ועידת המפלגה 13/1 - תקנון פריימריז לראשות ולרשימה לכנסת ה-24

Thank you for rating this article.

ביום רביעי הקרוב, 13.01.2021, יתקיים כינוס של ועידת המפלגה באמצעות הצבעה מרחוק, וזאת בשל המגבלות שאינן מאפשרות התכנסות פיזית.
ההצבעה תתקיים בשעות 12:00-17:00 ותיעשה באמצעים שונים אשר יאפשרו לכל צירות וצירי הוועידה להביע את עמדתם.

תקנון בחירת יושב ראש | תקנון בחירות רשימה לכנסת | הזמנה לועידה, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

זימון לוועידה וסדר יומה

הנדון :הזמנה לכינוס הועידה העשירית של מפלגת העבודה הישראלית ודרכי ההצבעה בצל המגבלות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

הריני להזמינכם לישיבת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה.
-----

בשל איסור ההתקהלות הקבוע בדין, לא תתאפשר ישיבת ועידה כמקובל, ולכן, מתוך רצון לאפשר את יישום עקרונותיה הדמוקרטיים של המפלגה, תיעשה ההצבעה מרחוק באמצעים דיגיטליים או במוקד הטלפוני )ההצבעה הנה גלויה בדומה לכינוסי ועידה רגילים( . הודעה בדבר דרכי ההצבעה תישלח לחברי הוועידה באמצעות הטלפונים הניידים וכתובות המייל המעודכנים במפלגה בטרם כינוס הוועידה, ותפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

ההצבעה תתקיים ביום רביעי 13.01.2021, בין השעות 12:00 עד 17:00.

סדר יומה של ישיבת הוועידה העשירית

1. היערכות לבחירות לכנסת ה-24:
   1. חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה) תיקון – תקנון הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית.
   2. חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה) תיקון - תקנון הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה-24 – התשפ"א 2021 והוראות שונות.

דברי הסבר

כהיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-24, לרבות המועד האחרון להגשת רשימות לכנסת אשר יחול ביום 04.02.2021, תתבקש הוועידה לאשר את ההצעות הנוגעות לתקנוני
הבחירות ליו"ר ולרשימה לכנסת, וכן את הקפאת הבחירות הפנימיות במפלגה לכל שאר המוסדות והתפקידים לאחר חלוף 60 ימים מיום כינונה של הממשלה ה-36, ובהתייחס לכך
כי אנו נמצאים בעיצומה של מערכת הבחירות הכלליות לכנסת.

תקנוני הבחירות המוצעים ליו"ר ולרשימה יפורסמו במלואם באתר האינטרנט של הוועידה לפני כינוס הוועידה ובמסגרתם יפורטו כל ההוראות הרלוונטיות.

המועדים העיקרים המוצעים בתקנונים הנם בהתאם לטבלה המצ"ב:

נושא תאריך שעה
 אישור התקנון הוועידה 13.1.21  12:00-17:00
פתיחת מועמדות להגשת רישום   14.1.21 10:00 
 פרסום ספר בוחרים א' למועמדים ובדיקת היכללות בספר באתר המפלגה 14.1.21 13:00
 מועד אחרון לערעורים בהתאם לסעיף 41 לתקנון 17.1.21  13:00
סגירת ספר הבוחרים - סופי 19.1.21  17:00
 מועד אחרון להגשת מועמדות ליו"ר ולרשימה*  22.1.21 14:00
 מועד הבחירות ליו"ר - סבב א' 24.1.21   
מועד הבחירות ליו"ר - סבב ב' 28.1.21  
בחירות לרשימת המפלגה 1.2.21  
הצגת רשימת המועמדים הסופית בוועידה, ואישור ההסכמים להתמודדות משותפת עם מפלגות/רשימות/תנועות נוספות (ככל שיהיו כאלה). 3.2.21  
הגשת רשימת המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 4.2.21  

* מי שיתמודד ליו"ר ולא נבחר, תתאפשר הגשת מועמדותו לרשימה במועד מאוחר יותר כפי שיפורט בתקנון.

בראש ועדת הבחירות יעמוד השופט בדימוס יעקב שמעוני. הבחירות הנן בחירות חשאיות ואישיות. בית המשפט המחוזי קבע ביום 3.1.2021 כי הבחירות המקדימות ליו"ר ולרשימה יתקיימו בקרב כלל חברי המפלגה, והמפלגה נערכת ומתארגנת בהתאם. יצוין כי הוגש ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון וצפוי להתקיים דיון ביום חמישי 14.1.2021, ולכן ככל שהערעור יתקבל הגוף הבוחר יורכב מחברי הוועידה העשירית, ואילו ככל שהערעור לא יתקבל אזי הבחירות יתקיימו בהתאם להחלטה הנוכחית שנקבעה בבית המשפט המחוזי, בקרב כלל חברי המפלגה.

בברכה,

ערן חרמוני, מזכ"ל המפלגה

הזמנה לועידה, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

תקנון הבחירות ליו”ר המפלגה

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה) (תיקון - תקנון הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית).

1. מבוא
1.1. הבחירות ל יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית (להלן: היו"ר ו-הבחירות בהתאמה) יתקיימו במועד הקבוע בסעיף 20 לתקנון זה או במועד סמוך אם יוחלט כך על ידי ועדת
הבחירות, במקום בשעות שתקבע ועדת הבחירות.
1.2. תקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
1.3. בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק המפלגות התשנ"ב - 1992 יחולו על הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד – 1954 ,בשינויים המחוייבים.

2. היום הקובע
2.1. לא יהיה רשאי להתמודד לתפקיד יו"ר המפלגה מועמד שחברותו במפלגה החלה לאחר יום 24.7.2020 (להלן: היום הקובע) לרבות מי שחודשה חברותו לאחר היום הקובע לאחר
שנגרע מהמפלגה; ואולם, רשאית הנהלת המפלגה, בהתאם להמלצת היו"ר או המזכ"ל, לאשר התמודדותו של חבר גם אם חברותו החלה לאחר היום הקובע מטעמים של טובת המפלגה והגדלת סיכוייה בבחירות לכנסת.
2.2. לא יהיה רשאי לבחור חבר שחברותו במפלגה החלה לאחר היום הקובע.

3. שיטת הבחירות
3.1. הבחירות יהיו על ידי צירי הוועידה העשירית / כלל חברי המפלגה (בכפוף להחלטת בית המשפט העליון בע"א 70/21) ללא יתרת חובה לתשלום דמי החבר.
3.2. הבחירות יהיו אישיות, ישירות וחשאיות, באמצעות אתרי הצבעה אשר יהיו פרושים ברחבי הארץ, הכל לפי האמור בתקנון זה.
3.3. אופן ההצבעה ושיטת הבחירות, בכפוף לאמור לעיל, ייקבעו על ידי ועדת הבחירות.

4. הזכות לבחור ולהיבחר
4.1. הזכות לבחור נתונה לכל ציר הוועידה העשירית / כלל חברי המפלגה (בכפוף להחלטת בית המשפט בע"א 70/21) אשר עומד בתנאים הבאים:
4.1.1. אזרח ישראל, אשר מלאו לו 17 שנים והוא תושב ישראל;
4.1.2 אינו חבר במפלגה אחרת;
4.1.3. שילם דמי חבר לשנת 2020 עד ליום 31.12.2020.
4.1.4. מקיים את התנאים לחבר ות שנקבעו בחוקת המפלגה ובתקנון מפקד חברות;
4.2. הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:
4.2.1. כשיר להיבחר לכנסת ה-24 בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת וכל דין אחר ובהתאם להוראות חוקת מפלגת העבודה ותקנון זה;
4.2.2. אינו חבר במפלגה אחרת;
4.2.3.  שנת חבר דמי חבר לשנת 2020 עד ליום 31.12.2020.
4.2.4. שילם דמי השתתפות בסך 10,000 ש"ח;

5. מועמד
מועמד הנו בעל זכות להיבחר אשר הגיש את מועמדותו לתפקיד יו"ר המפלגה ואשר ועדת הבחירות אישרה את מועמדותו ועמידתו בתנאים הנדרשים עפ"י הוראות החוקה, תקנון זה ועפ"י כל דין.

6. ועדת הבחירות
6.1. ועדת הבחירות לעניין תקנון זה, היא ועדת הבחירות שאושרה על ידי ועידת המפלגה לצורך היערכות לבחירות לכנסת ה- 24 בהתאם לאמור בתוספת לתקנון זה.
6.2. יו"ר ועדת הבחירות אחראי להזמין את חברי הועדה לישיבות - שיכולות להתקיים גם באמצעים מקוונים או בשיחת טלפון - בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הוועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו ממלא מקומו שאושר על ידי ועדת הבחירות או חבר אחר אשר זכה לרוב קולות חברי הוועדה.
6.3. ועדת הבחירות רשאית להתכנס בהרכב שלא יפחת ממחצית חבריה (יעוגל מטה במקרה של מספר חברים אי -זוגי)
6.4. עלה עניין מסוים להצבעה והיו קולות חברי הוועדה שקולים, קולו של יו"ר הוועדה יכריע.
6.5. הסתיימה חברותו של מי מחברי ועדת הבחירות או שנבצר ממנו לכהן, על פי החלטת הנהלת המפלגה בהתאם להצעת יו"ר או מזכ"ל המפלגה יצורף חבר חדש חלף החבר שיצא. ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן. בסעיף זה "קלפיות" - קלפיות קבועות או ניידות.
6.6. הודעות ועדת הבחירות תפורסמנה באתר האינטרנט של המפלגה וכן באמצעים אלקטרונים הקיימים בידי המפלגה (כדוגמת מסרונים ודוא"ל הרשומים במערכות המפלגה) והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירות.
6.7. ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות.
6.8. ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדת משנה שלה למעט סמכות של קביעת נהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.
6.9. ראש מטה המפלגה יגיש לוועדת הבחירות את כמות ומיקום הקלפיות שיובאו לאישורה. כמו כן רשאית ועדת הבחירות בהתאם להמלצת ראש מטה המפלגה לשנות מיקום קלפי בשל קשיים בלתי צפויים והכל בסמכותה הבלעדית של ועדת הבחירות, בהתאם לשיקול דעתה, והחלטתה בנושא תהיה סופית.
6.10. בסמכות ועדת הבחירות לפרש, לפסוק ולהחליט כל נושא הקשור לטוהר הבחירות ולכל נושא אחר שבגדר סמכותה לרבות בכל הקשור לתקנון הבחירות ולטעויות סופר.
6.11. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.
6.12. ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את מועד הבחירות ולקיימן עד 48 שעות לפני או אחרי מועד הבחירות.
6.13 .מועמדים שהינם עובדי המפלגה מחויבים לצאת לחופשה ולנהוג בהתאם לנוהל שאושר על ידי מזכירות הלשכה ביחס לעובדי המפלגה המבקשים להתמודד על תפקידים נבחרים.
6.14. מובהר כי חברי ועדת הבחירות לא יוכלו להציג מועמדות לתפקיד הנבחר.

7. ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה באינטרנט.

8. הרוב הדרוש
8.1. לא ייבחר חבר ליו"ר המפלגה אלא בתמיכה של לפחות 40% מכלל המצביעים בפועל.
8.2. לא עלה בידי מי מה מועמד ים להשיג את התמיכה הדרושה, ייערכו בחירות נוספות בין שני המועמדים שהשיגו את מירב הקולות (להלן ולעיל: סיבוב שני).
8.3. הסיבוב השני יתקיים במועד הקבוע בסעיף 20 לתקנון או במועד אחר הסמוך למועד זה בהתאם להחלטת ועדת הבחירות.
8.4. מועמד שקיבל בבחירות החוזרות את מספר הקולות הגבוה ביותר – הוא הנבחר; היה מספר הקולות שקול, יהיה הנבחר מי שקיבל את מספר הקולות הגבוה יותר בשני הסיבובים יחד. קיבלו שני מועמדים מספר שווה של קולות בשני הסיבובים, יקויימו בחירות חוזרות.

9. ספר הבוחרים יועבר לכל חבר שיגיש את מועמדתו, בכפוף לחתימתו על הצהרת סודיות. כמו כן ניתן יהיה לבדוק היכללות בו באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.

10. מנהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים ובו ייכללו שמם, כתובת למשלוח מכתבים, מספרי תעודות זהות ומספר הטלפון של בעלי הזכות לבחור (להלן: "ספר הבוחרים") וזאת עד למועד הקבוע בסעיף 20 לתקנון זה.

11. היכללות בספר הבוחרים:
11.1. חבר רשאי להגיש ערר בכתב על הכללה או אי הכללה בפנקס הבוחרים באמצעות דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ערר על אי הכללה בספר הבוחרים יוגש בהתאם לקביעת לוחות הזמנים של ועדת הבחירות אך לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 20 לתקנון זה.
11.2. הערר יוגש אישית על ידי החבר, בחתימת החבר, ויצורף אליו צילום של תעודה מזהה. לא יתקיים דיון בעניינו של חבר לעניין זה במידה והערר לא עומד בדרישת סעיף זה.

12. הגשת מועמדות
12.1. המועמדות תוגש לאגף המפקד בהתאם למועד הקבוע ב סעיף 20 או במועד שייקבע ע"י ועדת הבחירות. חבר מפלגה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות, טופס הצהרת סודיות ושילם דמי השתתפות בבחירות באמצעי תשלום אישי של המועמד כאמור בהחלטת ועדת הבחירות (להלן ולעיל: דמי השתתפות), ובכפוף לאישור מועמדותו על ידי ועדת הבחירות. מובהר כי דמי ההשתתפות לא יוחזרו.
12.2. תשלום דמי ההשתתפות להצגת המועמדות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון מפקד וחברות.
12.3. מועמד שלא נבחר יהא רשאי להתמודד לרשימת המפלגה לכנסת ה-24 ויחולו עליו כל הוראות חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה) (תיקון - תקנון הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה -24) התשפ"א - 2021 למעט המועד האחרון להגשת המועמדות אשר יהיה 24 שעות לאחר מועד הבחירות.
12.4. מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי במישרין ובעקיפין.
12.5. בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב, טוהר מידות ויושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים.

13. בראשות ועדת הבחירות יעמוד שופט בדימוס; לצורך הכרעה בעררים על החלטות ועדת הבחירות יראו בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות כהחלטת המוסד לבירור עתירות ואין אחריה ולא
כלום.

14. הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות רשאי לערור לפני יו"ר הוועדה, וזאת בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה. יו"ר הוועדה יהיה רשאי לשמוע את החבר בעל פה או בכתב
בהתאם לשיקול דעתו.

15. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

16. כל העושה אחת מאלה ניתן להביאו לפני יו"ר ועדת הבחירות על הפרת הוראות התקנון, הפרת משמעת או התנהגות בלתי- הולמת:
16.1. מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.
16.2. משמיד או מעלים ביודעין מסמך הקשור לניהול הבחירות התקין.
16.3. נותן או מקבל שוחד בקשר לבחירות.
16.4. מאיים, מפעיל כוח ישיר או עקיף על מצביע, ניסיון להטות הצבעתו של בעל זכות בחירה, מנסה לפגוע בחשאיות אופן ההצבעה של בעל זכות בחירה.
16.5. מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.
16.6. פועל בניגוד לחוק המפלגות.
16.7. מטעה את ועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור, ביודעו שאינו זכאי לכך.

הוראות שונות

17. מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל, ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית כמתחייב מהוראות סעיף 269 לחוק העונשין תשל"ז - 1977.
18. הוראות תיקון זה יגברו על כל הוראה אחרת בחוקת המפלגה ובדיניה הפנימיים של המפלגה מקום בו ישנה סתירה. למרות האמור בחוקה ובכל דין מדיניה הפנימיים של המפלגה, יתרת
הליכי הבחירות הפנימיים למוסדות ותפקידים במפלגה, למעט ליו"ר ולרשימה לכנסת בהתאם לתקנוני הבחירות המאושרים יותלו עד חלוף 60 יום מיום כינונה של הממשלה ה-36.
19. תקנון זה מהווה תיקון של חוקת המפלגה בהוראת שעה ותחולת ו עד ליום 23.3.21 ועד בכלל.
סעיף 18 שלעיל יחול בהתאם לאמור בהוראותיו.

20. מועדים:

נושא תאריך שעה
 אישור התקנון הוועידה 13.1.21  12:00-17:00
פתיחת מועמדות להגשת רישום   14.1.21 10:00 
 פרסום ספר בוחרים א' למועמדים ובדיקת היכללות בספר באתר המפלגה 14.1.21 13:00
 מועד אחרון לערעורים בהתאם לסעיף 41 לתקנון 17.1.21  13:00
סגירת ספר הבוחרים - סופי 19.1.21  17:00
 מועד אחרון להגשת מועמדות ליו"ר ולרשימה*  22.1.21 14:00
 מועד הבחירות ליו"ר - סבב א' 24.1.21   
מועד הבחירות ליו"ר - סבב ב' 28.1.21  
בחירות לרשימת המפלגה 1.2.21  
הצגת רשימת המועמדים הסופית בוועידה, ואישור ההסכמים להתמודדות משותפת עם מפלגות/רשימות/תנועות נוספות (ככל שיהיו כאלה). 3.2.21  
הגשת רשימת המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 4.2.21  

21. הסכמים עם מפלגות, רשימות או תנועות אחרות לצורך התמודדות במסגרת רשימה משותפת יובאו לאישור ועידת המפלגה.

22. ועדת הבחירות תהא רשאית לקבוע התאמות הדרושות לצורך עמידה בהוראות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 23), תשפ"א-2021 או כל הוראת דין אחרת הקשורה להתפרצות נגיף (SARS-CoV-2) החדש הקורונה

23. במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה שלעיל לבין ההוראות הפרטניות בתקנון זה - יגברו האחרונות.

תוספת
חברי ועדת הבחירות

 שם תפקיד מינוי
 כב' השופט (בדימוס) יעקב שמעוני   יושב ראש
 ערן חרמוני  מזכ"ל המפלגה  מ"מ יו"ר הוועדה
 עו"ד שולי אשבול  יו"ר ועדת החוקה  חברה
 עו"ד שי תקן  מ"מ יו"ר ועדת החוקה  חבר
 רועי שינדלר  רמ"ט המפלגה  חבר - ממונה קלפיות
 עו"ד עמרי שגב  יועמ "ש המפלגה  חבר
 כנרת קולני  חברת ועדת חוקה  חברה

תקנון הבחירות ליו"ר המפלגה לכנסת ה-24, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

תקנון הבחירות לרשימת העבודה

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה) (תיקון - תקנון הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה-24)

1. מבוא
1.1. הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה- 24 (להלן: הרשימה ו-הבחירות בהתאמה) יתקיימו במועד הקבוע בסעיף 22 לתקנון זה או במועד סמוך אם יוחלט כך על ידי ועדת הבחירות, במקום בשעות שתקבע ועדת הבחירות.
1.2. תקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
1.3. בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק המפלגות התשנ"ב - 1992 יחולו על הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד – 1954 ,בשינויים המחוייבים.

2. היום הקובע
2.1. לא יהיה רשאי להתמודד בבחירות מועמד שחברותו במפלגה החלה לאחר יום 24.7.2020 (להלן: היום הקובע) לרבות מי שחודשה חברותו לאחר היום הקובע לאחר שנגרע מהמפלגה; ואולם, רשאית הנהלת המפלגה, בהתאם להמלצת היו"ר או המזכ"ל, לאשר התמודדותו של חבר גם אם חברותו החלה לאחר היום הקובע מטעמים של טובת המפלגה והגדלת סיכוייה בבחירות לכנסת.
2.2. לא יהיה רשאי לבחור חבר שחברותו במפלגה החלה לאחר היום הקובע.

3. שיטת הבחירות
3.1. הבחירות יהיו על ידי צירי הוועידה העשירית / כלל חברי המפלגה (בכפוף להחלטת בית המשפט העליון בע"א 70/21) ללא יתרת חובה לתשלום דמי החבר.
3.2. הבחירות יהיו אישיות, ישירות וחשאיות, באמצעות אתרי הצבעה אשר יהיו פרושים ברחבי הארץ, הכל לפי האמור בתקנון זה.
3.3. אופן ההצבעה ושיטת הבחירות, בכפוף לאמור לעיל, ייקבעו על ידי ועדת הבחירות.

4. הזכות לבחור ולהיבחר
4.1. הזכות לבחור נתונה לכל ציר הוועידה העשירית/ חברי המפלגה (בכפוף להחלטת בית המשפט העליון בע"א 70/21) אשר עומד בתנאים הבאים:
4.1.1. אזרח ישראל, אשר מלאו לו 17 שנים והוא תושב ישראל;
4.1.2. אינו חבר במפלגה אחרת;
4.1.3. שילם דמי חבר לשנת 2020 עד ליום 31.12.2020.
4.1.4. מקיים את התנאים לחבר ות שנקבעו בחוקת המפלגה ובתקנון מפקד חברות;
4.2. הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:
4.2.1. כשיר להיבחר לכנסת ה -24 בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת וכל דין אחר ובהתאם להוראות חוקת מפלגת העבודה ותקנון זה;
4.2.2. אינו חבר במפלגה אחרת;
4.2.3. שילם דמי חבר לשנת 2020 עד ליום 31.12.2020.
4.2.4. שילם דמי השתתפות בסך 5,000 ש"ח;

5. מועמד
מועמד הנו בעל זכות להיבחר אשר הגיש את מועמדותו ואשר ועדת הבחירות אישרה את מועמדותו ועמידתו בתנאים הנדרשים עפ"י הוראות החוקה, תקנון זה ועפ"י כל דין.

6. ועדת הבחירות
6.1. ועדת הבחירות לעניין תקנון זה, היא ועדת הבחירות שאושרה על ידי ועידת המפלגה לצורך היערכות לבחירות לכנסת ה- 24 בהתאם לאמור בתוספת לתקנון זה.
6.2. יו"ר ועדת הבחירות אחראי להזמין את חברי הועדה לישיבות - שיכולות להתקיים גם באמצעים מקוונים או בשיחת טלפון - בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הוועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו ממלא מקומו שאושר על ידי ועדת הבחירות או חבר אחר אשר זכה לרוב קולות חברי הוועדה.
6.3. ועדת הבחירות רשאית להתכנס בהרכב שלא יפחת ממחצית חבריה (יעוגל מטה במקרה של מספר חברים אי -זוגי)
6.4. עלה עניין מסוים להצבעה והיו קולות חברי הוועדה שקולים, קולו של יו"ר הוועדה יכריע.
6.5. הסתיימה חברותו של מי מחברי ועדת הבחירות או שנבצר ממנו לכהן, על פי החלטת הנהלת המפלגה בהתאם להצעת יו"ר או מזכ"ל המפלגה יצורף חבר חדש חלף החבר שיצא. ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן. בסעיף זה "קלפיות" - קלפיות קבועות או ניידות.

6.6. הודעות ועדת הבחירות תפורסמנה באתר האינטרנט של המפלגה וכן באמצעים אלקטרונים הקיימים בידי המפלגה (כדוגמת מסרונים ודוא"ל הרשומים במערכות המפלגה) והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירות.
6.7. ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות.
6.8. ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדת משנה שלה למעט סמכות של קביעת נהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.
6.9. ראש מטה המפלגה יגיש לוועדת הבחירות את כמות ומיקום הקלפיות שיובאו לאישורה. כמו כן רשאית ועדת הבחירות בהתאם להמלצת ראש מטה המפלגה לשנות מיקום קלפי בשל קשיים בלתי צפויים והכל בסמכותה הבלעדית של ועדת הבחירות, בהתאם לשיקול דעתה, והחלטתה בנושא תהיה סופית.
6.10. בסמכות ועדת הבחירות לפרש, לפסוק ולהחליט כל נושא הקשור לטוהר הבחירות ולכל נושא אחר שבגדר סמכותה לרבות בכל הקשור לתקנון הבחירות ולטעויות סופר.
6.11. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.
6.12. ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את מועד הבחירות ולקיימן עד 48 שעות לפני או אחרי מועד הבחירות.
6.13. מועמדים שהינם עובדי המפלגה מחויבים לצאת לחופשה ולנהוג בהתאם לנוהל שאושר על ידי מזכירות הלשכה ביחס לעובדי המפלגה המבקשים להתמודד על תפקידים נבחרים.
6.14. מובהר כי חברי ועדת הבחירות לא יוכלו להציג מועמדות לתפקיד הנבחר.

7. הבטחות ייצוג
7.1. יובטח ייצוגן של נשים ברשימה מטעם המפלגה עד מקומות אלה: 4 ,6 ,8 ,10 ,13 ו -18. ככל שנבחרה אישה ברשימה הארצית במקום גבוה מהבטחת הייצוג, יראו בהבטחת הייצוג
ככזו שמומשה. לדוגמה: נבחרה אישה ברשימה הארצית במקום השלישי, יראו את הבטחת הייצוג של המקום הרביעי ככזו שמומשה ובמקום הרביעי ישובץ מועמד בהתאם לרשימה הארצית.
7.2. יובטחו מיקומים של נציגי מחוזות המפלגה ברשימה מטעם המפלגה בהתאם לטבלה שלהלן:

מיקום  מחוז מפלגה
 11  קיבוצים
 12 מושבים
 14 המחוז הערבי
 15  המחוז הדרוזי
 16  עולים - חברי המפלגה שעלו למדינת ישראל החל בשנת 1989

7.3.. המיקומים כאמור לעיל מטעם המפלגה כפופים לשני שיריונים מטעם היו"ר בכל עשיריית מועמדים וכן לסיכומים מול מפלגות אחרות ככל שיוחלט על התמודדות במסגרת רשימה משותפת (להלן: החלטות מאוחרות); ככל שתתקבלנה החלטות מאוחרות מובהר כי תוזז הרשימה כאמור בהתאם ואולם, החלטה מאוחרת בדבר שיריונים מטעם היו"ר לא תפגע במיקומן של נשים כאמור בסעיף 7.1.
7.4. למרות האמור לעיל, מזכ"ל המפלגה ימוקם במקום החמישי בכל רשימת מועמדים שתוגש לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 24 ,בין אם על ידי המפלגה לבדה, בין אם כרשימה משותפת בהתאם לסעיף 57 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט- 1969.

8. המיקומים מטעם המפלגה החל מהמקום ה-20 או לפני כן, בהתאם למספר המועמדים, ייקבעו על ידי הנהלת המפלגה בהתאם להצעת היו"ר או המזכ"ל.

9. ההצבעה ואתרי ההצבעה
9.1. בהצבעה יהיו המצביעים רשאים לבחור בין 2 ל-4 מועמדים או בין 50% ל-70% ממספר המועמדים (יעוגל מעלה), לפי הנמוך. לדוגמה: אושרו עשרה מועמדים, ניתן יהיה לבחור בין שניים לארבעה מועמדים; אושרו ארבעה מועמדים, ניתן יהיה לבחור בין שניים לשלושה מועמדים.
9.2. ההזדהות בקלפי תיעשה לפי התעודות הבאות בלבד: תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון ישראלי, רישיון נשק, תעודת ח"כ, תעודת חוגר/ קצין, תעודת שוטר.
9.3. לא יימצא מאחורי הפרגוד, או במקום שנקבע להצבעה, אלא רק אדם אחד בלבד. מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את ההצבעה בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא עימו מלווה שפרטיו ירשמו בפרוטוקול, על מנת לסייע לו בפעולות ההצבעה. ואולם, לא ילווה אותו מלווה, יותר משני בוחרים.
9.4. בשעה שנקבעה לסיום ההצבעה יאספו תעודות הזהות של הממתינים ויוכלו להצביע רק אלה שתעודותיהם נלקחו.
9.5. על כל החלטה של ועדת אתר ניתן לערער בפני ועדת הבחירות והחלטתה תהיה סופית ומחייבת.

10. ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה באינטרנט.

11. ספר הבוחרים יועבר לכל חבר שיגיש את מועמדתו, בכפוף לחתימתו על הצהרת סודיות. כמו כן ניתן יהיה לבדוק היכללות בו באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.

12. מנהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים ובו ייכללו שמם, כתובת למשלוח מכתבים, מספרי תעודות זהות ומספר הטלפון של בעלי הזכות לבחור (להלן: "ספר הבוחרים") וזאת עד למועד הקבוע בסעיף 22 לתקנון זה.

13. היכללות בספר הבוחרים:
13.1. חבר רשאי להגיש ערר בכתב על הכללה או אי הכללה בפנקס הבוחרים באמצעות דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ערר על אי הכללה בספר הב וחרים יוגש בהתאם לקביעת לוחות הזמנים של ועדת הבחירות אך לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 22 לתקנון זה.
13.2. הערר יוגש אישית על ידי החבר, בחתימת החבר, ויצורף אליו צילום של תעודה מזהה.
לא יתקיים דיון בעניינו של חבר לעניין זה במידה והערר לא עומד בדרישת סעיף זה.

14. הגשת מועמדות
14.1. המועמדות תוגש לאגף המפקד בהתאם למועד הקבוע בסעיף 22 או במועד שייקבע ע"י ועדת הבחירות. חבר מפלגה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות, טופס הצהרת סודיות ושילם דמי השתתפות בבחירות באמצעי תשלום אישי של המועמד כאמור בהחלטת ועדת הבחירות (להלן ולעיל: דמי השתתפות), ובכפוף לאישור מועמדותו על ידי ועדת הבחירות. מובהר כי דמי ההשתתפות לא יוחזרו.
14.2. תשלום דמי ההשתתפות להצגת המועמדות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון מפקד וחברות.
14.3. מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי במישרין ובעקיפין.
14.4. בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב, טוהר מידות ויושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים.

15. בראשות ועדת הבחירות יעמוד שופט בדימוס; לצורך הכרעה בעררים על החלטות ועדת הבחירות יראו בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות כהחלטת המוסד לבירור עתירות ואין אחריה ולא כלום.

16. הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות רשאי לערור לפני יו"ר הוועדה, וזאת בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה. יו"ר הוועדה יהיה רשאי לשמוע את החבר בעל פה או בכתב בהתאם לשיקול דעתו.

17. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

18. כל העושה אחת מאלה ניתן להביאו לפני יו"ר ועדת הבחירות על הפרת הוראות התקנון, הפרת משמעת או התנהגות בלתי- הולמת:
18.1. מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.
18.2. משמיד או מעלים ביודעין מסמך הקשור לניהול הבחירות התקין.
18.3. נותן או מקבל שוחד בקשר לבחירות.
18.4. מאיים, מפעיל כוח ישיר או עקיף על מצביע, ניסיון להטות הצבעתו של בעל זכות בחירה, מנסה לפגוע בחשאיות אופן ההצבעה של בעל זכות בחירה.
18.5. מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.
18.6. פועל בניגוד לחוק המפלגות.
18.7. מטעה את ועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור, ביודעו שאינו זכאי לכך.

הוראות שונות

19. מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל, ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית כמתחייב מהוראות סעיף 269 לחוק העונשין תשל"ז - 1977.
20. הוראות תיקון זה יגברו על כל הוראה אחרת בחוקת המפלגה ובדיניה הפנימיים של המפלגה מקום בו ישנה סתירה. למרות האמור בחוקה ובכל דין מדיניה הפנימיים של המפלגה, יתרת
הליכי הבחירות הפנימיים למוסדות ותפקידים במפלגה, למעט ליו"ר ולרשימה לכנסת בהתאם לתקנוני הבחירות המאושרים יותלו עד חלוף 60 יום מיום כינונה של הממשלה ה-36.
21. תקנון זה מהווה תיקון של חוקת המפלגה בהוראת שעה ותחולת ו עד ליום 23.3.21 ועד בכלל.
סעיף 20 שלעיל יחול בהתאם לאמור בהוראותיו.

22. מועדים:

נושא תאריך שעה
 אישור התקנון הוועידה 13.1.21  12:00-17:00
פתיחת מועמדות להגשת רישום   14.1.21 10:00 
 פרסום ספר בוחרים א' למועמדים ובדיקת היכללות בספר באתר המפלגה 14.1.21 13:00
 מועד אחרון לערעורים בהתאם לסעיף 41 לתקנון 17.1.21  13:00
סגירת ספר הבוחרים - סופי 19.1.21  17:00
 מועד אחרון להגשת מועמדות ליו"ר ולרשימה*  22.1.21 14:00
 מועד הבחירות ליו"ר - סבב א' 24.1.21   
מועד הבחירות ליו"ר - סבב ב' 28.1.21  
בחירות לרשימת המפלגה 1.2.21  
הצגת רשימת המועמדים הסופית בוועידה, ואישור ההסכמים להתמודדות משותפת עם מפלגות/רשימות/תנועות נוספות (ככל שיהיו כאלה). 3.2.21  
הגשת רשימת המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 4.2.21  

23. רשימת המועמדים הסופית שתוגש לוועדת הבחירות המרכזית מטעם המפלגה תוצג לפני ועידת המפלגה בהתאם לתקנון זה.

24. הסכמים עם מפלגות, רשימות או תנועות אחרות לצורך התמודדות במסגרת רשימה משותפת יובאו לאישור ועידת המפלגה.

25. ועדת הבחירות תהא רשאית לקבוע התאמות הדרושות לצורך עמידה בהוראות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 23), תשפ"א-2021 או כל הוראת דין אחרת הקשורה להתפרצות נגיף (SARS-CoV-2) החדש הקורונה

26. במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה שלעיל לבין ההוראות הפרטניות בתקנון זה - יגברו האחרונות.

תוספת
חברי ועדת הבחירות

 שם תפקיד מינוי
 כב' השופט (בדימוס) יעקב שמעוני   יושב ראש
 ערן חרמוני  מזכ"ל המפלגה  מ"מ יו"ר הוועדה
 עו"ד שולי אשבול  יו"ר ועדת החוקה  חברה
 עו"ד שי תקן  מ"מ יו"ר ועדת החוקה  חבר
 רועי שינדלר  רמ"ט המפלגה  חבר - ממונה קלפיות
 עו"ד עמרי שגב  יועמ "ש המפלגה  חבר
 כנרת קולני  חברת ועדת חוקה  חברה

תקנון הבחירות לרשימת המפלגה לכנסת ה-24, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

===

לעדכונים שוטפים, בקרו באתר המפלגה בקישור.

"כדי לקיים את יסוד השבת בחיי ישראל אינני צריך להסכמים בין מפלגתיים... השבת בשבילי היא מעמודי התרבות העברית וההישג הסוציאלי"
ברל כצנלסון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי