הסכם קואליציוני העבודה לממשלה ה-36

Thank you for rating this article.

ההסכם הקואליציוני בין מפלגת העבודה ומפלגת יש-עתיד להצטרפות לממשלה ה-36 בכנסת ה-24.

הסכם קואליציוני של מפלגת העבודה לממשלה ה-36 בכנסת ה-24 כקובץ PDF pdf לחצו פה ולעיון בקווי היסוד של הממשלה ה-36 לחצו פה ולעיון במסמך קווי היסוד וההסכם הקואליציוני חתום.

הסכם קואליציוני לכינון ממשלת אחדות

שנערך ונחתם ביום חמישי 10 ביוני 2021, ל' בסיון, תשפ"א
בין סיעת יש עתיד בכנסת ה-24 (להלן – "יש עתיד") לבין - סיעת העבודה הישראלית (להלן – "העבודה")

הואיל ונשיא המדינה הטיל על ח"כ יאיר לפיד את המנדט להרכבת ממשלה;

והואיל וח"כ לפיד מבקש להקים ממשלה שתכלול את סיעת העבודה וסיעת העבודה מבקשת להימנות על הסיעות המרכיבות את הממשלה;

והואיל ומדינת ישראל נקלעה למשבר פוליטי חריף ולחוסר יציבות שלטוני קשה מזה כשנתיים,והואיל והיציאה ממשבר הקורונה מעמידה את המשק הישראלי בפני אתגרים כלכליים יוצאי דופן בהיקפם ובמורכבותם הדורשים הקמת ממשלה מתפקדת לאלתר, החליטו הצדדים על הקמת ממשלת אחדות שתפעל לכל אורך כהונת הכנסת ה-24 וכן לקיים קואליציה בכנסת שתתמוך בממשלה;

ממשלת האחדות שתקום תתמקד בפעולותיה בתחום האזרחי והכלכלי, וזאת על מנת לשפר אתרווחתם של אזרחי ישראל המנויים על כלל הקבוצות והמגזרים, ותביא בתוך זמן קצר מיום כינונהלאישורו של תקציב המדינה לשנים הקרובות;

ממשלת האחדות תתמקד בנושאים הרבים המשותפים לכלל אזרחי המדינה בתחום הביטחון, הבריאות והכלכלה. הממשלה תפעל לאיחוי השסעים בין רכיביה השונים של החברה הישראלית, לחיזוק הדמוקרטיה ברוח מגילת העצמאות ותקיים שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. לשם כך תוביל הממשלה תוכניות שונות שתכליתן להוציא את מדינת ישראל מהמשבר הכלכלי אליו נקלעה, יחד עם שאר מדינות העולם;

לפיכך הוסכם בין הצדדים כי ממשלת האחדות תיכון על בסיס העקרונות הבאים:

1. תוקם ממשלת אחדות היא הממשלה ה-36 (להלן: "הממשלה"), בראשות ח"כ יאיר לפיד וח"כ נפתלי בנט. הממשלה תיכון כממשלת חילופים.

2. הממשלה תהא ממשלת חילופים כמשמעה בסעיף 13 א לחוק יסוד: הממשלה ותפעל בהתאם לקווי היסוד המצורפים כנספח א' להסכם זה; בהתאם לתקנון עבודת הממשלההמצ"ב כנספח ב' להסכם זה; תקודם חקיקה המצ"ב כנספח ג' - ג'1 להסכם זה; הקואליציה תפעל בהתאם לנספח דרכי עבודת הקואליציה המצ"ב כנספח ד' להסכם זה; ובהתאם ללוחות הזמנים המצורפים כנספח ה' להסכם זה.

3. ידוע לעבודה, כי בין יש עתיד ובין סיעת ימינה נחתם הסכם קואליציוני (מצ"ב; להלן:"הסכם היסוד"), המחייב את כלל הסיעות המרכיבות את הקואליציה למעט סעיפים 28-31 להסכם היסוד המוחרגים מהסכמה זו. סיעת העבודה תשתייך לגוש "יש עתיד" ובמעמד השבעת הממשלה יוצהר כי השרים מטעמה יהיו בעלי זיקה לראש הממשלה החלופי יאיר לפיד.

4. הצדדים מסכימים לתקן את חוק יסוד: משק המדינה באופן אשר יאפשר לממשלה להגיש תקציב דו שנתי.

5. סיעת 'העבודה' תתמוך בהקמת הממשלה, תהיה חלק מהקואליציה, תהיה מחויבת להחלטות הממשלה והנהלת הקואליציה, ותתמוך במהלכיהן בכנסת, בהתאם לנספח דרכי עבודת הקואליציה.

6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סיעת 'העבודה' מתחייבת לתמוך במהלכי הקואליציה בכנסת, להצביע בעד בחירתם של המועמדים מטעם הקואליציה לתפקידים השונים, בכנסת ובוועדות השונות. הסיעות יתמכו במשותף בכל הליכי החקיקה שתקודם בהתאם ללוחות הזמנים כאמור בנספח ה'.

7. סיעת 'העבודה' תפעל לכל אורך חיי הממשלה להבטחת קיומה, ובכלל זאת בתמיכה בתקציבי המדינה שיועברו, והתנגדות להצעות אי אמון, או הצעות לפיזור הכנסת.

8. הסיעות השותפות להסכם זה מסכימות לפעול במשותף לקידום חקיקה בנושאי דת ומדינה לגביהן יש הסכמה ציבורית רחבה.

9. לא תצורף סיעה נוספת לממשלה ללא הסכמת סיעת 'העבודה'.

10. מטעם סיעת 'העבודה' יכהנו כשרים:
  א. שרת התחבורה (אליה תועבר האחריות על מנהלת תחבורה חכמה).
  ב. שר לביטחון הפנים, לו ימונה סגן שר מיש עתיד (השר וסגנו יסכמו את תחומי הפעילות עליהם יופקד סגן השר). הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, הרשות הלאומית לבטחון קהילתי, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, ועיר ללא אלימות יועברו למשרד הבט"פ.
  ג. שר התפוצות (אליו תועבר האחריות על פרויקט מסע ותגלית).

11. מטעם סיעת 'העבודה' יכהנו בכנסת:
  א. יו"ר ועדת העבודה והרווחה (לאחר פיצול לוועדת הבריאות - מטעם ימינה).
  ב. סגן/ית יושב ראש הכנסת.
  ג. יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט עד למועד החילופים. אם ומכל סיבה שהיא השרה מרבמיכאלי תשמש בתפקיד נציגת הממשלה בוועדה לבחירת שופטים עד מועד החילופים- אזי בתפקיד יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט יהיה ח"כ מטעם יש עתיד.
  ד. יו"ר הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול.
  ה. יו"ר הוועדה המיוחדת לעובדים זרים.
  ו. חבר בוועדת חוץ וביטחון ויו"ר וועדת משנה בוועדה.
  ז. נציג הכנסת באסיפה הפרלמנטרית של מועצת אירופה.
  ח. נציגי העבודה בכנסת יכהנו בוועדות בהתאם למפתח קואליציוני.

12. שר/ה מסיעת העבודה יהיה/תהיה חבר/ה בוועדות השרים הבאות:
  א. שר/ת התחבורה תהיה חברת ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי (קבינט המדיניביטחוני).
  ב. תוקם ועדת שרים לשוויון מגדרי בראשות יו"ר מפלגת העבודה ובהשתתפות השרה לשוויון חברתי. הוועדה תפעל לתיאום פעולות הממשלה וליישום הסכמות קווי היסוד בדבר יצירת שוויון מלא בין נשים ובין גברים.
  ג. שר/ת מטעם סיעת העבודה תהיה/יהיה חבר בוועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט החברתי כלכלי).
  ד. שר/ה מטעם סיעת העבודה יכהן בוועדת השרים לרגולציה.
  ה. שר/ה מטעם סיעת העבודה יכהן בוועדת השרים להפרטה.
  ו. שר/ה מטעם סיעת העבודה יכהן בוועדת השרים לענייני חקיקה.

13. בוועדה לבחירת שופטים, מלבד שר המשפטים אשר יכהן לכל אורך הקדנציה כיו"רהוועדה, תכהן מטעם הממשלה, עד למועד החילופים בין ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי, השרה איילת שקד. החל ממועד החילופים האמור תכהן כנציגתה השנייה שלהממשלה (לצד שרת המשפטים) השרה מרב מיכאלי. כנציג הקואליציה מטעם הכנסת בוועדה לבחירת שופטים יכהן, עד למועד החילופים, חבר כנסת מסיעת העבודה, והחלממועד זה יוחלף בנציג מטעם סיעת תקווה חדשה. בחירתה של השרה איילת שקד כנציגת הממשלה בוועדה תיעשה רק לאחר שהושלמה בחירתו של ח"כ מטעם סיעת העבודה כנציג הקואליציה בוועדה.

ככל שהכנסת לא תבחר בח"כ מטעם סיעת העבודה כנציג הקואליציה בוועדה, תבחר הממשלה כנציגתה השנייה בוועדה את השרה מרב מיכאלי לצד שר המשפטים.
מיד לאחר מועד החילופים האמור, תסיים השרה שקד את תפקידה כנציגתה השנייה של הממשלה. לאחר מינוי שר משפטים חדש אשר ישמש כיו"ר הוועדה, הממשלה תבחר בשרה מרב מיכאלי כנציגתה השנייה. לאחר מכן יוצג מועמד מטעם תקווה חדשה לתפקיד נציג הכנסת בוועדה. לאורך כל הקדנציה תעמיד הקואליציה לבחירת הכנסת נציג יחיד מטעמה לבחירה.

14. יו"ר ועדת השרים לשוויון מגדרי תמנה ועדה ציבורית אשר תמליץ לממשלה על מתווה ולוח זמנים ליישום הארכת תקופת הלידה וההורות כהגדרתה בחוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, לרבות הקצאת תקופה שתיועד לאב בלבד. המלצות הוועדה יוגשו בתוך 120 ימים.

15. לא תקודם חקיקת יסוד חדשה ולא יתוקנו חוקי היסוד הקיימים אלא בהסכמת כלל סיעות הקואליציה. למען הסר ספק - הקואליציה תצביע נגד הצעות חוק פרטיות שלא קיבלו את תמיכתה של ועדת השרים לענייני חקיקה.

16. הממשלה תפעל לאפשר רכישת זכויות לחברים על ידי אגודה חקלאית שיתופית בהתאם לתנאים שאושרו בהחלטה 1488 של מועצת מקרקעי ישראל ("חלופת האגודה"). עוד מסכימים הצדדים לתמוך בחקיקה אשר תפעל לתיקון עיוותים ואפליה בזכויות החברים בקיבוץ ובמושב על יחידות דיור שלהם בשטח (המחנה) הקיבוץ והמושב. זאת על בסיס השוואת התנאים עם החוכר בשטח העירוני.

17. הממשלה תפעל ליצירת שוויון מלא בין גברים לנשים בכל תחומי החיים. בפרט תפעל הממשלה ליצירת שוויון מלא במגזר הציבורי לרבות בשכר, בתקנים ובאחוזי משרה. הממשלה תשים דגש מיוחד על מקצועות "הצווארון הוורוד" - מורות, סייעות, גננות, עו"סיות, פסיכולוגיות, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטיות, קלינאיות תקשורת, אחיות, מזכירות, ומקצועות פרא-רפואיים אחרים.

18. הממשלה תפעל לחיזוק הרשות לקידום מעמד האשה, באמצעות תקצוב יישום מסקנות הוועדה הממשלתית למיגור תופעת ההטרדות המיניות במקומות העבודה, קידום מאגר קורות חיים לנשים בתפקידים בכירים והסברה בנושא אלימות נגד נשים.

19. בנוסף להסכמות שהוסכמו עם כלל הסיעות המרכיבות את הקואליציה בנושאי דת ומדינה, הצדדים להסכם זה מתחייבים לפעול בכל הכלים העומדים לרשותם בנושאים הבאים, לרבות באמצעות קידום חקיקה ביוזמת הממשלה:
א. קידום זכויות הקהילה הגאה בישראל.
ב. פתרון למעמד הזוגי של בני זוג מנועי חיתון, לרבות בני זוג מאותו מין, כך שיוכרו כנשואים לכל דבר ועניין בישראל ובמדינות אחרות.
ג. הפעלת תחבורה ציבורית בשבת.
ד. יישום ותקצוב מלא של החלטה מספר 1075 מיום 31.01.2016 בענין "מתווה הכותל",וקביעה כי נציגי הציבור במועצה יכללו לפחות שלוש נשים וכי יינתן בה ביטוי לכלל הזרמים בעם היהודי.
ה. ביטול חוק המרכולים.

20. הצדדים מסכימים ליזום חקיקה המסדירה חלופת מאסר לנשים הרות ואמהות בהתאם להצעת החוק הפרטית שהגישה ח"כ מרב מיכאלי.

21. הצדדים מסכימים לפעול להכנה וליישום של תכנית לאומית לפסיכולוגיה ציבורית.

22. ראש הממשלה לא ישתמש בסמכותו על פי סעיף 22 (ב) או סעיף 26(3) לחוק יסוד: הממשלה להעביר מכהונתו שר הנמנה עם סיעת העבודה וראש הממשלה החלופי לא יעשה שימושבסמכותו לפי סעיף 43 ד(ב) לחוק היסוד ללא הסכמת יו"ר מפלגת העבודה.

23. התבקש ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי על-ידי יו"ר מפלגת העבודה להפסיק את כהונתו של שר הנמנה עם סיעת העבודה ו/או למנות שר אחר במקומו, יפעל ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי בהתאם לבקשה זו ועל פי סמכותו המוקנית לו בחוק.

24. במשרד התפוצות יוקם ויתוקצב אגף להתחדשות יהודית.

25. ככל שהסכם זה מצריך אישור מוסדות של מפלגת 'עבודה' הוא יובא לאישורם בסמוך ובהקדם האפשרי.

26. המבוא להסכם זה ונספחיו הם חלק בלתי נפרד מתוכנו.

===

הסכם קואליציוני של מפלגת העבודה לממשלה ה-36 בכנסת ה-24 כקובץ PDFpdfלחצו פהולעיון בקווי היסוד של הממשלה ה-36 לחצו פה.

"שלום יבוא כשהערבים יאהבו את הילדים שלהם יותר משהם שונאים אותנו"
גולדה מאיר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - 2014 C

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי