניציפאלית יבחרו את שלחי המפלגה בהנהלת  השלטון המקומי.

ב.            הנבחרים יהיו סיעת המפלגה במרכז השלטון המקומי.

פרק חמישי: הוראות כלליות

אבטחת ייצוג מינימלי

210.

א.           בכל מוסדות המפלגה וכן בסיעות העבודה בכנסת, בהסתדרות הציונית, בהסתדרות הכללית וברשויות המקומיות יובטחו:

[23]    1.      לחברות - שעור ייצוג מינימלי של לפחות 30% מכלל הנבחרים או הנציגים. שיעור הייצוג המינימלי של החברות בכנסת יהיה לפחות 25% מכלל הנבחרים או הנציגים.

      2.      לחברים מנציגי המשמרת הצעירה ונציגי ארגון הסטודנטים ובני הגילאים הצעירים - שעור ייצוג מינימלי של לפחות 15% מכלל הנבחרים או הנציגים.

      3.      לאנשי עדות - שעור ייצוג מינימלי של לפחות שליש אחד מכלל המועמדים.

[24]    3א.   לותיקי התנועה שעור ייצוג מינימלי של לפחות 15% מכלל הנבחרים והנציגים.

              סה"כ אבטחת ייצוג של החברות, ותיקים והצעירים יחדיו לא תעלה על 65% בכל שיטת שקלול.

4.      בתוך כל קבוצה שלגביה הובטח שעור ייצוג מינימלי יובטח ייצוגן של שתי הקבוצות האחרות בשיעור שנזכר לעיל, באופן שבתוך חלקן המובטח של החברות יובטח שליש לפחות לנשות עדות וכן 15% לפחות לצעירות.

5.      בתוך חלקם המובטח של הצעירים יובטח שליש לפחות לצעירי העדות ו - 20% לפחות לחברות צעירות. בתוך חלקם המובטח של אנשי העדות יובטחו לפחות 20% לחברות ו - 15% לצעירים.

6.      דרכים להבטחת שיעור הייצוג המינימלי במוסדות הנבחרים תיקבענה בתקנוני הבחירות או בנוהל הרכבת הרשימות.

7.      בבחירת הנציגים למוסדות המפלגה ולסיעות המפלגה בכנסת, בהסתדרות הציונית ובהסתדרות הכללית יובטח ייצוגם הנאות של אקדמאים, עולים וגמלאים.

ב.            לשכת המפלגה רשאית, בהחלטה מפורשת, לאשר סטייה משיעור הייצוג האמור, כאשר תוצאות הבחירות בפועל אינן מתיישבות אתו ואין לדעת הלשכה לפגוע בתוצאות בחירות שנערכו בהליך דמוקרטי.

העברה מכהונה

211.

מוסד של המפלגה שבחר חבר לכהן כהונה כלשהי, בשם המפלגה או מטעמה, רשאי להחליט על העברתו מכהונתו או להביע לו אי אמון בהחלטה שתתקבל ברוב של חברי אותו מוסד, ובלבד שתינתן לאותו חבר אפשרות נאותה להופיע בפני המוסד כדי להסביר את עמדתו; החלטה כאמור לא תתקבל אלא לאחר שהייתה רשומה כסעיף בסדר היום של ישיבת אותו מוסד המיועדת לקבלת ההחלטה והודעה על כך נמסרה בכתב לחברי המוסד 14 ימים קודם לכן.

סיום מועמדות או כהונה של חבר שנבחר ב"פריימריס"

212.

א.           נבחר חבר לתפקיד ב"פריימריס" ונפטר או התפטר או נבצר ממנו דרך קבע לכהן באותו תפקיד, רשאי מרכז המפלגה לבחור חבר לאותו תפקיד עד לקיום פריימריס לאותו תפקיד.

ב.            מרכז המפלגה רשאי ברוב של שני שלישים מחבריו להחליט על סיום תפקידו או ביטול מועמדותו של חבר שנבחר ב"פריימריס", או על נקיטת אמצעים לסיום כהונתו בתפקיד, או להכריז שאין הוא יותר מייצג את המפלגה. מרכז המפלגה רשאי להכריז שאין הוא יותר מייצג את המפלגה. מרכז המפלגה רשאי לקבוע בתקנון נוהל להפעלת סמכות זו. ובלבד שמרכז המפלגה לא יקבל החלטה בנדון אלא לאחר שנתן לחבר הנוגע בדבר הזדמנות סבירה להגיב על הטענות ועל ההצעה.

הצגת מועמד נוסף

213.

בהליכים של בחירת המרכז, בחירת הלשכה, בחירת מזכירות הלשכה ובחירת מועמדי המפלגה לכהונת נשיא המדינה, יו"ר הכנסת, יו"ר הסוכנות וההסתדרות הציונית, רשאים 10% מחברי הגוף הבוחר, לפי חוקה זו, להציע מועמד נוסף לאלה העומדים לבחירה על - ידי הגוף הבוחר בתנאי שהצעתם תוגש ליו"ר המפלגה לא יאוחר מ - 48/ שעות לפני מועד ההצבעה.

מועד הבחירה

214.

מועמדי המפלגה לכהונת ראש הממשלה, יו"ר ההסתדרות הציונית ויו"ר ההסתדרות ייבחרו ע"י המוסדות שהוסמכו לכך בחוקה זו, לפני שתיערכנה הבחירות לכנסת, להסתדרות הציונית או להסתדרות הכללית, הכל לפי העניין, הכל בהעדר הוראה מיוחדת אחרת בחוקת המפלגה.

הצבעה חשאית

215.

א.           כאשר נערכות בחירות אישיות, או בחירה בשיטה של רשימת מועמדים, תיערך הצבעה חשאית על - פי דרישה של 10% מחברי הגוף הבוחר הנוכחים בישיבה, בין אם הדרישה הוגשה בכתב או הועלתה בזמן הישיבה.

ב.            הייתה הצבעה חשאית בנושא שאינו כלול בפיסקה א', תיערך הצבעה חשאית אם באה על כך בזמן הישיבה דרישה בהצבעה גלויה של רוב חברי הגוף הנוכחים בישיבה, או אם הוגשה 24 שעות לפני הישיבה דרישה כזאת החתומה על - ידי שליש מהחברים בגוף.

ג.            אין באמור בסעיף זה כדי לשנות כל הוראה אחרת בחוקה, המחייבת או מאפשרת הצבעה חשאית.

ד.            הצבעה חשאית בבחירת מועמד, שאין מועמד כנגדו, תהיה בקלפי ובאחד משלושה פתקים מודפסים: בעד, נגד, נמנע. היו מספר מועמדים יודפס שמו של כל אחד מהם לחוד על פתק וכן יודפסו פתקים "נמנע" והמצביע יצביע באחד מן הפתקים הנראים לו.

ה.           הייתה הצבעה חשאית בנושא שאינו בחירה אישית תהיה ההצבעה בקלפי ובאחד משלושה הפתקים: בעד, נגד, נמנע. עמדו להצבעה שתי גרסאות או יותר תודפס כל אחת מהן, כולה או בכינויה, על פתק לחוד, וכן יודפסו פתקים "נמנע" והמצביע יצביע באחד מן הפתקים הנראים לו.

הצבעה גלויה

216.

א.           מצביעים בהרמת ידיים.

ב.            בוועידה, במרכז המפלגה או במוסד ממוסדות המפלגה שמספר חבריו עולה על 250 תהיה ההצבעה בהרמת כרטיסי הציר.

ג.            נתעורר ספק לגבי תוצאות ההצבעה תיערך ההצבעה שנית ובלבד שהספק התעורר סמוך להודעה על תוצאותיה.

ד.            היה קושי בספירת המצביעים, או באימות תוצאות ההצבעה יכריז היושב - ראש על הצבעה אישית. היו"ר, או מי שנתמנה לכך על ידיו, יקרא שמותיהם של בעלי זכות ההצבעה וכל אחד מהם יענה על אחת משלוש התשובות: בעד, נגד, נמנע.

טוהר מידות

217.

מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל להיבחר בהליך בחירות פנימי לתפקיד המייצג את המפלגה, אלא אם חלפו, עד ליום הבחירות הרלבנטי, לפחות שבע שנים ממועד סיום ביצוע העונש, או עשר שנים ממועד ההרשעה, לפי המוקדם מבין השניים.

משאל

218.

א.           עמדה על הפרק שאלה בעלת חשיבות מיוחדת ניתן יהיה ביוזמת מרכז המפלגה או לשכת המפלגה להביאו להכרעה במשאל בין חברי המפלגה כולל מי שהתפקדו למפלגה עד ליום הקובע עליו יחליט מרכז המפלגה.

ב.            מרכז המפלגה יקבע תקנון לקיום משאל חברים במפלגה.

המוסדות המוסמכים

219.

בחוקה זו המוסדות המוסמכים של המפלגה הם אלה המנויים בסעיף 1 ובפרק השלישי בסעיפים 102 ו - 115.

תקנון שאושר ע"י המרכז

220.

תקנון של איגוד או מוסד שאושר על - ידי המפלגה, בתוך מסגרת פעולותיה וארגונה, יצורף כנספח לחוקה זו לאחר שמרכז המפלגה אישר אותו.

האצלת סמכות

221.

כל הוראה מהוראות חוקה זו, המעניקה סמכות ליו"ר המפלגה או למזכ"ל המפלגה, תהא אותה סמכות מוענקת לכל אחד מחברי מזכירות הלשכה או לאחד מהם בין על פי החלטת מזכירות הלשכה ובין על פי בקשת יו"ר המפלגה.

ביטול חוקת המעבר

222.

עם אישור הנוסח המשולב של חוקה זו בטל כל נוסח קודם שלה.

הוראת מעבר

223.

אין בהוראת הנוסח המשולב של חוקה זו כדי לפגוע בחוקיות כהונתם ופעילותם של מוסדות המפלגה, שנבחרו או הוקמו לפני אישור הנוסח המשולב במרכז המפלגה.

נספחים לחוקת מפלגת העבודה (נוסח משולב)

מעודכן עד ליום 12.7.07 - ע"י פדות דוד.

רשימת נספחים

       

עמוד

1.

נספח מס' 1

-

(הערת שוליים לסעיף 3):

47

     

החלטת מרכז המפלגה מיום 13.2.97 בעניין אופן הבחירות לוועידה השישית.

 

2.

נספח מס' 2

-

(הערת שוליים לסעיפים 11 ו - 12):

48

     

החלטת ועידה שישית מושב ג' מ - 7.12.97 (הוראת שעה) בעניין מספר חברי המרכז ואופן קביעתם.

 

3.

נספח מס' 3

-

(הערת שוליים לסעיפים 10 ו - 20):

49

     

החלטות מרכז המפלגה בדבר תיקון סעיפים 19 ו - 20 לחוקה (הוראת שעה) בדבר מספר חברי הלשכה ואופן בחירתם. (בוטל ע"י הועידה ה - 7).

 

4.

נספח מס' 4

-

(הערת שוליים לסעיפים 19 ו - 20):

50

     

החלטת מרכז מיום 2.11.95 (הוראת שעה) לגבי ייצוג בלשכה של 3 חברי חוג רעיוני ל"ע החל מהוועידה השישית ולמשך קדנציה שלמה.

 

5.

נספח מס' 5

-

(הערת שוליים לסעיף 86 (ב)):

51

     

החלטת מרכז מיום 13.2.97 (הוראת שעה) בעניין השתתפות נוער עבודה בבחירות לוועידה השישית וליו"ר המפלגה.

 

6.

נספח מס' 6

-

(הערת שוליים לסעיף 109):

52

     

החלטת ועידה חמישית, מושב שמיני, מיום 8.1.97 (הוראת שעה) להפריד את הבחירות למועצות הסניפים והמחוזות מן הבחירות לוועידה השישית.

 

7.

נספח מס' 7

-

(הערת שוליים לסעיף 122):

53

     

החלטת מרכז המפלגה מיום 6.5.93, הוראת שעה בעניין אופן בחירת יו"ר של אגף החברות (במסגרת אישור תקנון המבנה הארגוני של תא החברות).

 

8.

נספח מס' 8

-

(הערת שוליים לסעיף 153):

54

     

החלטת מרכז המפלגה מיום 20.11.97, (הוראת שעה) בעניין בחירת צירי המפלגה לקונגרס הציוני הל"ג ולוועידה העולמית של תנועת העבודה הציונית.

 

9.

נספח מס' 9

-

(הערת שוליים לסעיף 163 ולסעיף 181 (א)):

55

     

החלטת ועידת השישית, מושב שני מיום 14.5.97 (הוראת שעה) בעניין בחירת מועמד המפלגה לתפקיד יו"ר ההסתדרות והסמכת המרכז לתיקון חוקה בעניין מועמדי העבודה למזכירי מועצות הפועלים המרחביות, (יושבי ראש ההסתדרות במרחבים).

 

10.

נספח מס' 10

-

(הערת שוליים לסעיף 166 ולסעיף 180):

56

     

החלטת מרכז המפלגה מיום 10.3.94 (הוראת שעה) לתיקון סעיפים אלה (שמספריהם הקודמים היו 128 ו - 140).

 

11.

נספח מס' 11

-

(הערת שוליים לסעיף 167):

60

     

החלטת מרכז המפלגה מיום 19.6.94 (הוראת שעה) לתיקון הסעיף (שמספרו הקודם היה 129).

 

12.

נספח מס' 12

-

(הערת שוליים לסעיף 168):

61

     

החלטת מרכז המפלגה מיום 10.7.94 בדבר תיקון הסעיף (שמספרו הקודם היה 131).

 

13.

נספח מס' 13

-

(הערת שוליים לסעיפים 177 ו - 181):

62

     

החלטת ועידה ששית מושב שלישי מיום 7.12.97 (הוראת שעה) בעניין בחירת יו"ר המרחב במועצת פועלי ירושלים ויו"ר נעמ"ת במרחב ירושלים.

 

14.

נספח מס' 14

-

(הערת שוליים לסעיפים 195 ו - 198):

63

     

החלטת ועידה ששית מושב שני מיום 28.9.97 (הוראת שעה) בעניין הקמת צוות התערבות להליך בחירת מועמדי המפלגה לראשות הרשויות המקומיות ב - 1998. הוארך התוקף גם למוניציפאלי 2003 ע"י מרכז המפלגה.

 

15.

נספח מס' 15

-

תקנון חוגים ארציים - אושר ע"י לשכת העבודה 20.4.05.

65

16.

נספח מס' 16

-

אין תפקיד "יו"ר סניף" החלטת המוסד לבירור עתירות.

67

17.

נספח מס' 17

-

תקנון עבודת הלשכה. אושר ע"י לשכת המפלגה ב - 13.9.04.

68

18.

נספח מס' 18

-

תקנון חברות, מפקד ודמי חבר - אושר ע"י המרכז 14.12.06

70

19.

נספח מס' 19

-

רשימת תיקוני חוקה שאושרו ע"י הועידה ה - 6.

76

     

מועמדות לראשות הממשלה,

מזכ"ל העבודה

שיבוץ מועמדים לכנסת ע"י היו"ר,

רשימה משותפת עם סיעות אחרות,

פרימרייס – שיטת בחירת המועמדים לכנסת.

 

20.

נספח מס' 20

-

החלטת מרכז העבודה - ע"פ המלצת ועדת גולדשמיט - החזרת חברים למפלגת העבודה.

81

נספח מס' 1                        לסעיף 3 לחוקה

תיקון חוקת המפלגה (הוראת שעה) בעניין אופן הבחירות לוועידה השישית

אושר במרכז המפלגה ב - 13.2.97

 1. לאחר סעיף 3 לחוקה יבוא:

הגדרות

3א.

בהוראת שעה זו

לשכת המפלגה - לרבות ועדת המשנה שתמנה הלשכה לפעול מטעמה.

סניף - לרבות "מחוז" לפי סעיף 95[25] לחוקת המפלגה.

הבחירות לועידה

3ב.

צירי הועידה השישית ייבחרו בסניפים, בסניפי המשנה וכן באזורי הבחירות שכוננו לפי הוראת שעה זו.

ערבים ודרוזים

3ג.

בעלי זכות הבחירה הערבים, הבדואים, הדרוזים והצ'רקסים רשאים לבחור ביניהם צירים לועידה במסגרת אזור בחירה נפרד, או במספר אזורי בחירה נפרדים, בתנאי שועדת הבחירות המרכזית אישרה פנקס - בוחרים מיוחד לאזור בחירה או לכל אחד מאזורי הבחירה האמורים.

ישובים עירוניים/ קהילתיים

3ד.

בישוב עירוני/קהילתי אשר לא יהיה זכאי לייצוג בועידה מכוח נוסחת הייצוג אך עפ"י הנוסחה מגיע ל - 0.6 ציר לפחות, יהיה זכאי לציר אחד אשר ייכלל במסגרת הצירים שיצורפו ע"י ועדת המנדטים.

 

3ה.

מספר הצירים שייבחרו באזורי הבחירה ושיטת הבחירה שלהם, ייקבעו בתקנון הבחירות.

לכל בוחר קול אחד

3ו.

1.           החברים שהתפקדו במפקד החברים וטופס המפקד שלהם הגיע למנהל מפקד וחברות עד 7.2.97 ואושר, הנם בעלי זכות בחירה לועידה השישית.

2.           בעל זכות בחירה רשאי לבחור לועידה פעם אחת בלבד, ובלבד ששמו מופיע בפנקס - הבוחרים.

הזכות להיבחר

3ז.

חבר ששמו מופיע בפנקס - הבוחרים של המפלגה יכול לעמוד לבחירה פעם אחת בלבד.

 1. סעיף[26] 94 לחוקה יסומן בפיסקה (א) ואחריה יבוא:
 2. לאחר[27] סעיף 161 (א) (7) לחוקה יבוא:

אבטחת ייצוג מינימלי גמלאים

8.

בבחירת הנציגים לועידה השישית של המפלגה יובטח לוותיקי התנועה והגמלאים שיעור ייצוג מינימלי של לפחות 10% מכלל הנבחרים.

 

 

לאחר[28] סעיף 165 לחוקה, בסוף פיסקה (ד) יבוא:

גיליון הצבעה

 

על אף האמור לעיל, ההצבעה לועידה השישית תהיה על ידי סימון על גיליון ההצבעה בצד שמותיהם של המועמדים.

 

 

בסעיף[29] 74 (א) ובסעיף 74 (ב) לחוקה בטופס יבוא:

 

 

"על אף האמור בסעיף זה רק החברים ששלמו דמי חבר לשנת 1996 במלואם ומי שהתפקדו וטופס המפקד שלהם הגיע למנהל מפקד והחברות עד 7.2.97 ואושר, ושילמו לפחות מחצית מדמי החבר השנתיים, הם בעלי זכות בחירה וזכות להיבחר לועידה השישית".

נספח מס' 2        לסעיפים 11 ו - 12 לחוקה

תיקון סעיפים 11 (א) ו - 12 לחוקה (הוראת שעה)

אושר בוועידה שישית מושב ג' ב - 7.12.97

 1. על אף הוראת סעיף 12 לחוקה, יו"ר ועדת המשנה לבחירת המרכז, על דעת הועדה המתמדת, יציע לאישור הועידה השישית רשימה של מועמדים לכהן כחברי המרכז שתכלול את רשימת המועמדים שנבחרו במחוזות ובסניפים ואת מועמדי הרשימה המרכזית. הועידה תאשר את הרשימה או תדחה אותה.
 2. מספר חברי המרכז

הועידה מחליטה כי על אף האמור בסעיף 11 (א) ובסעיף 12 לחוקת המפלגה מספר חברי המרכז שייבחר בועידה השישית (כולל הנבחרים במחוזות ובסניפים, הממונים ברשימה המרכזית והמצורפים לועידה, לפי החלטתה) לא יעלה על 2001 חברים.

 1. הועדה המסדרת תמליץ למרכז מי החברים שיתווספו כצירים, והמלצתה תאושר או תידחה ע"י המרכז.

נספח מס' 3            לסעיף 19 ו - 20 לחוקה

תיקון לסעיפים 19 ו - 20 לחוקת המפלגה

בעניין לשכת המפלגה, הרכבה ובחירתה (הוראת שעה)

אושר במרכז המפלגה ב - 21.1.93

במקום סעיפים 10 ו - 20 לחוקת המפלגה יבוא:

 • המרכז יאשר את לשכת המפלגה, שמספר חבריה לא יעלה על 150 חברים ואשר תיבחר ותיקבע בשיטה שפרטיה יאושרו על ידי מרכז המפלגה בתקנון לבחירת הלשכה.
 • מבין חברי הלשכה 66 ייבחרו במחוזות ובאזורי הבחירה, 40 חברים ייבחרו במרכז המפלגה, 13 חברים יצורפו ללשכה מבין החברים שהתמודדו בבחירות ללשכה ו - 27 חברים יכהנו בלשכה בתוקף תפקידם, הכל מפורט בתקנון לבחירת הלשכה.
 • הוראה זו תהיה הוראה שעה ותוקפה עד לכינון לשכה חדשה.

הערה: התיקון בוטל ע"י הועידה ה - 7.

נספח מס' 4        לסעיפים 19 ו - 20 לחוקה

החלטת מרכז המפלגה מיום 2.11.95

בעניין חוג רעיוני ל"ע

 1. כללי

במושב 30.1.94 של הועידה החמישית, אישרה הועידה מיזוג עם ל"ע, באופן שחברי ל"ע יצטרכו כחברים בודדים במסגרת ההתפקדות למפלגה ויפעלו כחוג רעיוני. בישיבת לשכת העבודה מ - 19.10.95 הומלץ בפני המרכז לאמץ ההסכם.

 1. חוג רעיוני

ל"ע יהוו חוג רעיוני במסגרת מפלגת העבודה. החוג יאושר ע"י מוסדות המפלגה ויקרא "חוג רעיוני ל"ע. כל מתפקד ל"עבודה" יהיה רשאי להצטרף לחוג זה ע"י ציון בטופס ההתפקדות או משלוח מכתב בדבר רצונו להצטרף לחוג זה, למינהל חברות.

 1. הצעת ייצוג

3.1        בהתאם להסכם, לחוג ל"ע תהיה אפשרות להציע מועמדים למוסדות המפלגה מרכז ולשכה החל מהועידה השישית (מרץ 1996) ולמשך קדנציה שלמה. גובה הייצוג:

במרכז - 30 חברית/ות.

בלשכה - 3 חברים/ות.

3.2        במוסדות אלה יכולים להיות חברים רק כאלה שהתפקדו לעבודה עפ"י תקנון החברות מפקד ודמי חבר, והצהירו על השתייכותם לחוג ל"ע.

3.3        הצעת הייצוג תובא לאישור המרכז.

 1. במוסדות המפלגה - המחוזות והסניפים בישובים בהם מקיימים חברי חוג ל"ע שהתפקדו למפלגה פעילות, ובמידה ויוסכם בין מזכירות הסניף/מחוז של המפלגה ובין נציג חוג ל"ע, יוצעו שמות חברי החוג במכסה של 3% במועצת הסניף/מחוז. ההצעה תובא לאישור מועצת הסניף/מחוז במידה ויהיו חילוקי דעות יובא הנושא להכרעת מזכירות הלשכה.

נספח מס' 5                 לסעיף 86 (ב) לחוקה

תיקון חוקת המפלגה (הוראת שעה)

בעניין ייצוג נוער עבודה

אושר במרכז המפלגה ב - 13.2.97

צעירים הזכאים להיות חברים ב"נוער עבודה", הנושאים תעודת זיהוי זכאים בנציגות שלהם לועידת המפלגה. בועידה הם יהיו "צירי נוער עבודה" ולא צירים רגילים. המרכז ממליץ בפני הועידה השישית של המפלגה להחליט בישיבת הפתיחה שלה, שדינם של צירי נוער עבודה" בועידה השישית כדין צירים רגילים שנבחרו לועידה.

מוצע כי חברי נוער עבודה יבחרו את נציגיהם לועידה ב"אזור בחירה" מיוחד לנוער עבודה ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

 • המצטרף מצהיר בכתב כי לא נטל חלק בבחירות פנימיות במפלגה אחרת.
 • "אזור הבחירה" של נוער עבודה יהיה ארצי, והבחירות בו תתקיימנה לפי פנקס בוחרים, באופן שחברי נוער עבודה יבחרו בעצמם, מבין חבריהם, את נציגיהם לועידה.
 • מועמדי נוער עבודה יהיו מגיל 16 עד 18.
 • חבר בנוער עבודה שבמועד הבחירות החיצוניות לראשות הממשלה יהיה זכאי להשתתף בהן, רשאי לבחור גם בבחירות הפנימיות במפלגה את מועמדה לראשות הממשלה וליו"ר המפלגה, והוא זכאי להיכלל בפנקס הבוחרים, ובלבד שיש לו תעודת זהות.
 • יו"ר הועדה לתקינות ומהימנות המפקד בהתייעצות עם ועדת החוקה יפקח על יישום הולם של הוראות אלו.

נספח מס' 6                    לסעיף 109 לחוקה

תיקון סעיף 91[30] לחוקת המפלגה (הוראת שעה)

בעניין הפרדת הבחירות למועצות הסניפים והמחוזות מן הבחירות לועידה השישית

אושר בועידה חמישית מושב שמיני ב - 8.1.97

במקום סעיף 91 (א) לחוקת המפלגה יבוא:

 1. א. הבחירות למועצות המחוזות והסניפים, לרבות סניפי המשנה, יתקיימו עד לסוף שנת 1997, במועד שיקבע מרכז המפלגה (להלן - "הבחירות").

           ב.             הבחירות יתקיימו לפי פנקס הבוחרים ליו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה. מרכז המפלגה רשאי לפתוח את פנקס הבוחרים למתפקדים חדשים למפלגה, או למתפקדים למשמרת הצעירה או לנוער עבודה שמלאו להם ביום הקובע 17 שנה.

           ג. הבחירות ייערכו על - פי תקנון הבחירות שיאושר במרכז המפלגה.

           ד.             המוסדות הנבחרים במחוזות ובסניפים, וכן בעלי הפקידים שנבחרו במוסדות אלו, יוסיפו לכהן עד לבחירתם ולכינוסם של המוסדות הנבחרים החדשים ולבחירת בעלי התפקידים החדשים.

           ה.             תוקף הוראת השעה עד לסוף שנת 1997. מרכז המפלגה רשאי להאריך את תוקפה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים נוספים.

נספח מס' 7                    לסעיף 122 לחוקה

הוראת שעה בעניין אופן בחירת יו"ר תא החברות

אושר במרכז המפלגה ב - 6.5.93

במסגרת אישור "תקנון המבנה הארגוני של תא חברות, בסעיף 20 לתקנון.

הוראת שעה

20.

עד לתום שנה מאשרור תקנון זה על ידי מרכז המפלגה ובתקופה זו בלבד יחולו ההוראות כדלקמן במקום כל הוראה אחרת בתקנון זה:

א.           יו"ר החברות הארצי תיבחר על ידי חברות מרכז המפלגה, ובחירתה תובא לאשרור מרכז המפלגה.

ב.           במזכירות תא החברות הארצי יהיו חברות, אשר יבחרו או יכהנו מתוקף תפקידן, כדלקמן:

1.           50 נציגות המחוזות - יבחרו על ידי צירות הועידה במחוזות. הקצאת מספר הנציגות לכל מחוז תבוצע על ידי ועדת הבחירות הארצית אשר תיקבע על ידי מזכירות תא החברות הארצי.

2.           40 נבחרות - ייבחרו על ידי חברות מרכז המפלגה.

3.           עד 10 ממלאות תפקידים ארציים, לרבות: שליחות המפלגה אשר מכהנות כחברות בממשלה, כסגני שרים, כחברות הכנסת, כמזכ"ל נעמ"ת, כיו"ר תנועת העבודה הציונית - מתוקף תפקידן.

4.           יו"ר החברות הארצי - מתוקף תפקידה".

נספח מס' 8                    לסעיף 153 לחוקה

תיקון חוקת המפלגה הוראת שעה

בעניין בחירת צירי המפלגה לקונגרס הציוני הל"ג

ולוועידה העולמית של תנועת העבודה הציונית

אושר במרכז המפלגה ב - 20.11.97

במקום סעיף[31] 119 לחלוקת המפלגה יבוא:

 1. א. מרכז המפלגה יקבע את השיטה לקביעת צירי המפלגה לקונגרס הציוני וצירי הועידה העולמית של תנועת העבודה הציונית.

           ב.             על אף כל החלטה אחרת שקיבלה ועידת המפלגה או הוראה אחרת בחוקת המפלגה, ייבחרו 33 צירים לקונגרס הציוני הל"ג במרכז המפלגה, בהתאם לתקנון בחירות שיאושר במרכז. 33 צירים נוספים ייקבעו על ידי ועדה מסדרת, שההרכבה יאושר בלשכת המפלגה (להלן - הועדה המסדרת). רשימת הממונים על ידי הועדה המסדרת תובא לאישור לשכת המפלגה.

           ג. על אף כל החלטה אחרת שקיבלה ועידת המפלגה או הוראה אחרת בחוקת המפלגה, ייבחרו 33 סגני צירים לקונגרס הציוני הל"ג במרכז המפלגה, בהתאם לתקנון בחירות שיאושר במרכז. 33 סגני צירים נוספים ייקבעו על ידי הועדה המסדרת רשימת הממונים על ידי הועדה המסדרת תובא לאישור לשכת המפלגה.

           ד.             על אף כל החלטה אחרת שקיבלה ועידת המפלגה או הוראה אחרת בחוקת המפלגה, תאשר לשכת המפלגה את נציגי המפלגה לועידה העולמית של תנועת העבודה הציונית, בהתאם לשיטה שתיקבע בתקנון שיאושר במרכז המפלגה, ובאופן שכל הצירים וסגני הצירים בקונגרס הציוני יהיו צירי הועידה העולמית, ולהם יתווספו עוד 33 צירים בשיטה שתקבע בתקנון.

           ה.             הקצתה הועדה לקביעת המנדטים לישראל של ההסתדרות הציונית העולמית מספר צירים או סגני צירים גדול או קטן יותר למפלגה, תוסיף או תגרע הועדה המסדרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, צירים או סגני צירים מבין אלה שהיא קבעה או בנוסף לאלה שימונו על ידה.

נספח מס' 9          לסעיפים 163 ו - 181 (א) לחוקה

תיקון (הוראת שעה) של סעיף 130[32] לחוקה

ושל החלטות ועידה חמישית פרק הפריימריס סעיף 4

בעניין בחירת מועמד המפלגה לתפקיד יו"ר ההסתדרות

אושר בועידה השישית מושב ראשון ב - 14.5.97

 1. המפלגה מחליטה לתמוך, כהוראת שעה, בהקמת רשימה על מפלגתית בבחירות הקרובות להסתדרות העובדים החדשה בראשותו של ח"כ עמיר פרץ, בה יהיו שותפים סיעת העבודה וחיים חדשים כסיעה מאוחדת, סיעות נוספות, ונציגות ועדי עובדי ובלתי מפלגתיים.
 2. הועידה מחליטה, כהוראת שעה לעניין הבחירות הקרובות ליו"ר ההסתדרות, שלא לקיים בחירות מקדימות למועמד המפלגה לתפקיד יו"ר ההסתדרות כדי לתמוך במועמדותו המוסכמת של יו"ר הסתדרות העובדים החדשה לקדנציה נוספת, בראשות רשימה על מפלגתית.
 3. עקרונות הקמת הרשימה המשותפת יובאו לאישור מוסדות המפלגה המוסמכים.
 4. לשכת המפלגה, ביחד עם מועמדנו לראשות ההסתדרות, תציע תיקון לחוקת המפלגה כהוראת שעה, שתקבע את דרכי הבחירה או המינוי של מועמדינו למזכירי המועצות המרחביות.

הועידה מסמיכה את מרכז המפלגה לתקן את חוקת המפלגה ובכלל זה את החלטות הועידה החמישית בנדון, כהוראה שעה, שתוקפה יהיה לבחירות הקרובות למוסדות ההסתדרות החדשה. תיקון החוקה, יכול שיסמיך צוות התערבות לקבוע במקרים מיוחדים את דרך בחירתו של המועמד לכהן כיושב ראש ההסתדרות המרחבית.

 1. יוקם צוות משותף לעבודה ולר"ם להתמודדות עם כל הנושאים שעל סדר היום בנדון.
 2. מפלגה תפעל להקמת קואליציות במוסדות הפועלים ובמרחבים, המושתתות על סיעות רם והעבודה, גם אם הדבר מסכן קואליציות קיימות היום עם הליכוד.

נספח מס' 10  לסעיפים 166 ו - 180 לחוקה

תיקון חוקת המפלגה (הוראת שעה)

בעניין הבחירות לועידת ההסתדרות ה - 17 ולועידות המקומיות של מועצות הפועלים

ובעניין הבחירות למוסדות נעמ"ת

אושר במרכז המפלגה ב - 10.3.94

מרכז המפלגה מתקן בזאת את חוקת המפלגה בהוראת שעה שתוקפה עד לתום תקופת כהונתה של הועידה ה - 17 של ההסתדרות הכללית והתיקון מוגבל לעניין הועידה ה - 17 בלבד.

א. ועידת ההסתדרות

במקום סעיף 128 (ב) לחוקת המפלגה יבוא:

"128. (ב) מועמדי המפלגה לועידת ההסתדרות ייבחרו בשיטה הבאה:

נבחרי מקומות עבודה

1.

א.          50% מהמועמדים יהיו חברים המכהנים כחברי ועדי עובדי במקומות  עבודה.

ב.          ועדת הבחירות המרכזית תרכיב את רשימת המועמדים כמפורט בסעיף קטן (א) דלעיל.

ג.           ועדת הבחירות תביא בשיקולים את גודל מקומות העבודה ומגוון הנציגות לענפים ולמועצות הפועלים.

ד.          ועדת הבחירות המרכזית תבטיח במכסה זו את שעור הייצוג המינימלי לחברות ולצעירים לפי סעיף 161 בחוקת המפלגה.

נבחרי הסניף

2.

30% מהמעומדים יבחרו בבחירות אישיות וחשאיות במועצת המחוז או הסניף, בהתאם ל"מכסת הנציגים" שתקבע ועדת הבחירות המרכזית לכל מחוז או סניף, על פי תקנון הבחירות שיבטיח במידת האפשר - בין השאר את ייצוגם של מועמדי הסניף, כולל: החברות, הגימלאים, האקדמאים, תנועות הנוער, הצעירים, השכונות, העצמאיים ונציגי המסחר. המלאכה והתעשייה הזעירה.

הרשימה המרכזית

3.

20% מהמועמדים ייקבעו על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

אבטחת ייצוג

4.

בכל השלבים של בחירת המועמדים והכנת רשימת המועמדים יובטח לחברות שעור ייצוג מינימלי של לפחות 20%, לצעירים שעור ייצוג מינימלי של לפחות 15%, ולגמלאים שעור ייצוג מינימלי של לפחות 10%. ועדת הבחירות המרכזית תקבע בתקנון את השיטה לאבטחת הייצוג.

ייצוג התק"ם והמושבים

5.

לעניים בחירות אלו ובכלל זה לעניין חלוקת הייצוג יהיו התנועה הקיבוצית המאוחדת (התק"מ) ומחוז המושבים במפלגה שני אזורי בחירה עצמאיים ונפרדים, ובאופן שתובטח להם זכותם לבחור בכל מכסת הצירים במגיעה להם לפי המפתח, כולל חלקם במכסת הצירים המיועדים למקומות העבודה.

ייצוג הערבים והדרוזים

6.

ועדת הבחירות המרכזית רשאית, לעניין בחירות אלו, לראות את חברי המפלגה הערבים והדרוזים כמשתייכים לאזור בחירה אחד או למספר אזורי בחירה נפרדים כדי להבטיח את בחירת נציגיהם.

הכנת רשימת המועמדים

7.

ועדת הבחירות המרכזית תכין את רשימת המועמדים של המפלגה לועידת ההסתדרות, ותקצה את המקום השני למועמדת המפלגה למזכ"ל נעמ"ת. ולאחריה תוכן הרשימה באופן שכל מועמד שני ברשימת יהיה נציג של מקומות העבודה והאיגודים המקצועיים, שנבחר או שנקבע לפי פיסקה 1 בסעיף זה. הרשימה כולה תובא ע"י יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לאישור המפלגה.


ב. ועדת הבחירות המרכזית

לאחר סעיף 128 לחוקת המפלגה יבוא סעיף 128א:

מנוי ועדת הבחירות המרכזית

128א.

א.         לשכת המפלגה תמנה ועדת בחירות מרכזית (להלן הועדה) בהרכב שיוצע לה על ידי יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה ומועמדי המפלגה לתפקיד מזכ"ל ההסתדרות ומזכ"ל נעמ"ת, בהתייעצות עם יו"ר ועדת החוקה של המפלגה.

ב.          הועדה תנהל את הבחירות של מועמדי המפלגה לועידת ההסתדרות ולועידות המקומיות של מועצות הפועלים.

ג.           הועדה רשאית למנות תת - ועדות ולהוציא נהלים והנחיות בכל עניין הנדרש לדעתה בקשר לניהול הבחירות ובכלל זה לקבוע מפתח לחלוקת צירי הועידה בין אזורי הבחירה השונים ובכללם הסניפים, המחוזות ומקומות העבודה; להקצות לפי שקול דעתה לכל אזור בחירה את מספר המועמדים העומדים לבחירה; לקבוע את "אזורי הבחירה" ומקומות הקלפי ואת שיטת ההצבעה, ולפעול בהתאם לחוקת המפלגה, להוראת שעה זו, ולתקנון הבחירות. ועדת הבחירות המרכזית רשאית להאציל סמכויותיה כולן או חלקן או לעניין מסוים לתת - ועדה שלה.

מועמד שאינו חבר מפלגה

 

ד.          על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוקת המפלגה רשאית הועדה לאשר מועמדות של חבר בוועד עובדים, הגם שאינו חבר המפלגה ובלבד שאישר בכתב כי הוא מזדהה עם המפלגה בהסתדרות, אינו חבר במפלגה אחרת ומתחייב לקבל מרות החלטות הסיעה בהסתדרות.

ג. הועידה המקומית של מועצת הפועלים

אחר סעיף 128א לחוקת המפלגה יבוא סעיף 128ב:

128ב. מועמדי המפלגה לועידה של מועצת הפועלים המקומית ייבחרו בשיטה הבאה:

א.                 1.   50% מהמועמדים יהיו חברים המכהנים כחברי ועדי עובדים במקומות עבודה, בתחום השיפוט של הסניף.

 1. ועדת הבחירות המקומית הרכיב את רשימת המועמדים כמפורט בסעיף קטן (1) דלעיל.
 2. ועדת הבחירות המקומית תביא בשיקוליה את גודל מקומות העבודה ומגוון נציגות לענפים.
 3. ועדת הבחירות המקומית רשאית להקטין מ - 50% את מכסת הנבחרים כדי להבטיח לגמלאים ייצוג נאות בועידה המקומית וכדי להבטיח לחברות ולצעירים את שיעור הייצוג המינימלי בועידה המקומית לפי סעיף 161 בחוקת המפלגה.
 4. על אף האמור בפיסקה (א) (1) של סעיף זה. רשאית ועדת הבחירות המקומית, באישור ועדת הבחירות המרכזית להחליט כי בהעדר מספיק "מקומות עבודה" בסניף או משיקולים אחרים שיפורטו בהחלטה, תבחר מועצת הסניף במכסה "נציגי מקומות העבודה" שנותרה לבחירה, לאחר ניכוי מספרם של אלה שייבחרו כאמור בפיסקה (א) (2) על ידי ועדת הבחירות המקומית.

ב.          30% מהמועמדים ייבחרו בבחירות אישיות וחשאיות במועצת הסניף או המחוז, על - פי תקנון הבחירות, שיבטיח במידת האפשר - בין השאר - את ייצוגם של מועמדי הסניף כולל: החברות, הגמלאים, תנועת הנוער, הצעירים, השכונות, העצמאים ונציגי המסחר, המלאכה והתעשייה הזעירה.

ג.           אדם הכשר להיבחר לפי חוקת ההסתדרות וחוקת המפלגה רשאי להיות מועמד בסניף של מקום מגוריו או בסניף שבו הוא חבר או פעיל (במסגרת ה - 30%) ובלבד שיגיש את מועמדותו להיבחר במקום אחר בלבד.

ד.          הבחירות של נציגי הסניף או המחוז יתנהלו לפי תקנון הבחירות ולפי נוהל שתאשר ועדת הבחירות המרכזית.

ה.          20% מהמועמדים יאושרו על - ידי מועצת הסניף לפי המלצת ועדת הבחירות המקומית.

ו.           ועדת הבחירות המקומית תבטיח שעור ייצוג נאות לתק"מ ולמחוז המושבים והיא רשאית, לשם כך, באישור ועדת הבחירות המרכזית, לשנות את הקצאת המכסות האמורות בפסקאות (א) - (ב) הנ"ל.

ז.           בכל השלבים של בחירת המועמדים והכנת רשימת המועמדים יובטח לחברות שעור ייצוג מינימלי של לפחות 26%. ועדת הבחירות המרכזית תקבע בתקנון את השיטה להבטחת הייצוג.

ח.          ועדת הבחירות המקומית תכין את רשימת המועמדים של המפלגה לועידה המקומית של מועצת הפועלים בהתאם להוראות החוקה, ותקצה את המקום השני למועמדת המפלגה למזכ"ל נעמ"ת, ולאחריה תוכן הרשימה באופן שכל מועמד שני ברשימה יהיה נציג של מקומות העבודה והאגודים המקצועיים שנבחר או שנקבע לפי פיסקה (א) בסעיף זה. מועמד המפלגה לתפקיד מזכיר מועצת הפועלים יהיה ראשון ברשימת המועמדים.

ט.          יו"ר ועדת הבחירות המקומית יעביר את רשימת המועמדים שהכינה הועדה לאישור ועדת הבחירות המרכזית, המוסמכת לאשר את הרשימה או לשנותה, הרשימה בבחירות. הכניסה ועדת הבחירות המרכזית שינוי ברשימה רשאי מי שנפגע מהשינוי לערער על כך בפני צוות שתמנה לשכת המפלגה לשמיעת העררים. החלטה תהיה סופית.

 

ד. ועדת הבחירות המקומית

לאחר סעיף 128ב לחוקת המפלגה יבוא סעיף 128ג:

128ג. א.            מזכירות הסניף תמנה ועדת בחירות מקומית בהרכב שיוצע לה על ידי מועמד המפלגה לתפקיד מזכיר מועצת הפועלים ומזכיר הסניף, ואשר יהיו חברים בה, בין השאר, מועמדת המפלגה לתפקיד מזכירת נעמ"ת ו/או יו"ר תא החברות ו/או נציגה אחרת של החברות ומזכיר המשמרת הצעירה בסניף, ואשר תכלול מגזרים הכלולים במפה הארגונית של מועצת הפועלים. בראש הועדה יעמוד מועמד המפלגה לתפקיד מזכיר מועצת הפועלים.

           ב.             הרכב ועדת הבחירות המקומית טעון אישור ועדת הבחירות המרכזית.

           ג.             לא נבחרה ועדת בחירות מקומית, רשאית ועדת הבחירות המרכזית למנות ועדת בחירות מקומית ואת יו"ר שלה.

           ד.             ועדת הבחירות המקומית תנהל את הבחירות על - פי החוקה, תקנון הבחירות, החלטות המרכז והלשכה ולפי הנוהלים וההנחיות של ועדת הבחירות המרכזית.

           ה.            על החלטה של ועדת הבחירות המקומית ניתן לערער לפני ועדת הבחירות המרכזית, הרשאית למנות לעניין זה תת - ועדה לשמיעת הערעורים.

 

ה. כיבוד הסכמים לקראת הבחירות

לאחר סעיף 128ג לחוקת המפלגה יבוא סעיף 128ד:

128ד.  א.            ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת לשבץ ברשימת המועמדים לועידת ההסתדרות לשם כיבוד הסכם שנעשה לפי החלטות מוסדות המפלגה לקראת הבחירות לועידה ההסתדרות. ועדת הבחירות המרכזית רשאית להורות לועדת בחירות מקומית לשבץ מועמדים ברשימת המפלגה לם כיבוד הסכם שנעשה לפי החלטות מוסדות המפלגה.

           ב.             ועדת הבחירות מקומית מוסמכת באישור ועדת הבחירות המרכזית לשבץ מועמדים ברשימת המועמדים לועידה המקומית של מועצת הפועלים לשם כיבוד הסכם שנעשה לפי החלטה של מוסד במפלגה.

           ג.             ועדת הבחירות המרכזית רשאית להפחית את מספר המועמדים שיש לשבצם במסגרת כיבוד ההסכמים מהמכסה שנועדה לחלוקה, באופן שהיתרה תחשב כמאה האחוזים העומדים לחלוקה בין נציגי מקומות העבודה, הסניפים והמחוזות ונבחרי ועדת הבחירות המרכזית או המקומית.

 

ו. סמכויות חירום ללשכת המפלגה

128ה. א.            היתה לשכת המפלגה בדעה כי סניף או מחוז אינם נערכים כראוי לקראת הבחירות המועמדים לועידת ההסתדרות או לועידה המקומית של מועצת הפועלים או למוסדות נעמ"ת, רשאית הלשכה להורות לועדת משנה מטעמה להכין את רשימת המועמדים.

           ב.             הלשכה לא תחליט כאמור בטרם נתנה למזכיר הסניף ולמועד לתפקיד מזכיר מועצת הפועלים או לתפקיד מזכירת נעמ"ת הזדמנות לטעון בפניה.

 

ז. ועידת נעמ"ת

לאחר סעיף 140[33] לחוקת המפלגה יבוא סעיף 140א:

א.          על אף האמור בסעיף 140 מועמדות המפלגה לועידת נעמ"ת תיבחרנה כדלקמן:

 1. 2/3 מהן - על ידי הסניפים/המחוזות בגוף בוחר שהרכבו יאושר על ידי לשכת המפלגה בתקנון הבחירות.
 2. 1/3 מהן - ב"רשימה מרכזית" שתיבחר על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

ב.          הבחירות יתקיימו לפי תקנון הבחירות.

ג.           רשימת המועמדות כולה תובא לאישור מרכז המפלגה.

ד.          הנבחרות ברשימת המפלגה לועידת נעמ"ת הן סיעתה בועידה.

ה.          הסיעה תבחר מתוכה הנהלה ויו"ר הסיעה.

לאחר סעיף 140א לחוקת המפלגה יבוא סעיף 140ב:

א.          על אף האמור בסעיף 140 מועמדות המפלגה למועצות נעמ"ת ולמרכז נעמ"ת תיבחרנה כדלקמן:

 1. 2/3 מהן - על ידי הסניפים/המחוזות בגוף בוחר שהרכבו יאושר על ידי לשכת המפלגה בתקנון הבחירות.
 2. 1/3 מהן - ב"רשימה מרכזית" שתאושר על ידי לשכת המפלגה ומזכירות אגף החברות לפי המלצת ועדת הבחירות המרכזית למוסדות נעמ"ת.

ב.          הבחירות יתקיימו לפי תקנון הבחירות.

ג.           רשימת המועמדות כולה תובא לאישור לשכת המפלגה ומזכירות אגף החברות.

ח. תקנון הבחירות

מרכז המפלגה יאשר כל תקנון הקשור בתיקון זה לחוקה.

נספח מס' 11                  לסעיף 167 לחוקה

תיקון סעיף 129[34]  לחוקה (הוראת שעה)

בעניין בחירת נציגי המפלגה לוועד הפועל

אושר במרכז המפלגה ב - 19.6.94

מוצע לתקן את חוקת המפלגה בהוראת שעה, כדלקמן:

במקום סעיף 129 (א) ו - (ב) יבוא:

 1. א. מועמדי המפלגה למועצת ההסתדרות ולועד הפועל של ההסתדרות ייבחרו ע - ידי מרכז המפלגה.

ב.                  1.   מועמדי המפלגה למזכ"ל ההסתדרות ולמזכ"ל נעמת יכהנו בועד הפועל בתוקף בחירתם בבחירות המקדימות. המרכז יבחר את שאר נציגיו לועד הפועל בבחירות אישיות וחשאיות לפי קבוצות השתייכות ובהתאם להבטחת הייצוג המינימלי, כמפורט להלן:

א.          2 מזכירות נעמת.

ב.          3 מזכירי מועצות פועלים, לפחות אחד מהם צעיר.

ג.           3 נציגי איגודים ארציים, לפחות אחת מהן חברה.

ד.          2 נציגי ועדים ארציים.

ה.          3 נציגי התק"מ, לפחות אחת מהן חברה.

ו.           3 נציגים ערבים, לפחות אחד מהם צעיר.

ז.           2 נציגים של המושבים לפחות אחד מהם צעיר.

ח.          2 נציגים של הגימלאים.

ט.          1 נציג השכונות.

י.           1 נציג דרוזי.

יא.        6 נציגים שייבחרו מבין אלה שיגישו מועמדותם במרכז מהם לפחות חברה אחת וגימלאי אחד.

 1. לפחות אחת מהחברות שתבחרנה במסגרת אבטחת הייצוג תהיה חברה צעירה.
 2. מזכ"ל המפלגה יביא לאישור לשכת המפלגה נוהל לבחירתם של הנציגים לועד הפועל במרכז המפלגה.
 3. במקרה של הגדלת נציגות המפלגה בועד הפועל יתן מרכז המפלגה עדיפות להוספת נציגים של האיגודים הארציים, הועדים הארציים, ומזכירי מועה"פ.

[הערה:

הוראת השעה נתקבלה במרכז המפלגה ב - 19.6.94 בכפוף לשתי הסתייגויות כדלקמן:

א.          אם תהיה הרחבה, ורשימת מועמדי העבודה לועד הפועל תהיה מעל 30 איש - תינתן עדיפות למזכירות מועצת הפועלים.

ב.          במידה ולא תיבחר חברה צעירה במסגרת אבטחת הייצוג לחברות - החברה הצעירה הראשונה ברשימה הכללית - תוקפץ.]

נספח מס' 12                  לסעיף 168 לחוקה

תיקון סעיף 131[35] לחוקת המפלגה (הוראת שעה)

בעניין בחירת נציגי המפלגה לועדה המרכזית

אושר במרכז המפלגה ב - 10.7.94

סעיף 131 (א) ו - (ב) לחוקת המפלגה יבוא:

א.          מועמדי העבודה למזכ"ל ההסתדרות ולמזכ"ל נעמת יהיו חברים בועדה המרכזית בתוקף בחירתם בבחירות המקדימות. שאר המועמדים לחברות בועדה המרכזת ייבחרו על ידי מרכז המפלגה, ובלבד שלפחות אחד מאלה יהיה חבר ערבי.

ב.          יו"ר המפלגה מזכ"ל המפלגה ומועמד המפלגה לתפקיד מזכ"ל ההסתדרות יקבעו מי יהיו מחזיקי התיקים בועדה המרכזת מטעם המפלגה ואת התיק שבו יחזיק כל חבר. החלטתם טעונה אישור מרכז המפלגה.

נספח מס' 13  לסעיפים 177 ו - 181 לחוקה

תיקון (בהוראת שעה) של החלטות ועידת חמישית

בעניין בחירת מועמדי המפלגה למזכיר מועצת הפועלים האזורית

ולמזכירת נעמת במרחב ירושלים

אושר בועידה השישית מושב ג' ב - 7.12.97

החלטות הועידה החמישית בנושא "בחירת מועמדי המפלגה למזכיר מועצת הפועלים האזורית נעמת" (ע' 20 בקובץ החלטות הועידה) יתוקנו כדלקמן[36]:

6.6        על אף האמור בסעיף 6 המפלגה תקיים בחירות מקדימות (בשיטת הפריימריס) (על ידי כלל חברות וחברי המפלגה בתחום מועצת הפועלים המרחבית, שהם חברי ההסתדרות החדשה) לבחירת מועמדי העבודה ליו"ר מרחב ירושלים של ההסתדרות החדשה. לשכת המפלגה רשאית להורות גם על בחירת מועמדת העבודה ליו"ר נעמת במרחב, לקדנציה הבאה, בשיטה שנקבעה בועידה החמישית, בתיקון הבא:

א.          המועד לעריכת הבחירות יהיה בחודש ינואר 1998 או בתאריך סמוך לכך שתקבע לשכת המפלגה.

ב.          המועמד/המועמדת שייבחר/תיבחר בבחירות המקדימות הנ"ל יחליף את יו"ר מועצת הפועלים הנוכחי בקדנציה הנוכחית, אם וכאשר יתפטר מתפקידו.

נספח מס' 14  לסעיפים 195 ו - 198 לחוקה

תיקון (בהוראת שעה) של סעיף 142 לחוקה

ושל החלטת ועידה חמישית מושב א-ב, פרק הפריימריס סעיף 3

שהחליפה את הוראת סעיף 143 לחוקה, בנושא הבחירות לרשויות המקומיות

אושר בועידה השישית מושב שני ב - 28.9.97

אושר ע"י המרכז ב 13.3.03

 

התיקון אושר כהוראת שעה, שתוקפה עד תום הליך הבחירות הפנימיות למועמדי המפלגה לראשות הרשויות המקומיות בשנת 2003, וכן עד תום הליך הבחירות הפנימיות למועמדי המפלגה למועצות הרשויות המקומיות בשנת 2003.

 1. סעיף 142[37] לחוקה וכן החלטת הועידה החמישית מושב א-ב פרק הפריימריס סעיף 3 (בעמוד 18 בספר החלטות הועידה), אשר החליפה את הוראת סעיף 143 בחוקת המפלגה, יתוקנו, באופן שלהחלטת הועידה הנ"ל יתווספו הסעיפים הבאים:

3.6        צוות התערבות

3.6.1     מוקם צוות התערבות (להלן: "צוות ההתערבות"). הצוות ימנה 5 אנשים בהרכב: מזכ"ל המפלגה, יו"ר המפלגה, יו"ר מטה הבחירות לרשויות המקומיות, יו"ר מזכירות אגף החברות במפלגה, וחבר נוסף אשר ייקבע על - ידי המפלגה - בהתייעצות עם מזכ"ל המפלגה.

3.6.2     צוות ההתערבות רשאי:

א.          לקבוע הוראות על קיום בחירות למועמד המפלגה לראשות הרשות המקומית באזור בחירה מסוים או על אי קיום הבחירות או על קיומן במועד ובאופן שיורה הצוות.

ב.          על אף כל הוראה שעה אחרת בחוקת המפלגה או בהחלטות הועידה להורות על צירופו ואישורו של מועמד להתמודדות בבחירות הפנימיות באזור בחירה כלשהו עד ולא יאוחר מ - 15 יום לפני הבחירות הפנימיות, אף אם לא עמד בתנאי הסף שנקבעו בתקנון הבחירות לרשויות המקומיות, שאושר במרכז המפלגה, או שנקבעו בהחלטות אחרות של מרכז המפלגה ובלבד שעובר לצירופו כאמור יתפקד למפלגה.

ג.           להורות על מינויו של מועמד לראש הרשות המקומית או ברשימה למועצת הרשות המקומית באופן ובהליך שיורה הצוות, לרבות מיזוג עם רשימה בלתי מפלגתית או רשימה אחרת בצירוף קבוצות או מועמדים לרשימה.

ד.          להחליט על קיום הבחירות בדרך של פריימריס פתוחים, שייערכו על - פי תקנון שיאושר על - ידי לשכת המפלגה.

פריימריס פתוחים הנם בחירות מקדימות וזאת בכפוף לאישור צוות ההתערבות כהן כלל בעלי זכות הבחירה לפי מרשם התושבים במשרד הפנים ברשות מקומית יכללו בפנקס הבוחרים הכללי ומי מהם שאינו חבר מפלגה אחרת יוכל להצביע כנגד תשלום אגרה שתקבע על - ידי מרכז המפלגה ולפי הצהרה שאינו חבר המפלגה.

אחרת, ולא נטל חלק בבחירות מקדימות במפלגה אחרת בשנת 2003; חבר המפלגה משלם אגרה פטור מכל אגרה נוספת.

להורות על התמודדות המפלגה במסגרת רשימה על מפלגתית, ו/או תמיכת המפלגה בסיעת בת ו/או סיעה עצמאית המתמודדת בבחירות.

ה.          להחליט שחבר המפלגה רשאי להתמודד במסגרת רשימה עצמאית, שאינה רשימת המפלגה, ובלבד שלשכת המפלגה אישרה החלטה זו.

ו.           לקבוע באישור לשכת המפלגה כללים לבחירת מועמדי המפלגה למועצת העיר, ממילא מקום שמועמד המפלגה איננו מתמודד על ראשות המועצה המקומית.

3.6.3     כללים לעבודת צוות התערבות

א.          החלטות הצוות תתקבלנה במקרים חריגים המחייבים את התערבותו, ולאחר ששמע את הגורמים הרלוונטים.

ב.          החלטות הצוות יתחשבו בישוב בו מדובר, מאפייניו, סיכויי המועמדים השונים, תפקוד הסניף, קיום הליכים דמוקרטיים ושיקולי טובת המפלגה והצלחתה בבחירות.

ג.           החלטות הצוות למניעת הליך בחירות, במקום שהליך זה נדרש, תתקבלנה לא יאוחר מ - 30 ימים לפני המועד המיועד לקיום הבחירות, וההחלטה תפורסם ברבים, לאחר מתן זכות שימוע למי שעלול להיפגע.

ד.          הצוות לא יתערב לאחר שנבחר מועמד בפריימריס, בבחירות בהם היו לפחות שני מועמדים והייתה הכרעה בהצבעה בקלפיות.

3.6.4     ערעור על החלטת צוות התערבות

א.          חבר המפלגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת צוות ההתערבות רשאי לערער על החלטה של הצוות לפני לשכת המפלגה, במועד שייקבע בתקנון, והלשכה תחליט בערעור בהקדם האפשרי, לאחר שנתנה למערער הזדמנות לטעון בפניה.

ב.          הוגש ערעור על החלטה של צוות ההתערבות כאמור, יעוכב ביצועה של החלטת הצוות עד אשר תחליט הלשכה בערעור.

3.7.       מועמד יחיד

היה מועמד יחיד בלבד לראשות מקומית, אין לקיים פריימריס, אלא יש להביא את מועמדותו לאישור צוות התערבות.

 1. בחירת מועמדי המפלגה למועצת הרשות המקומית

הועידה מסמיכה את מרכז המפלגה להחליט בנושא בחירת מועמדי המפלגה למועצת הרשות המקומית.

 1. הסמכת המרכז

א.          ועידת המפלגה מסמיכה בזאת את מרכז המפלגה לתקן את חוקת המפלגה, ובכלל זה כל החלטה של ועידה קודמת של המפלגה, לרבות כל הוראה והחלטה בנושא הפריימריס, בהוראת שעה, בכל הנוגע לבחירות הפנימיות למועמדי המפלגה לראשות הרשויות המקומיות.

ב.          הוראת שעה כאמור תהיה בתוקף עד לקיום הבחירות הבאות לרשויות המקומיות.

נספח מס' 15                                              

תקנון חוגים ארציים - מפלגת העבודה

אושר  ע"י לשכת העבודה 20.4.05

"סעיף 130 לחוקה: -

א.          חברים מסניפים שונים רשאים באישור לשכת המפלגה להתארגן בחוג ארצי, כדי לקיים פעילות משותפת בתחומים חיוניים, חברתיים ותרבותיים, לרבות חוג עולים חדשים או יוצאי ארצות שונות למטרות שילובם בחיי המפלגה והחברה הישראלית, ובלבד שחוג כאמור יהיה פתוח לפני כלל חברי המפלגה.

ב.          התארגנות כחוג אינה פוטרת את חבריה משאר החובות שכל חבר חייב בהן לגבי סניפו.

ג.           לא אישרה הלשכה קיומו של חוג כאמור, רשאים המבקשים לערער על החלטת הלשכה בפני מרכז המפלגה.

ד.          חוג ארצי, שהלשכה אישרה את קיומו, רשאי להציע מועמדים לגופים או ועדות, שמוסדות המפלגה ממנים את חבריהם."

 

תקנון להקמת חוג

 1. פניה ע"י יו"ר/יוזם הקמת החוג לראש צוות מזכ"ל, הפניה תכלול: -

א.          מצע החוג, על גבי עמוד אחד בלבד,

ב.          דרך התקשרות לחוג

ג.           שם מרכז החוג ודרכי ההתקשרות אליו,

ד.          רשימה של לפחות 200 חברי מפלגה הממליצים על הקמת החוג, ת.ז., שם ומשפחה, ישוב מגורים וחתימה אישית. (חבר מפלגה יכול להיות חבר ביותר מאשר חוג אחד).,

 1. מצע החוג, שם יו"ר ו/או מרכז החוג ודרכי ההתקשרות אליו, יופץ לידיעת חברי הלשכה לפני מועד אישור החוג בלשכה.
 2. אישור החוג ע"י לשכת המפלגה: - נציג החוג יציג את מצע החוג במשך 5-3 דקות בפני חברי הלשכה, לפני ההצבעה (הצבעה גלויה).
 3. כל 31 למרץ מדי שנה, מועד סיום חידוש החברות השנתי, חוג שמספר חבריו יהיה נמוך מ - 100 חברים יבוטל.

 

דווח

 1. כל חוג יוכל לדווח ללשכה על פעולותיו, מעת לעת.

 

פרסום באתר האינטרנט של המפלגה

 1. לאחר אישור החוג, ע"י לשכת המפלגה, יפורסם החוג ועיקרי המצע של החוג וכן דרכי ההצטרפות באתר האינטרנט של המפלגה.

ייצוג במוסדות המפלגה

 1. גובה הייצוג לחוגים, במוסדות המפלגה, יקבעו בתקנון הבחירות, גובה הייצוג יהיה פונקציה של מספר החברים הרשומים בחוג וההקצעה שניתנה לכלל החוגים.

דרך בחירתם ע"י החוג יעוגן בתקנון בחירות שיאושר ע"י ועדת הבחירות הרלוונטי.

שימוש במתקני המפלגה

 1. לחוגים תינתן האפשרות להשתמש במתקני המפלגה. במרכז המפלגה, במחוזות ובסניפים, בתאום מוקדם.

תקציב ומערכת כספים

 1. חוגי המפלגה לא יתוקצבו, פעילות חבריהם תהיה מבוססת כולה על פעולה התנדבותית, ייאסר על החוגים לקיים מערכת כספים עצמאית שאינה בפיקוח מלא של מרכז המפלגה, ועל פי חוק המפלגות התשנ"ב 1992.
 2. והיה והחוג מבקש לקיים פעילות הכרוכה באיסוף תרומות, יש לבצע זאת אך ורק באמצעות גזברות המפלגה, למען הסר ספק כל תרומה תועבר למרכז המפלגה.

עמותה

 1. חוג לא יוכל להירשם במקביל כעמותה ו/או לפעול במסגרת עמותה.

כפיפות

 1. חוגי המפלגה יהיו כפופים למוסדות השיפוט והביקורת של המפלגה.

 

המוסד לבירור עתירות

נספח מס' 16

יום שלישי 01 באוקטובר 2002

לכבוד

ח"כ אופיר פינס

מזכ"ל המפלגה

כ א ן

שלום רב,

 1. מצאתי לנכון להפנות תשומת לבך כמזכ"ל, כי לאחרונה, נעשה שימוש נרחב בתואר "יושב ראש סניף".
 2. ידוע לי יפה, שה"מסורת" הזו החלה קודם זמנך.
 3. מכל מקום, התואר "יו"ר סניף", הוא תואר - נטול, שאיננו נזכר בחוקה. החוקה מכירה רק במזכיר סניף (או סניף משנה). "יושב ראש" יכול להיות, ע"פ החוקה רק "במחוז".
 4. אודה לך אם, כמוני, תקפיד על חלוקת התארים הנכונה עפ"י החוקה.

בברכה,

( - )

שפרה גליק, עו"ד

יו"ר המוסד לבירור עתירות

נספח מס' 17

תקנון עבודת הלשכה

אושר ע"י הלשכה 13.9.04

 1. תדירות וזימון ישיבות
  • הלשכה תתכנס לפחות פעמיים בחודש בבית המפלגה או בכל מקום אחר שיקבע ע"י המזמין.
  • זימון הלשכה יעשה ע"י יו"ר המפלגה. בהעדרו או לבקשתו הזימון יעשה ע"י המזכ"ל. הזימון יעשה בכתב וישלח מספר ימים טרם הישיבה ולא פחות מ - 72 שעות טרם הישיבה. המזמין יצרף לזימון על פי שיקול דעתו כל חומר הרלבנטי לישיבה. חומר זה יפורסם אף באתר האינטרנט של המפלגה (לכשיתאפשר).
  • דרישה בכתב של לפחות 25% מחברי הלשכה אשר תופנה אל היו"ר והמזכ"ל תחייב כינוס לשכה תוך 7 ימים מהיום בו הוגשה.
  • במקרים דחופים, שיוגדרו כך ע"י יו"ר המפלגה, ניתן לזמן את הלשכה בהודעה טלפונית ו/או באמצעות דוא"ל ו/או S.M.S.
 2. ניהול הישיבות
  • ישיבות הלשכה ינוהלו ע"י מזכ"ל המפלגה או יו"ר המפלגה. יו"ר המפלגה, בהעדר המזכ"ל, רשאי להטיל את ניהול הישיבה על חבר לשכה אחר.
  • ליו"ר המפלגה ולמזכ"ל תהא הסמכות להכריז על ישיבות מסוימות כישיבות הסגורות בפני מי שאינו חבר לשכה.
  • יו"ר המפלגה והמזכ"ל רשאים לקבוע רשימת מוזמנים לישיבות לשכה.
  • לכל ישיבה יערך פרוטוקול. סיכום הישיבות יופץ באמצעות אתר האינטרנט של המפלגה (לכשיתאפשר) וכן יצורף לזימון לישיבה שלאחריה.
 3. סדר יום
  • סדר היום של הלשכה יוכן ע"י מזכ"ל המפלגה בתיאום עם היו"ר ויאושר בפתיחת הדיון. סדר היום יופץ עם הזימון ולא יכלול סעיף "שונות".
  • חבר לשכה רשאי להגיש הצעה לסדר היום. הצעה לסדר תוגש למזכ"ל או לראש צוות מזכ"ל עם העתק ליו"ר עד 48 שעות טרם התחלת הישיבה. בראשית הישיבה הלשכה תדון בהצעות לסדר. לכל הצעה לסדר יוקצו 3 דקות לשם הצגתה. לאחר הצגת ההצעות תיערך הצבעה האם לכלול אותו בסדר היום אם לאו.
  • חבר לשכה יהיה רשאי להגיש הצעה לסדר יום אחת לשלוש ישיבות.
  • לא תוצגנה יותר מ - 5 הצעות לסדר בישיבה אחת.
  • פעמיים בשנה ובכל מועד נוסף שיוחלט ע"י הלשכה, יזומנו יו"ר הסיעה בכנסת, יו"ר השלטון המקומי, יו"ר ההסתדרות הציונית ויו"ר סיעת העבודה בהסתדרות לשם מתן דיווח אודות פעילותם ופעילות סיעת העבודה במוסדות.
  • בכל ישיבה יינתן דיווח ע"י מי מטעם מזכירות הלשכה אודות החלטות שהתקבלו ופעולות שבוצעו.
 4. שאילתא
  • חבר לשכה רשאי להגיש שאלה לנבחרי המפלגה, שהם חברי הלשכה. על חבר לשכה המבקש להגיש שאילתא להגיש את השאילתא אל חבר הלשכה הנשאל עם העתק ליו"ר המפלגה ולמזכ"ל המפלגה.
  • שאילתא תוגש לפחות שלוש ימים לפני כינוס הלשכה. ליו"ר המפלגה ואו מזכ"ל המפלגה סמכות לקבוע האם השאילתא תוצג בישיבת הלשכה הקרובה או בישיבה שלאחריה
  • יו"ר המפלגה ו/או מזכ"ל המפלגה רשאים שלא לאשר הצגת השאילתא כלל אם מצאו שיש בה משום השמצה ו/או פגיעה אישית ו/או מניעים הזרים ללשכת המפלגה הוחלט כאמור; תימסר למגיש השאילתא הודעה בכתב מיידית
  • הצגת השאילתא תעשה בתחילת הישיבה במשך 2 דקות, למשיב יוקצו 3 דקות למענה.
 5. ועדות לשכה
  • הלשכה תבחר לפחות ארבע ועדות ובניהן: ענייני מפלגה, מוניציפאלית, ארגונית, הסברה. הועדות תשמשנה כמייעצות ומסייעות לאגף הרלבנטי במפלגה.
   • מספר החברים בועדה לענייני מפלגה לא יעלה על 40 חברים.
   • בועדת ההסברה יכללו ככל שניתן חברים בעלי מקצוע בתחומי פעולת הועדה, מספר החברים לא יעלה על 15.
   • מספר החברים בועדה הארגונית לא יעלה על 15.
   • מספר החברים בועדה המוניציפאלית לא יעלה על 15 ואליהם יצורפו, בנוסף, כל ראשי הערים החברים בלשכה.
  • בועדות יהיו חברים חברי לשכה בלבד, וכל חבר לשכה יהיה רשאי להיבחר לשתי ועדות בלבד.
  • הישיבה הראשונה של כל ועדה תכונס ע"ח ראש צוות מזכ"ל. בפתח הישיבה ייבחר יו"ר הועדה ע"י חברי הועדה. בישיבה בראשונה תקבע הועדה את מסגרת פעילותה.
  • החלטות הועדות יהיו המלצה בלבד עד לאישורן ע"י גורם המוסמך במפלגה.
  • ועדות הלשכה רשאיות להזמין לישיבותיהן מומחים ואחרים, שישתתפו בדיוני הועדה. למוזמנים לא תהיה זכות הצבעה.
  • ועדות השלכה ידווחו ללשכה לפחות אחת לששה חודשים על פעילותן.
 6. הצבעות
  • הצבעות יהיו גלויות ויתבצעו אך ורק בהרמת כרטיס חבר לשכה. החלטות הלשכה יתקבלו ברוב קולות, על פי ספירה, של חברי הלשכה הנוכחים בישיבתה.
  • בנושאים הקשורים לבחירה אישית וכן לפי בקשה בכתב של לפחות 10% מכלל חברי הלשכה ו/או בקשה של לפחות 25% מחברי הלשכה הנוכחים באותה ישיבה - תיערך הצבעה חשאית בקלפיות.
  • מוזמנים לישיבות לשכה, שאינם חברי לשכה. אשר ימצא שהשתתפו בהצבעות בלשכה - יורחקו ולא יורשו להשתתף עוד בישיבות לשכה.
 7. רשות דיבור

חברי לשכה יהיו רשאית להירשם לרשות דיבור ברישום מוקדם אצל ראש צוות מזכ"ל. חברי לשכה אשר נרשמו ברישום מוקדם כאמור, יקבלו רשות דיבור לפני אחרים.

 1. ועדת חברים

תוקם ועדת חברים למעקב אחר השתתפות בישיבות. ועדת החברים תתרה במי שלא השתתף ברציפות ב - 3 ישיבות לשכה ותרחיק חברים אשר לא הגיעו ל - 5 ישיבות ברציפות.

נספח מס' 18

תקנון מפקד וחברות

אושר במרכז העבודה 14.12.06

הגדרות

1.

בתקנון זה:

מתפקד -

כל מי שמבקש בכתב על גבי טופס ההתפקדות של המפלגה התקף במועד הרלבנטי, התקבל כחבר המפלגה, תוך תשלום דמי - החבר למפלגה, הכל בהתאם להוראות תקנון זה, ובקשתו טרם אושרה או נדחתה.

 

מינהל מפקד וחברות

המחלקה במרכז המפלגה שבין יתר תפקידיה היא מרכזת, מבצעת, רושמת ומטפלת בצדדים הטכניים של המפקד, רישום החברים  והכנת ספרי בוחרים, המנהל אחראי, יחד עם גזברות המפלגה, כל גביית דמי - החבר בהתאם להוראות תקנון זה.

 

חבר

הוא מתפקד שבקשתו אושרה ושמו נכלל בספר בוחרים סופי לקראת בחירות כלשהן. זכות חבר לבחור ולהיבחר כפופה להוראות החוקה החלטות המרכז ותקנוני המפלגה, ומותנות בכך שדמי החבר שלו שולמו כסדרם.

 

טופס התפקדות

 

 

אמצעי תשלום

המועד שייקבע ע"י מוסד מוסמך של המפלגה, כמועד אחרון להגשת או הגעת טפסי התפקדות למנהל, כולל אמצעי תשלום מלא וכל רצופה אחרת הנדרשת בתקנון זה, בקשר עם הליך מסוים של בחירות פנימיות. מי שטופס ההתפקדות שלו היגע למנהל לאחר אותו מועד - לא יהיה רשאי לקחת חלק באותו הליך בחירות.

היום הקובע לא יהיה מאוחר מ - 40 יום לפני יום פרסום ספר הבוחרים הראשוני, כאשר מדובר בבחירות בהשתתפות כלל חברי המפלגה, ולא יהיה מאוחר מ - 20 יום לפני פרסום ספר הבוחרים הראשוני כאשר המדובר בבחירות פנימיות אחרות.

 

בעל זכות בחירה

חבר, או מי שהתפקד והתפקדותו אושרה כדין, או מי שחידש את חברותו במפלגה עד היום הקובע, ועמד בדרישות החוקה ותקנון הבחירות הרלוונטי באשר לתקופת החברות המינימלית הנדרשת לצורך מימוש הזכות לבחור.

 

ספר בוחרים ראשון

רשימת כל בעלי זכות הבחירה כדין נכונה ליום הקובע, שתוכן ותופץ ע"י המנהל בהתאם להנחיות ועדת הבחירות המרכזית במערכת הבחירות הרלוונטית.

 

ספר בוחרים סופי

הרשימה הסופית שאינה ניתנת לשינוי של כל חברי המפלגה הזכאים להצביע בבחירות המסוימות שבשלן הוצא הספר.

ביצוע המפקד

2.

ניהול המפקד

א.       מתפקד יוכל להגיש טופס התפקדות בכל ימי העבודה הנהוגים במפלגה.

ב.        ניהול המפקד יתבצע ע"י מנהל מפקד חברות.

3.

פרסום קיומו של המפקד

המנהל יהיה אחראי להפצת מידע בדבר קיומו של מפקד למפלגה בקרב הציבור הרחב ובקרב חברי המפלגה. בין היתר יופץ מידע באשר למקום קבלת טפסי ההתפקדות והכתובות להגשתם.

4.

הפצת טפסי התפקדות

המנהל יכין טפסי התפקדות בכמות מספקת ויעמידם לרשות חברי המפלגה ולרשות כל מי שמעוניים להתפקד למפלגה. המנהל יהיה רשאי להפיץ את טפסי ההתפקדות באמצעות בית מרכז המפלגה, הסניפים, המחוזות, תאי המפלגה, מקומות העבודה, האיגודים המקצועיים, ללא הגבלת זמן.

5.

אופן ההתפקדות

א.          המבקש להתקבל כחבר המפלגה, ימלא את טופס ההתפקדות. המתפקד יהיה חייב לציין בטופס ההתפקדות את שמו, שם משפחתו ומספר צעודת הזהות שלו ולחתום עליו אישית, ויראה להעבירו למנהל מפקד וחברות בצרוף אמצעי התשלום.

6.

מסירת טפסי התפקדות

טפסי ההתפקדות יימסרו ידנית לידי המנהל או יישלחו אליו באמצעות הדואר. כתובת המנהל נקבעת בזאת כ - : מפלגת העבודה מנהל מפקד וחברות, רח' אורים 1, ת.ד 62033 תל אביב יפו 61620.

7.

קבלת טופס התפקדות

הספח הנתלש מטופס ההתפקדות ישמש לנוחות המתפקד ולמעקב בלבד אך לא יהווה אישור לחברותו של המתפקד במפלגה, ולא איור לקבלת כספים או לקיום זכות אחרת.

אין בקבלת טופס התפקדות על ידי המנהל משום אישור חברותו של המתפקד למפלגה. רק פרסום שמו בספר הבוחרים הסופי לקראת בחירות מסוימות - יהווה ראייה לכך.

8.

אחריות המתפקד

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הרי בכל עת בה יתברר שפרטים שהמתפקד מסר בטופס ההתפקדות שלו, אינם נכונים מסיבה כלשהי או שאמצעי התשלום שלו לא כובד, או שאמצעי התשלום שלו היה חסר יראו אותו כמי שבקשתו להתקבל כחבר המפלגה נדחתה עד שלא יתקן החסר ובכפוף למועד האחרון לערערים, כמופיע בתקנון לבחירות מסוימות.

9.

כניסה למינהל מפקד וחברות

א.           הכניסה אל משרדי מנהל מפקד וחברות אסורה לכל אדם למעט יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה, יו"ר המוסד לבירור עתירות, יו"ר המוסד לביקורת, עובדי המנהל, וכן מי שניתן לו אישור לכך בכתב על ידי מזכ"ל המפלגה, יו"ר המוסד לבירור עתירות או מנהל המינהל.

ב.           כאשר נקבע "יום קובע": - טופסי התפקדות הנמסרים ידנית - ימסרו לפקיד קבלת קהל במנהל מפקד וחברות, ואליו בלבד, למוסר הטפסים לא תוותר גישה אלא לפקיד קבלת הקהל. טופסי ההתפקדות הנמסרים במרוכז יועברו למינהל החברות במועדים ובדרך אשר יקבעו על ידו מעת לעת ובכפוף ליום הקבוע. לא ימסרו יותר מ - 100 טופסי מפקד בו זמנית במסירה אחת, החל משבוע ימים מלפני היום הקובע.

10.

הטיפול בטפסי ההתפקדות

א.           מנהל מפקד וחברות יבצע רישום יומי של מספר טפסי ההתפקדות שהגיעו אליו, ינהל סיכום יומי ויבצע בדיקה של כל טופס בהתאם לתקנון זה. עובדי המפקד יהיו מועדים ובקיאים בפרטי התקנון.

ב.           המנהל יקבל כל טופס התפקדות ויוודא, יחד עם המתפקד או השליח את קיומם של אמצעי התשלום לצד טפסי ההתפקדות. 

המנהל יחתים כל טופס התפקדות בחותמת "נתקבל" הכוללת את התאריך בו נתקבל הטופס ואת שם מקבל הטופס.

ג.            במקרה בו מגיע טופס התפקדות באמצעות הדואר - יוודא המנהל את צמידות אמצעי התשלום לכל טופס התפקדות ויחתים כל טופס התפקדות כאמור בחותמת "נתקבל" הכוללת את התאריך בו נתקבל הטופס ואת שם מקבל הטופס.

ד.           טופס התפקדות שנמסר ידנית או יגיע באמצעות הדואר, בלא שצורף לו אמצעי תשלום, או שצורף לו אמצעי תשלום חסר - יוחזר הטופס למתפקד באמצעות הדואר, ללא דיחוי, תוך ציון מפורש של סיבת ההחזרה לצד חותמת ה"נתקבל", ופרוט הדרכים העומדות בפני המתפקד להתפקדות נכונה או לערער על ההחלטה, כולל המועד האחרון לתיקון סיבת ההחזרה לטופס שהושמטו ממנו פרט/ים ומצורפת לטופס אמצעי תשלום כדת שהושמטו ממנו פרט/ים ומצורפת לטופס אמצעי תשלום כדת וכדין וזאת לא אחרי 7 ימים לפני פרסום הספר הסופי, הכל בהתאם לאמור בתקנון זה. אולם, בכל מקרה לא לחרוג המתפקד מהיום הקובע כפי שיקבע מעת לעת.

ה.           לאחר שטופס התפקדות נבדק ונמצא תקין - יראה המנהל לגבות את דמי החבר על ידי אמצעי התשלום שצורף אליו.

11.

פרסום היום הקובע

באחריות המנהל לפרסם את דבר קיומו של "יום קובע", וזאת לא יאוחר מ - 14 יום לפני אותו יום באמצעות אתר האינטרנט של המפלגה ובכל דרך אחרת שימצא לנכון.

12.

איחור בהגשת טופס

טופס התפקדות ובכלל זאת אמצעי תשלום או צרופה אחרת שהגיע למנהל מפקד וחברות לאחר היום הקובע - לא ייכלל שמו של המתפקד בספר הבוחרים שיונפק לקראת הליך הבחירות המסוים.

13.

מתפקד שנגרע מספר הבוחרים בין מועד פרסום הסופי לפרסום הספר הראשון

מתפקד אשר שמו הופיע בספר הבוחרים הראשוני, ובמועד לאחר פרסום ספר הבוחרים הראשוני ולפני פרסום ספר הבוחרים הסופי, התברר כי יש לגרוע את שמו של אותו מתפקד מן הספר ותשלח אליו ע"י המנהל, ללא דיחוי, הודעה בכתב, אשר תפרט את הסיבה לגריעתו מן הספר ואת הדרכים העומדות לפניו לערעור על ההחלטה הכל בהתאם לאמור תקנון זה.

14.

תקופת הכשרה

ספר הבוחרים שיוכן על - ידי המנהל יהיה מעודכן בהתאם לתקופת החברות המינימלית הנדרשת לצורך מימוש הזכות לבחור או הזכות להיבחר, על פי חוקת המפלגה, תקנוניה והחלטותיה.

15.

סודיות

מנהל מפקד וחברות לא ימסור מידע המצוי תחת ידו, למעט ספרי הבוחרים הרלוונטיים, אלא למי שיו"ר המוסד לברור עתירות הורה בכתב.

דמי חבר

16.

גובה דמי דמי החבר ומועד התשלום

א.          הזכות לבחור ולהיבחר, על פי חוקת המפלגה, כרוכה בתשלום דמי חברות מלאים למפלגה.

             בהתאם לכך נקבע בזאת כי כל חבר מפלגה ישלם דמי חבר למפלגה בשיעור קבוע כדלקמן:

1.      נבחרים ללשכה ישלמו דמי חבר בשיעור של 250 ₪. גמלאים וצעירים בסך 180 ₪.

2.      נבחרים למרכז ישלמו דמי חבר בשיעור של 180 ₪. גמלאים וצעירים בסך 120 ₪.

3.      נבחרים לועידה ישלמו דמי חבר בשיעור של 150 ₪. גמלאים וצעירים בסך 120 ₪.

4.      נבחרי ציבור בשכר (שרים, ח"כים, ראשי רשויות) ישלמו דמי חבר בשיעור של 700 ₪.

5.      כל החברים/ות האחרים תשלום אגרה יחיד בגובה של 50 ₪.

6.      התשלומים הנקובים לעיל - יהוו תשלום דמי חבר עד לראשון לחודש מרץ הקרוב שלאחר מועד ההתפקדות, בכפוף לאמור בסעיף 22 (ב) להלן.

7.      דמי החבר ישולמו על ידי כל חבר בשיעור החל עליו על פי תקנון זה, בתשלום אחד, מראש וזאת במועד ההתפקדות או במועד שנקבע בתקנון זה לחידוש תשלום דמי החבר, לפני העניין.

17.

תשלום דמי חבר על ידי חברי קיבוצים

אמצעי התשלום וגובה התשלום לתשלום דמי החבר המשולמים ע"י חברי הקיבוצים, ייקבעו על ידי ועדה שבראשה יעמוד מזכ"ל המפלגה, וחבריה יהיו מזכ"ל התק"ם, יו"ר המחלקה הפוליטית בתק"ם, מנהל מינהל מפקד וחברות וגזבר המפלגה.

כל קביעה תהיה בהתאם להוראות תקנון זה, אולם יראו תשלום על ידי התאגיד הקיבוצי בו חבר המתפקד, במידה וכך ייקבע על ידי הועדה כתשלום אישי על ידי החבר.

18.

אופן הגבייה ואמצעי התשלום

א.          דמי החבר ישולמו על ידי המתפקד או על ידי החבר באופן אישי, באמצעות תשלום של בן משפחה בדרגה ראשונה (בן זוג, הורה, בן, אח), ובלבד שצורפה לאמצעי התשלום הצהרה חתומה על ידי המתפקד או החבר בדבר היות אמצעי התשלום שצורף על ידו שייך לבן המשפחה, תוך ציון הקרבה ביניהם לכל טופס אמצעי התשלום, אם התשלום בצ'יק יש לצרף צ'יק נפרד לכל טופס.

ב.          להסרת כל ספק מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט על תשלום דמי החבר באמצעות כסף מזומן, המחאות דואר, המחאה בנקאית, או באמצעות כל ממסר אחר. כמו כן אסורה גביית דמי חבר בדרך של ניכוי משכר עבודה או כל דרך אחרת של גבייה מרוכזת.

19.

המצאת אישורים ליישוב אי התאמה

א.          הנתונים המצויים בידי המינהל הם הנתונים הקובעים לכל דבר הנוגע למפקד, כל עוד לא המציא החבר או המתפקד, למינהל, הודעה בכתב, בדבר עדכון נתונים אלו.

ב.          במקרה של אי התאמה בין הנתונים המצויים בידי המינהל לנתונים שנמסרו על ידי החבר או המתפקד, או במקרה של אי התאמה בין שם החבר או שם המתפקד לשמו של בעל אמצעי התשלום - תחול חובה על החבר או המתפקד להמציא, לבקשת המינהל, אישור מתאים מאת משרד הפנים, או צילום תעודת זהות או תעודת עולה על פי דין, כשהוא חתום על ידי החבר או המתפקד התצהיר על נכונות הצילום, לשם יישוב אי ההתאמה. כל עוד לא הומצאו האישורים כאמור - יחול האמור בסעיף 8 לתקנון זה. הגיע אישור לאחר היום הקובע יחולו הוראות סעיף 12 לעיל.

20.

המועד לחידוש תשלום דמי חבר

א.           המועד לחידוש תשלום דמי החבר, לכל חבר המפלגה, לשנת חברות נוספת, ייעשה בכל ראשון לחודש מרץ, החל מהראשון למרץ שלאחר מועד ההתפקדות, בלי קשר למועד התפקדותו של החבר.

ב.           מי שהתפקד למפלגה בין המועדים 1 לינואר ל - 28 לפברואר בשנה מסוימת, יחול המועד לחידוש תשלום דמי החבר שלו בראשון למרץ שלאחר הראשון למרץ הקרוב לאחר מועד ההתפקדות שלו.

ג.            כל עוד לא שולמו דמי החבר לא יהיו לחבר זכויות ובכלל זאת הזכות לבחור ולהיבחר.

ד.           מי שלא שילם או השלים דמי חבר אחורה (לשנתיים שלא חידש חברותו), עליו למלא טופס הצטרפות חדש ולמלא כנדרש ממתפקד חדש.

21.

אין החזר דמי חבר יחסיים

להסרת כל ספק מובהר בזאת כי לא יאושר תשלום חלקי מדמי החבר השנתיים, ולא יתבצע כל החזר יחסי מדמי החבר, אף במקרה של פרישה, מכל סיבה שהיא, מחברות במפלגה.

22.

עדכון שעורי תשלום דמי חבר

כל שינוי בשעורי תשלום דמי החבר ומועדי תשלומו לא ייעשה אלא בהחלטת מרכז המפלגה בלבד.

23.

מועד תחילת תקנון זה

כל האמור בתקנון זה, ובכלל זה שעורי תשלום דמי החבר כפי שנקבעו בסעיף 18 לעיל, יחולו על כל חברי המפלגה, בהתאמה, החל מיום אישור תקנון זה על ידי המרכז.

24.

הוראת מעבר

א. תוקף התקנון מ - 1.4.07, עד מועד זה  התקנון הקיים בתוקף.

אי תשלום דמי חבר וחידוש חברות

25.

הפסקת הזכות להצביע, לבחור ולהיבחר בשל אי תשלום דמי החבר

חבר שלא חידש את תשלום דמי החבר במועד שנקבע לכך - לא יהיה רשאי להצביע, לבחור ולהיבחר וזאת החל מן היום שנועד לחידוש תשלום דמי החבר.

26.

הפסקת חברות במוסד מפלגתי בשל אי תשלום דמי חבר לאחר תזכורת

חבר שלא חידש את תשלום דמי החבר לאחר תזכורת בכתב שנשלחה לו על ידי המנהל, במועד שנקבע בתזכורת זו כארכה לביצוע התשלום תיפסק חברותו בכל מוסד מפלגתי אליו נבחר ובו הוא מכהן, וזאת החל מן המועד שנקבע באותה תזכורת לביצוע התשלום.

27.

אי הוצאה משורות המפלגה בגין אי תשלום דמי חבר

לא יוצא חבר מן המפלגה בגין אי תשלום דמי חבר, אלא אם הודיע בכתב, למזכ"ל המפלגה או למנהל המנהל, על פרישתו מן המפלגה או אם הוצא מן המפלגה בדרכים הקבועות לכך בחוקה.

28.

משלוח תזכורת והודעה ע"י המנהל

א.           המנהל ישלח תזכורת בכתב לכל חבר שלא חידש את תשלום דמי החבר במועד, למעט לאלו שביטלו את אמצעי התשלום.

ב.           המכתב יכלול הודעה בדבר הפסקת זכותו של החבר להצביע, לבחור ולהיבחר, וכן התראה בדבר הפסקת החברות במוסד מפלגתי במקרה של אי חידוש התשלום על - אף ולאחר התזכורת הכלולה במכתב.

ג.            לאחר משלוח התזכורת תופסק חברותו תוך 14 ימים מיום משלוח התזכורת.

ד.           המנהל ידאג לביצוע רישום ברור ונבדל במחשב, של חברים שלא חידשו את תשלום דמי החבר ואשר זכויותיהם פסקו בהתאם להוראות החוקה ותקנון זה.

29.

חידוש זכויות

א.           חבר שזכויותיו פסקו כאמור בסעיף 25 לעיל, וחידש את תשלום דמי החבר - יהיה זכאי להצביע, לבחור ולהיבחר, וזאת מיום חידוש תשלום דמי החבר על ידו ואילך. רואים את יום חידוש תשלום דמי החבר כיום הצטרפות למפלגה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות החוקה או מהוראות תקנון בחירות ספציפי, בדבר תקופת חברות מינימלית כתנאי לזכות כאמור.

ב.           חבר שפסקה חברותו במוסד מפלגתי כאמור בסעיף 26 לעיל, וחידש את תשלום דמי החבר - רשאי יהיה להציג את מועמדותו למוסד מפלגתי כלשהו רק בסיום תקופת הכהונה של אותו מוסד ממנו יצא, והוא לא יוכל לשוב ולהיות חבר באותו מוסד באותה תקופת כהונה שלא אותו מוסד.

ערערים

30.

ערערים

א.           כל מי שרואה עצמו נפגע מכל החלטה שהיא שניתנה על ידי בעל סמכות על פי תקנון זה, יהיה זכאי להגיש ערער על החלטה זה, ליו"ר המוסד לבירור עתירות.

ב.           ערעורים על הכללה או אי הכללת שמו של אדם בספר הבוחרים, יוגשו למוסד לבירור עתירות לא יאוחר מן המועד שייקבע לשם כך בתקנון הבחירות הנוגע לעניין.

ג.            ערעור יוגש בכתב, בחתימתו האישית של כל מערער או בא כוחו.

ד.           יו"ר המוסד לבירור עתירות ידון ויחליט בכל ערעור לגופו, בין בעצמו ובין על ידי דן יחיד או על ידי צוות שימונה על ידו לבירור הערר. כן יהיה יו"ר מוסד לבירור עתירות רשאי לקבוע כללים לדיון ולהנחות הצוותים,להורות על שמיעת הערר או לקבל החלטות על סמך המסמכים שבפניו בלבד, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ה.           החלטת יו"ר המוסד לבירור עתירות או שמונה על ידו, בכל ערר שיוגש על פי האמור בסעיף זה - תהיה סופית.

31.

יו"ר המוסד לבירור עתירות

יו"ר המוסד לבירור עתירות מוסמך לשמוע כל עתירה בקשורה למהלך המפקד וליתן מיוזמתו, אוו על פי פנייה כל שהיא, כל צו ביניים וכל החלטה הנראים לו דרושים להבטחת מהימנות המפקד ותקינותו וכן בכל הקשור לעריכתו ולפרסומו של ספר הבוחרים.

32.

 

סמכויותיו של יו"ר המוסד לבירור עתירות על פי התקנון זה הן בנוסף לכל סמכות אחרת המוקנית לו על פי החוקה.

כללי

33.

סמכויות

ועדת החוקה רשאית לאשר למנהל לשנות פרטים בטופס ההתפקדות בהתאם לזמנים ולנסיבות מעת לעת ובלבד שבשינוי לא יהיה כדי לשנות הוראות תקנון זה.

34.

פיקוח ותקינות המפקד

צוות בהרכב של שלושה חברים/ות בראשות שופט בדימוס, הצוות יאושר ע"י לשכת המפלגה, על פי המלצת המזכ"ל, הצוות יהיה ממונה על ביצוע הוראות תקנון זה, סמכויותיו יוגדרו ע"י ועדת החוקה.

נספח מס' 19

תיקון חוקת המפלגה

 

מוגשת לועידה מטעם הועדה המתמדת

הצעה הוכנה על ידי יו"ר ועדת החוקה

אושרה בועידה ה - 6

 

תיקון מס' 1: המועמד לראשות הממשלה

בסעיף 132 לחוקה, לאחר פיסקה ג' יבוא:

ד. על אך האמור בסעיף זה, בחרה המפלגה את מועמדה לראשות הממשלה לפי סעיף 135(א) והחליטה הכנסת להתפזר בטרם סיימה את תקופת כהונתה, ימשיך הנבחר לפי סעיף 135(א) להיות מועמדה הנבחר של המפלגה לראשות הממשלה והא יעמוד בראש רשימת המפלגה לבחירות לכנסת הבאה.

תיקון מס' 2: מזכ"ל המפלגה

מזכ"ל המפלגה יהיה, בתוקף תפקידו, במקום השביעי ברשימת המועמדים לכנסת.

תיקון מס' 3: שיבוץ מועמדים ע"י המרכז לפי הצעת היו"ר

מרכז המפלגה רשאי, לפי הצעתו של יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה (להלן היו"ר) לשבץ ארבעה מועמדים ברשימת המועמדים, במקומות שיציע היו"ר, ובלבד ששניים מהם ישובצו בין עשרת המקומות הראשונים, והשלישי בעשירייה השנייה, והרביעי - בעשירייה השלישית. ארבעה מועמדים אלו יכול שיהיו חברי המפלגה או מי שאינם חברי המפלגה, יכול שיהיו מי שעמדו לבחירה בבחירות המקדימות של מועמדי המפלגה לכנסת (בפריימריס) או מי שלא עמדו לבחירה בהן.

(הסעיף ישובץ במקום המתאים בחוקת המפלגה).

תיקו מס' 4: התמודדות יחד עם מפלגות, תנועות או אישים - ברשימה משותפת

לאחר סעיף 152 לחוקת המפלגה, יבוא:

152 א (1) על אף האמור בסעיף 38 (א) לחוקת המפלגה, רשאי מרכז המפלגה, לפי הצעת לשכת המפלגה, להחליט כי המפלגה תתמודד לכנסת במסגרת רשימה משותפת של מפלגות, תנועות או אישים. שרשימת המפלגה לכנסת תהיה חלק ממנה. תחליט המרכז כאמור -

א. יביא יו"ר המפלגה את מיקום המועמדים של מרכיבי הרשימה המשותפת ובלבד שיישמר הסדר הפנימי של מיקום מועמדי המפלגה בהתאם לסדר שנקבע להם ברשימת העבודה, בכפוף לכך שברשימה ישובצו בין מועמדי העבודה, המועמדים הנוספים שייכללו ברשימה המשותפת במקומות שיוצעו על ידי יו"ר המפלגה. מרכז המפלגה רשאי לאשר את הרשימה המשותפת או לדחותה, אך לא להכניס בה שינויים.

ב. המרכז יאשר את השם שבו תתמודד הרשימה המשותפת בבחירות הכלליות.

(2) יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה מוסמך לנהל בשם המפלגה משא ומתן עם מפלגות, עם תנועות ועם אישים לגיבוש הרשימה המשותפת.

דברי הסבר

תיקון מס' 1:      התיקון בא לקבוע כי ח"כ אהוד ברק הוא הראשון ברשימת מועמדי המפלגה לכנסת הבאה ומועמדנו לראשות הממשלה.

תיקון מס' 2:      בא לשמר את מיקומו של מזכ"ל המפלגה ברשימת המועמדים. לפי החוקה הנוכחית מזכ"ל המפלגה הוא מועמד המפלגה לכנסת בתוקף תפקידו.

תיקון מס' 3:      בא להסמיך את יו"ר המפלגה, כדי לחזק את רשימת המועמדים ולהגדיל את סיכויי הצלחתה של רשימת המפלגה לכנסת, להציע למרכז המפלגה לכלול עד 4 מועמדים ברשימתנו לכנסת. הסמכות לשבצם ברשימה מוקנית למרכז המפלגה ולא ליו"ר אישית. סמכות זו יכולה לאפשר למרכז המפלגה לכלול את ראש הממשלה לשעבר ח"כ שמעון פרס ברשימת המועמדים. מבלי לחייבו לעמוד בבחירות מקדימות, באם יתן הסכמתו לכך. כמו כן יוכל מרכז המפלגה לכלול או לקדם אישים ברשימת המועמדים, או לתקן עיוותים אפשריים בתוצאות הבחירות המקדימות.

תיקום מס' 4:    התיקון בא לאפשר ליו"ר המפלגה לנהל משא ומתן על צירוף מפלגות, תנועות ואישים להתמודדות משותפת ברשימה אחת. הסמכות להחליט האם להתמודד ברשימה אחת כזו, כגון "ישראל אחת" - מוקנית לפי תיקון זה ללשכת המפלגה ולמרכז המפלגה, ולא ליו"ר אישית.

 

תיקון חוקת המפלגה

 

מוגשת לועידה מטעם הועדה המתמדת

הצעה הוכנה על ידי יו"ר ועדת החוקה

אושר בועידה ה - 6

 

פרק שני: הפריימריס

סעיפים 146 - 152 לחוקת המפלגה - בטלים. במקומם יבואו: -

בחירת המועמדים לכנסת

 1. רשימת מועמדי המפלגה לכנסת תיקבע בשני שלבים: בשלב הראשון ייקבעו 45 מועמדים הראשונים ברשימת המועמדים של המפלגה לכנסת, כדלקמן: -
 2. מועמד המפלגה לראשות המפלגה יהיה הראשון ברשימת המועמדים לכנסת.
 3. מזכ"ל המפלגה יהיה, בתוקף תפקידו, במקו השביעי ברשימת המועמדים לכנסת.
 4. מרכז המפלגה רשאי, לפי הצעת מועמד המפלגה לראשות הממשלה לשבץ ארבעה מועמדים ברשימת המועמדים, במקומות שיציע היו"ר, ובלבד ששניים מהם ישובצו בין עשרת המקומות הראשונים, והשלישי - בעשירייה השנייה, והרביעי - בעשירייה השלישית. ארבעה מועמדים אלו יכלו שיהיו מי שעמדו לבחירה בבחירות המקדימות של מועמדי המפלגה לכנסת (בפריימריס) או מי שלא עמדו לבחירה בהן.
 5. שאר המועמדים האחרים ייבחרו על ידי כלל חברי המפלגה בבחירות אישיות וחשאיות.

 

דירוג המועמדים ושריון איזורי הייצוג

147     א.            מועמדי המפלגה לכנסת ייבחרו בבחירות המקדימות בסיבוב אחד וידורגו בסדר יורד על פי מספר הקולות הכשרים שקיבלו, בכפוף לאמור להלן בסעיף זה.

           ב.             לשכת המפלגה תמנה לפי כל בחירות "ועדה לקביעת מפת אזורי הייצוג ולדירוג ביניהם" (להלן: הועדה). הועדה תבחן את התאמת איזורי הייצוג לצרכי המפלגה ותקבע מיקומם של איזורי הייצוג ברשימת מועמדי המפלגה לכנסת. הצבתו של נבחר למקום ששוריין לאיזור הייצוג שהוא משתייך אליו ייעשה על ידי הועדה. "איזורי הייצוג" לעניין פרק זה אינם מחוזות המפלגה כמשמעותם בפרק השלישי לחוקה.

           ג. כ"נציג איזור ייצוג" ייחשב כל מי שרשום בתעודת הזהות שלו כתושב אותו איזור, למעט -

 1. כנציג איזור התק"מ - ייחשב חבר השייך לתק"מ.
 2. כנציג איזור המושבים - ייחשב חבר ששייך לתנועת המושבים.
 3. כנציג איזור העולים החדשים - ייחשב כל חבר שעלה מברית המועצות או מחבר העמים ב - 15 השנים האחרונות.
 4. כנציג האיזור הערבי (המוסלמי) ייחשב חבר ערבי בן הדת המוסלמית.
 5. כנציג האיזור הערבי (הנוצרי) ייחשב חבר ערבי בן הדת הנוצרית.
 6. כנציג האיזור הדרוזי ייחשב חבר בן העדה הדרוזית.
 7. כנציג איזור השכונות ייחשב חבר המתגורר ברשימת "השכונות" שאושרה במרכז המפלגה.

ד.          עד למקום ה - 16 ועד בכלל ישובצו הנבחרים לפי תוצאות הבחירות המקדימות, בכפוף להוראות סעיפים 146 ו - 148 לחוקת המפלגה.

ה.          מהמקום ה- 17 ועד למקום ה - 45 ישובצו הנבחרים באופן שתחילה יובטח ייצוג לכל "איזור ייצוג" לפי מפת איזורי הייצוג שקבעה הועדה, שידורגו לפי תוצאות הבחירות המקדימות, בסדר יורד, בכפוף להוראות סעיפים 146 ו - 148 לחוקת המפלגה.

ו.           ראתה הועדה שבין 16 המקומות הראשונים (למעט יו"ר המפלגה ומזכ"ל המפלגה) (להלן - "הראשונים") יש ייצוג ל"איזור ייצוג" מסויים תיתן עדיפות רק לאיזורי הייצוג שאינם מיוצגים על ידי הראשונים. הועדה תקבע תחילה מי הנבחרים הראשונים מייצג "איזור ייצוג" מסויים. לאחר שקבעה זאת תקדים הועדה את המיקום של שאר "איזורי הייצוג" שאין להם עדיין ייצוג ברשימה. קידום מיקומו של "איזור ייצוג" ייעשה בהתחשב כדירוג שקבעה הועדה מראש למיקומם של איזורי הייצוג.

ז.           לא נבחר "נציג איזור ייצוג" בין 16 המקומות הראשונים, "נציג איזור הייצוג" (כהגדרתו בסעיף 147 (ג)), שזכה במספר הגדול ביותר של הקולות מבין המועמדים האחרים המשתייכים לאותו איזור ייצוג, יקודם למיקום ששוריין לאיזור שלו.

ח.          הועדה תקבע את סדר דירוגם של "איזורי הייצוג" לא יאוחר מאשר שלושה שבועות לפני יום הבחירות המקדימות.

שריון לחברות

148       גירסה א': - אושרה

א.          ברשימה יובטח שיבוצן של שתי מועמדות לפחות בכל עשירייה. מועמדת שזכתה בבחירות המקדימות ליותר קולות מהאחרות תקודם למקום ששוריין לחברות.

ב.          הועדה שכוננה לפי סעיף 147 (ב) תקבע את המקומות ברשימה ששוריינו לחברות.

ג.           שיבץ מרכז המפלגה חברה ברשימת המועמדים, בתוקף סמכותו לפי סעיף 146(3) לחוקת המפלגה, תיכלל זו במניין החברות לעניין הבטחת הייצוג.

גירסה ב': - לא אושרה

 • ברשימה יובטח שיבוצן של שתי מועמדות לפחות בכל עשירייה של מועמדים נבחרים, להבדיל מהמועמדים שקודמו למיקומם בתוקף הוראות השיריות והדירוג.
 • הועדה שכוננה לפי סעיף 147(ב) תקבע את המקומות ברשימה ששוריינו לחברות.

שיטת ההצבעה וספירת הקולות

 1. א. הבוחר יסמן בפתק ההצבעה את המועמדים שהוא בוחר בהם, לפי שיטת הבחירה שתיקבע בתקנון הבחירות.

           ב.             בכל פתק הצבעה יתבקש הבוחר לרשום או לסמן מיהם חמשת המועמדים, מאלה העומדים לבחירה, שראויים ביותר בעיניו להיכלל בעשירייה הראשונה (להלן - "חמשת המועדפים").

           ג. בחישוב מספר הקולות שקיבל כל מועמד, יקבל מי ששמו נכלל בין חמשת המועדפים, תוספת של שליש קול. באופן זה, מי שסומן כנבחר בפתק ההצבעה של הבוחר ונכלל גם ברשימת "חמשת המועדפים" שלו - יזכה בקול שלישי בחישוב מספר הקולות שקיבל.

ועדת הבחירות

 1. לפני קיומן של בחירות לכנסת יאשר מרכז המפלגה ועדת בחירות אשר מתפקידה להכין ולעבד תקנון בחירות מפורט על יסוד העקרונות המפורטים בפרק זה. ועדת הבחירות תשאף בתקנונה למנוע מיוריזציה. הליכי הבחירות והערעור על תוצאותיהן ייקבעו בתקנון הבחירות.

הזכות להתמודד

 1. זכאי להתמודד מי שנתקיימו בו אלה:
 2. היינו כשיר לכך על פי כל דין.
 3. על המועמד להיות חבר מפלגה שישה חודשים לפחות טרם יום הבחירות, למעט אם נבצר ממנו הדבר בשל הוראת כל דין והצטרף למפלגה מייד בסמוך להפסקת המגבלה שחלה בו.
 4. מועמדות בבחירות המקדימות של מי שאינו חבר במפלגה או מי שלא נתמלא לגביו התנאי שבפסקה 2, או שאינו בעל זכות להיבחר משום שלא שילם דמי חבר - טעונה אישור מזכירות הלשכה. האישור יכול להינתן מראש או בדיעבד.
 5. ח"כ שהצביע בכנסת או שנמנע מהצבעה שלא בהתאם לעמדת הסיעה, בהצבעת אי - אימון או באחת הקריאות של הצעת חוק התקציב, או בעניים שני שלישים מחברי סיעת העבודה החליטו להטיל בו משמעת סיעתית, אינו זכאי להיות מועמד לכנסת הבאה, אלא אם מרכז המפלגה, לאחר ששמע את חבר הכנסת, החליט לאשר את מועמדותו.

השלמת רשימת המועמדים

 1. לאחר שבשלב הראשון נקבעו 45 המועמדים הראשונים ברשימת המפלגה לכנסת, תושלם רשימת המועמדים על ידי הועדה שכוננה לפי סעיף 147 (ב)

נספח מס' 20

המזכיר הכללי ויו"ר ועדת החוקה של העבודה

החלטה

למרכז המפלגה

אושרה

בעניין החזרת החברים למפלגת העבודה

על פי המלצות ועידת גולדשמיט והמלצת לשכת המפלגה מיום 9 במרץ 1995 תחליט בזאת מרכז המפלגה:

 1. להחזיר למפלגה את החברים שפרשו או הוצאו ממנה מיום 1.1.89 ועד להיום מכוח סעיף 76א לחוקת המפלגה.
 2. המכתבים שנשלחו לאותם חברים לשעבר, על - ידי מזכ"ל המפלגה או מזכירי הסניפים מכוח הסניף הנ"ל - בטלים בזאת.
 3. תוך 14 ימים מקבלת החלטה זו ישלח מזכ"ל המפלגה הודעה בכתב, בדואר רשום, לכל אדם שפרש או שהוצא מהמפלגה מכוח סעיף 76א הנ"ל, בו יודיע לו שהחלטה זו של המרכז חלה עליו. ומפלגה רואה בו שוב חבר שלה, אלא אם כן יודיע תוך 30 יום מקבלת ההודעה, שאין הוא מעונין להמשיך ולהיות חבר ב"עבודה".
 4. מי שנראה לו כי הוא זכאי לקבל הודעה כאמור בסעיף 3 ולא קיבל אותה יפנה למזכ"ל המפלגה תוך 60 ימים מהיום. היה אותו אדם מעוניין לחזור ולהיות חבר במפלגה ולא נענה על - ידי המזכ"ל, רשאי המעוניין לעתור למוסד לביקורת ולבירור עתירות תוך 90 ימים מהיום.
 5. מי שרואה עצמו נפגע מהודעה או תשובה של מזכ"ל המפלגה בקשר להחלטה זו רשאי לעתור למוסד לביקורת ולבירור בחירות באותו העניין תוך חודש ימים מקבלת ההודעה ממנה נפגע.

לעתירה יש לצרף הסכמה בכתב לכך שעתירתו תידון במוסד לביקורת ולבירור עתירות וכי הוא מכיר בסמכות המוסד להחליט סופית בעניין.

 1. המוסד לביקורת ולבירור עתירות יחליט בעתירות שיוגשו לפי החלטה זו תוך 30 יום מהגשת העתירה או הערר.
 2. מי שחזר להיות חבר ב"עבודה" בתוקף החלטה זו, והיה טרם פרישתו או הוצאתו מהמפלגה חבר במוסד מפלגתי נבחר, במידה שמקומו לא התמלא בינתיים על - ידי אחר, רשאי לחדש חברותו באותו מוסד החל מ - 90 יום מקבלת החלטה זו.

התעוררה מחלוקת בקשר לזכותו של חבר לחזור לכהן במוסד נבחר – המוסד לביקורת ידון ויכריע בה.

23 במרץ, 1995.

הערות

[1]               עם אישור התיקונים לפרק על המוסד לבירור עתירות, במושב חמישי של הועידה ה - 5, אישרה הועידה, בסעיף 46 לאותו תיקון, הוראת מעבר, המאשרת תקפות כהונתם של החברים המכהנים, ומסדירה שינוי שם המוסד בתקנונים וכו'.

[2]               ביום 13.2.97 החליט מרכז המפלגה בהוראת שעה, (עפ"י הסמכת הועידה החמישית מושב שמיני מיום 8.1.97 ובהתאם להחלטת ועדת החוקה מיום 6.2.97), כי חברי נוער עבודה יהיו רשאים לבחור נציגיהם לוועידה השישית בתנאים שנקבעו באותה החלטה. המרכז המליץ בפני הועידה כי דין צירי נוער עבודה בוועידה השישית - יהיה כדין צירים רגילים שנבחרו לוועידה. כן החליט המרכז כי חבר בנוער עבודה שבמועד הבחירות החיצוניות לראשות הממשלה יהיה זכאי להשתתף בהן - רשאי לבחור גם בבחירות הפנימיות במפלגה את מועמדה לראשות הממשלה וליו"ר המפלגה, והוא זכאי להיכלל בפנקס הבוחרים ובלבד שיש לו תעודת זהות. ראה נספח 5 להלן.

[3]              ביום 23.3.95 אישר המרכז הוראת שעה בדבר החזרה כוללת לשורות המפלגה של מי שהוצאו ממנה מכח סעיף 76א לנוסח הקודם של החוקה (שמספרו בנוסח המשולב להלן הוא סעיף 93) בין התאריכים 1.1.98 ועד 23.3.95.

[4]               ביום 8.1.97 החליטה הועידה החמישית במושבה השמיני, בהוראת שעה, להפריד את הבחירות למועצות הסניפים והמחוזות מן הבחירות לועידה  השישית, ראה נספח מס' 6 להלן.

[5]               ביום 6.5.93 אישר מרכז המפלגה הוראת שעה בעניין אופן בחירת יו"ר אגף החברות, ראה נספח מס' 7 להלן.

[6]               סעיף 135  הועידה ה -  7 מושב ד' 3.2.01 קבע בהוראת שעה במקום 14 חודש יבוא 35 חודש.

[7]               הועידה החמישית אישרה, בהוראת שעה, רשימת אזורי הבחירה לפריימריס לקראת הכנסת ה - 13 והכנסת ה - 14.

[8]              148. א-א ועידה 7 - 20.5.04 ברשימת העבודה לכנסת החזיר המצב לקדמותו- דהיינו המזכ"ל ישובץ במקום ה - 7.ברשימת העבודה לכנסת

[9]              ביום 21.1.96 החליט מרכז המפלגה לשריין את המקום ה - 29 ברשימת המועמדים הארצית לכנסת ה - 14 לעולה חדש. ביום 7.4.96 החליטה ועידת המפלגה, במושב ששי ומיוחד להקים אזור בחירה נפרד לעולים יוצאי חבר העמים, ולשריין למועמד מטעם אזור בחירה זה את המקום ה - 25 ברשימת המועמדים הארצית לכנסת ה - 14.

[10]            ביום 1.3.92 קיבל מרכז המפלגה החלטה בעניין הבטחת ייצוג ושריון מכוח תפקיד, ברשימת המפלגה לכנסת ה - 13.

                 ביום 21.1.96 קיבל מרכז המפלגה החלטה בעניין הבטחת ייצוג ושריון מכח תפקיד ברשימת המפלגה לכנסת ה - 14, ב - 14.3.96 אישר המרכז את "תקנון נספח לתקנון הבחירות" על בסיס אותה החלטה.

                 בפרק הפריימריס שנתקבל בועידה החמישית מושב 5, סעיף 2.9 (ג), שוריין שיבוצו של מזכ"ל המפלגה ברשימה לכנסת ה - 14, בבחירות המוקדמות שנערכו במרץ 1992.

                 הערה: - הועידה השביעית מושב  ו' 30.5.06 - קבעה כי המזכ"ל בתוקף תפקידו יהיה ברשימה העבודה לכנסת במקום ה - 7.

[11]            סעיף זה תוקן ע"י מרכז המפלגה ביום 20.11.97 בהוראת שעה, לגבי בחירת צירי המפלגה לקונגרס הציוני הל"ג ולוועידה העולמית של תנועת העבודה הציונית, ראה נספח מס' 8 להלן.

[12]            סעיף זה תוקן ע"י הועידה החמישית בהוראת שעה (הח' 162 סעיף 5(א), לאחר מכן תוקן שוב ע"י המרכז, בהוראת שעה מיון 1.3.92, ולבסוף נתקבלה לגביו החלטת ועדת חוקה מיום 9.1.95 בעניין מיהו הגוף הבוחר את מועמד המפלגה לתפקיד יו"ר ההנהלה הציונית ויו"ר הסוכנות.

[13]              במושב ראשון של הועידה ה - 6, ב - 14.5.97 הוחלט בהוראת שעה, (שתוקפה רק לבחירות הקרובות ליו"ר ההסתדרות) שלא לקיים בחירות מקדימות למועמד המפלגה לתפקיד יו"ר ההסתדרות, אלא לתמוך במועמדותו המוסכמת של יו"ר ההסתדרות הנוכחי, לקדנציה נוספת, בראשות רשימה על מפלגתית שעקרונותיה יובאו לאישור מוסדותיה המוסמכים של המפלגה. ראה נספח 9 להלן.

[14]            סעיף 166 (ב) (שמספרו בחוקה הקודמת היה 128 (ב)) תוקן ע"י מרכז המפלגה ביום 10.3.94 בהוראת שעה, ראה נספח 10 להלן.

[15]            סעיף 167 (א) (ב) (שמספרו בחוקה הקודמת היה 129 (א) ו - (ב)) תוקן ע"י מרכז המפלגה ביום 19.6.94 בהוראת שעה, ראה נספח מס' 11 להלן.

[16]            סעיף 168 (א) ו - (ב) (ולמעשה גם (ה)) (שמספרם בחוקה הקודמת היה 131 (א) (ב) ו - (ה)) תוקן ע"י מרכז המפלגה ביום 10.7.94 בהוראת שעה, ראה נספח מס' 12 להלן.

[17]            סעיפים 177 ו - 181 תוקנו ע"י הועידה ה - 6 מושב ג' ב - 7.12.97, בהוראת שעה, ראה נספח מס' 13 להלן.

[18]              סעיף 180 (שמספרו הקודם היה 140) תוקן ע"י מרכז המפלגה ביום 10.3.94 בהוראת שעה, נספח מס' 10 להלן.

[19]            במושב הראשון של הועידה ה - 6, ב - 14.5.97 הוסמך מרכז המפלגה, בהוראת שעה שתוקפה רק לבחירות הקרובות למוסדות ההסתדרות החדשה, לתקן את החוקה בהוראת שעה שתקבע את דרכי הבחירה או המינוי של מועמדי המפלגה - למזכירי (יושבי ראש) המועצות המרחביות כולל בדרך של הסמכת צוות התערבות לקבוע במקרים מיוחדים את דרך בחירתו של המועמד לכהן כיו"ר מועצת הפועלים המרחבית, ראה נספח מס' 9 להלן.

[20]            סעיפים 117 ו - 181 תוקנו ע"י הועידה ה - 6 מושב ג' ב - 7.12.97 בהוראת שעה, ראה נספח מס' 13 להלן.

[21]            ב - 21.1.93 קיבל מרכז המפלגה הוראת שעה בעניין בחירת מועמד לראש רשות מקומית, וצוות התערבות ראה גם הערה לסעיף 7 (ד) לעיל.

                 בפברואר 93, במושב מיוחד של הועידה החמישית נתקבלה החלטה בעניין הקמת צוות התערבות מיוחד.

                 סעיפים 195 ו - 198 תוקנו ע"י הועידה ה - 6 מושב ב' ביום 28.9.97, בהוראת שעה, ראה נספח מס' 14 להלן.

[22]            סעיפים 195 ו - 198 תוקנו ע"י הועידה ה - 6 מושב ב' ביום 28.9.97, בהוראת שעה, ראה נספח מס' 14 להלן.

[23]            בהחלטת הועידה השישית (מושב שלישי מיום 7.12.97) נקבע כדלקמן:

                 בשנים 2000 - 1999 - במוסדות המפלגה לא יפחת מספר הנשים מ - 30%, וברשימות מטעם המפלגה למוסדות החיצוניים לא יפחת מ - 25%.

                 בשנים 2005 - 2001 (או אף בשנה לפני כן במידה ויחולו סבבי בחירות לתקופות כהונה חדשות לקראת ועובר לועידה ה - 7 ובעקבותיה) - במוסדות המפלגה לא יפחת מ - 35% וברשימות למוסדות החיצוניים לא יפחת מ - 30%.

                 בשנים 2009 - 2006 - במוסדות המפלגה לא יפחת מ - 40% ובמוסדות חיצוניים מ - 35%.

                 החל משנת 2010 לא יפחת במוסדות המפלגה ובמוסדות חיצוניים מ - 40%.

[24]              210 3א - תיקון בועידה ה - 7 מושב ב'.

[25]            סעיף 95 דלעיל - מקביל לסעיף 113 בנוסח המשולב של החוקה.

[26]            סעיף 94 דלעיל - מקביל לסעיף 112 בנוסח המשולב של החוקה.

[27]            סעיף 161 דלעיל - מקביל לסעיף 210 בנוסח המשולב של החוקה.

[28]              סעיף 165 דלעיל - מקביל לסעיף 215 בנוסח המשולב של החוקה.

[29]              סעיף 74 דלעיל - מקביל לסעיפים 87 ו 0 88 בנוסח המשולב של החוקה.

[30]            סעיף 91 דלעיל - מקביל לסעיף 109 בנוסח המשולב של החוקה.

[31]            סעיף 119 דלעיל - מקביל לסעיף 153 בנוסח המשולב של החוקה.

[32]            סעיף 130 והחלטות הועידה החמישית דלעיל - מקבילים לסעיף 163 בנוסח המשולב של החוקה. האמור בסעיף 4 לתיקון החוקה דלעיל - מתייחס לסעיף 181 (א) בנוסח המשולב של החוקה.

[33]              סעיף 140 דלעיל - מקביל לסעיף 180 בנוסח המשולב של החוקה.

[34]              סעיף 129 דלעיל - מקביל לסעיף 167 בנוסח המשולב של החוקה.

[35]            סעיף 131 דלעיל - מקביל לסעיף 168 בנוסח המשולב של החוקה.

[36]            החלטות ועידה חמישית בנושא הנ"ל, בעמוד 20 לקובץ החלטות הועידה - מקבילות לסעיפים 177 ו - 181 בנוסח המשולב של החוקה.

[37]              סעיפים 142 ו - 143 לחוקה, והחלטות הועידה החמישית פרק הפריימריס סעיף 3 - מקבילים לסעיפים 195 ו - 198 לנוסח המשולב של החוקה.

"עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד"
יגאל אלון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי