סדר יום ועידה 28/1/21 ותקנון בחירות לרשימת העבודה לכנסת ה-24

Thank you for rating this article.

צירי וצירות הוועידה היקרים והיקרות,

ישיבת הוועידה תתקיים מחר, 28.1.21 באופן מקוון ובהצבעה מרחוק בין השעות 12:00 ל-17:00 - קישור להצבעה.

כמו-כן, תתקיים ישיבת ועידה ביום 3.2.21. סדר היום יפורסם בהמשך.

סדר יום הועידה |תקנון הבחירות לרשימת העבודה | תיקון ייצוג מגדרירשימת חברי המוסדות

תקנון הבחירות לרשימת המפלגה לכנסת ה-24, כקובץ PDF pdf לחצו פה ולתיקון יייצוג מגדרי כקובץ PDF pdf לחצו פה

סדר יום הועידה 28/1/2021

הרינו לעדכן כי על פי החלטת הנהלת המפלגה בישיבתה מיום 26.01.2021 וכן מיום 24.1.2021 נקבע כך:

1. ועידת המפלגה שתוכננה ליום 27.1.21 תידחה ליום 28.1.21 בין השעות 12 ל-17.

2. סדר יומה של הוועידה יהיה כלדקמן:

א. החלטה בדבר פרישה מממשלת נתניהו-גנץ של השרים מטעם מפלגת העבודה.

ב. תיקון חוקת מפלגת העבודה בדבר ייצוג מגדרי.

ג. אישור תקנון הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה-24 והוראות שונות. לקריאה לחצ/י כאן.

ד. אישור כהונתם של חברים במוסדות המפלגה בהתאם לרשימה - לחצ\י כאן.

רשימת חברי מוסדות

ועדת בחירות

1. יו”ר- השופט שמעוני

2. עמרי שגב

3. שולי אשבול

4. מעיין עוז

5. ניצן ברק

יו”ר המוסד ביקורת

עילם שגיא

יו”ר מוסד לבירור עתירות

גד כרמי

יו”ר ועדת כספים

דורון ארגוב

הנהלה

1. מרב מיכאלי- מתוקף תפקידה

2. ערן חרמוני- מתוקף תפקידו

3. דורון ארגוב – מתוקף תפקידו

4. עופר קורנפלד

5. חניק מרשק

6. שלמה אביטן

7. סימון אלפסי

8. רוני הלפרין

9. חן אריאלי

10. רענן כהן

11. רינת קדם

12. נאזק מנסור

13. אפרת שגיא אופיר

ועדת חוקה

1. שולי אשבול

2. גלעד שר

3. ריבה סולומון

4. קובי קיסוס

5. טל אלוביץ

6. ציונה יאיר קניג

7. רינת קדם

8. גד כרמי

9. אפרת רייטן

תיקון חוקת מפלגת העבודה בדבר ייצוג מגדרי

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון – שוויון מגדרי)(הוראת שעה) , התשפ"א – ינואר 2021
בחירת יושב ראש המפלגה
1. סעיף 210(א)(1) יבוטל ולאחריו יבוא:
     "210(א)(1א) לכל אחד מן המגדרים, נשים וגברים, ייקבע שיעור ייצוג של 50% מכלל הנבחרים והנבחרות והנציגים והנציגות."
תוקף:

2. תוקפה של הוראה זו עד ליום 24.3.2021.

דברי הסבר
מבוקש להבטיח את ייצוגם של נשים וגברים, בהתאם לחלקם באוכלוסיה, בכל מוסדות המפלגה ובנציגויותיה השונות. בכך, תהיה מפלגת העבודה לחלוצה בתחום זה המיישמת בחוקתה שוויון הזדמנויות מלא בין המגדרים.

תיקון חוקת מפלגת העבודה לייצוג מגדרי, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

תקנון הבחירות לרשימת העבודה

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה) (תיקון - תקנון הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה-24), התשפ"א 2021

1. מבוא
1.1. הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה- 24 (להלן: הרשימה ו-הבחירות בהתאמה) יתקיימו במועד הקבוע בסעיף 22 לתקנון זה או במועד סמוך אם יוחלט כך על ידי ועדת הבחירות, במקום בשעות שתקבע ועדת הבחירות.
1.2. תקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
1.3. בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק המפלגות התשנ"ב - 1992 יחולו על הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד – 1954, בשינויים המחוייבים.

2. היום הקובע
2.1. לא יהיה רשאי להתמודד בבחירות מועמד שחברותו במפלגה החלה לאחר המועד שייקבע על ידי ועדת הבחירות (להלן: היום הקובע) לרבות מי שחודשה חברותו לאחר היום הקובע לאחר שנגרע מהמפלגה; ואולם, רשאית הנהלת המפלגה, בהתאם להמלצת היו"ר או המזכ"ל, לאשר התמודדותו של חבר גם אם חברותו החלה לאחר היום הקובע מטעמים של טובת המפלגה והגדלת סיכוייה בבחירות לכנסת.
2.2. לא יהיה רשאי לבחור חבר שחברותו במפלגה החלה לאחר היום הקובע.

3. שיטת הבחירות
3.1. הבחירות יהיו על ידי כלל חברי המפלגה.
3.2. הבחירות יהיו אישיות, ישירות וחשאיות, באמצעות אתרי הצבעה אשר יהיו פרושים ברחבי הארץ או באמצעים מקוונים, או בשילוב של שתי השיטות שלעיל, זאת בהתאם לקביעת ועדת הבחירות.
3.3. אופן ההצבעה ושיטת הבחירות, בכפוף לאמור לעיל, ייקבעו על ידי ועדת הבחירות.

4. הזכות לבחור ולהיבחר
4.1. הזכות לבחור נתונה לכל חברי המפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:
4.1.1. אזרח ישראל, אשר מלאו לו 17 שנים והוא תושב ישראל;
4.1.2. אינו חבר במפלגה אחרת;
4.1.3. מקיים את התנאים לחברות שנקבעו בחוקת המפלגה ובתקנון מפקד חברות;
4.1.4. התפקדותו נעשתה עד ליום 28.1.21 בשעה 17:00;
4.2. הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:
4.2.1. כשיר להיבחר לכנסת ה-24 בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת וכל דין אחר ובהתאם להוראות חוקת מפלגת העבודה ותקנון זה;
4.2.2. אינו חבר במפלגה אחרת;
4.2.3. שילם דמי השתתפות בסך 5,000 ש"ח;
4.2.4. התפקדותו נעשתה עד ליום 29.1.21 בשעה 14:00;

5. מועמד
מועמד הנו בעל זכות להיבחר אשר הגיש את מועמדותו ואשר ועדת הבחירות אישרה את מועמדותו ועמידתו בתנאים הנדרשים עפ"י הוראות החוקה, תקנון זה ועפ"י כל דין.

6. ועדת הבחירות
6.1. ועדת הבחירות לעניין תקנון זה, היא ועדת הבחירות שאושרה על ידי ועידת המפלגה לצורך היערכות לבחירות לכנסת ה-24 בהתאם לאמור בתוספת לתקנון זה.
6.2. יו"ר ועדת הבחירות אחראי להזמין את חברי הועדה לישיבות - שיכולות להתקיים גם באמצעים מקוונים או בשיחת טלפון - בהתאם לצורך ולהוראות התקנון. נבצר מיו"ר הוועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו ממלא מקומו שאושר על ידי ועדת הבחירות או חבר אחר אשר זכה לרוב קולות חברי הוועדה.
6.3. ועדת הבחירות רשאית להתכנס בהרכב שלא יפחת ממחצית חבריה (יעוגל מטה במקרה של מספר חברים אי-זוגי)
6.4. עלה עניין מסוים להצבעה והיו קולות חברי הוועדה שקולים, קולו של יו"ר הוועדה יכריע.
6.5. הסתיימה חברותו של מי מחברי ועדת הבחירות או שנבצר ממנו לכהן, על פי החלטת הנהלת המפלגה בהתאם להצעת יו"ר או מזכ"ל המפלגה יצורף חבר חדש חלף החבר שיצא. ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן. בסעיף זה "קלפיות" - קלפיות קבועות או ניידות.

6.6. הודעות ועדת הבחירות תפורסמנה באתר האינטרנט של המפלגה וכן באמצעים אלקטרונים הקיימים בידי המפלגה (כדוגמת מסרונים ודוא"ל הרשומים במערכות המפלגה) והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירות.
6.7. ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות.
6.8. ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדת משנה שלה למעט סמכות של קביעת נהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.
6.9. בסמכות ועדת הבחירות לפרש, לפסוק ולהחליט כל נושא הקשור לטוהר הבחירות ולכל נושא אחר שבגדר סמכותה לרבות בכל הקשור לתקנון הבחירות ולטעויות סופר.
6.10. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.
6.11. ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את מועד הבחירות ולקיימן עד 48 שעות לפני או אחרי מועד הבחירות.
6.12. מועמדים שהינם עובדי המפלגה מחויבים לצאת לחופשה ולנהוג בהתאם לנוהל שאושר על ידי מזכירות הלשכה ביחס לעובדי המפלגה המבקשים להתמודד על תפקידים נבחרים.
6.13. מובהר כי חברי ועדת הבחירות לא יוכלו להציג מועמדות לתפקיד הנבחר.

7. הבטחות ייצוג
7.1. רשימת מפלגת העבודה תורכב לסירוגין על פי מגדר. המועמד או המועמדת שייבחר ראשון או ראשונה בבחירות יוצב או תוצב ראשון/ה ברשימה מטעם המפלגה. לאחריו ישובצו המועמדים והמועמדות לסירוגין כך שיישמר האיזון המגדרי, ולאחר כל גבר תוצב אישה, ולאחר כל אישה יוצב גבר. אין בכוחו של סעיף זה לפגוע בשריוני היו"ר או שיבוץ המזכ"ל או הבטחת הייצוג כאמור בסעיף 7.2 . אם שובץ/ה במקום מסויים מועמד או מועמדת כשריוני היו"ר או שיבוץ המזכ"ל, או על מנת להבטיח ייצוג כאמור בסעיף 7.2., באופן שהפר את השוויון המגדרי לעיל, ישובצו המועמדים והמועמדות אחריו, מהמגדר החסר ברשימה, ככל שיידרש על מנת לשמור על הייצוג המגדרי השווה.

7.2. יובטחו מיקומים של נציגי מחוזות המפלגה ברשימה מטעם המפלגה בהתאם לטבלה שלהלן:

מיקום מחוז מפלגה
 11  קיבוצים
 12 מושבים
 14 המחוז הערבי
 15  המחוז הדרוזי
 16  עולים - חברי המפלגה שעלו למדינת ישראל החל בשנת 1989

7.3.. המיקומים כאמור לעיל מטעם המפלגה כפופים לשני שיריונים מטעם היו"ר בכל עשיריית מועמדים וכן לסיכומים מול מפלגות אחרות ככל שיוחלט על התמודדות במסגרת רשימה משותפת (להלן: החלטות מאוחרות); ככל שתתקבלנה החלטות מאוחרות מובהר כי תוזז הרשימה כאמור בהתאם ואולם, החלטה מאוחרת בדבר שיריונים מטעם היו"ר לא תפגע במיקומן של נשים כאמור בסעיף 7.1.
7.4. למרות האמור לעיל, מזכ"ל המפלגה ימוקם במקום החמישי בכל רשימת מועמדים שתוגש לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24, בין אם על ידי המפלגה לבדה, בין אם כרשימה משותפת בהתאם לסעיף 57 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969.

* סעיף 7.4. טעון אישורה של ועדת החוקה אשר בהתאם לבקשת יושבת-ראש המפלגה מיום 26.1.21, התבקשה ליתן את חוות דעתה בעניין חוקתיותו.

8. המיקומים מטעם המפלגה החל מהמקום ה-20 או לפני כן, בהתאם למספר המועמדים, ייקבעו על ידי הנהלת המפלגה בהתאם להצעת היו"ר או המזכ"ל.

9. אופן ההצבעה
9.1. מספר המועמדים אותו יסמן כל בוחר יקבע על ידי ועדת הבחירות. הודעה בעניין תפורסם על ידי ועדת הבחירות.

9.2. ההזדהות בקלפי תיעשה לפי התעודות הבאות בלבד: תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון ישראלי, רישיון נשק, תעודת ח"כ, תעודת חוגר/קצין, תעודת שוטר.

9.3. לא יימצא מאחורי הפרגוד, או במקום שנקבע להצבעה, אלא רק אדם אחד בלבד. מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את ההצבעה בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא עימו מלווה שפרטיו ירשמו בפרוטוקול, על מנת לסייע לו בפעולות ההצבעה. ואולם, לא ילווה אותו מלווה, יותר משני בוחרים.

9.4. בשעה שנקבעה לסיום ההצבעה יאספו תעודות הזהות של הממתינים ויוכלו להצביע רק אלה שתעודותיהם נלקחו.

9.5. על כל החלטה של ועדת אתר ניתן לערער בפני ועדת הבחירות והחלטתה תהיה סופית ומחייבת.

10. ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה באינטרנט.

11. ספר הבוחרים יועבר לכל חבר שיגיש את מועמדתו, בכפוף לחתימתו על הצהרת סודיות. כמו כן ניתן יהיה לבדוק היכללות בו באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.

12. מנהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים ובו ייכללו שמם, כתובת למשלוח מכתבים, מספרי תעודות זהות ומספר הטלפון של בעלי הזכות לבחור (להלן: "ספר הבוחרים") וזאת עד למועד הקבוע בסעיף 22 לתקנון זה.

13. היכללות בספר הבוחרים:
13.1. חבר רשאי להגיש ערר בכתב על הכללה או אי הכללה בפנקס הבוחרים באמצעות דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ערר על אי הכללה בספר הבוחרים יוגש בהתאם לקביעת לוחות הזמנים של ועדת הבחירות אך לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 22 לתקנון זה.
13.2. הערר יוגש אישית על ידי החבר, בחתימת החבר, ויצורף אליו צילום של תעודה מזהה.
לא יתקיים דיון בעניינו של חבר לעניין זה במידה והערר לא עומד בדרישת סעיף זה.

14. הגשת מועמדות
14.1. המועמדות תוגש לאגף המפקד בהתאם למועד הקבוע בסעיף 22 או במועד שייקבע ע"י ועדת הבחירות. חבר מפלגה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות, טופס הצהרת סודיות ושילם דמי השתתפות בבחירות באמצעי תשלום אישי של המועמד כאמור בהחלטת ועדת הבחירות (להלן ולעיל: דמי השתתפות), ובכפוף לאישור מועמדותו על ידי ועדת הבחירות. מובהר כי דמי ההשתתפות לא יוחזרו.
14.2. תשלום דמי ההשתתפות להצגת המועמדות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון מפקד וחברות.
14.3. מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי במישרין ובעקיפין.
14.4. בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב, טוהר מידות ויושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים.

15. בראשות ועדת הבחירות יעמוד שופט בדימוס; לצורך הכרעה בעררים על החלטות ועדת הבחירות יראו בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות כהחלטת המוסד לבירור עתירות ואין אחריה ולא כלום.

16. הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות רשאי לערור לפני יו"ר הוועדה, וזאת בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה. יו"ר הוועדה יהיה רשאי לשמוע את החבר בעל פה או בכתב בהתאם לשיקול דעתו.

17. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

18. כל העושה אחת מאלה ניתן להביאו לפני יו"ר ועדת הבחירות על הפרת הוראות התקנון, הפרת משמעת או התנהגות בלתי-הולמת:
18.1. מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.
18.2. משמיד או מעלים ביודעין מסמך הקשור לניהול הבחירות התקין.
18.3. נותן או מקבל שוחד בקשר לבחירות.
18.4. מאיים, מפעיל כוח ישיר או עקיף על מצביע, ניסיון להטות הצבעתו של בעל זכות בחירה, מנסה לפגוע בחשאיות אופן ההצבעה של בעל זכות בחירה.
18.5. מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.
18.6. פועל בניגוד לחוק המפלגות.
18.7. מטעה את ועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור, ביודעו שאינו זכאי לכך.

הוראות שונות

19. מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל, ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית כמתחייב מהוראות סעיף 269 לחוק העונשין תשל"ז - 1977.

20. הוראות תיקון זה יגברו על כל הוראה אחרת בחוקת המפלגה ובדיניה הפנימיים של המפלגה מקום בו ישנה סתירה. למרות האמור בחוקה ובכל דין מדיניה הפנימיים של המפלגה, יתרת הליכי הבחירות הפנימיים למוסדות ותפקידים במפלגה, למעט ליו"ר ולרשימה לכנסת בהתאם לתקנוני הבחירות המאושרים יותלו עד חלוף 60 יום מיום כינונה של הממשלה ה-36.

21. תקנון זה מהווה תיקון של חוקת המפלגה בהוראת שעה ותחולת ו עד ליום 23.3.21 ועד בכלל.
סעיף 20 שלעיל יחול בהתאם לאמור בהוראותיו.

22. מועדים:

נושא תאריך שעה
 אישור התקנון הוועידה 13.1.21  -
פתיחת מועמדות להגשת רישום   14.1.21 10:00 
 מועד אחרון לערעורים בהתאם לסעיף 14 לתקנון 17.1.21 13:00
 מועד הבחירות ליו"ר - סבב א' 24.1.21   
 פרסום ספר בוחרים א' למועמדים ובדיקת היכללות בספר באתר המפלגה 28.1.21 13:00
 מועד אחרון להגשת מועמדות לרשימה 29.1.21 14:00
סגירת ספר הבוחרים 30.1.21 19:00
בחירות לרשימת המפלגה 1.2.21  
הצגת רשימת המועמדים הסופית בוועידה והודעת היו"ר בדבר הסכמים עם מפלגות, רשימות  או תנועות אחרות 3.2.21  
הגשת רשימת המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 4.2.21  

23. רשימת המועמדים הסופית שתוגש לוועדת הבחירות המרכזית מטעם המפלגה תוצג לפני ועידת המפלגה בהתאם לתקנון זה.

24. יו"ר המפלגה יהיה רשאי להגיע להסכמים עם מפלגות, רשימות או תנועות אחרות לצורך התמודדות במסגרת רשימה משותפת ותוסמך לקבוע את המיקומים של מועמדי המפלגה ברשימה משותפת לכנסת. הודעה בעניין זה תובא לידיעת ועידת המפלגה.

25. ועדת הבחירות תהא רשאית לקבוע התאמות הדרושות לצורך עמידה בהוראות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), תשפ"א-2021 או כל הוראת דין אחרת הקשורה להתפרצות נגיף (SARS-CoV-2) החדש הקורונה

26. במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה שלעיל לבין ההוראות הפרטניות בתקנון זה - יגברו האחרונות.

27. חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה) (תיקון - תקנון הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית) התשפ"א - 2021 וכן חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה)(תיקון - תקנון הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה-24) התשפ"א -2021 שאושרה ביום 13.1.21 - בטלות.

תוספת
חברי ועדת הבחירות

 שם תפקיד מינוי
 כב' השופט (בדימוס) יעקב שמעוני   יושב ראש
 ערן חרמוני  מזכ"ל המפלגה  מ"מ יו"ר הוועדה
 עו"ד שולי אשבול  יו"ר ועדת החוקה  חברה
 עו"ד שי תקן  מ"מ יו"ר ועדת החוקה  חבר
 רועי שינדלר  רמ"ט המפלגה  חבר - ממונה קלפיות
 עו"ד עמרי שגב  יועמ "ש המפלגה  חבר
 כנרת קולני  חברת ועדת חוקה  חברה

תקנון הבחירות לרשימת המפלגה לכנסת ה-24, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו"
ברל כצנלסון, הצעה לפרוגרמה למפא"י 1928

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014 B

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי