סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

הליך צרופים לא תקין לועידה ה-10 של המפלגה ביום 12.08.2

Thank you for rating this article.

לכבוד יו"ר מפלגת העבודה, השרה מרב מיכאלי

שלום רב - הנדון:

הליך צרופים לא תקין

אמש, ביום שני 02.08.2021, התכנסה הנהלת מפלגת העבודה והחליטה בהתאם להצעתך לקיים הצבעה דיגיטלית (מרחוק) של ועידת המפלגה ביום חמישי 12.08.2021 במתכונת שלא מאפשרת דיון דמוקרטי אמיתי, כאשר סדר היום יכלול בין היתר צירופים לוועידה העשירית ועוד שורה ארוכה של החלטות, חלקן מהוות שינוי מהותי בסמכויות המוקנות לגופים בחוקה.

עפ"י דיווח שניתן ע"י יועמ"ש המפלגה וראש אגף המיפקד עו"ד עומרי שגב, ועדת הצירופים רשאית לצרף סכ"ה 314 צירופים: 89 צירים עד למילוי המכסה של 597 צירים פחות 508 שכבר מכהנים (501 מצורפים עפ"י התקנון + 96 צירים בשל חישוב מכסת המודד לציר, סעיף 10.2 לתקנון; פערי הבטחת ייצוג באזורי הבחירה בהן נערכו בחירות; באזורי הבחירות בהן לא התמלאו מכסות המועמדים, לפי סעיף 10.3.1), וכן עוד 225 צירים שנבחרו לוועידה באיזורי הבחירה, פרשו ולא נכנס אף אדם בנעליהם.

קר, מדובר בצירופים של 314 צירות/ים בנוסף לצירוף של 508 צירים שכבר מכהנים ובנוסף לצירוף החברים מתוקף תפקידם (כ 300- עפ"י התקנון).

יצוין כי מתוך 314 המצורפים החדשים המיועדים, כ-225 יצורפו על חשבון הקצאות שניתנו עבור בחירות דמוקרטיות בסניפים, ו"העמסת" הקצאות אלו אל ועדת הצירופים וללא בחירות.

הלך זה אינו תקין, סותר את תקנון הבחירות לוועידה העשירית וחוקת המפלגה, נוגד את הרוח הדמוקרטית ואת העיקרון של ועידה נבחרת, ואף סותר לחלוטין נתונים קודמים שנמסרו לח"מ בעניין.

אבקש להדגיש כי את כל הערותיי בנושא ציינתי בישיבות ההנהלה שהתקיימו בתאריכים 26.07.2021 ו-02.08.2021 , ואף ביקשתי שירשמו בפרוטוקול. בסיום הישיבה אמש כאשר הדגשתי שוב את בקשתי כי הערות אלו ירשמו בפרוטוקול, נמסר לי כי עפ"י הנחיית מנכ"ל המפלגה לא מתנהל פרוטוקול אלא רק פרוטוקול החלטות, ולא ניתן לציין הערות שמועלות על ידי חברי הנהלה. לכן, למען הסדר הטוב, אני מציין זאת במכתבי הנ"ל.

בשולי הדברים אך לא בשולי העניין, אבקש להעיר כי הנוהל הזה שבו לא ניתן לבקש ולציין לפרוטוקול הערות מהותיות במהלך ישיבת ההנהלה, אינו ראוי, איננו שקוף ובלתי מתקבל על הדעת.

עוד אציין כי ביום 22.06.2021 התקיימה ישיבה של הנהלת המפלגה כאשר על סדר יומה בין היתר: "מינוי ועדת צירופים לוועידת המפלגה לצורך איזון מגדרי". במהלך הישיבה ועקב הערותיי ושאלותיי, הובהר לי כי מספר הצירופים שיעשה יהיה במסגרת היתרה שטרם מומשה לצירופים כפי שנקבע בתקנון הבחירות לוועידה העשירית.

לאחר הישיבה אף פניתי בכתובים ליועמ"ש המפלגה וביקשתי לקבל את הנתונים הנוגעים למספר הצירופים שעומד לרשות ועדת הצירופים בהתאם לתקנון הבחירות לוועידה העשירית.

ביום 05.07 השיב לי עו"ד שגב כדלקמן: "שלום ערן, לאחר בדיקה נוספת עולה כי לוועדת הצירופים ניתנת הסמכות לאשר עד 93 חברים כציר ועידה, בהתאם לתקנון הקיים כעת. זאת, מאחר שלוועדה זו הוספו מיד לאחר הבחירות 54 תקנים מאזורי הבחירה לאחר שלא מולאו הבטחות הייצוג או שלא היו מספיק נרשמים ובנוסף לחברים שהחליטו לפרוש מהמפלגה. כמובן ששמורה לוועידה הסמכות לשנות כללים אלה כפי שגם עשתה בעבר." (ההדגשה הוספה – ע.ח.)".

קרי, "ההחלטה החדשה" בדבר תוספת של כ-225 צירופים באמצעות "העמסה" מאיזורי הבחירה, איננה תואמת את הנתונים הקודמים שהוצגו בפני. אציין לעניין זה כי גם בעבר, בתקופת כהונתו של היו"ר הקודם אשר ביקש לבחון את הנושא, נמסר ע"י הדרג המקצועי במפלגה כי נותרה יתרה של כמה עשרות בודדות של צירופים שטרם מומשה ולכן ניתן להביאם. בשום שלב לא צוין כי ניתן לבצע עפ"י התקנון העברה של מקומות שלכאורה התפנו עקב פרישת חברים מהסניפים, כפי שעכשיו לפתע נעשה.

לעניין סעיף 10.3.1 אשר מ נתלים בו כדי להכשיר את המהלך. סעיפים 10, 10.3 ו10.3.1 קובעים כדלקמן: "10. ועדת הבחירות המרכזית תקבע ותפרסם את מספר הצירים שייבחרו בכל אזור בחירה, על פי ההנחיות הבאות:

.....

10.3 סניף עירוני שיהיו בו פחות מ-25 חברי מפלגה לא יהיה זכאי לייצוג ולא יובא בחישוב חלוקת הצירים

10.3.1 העודפים שישארו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, יועברו אל הוועדה לתיקון עיוותים; יובהר , כי במידה ולא יתמלאו מכסות המועמדים בכל אזור בחירה, היתרה תעבור לוועדת הצירופים".

קרי, סעיף 10.3.1, שהוא המשך לסעיף 10.3 שהוא המשך לסעיף 10, מתייחס ליתרות שנוצרו בנקודת הפתיחה של הליך הבחירות לוועידה, נקודה שבה ועדת הבחירות המרכזית צריכה לבצע את חלוקת הצירים לאיזורי הבחירה בהתאם לתקנון, ולכן נקבע כי אם בנקודה זו אין 25 חברים בסניף או לא הוגשו די מועמדויות באזור הבחירה, אזי היתרה תועבר לוועדת הצירופים, אך זאת בטרם נבחרה הוועידה ולאחר שניתנה ההזדמנות לכלהחברים באותו הסניף להגיש מועמדות ולהתמודד כשווים בין שווים בבחירות דמוקרטיות ופתוחות!

סעיף זה לא נועד לשמש כלי רטרואקטיבי שמאפשר לאחר 3 שנים מהקמת הוועידה להעביר מאות הקצאות שיועדו לבחירות דמוקרטיות בסניפים אל ועדת צירופים, וזאת רק בשל אינטרס פוליטי כזה או אחר.

אם באמת רוצים למלא את המקומות שהתפנו לכאורה באזורי הבחירה עקב חברי ועידה שעזבו, ניתן לפנות לכלהחברים בסניף ולהציע להם להתמודד בבחירות דמוקרטיות בסניף – כפי שהיו יכולים לעשות בנקודת הפתיחה של הבחירות לוועידה. עוד אציין כי גם בוועידות קודמות היה מן הסתם תהליך של חברים שנבחרו בסניפים ופרשו עם הזמן לאחר הקמת הוועידה, אך מקומותיהם למטב ידיעתי, לא נלקחו אחר כבוד לוועדת הצירופים.

עוד אציין, כפי שגם העליתי בישיבות ההנהלה בנושא כי לא היה כל פרסום שקוף באתר המפלגה באשר לדרכי ואופן הגשת המועמדות לוועדת הצירופים כמו גם לכמות הצירופים שעומדת על הפרק, וכי המפלגה הוציאה הודעות יזומות לחברות המפלגה בלבד (כפי שנודע לי בדיעבד בישיבת הנהלת המפלגה).

באופן כללי כל ההליך נעשה ללא מעורבותי וללא שנמסרים לי הפרטים הרלוונטיים בזמן אמת וזאת חרף היותי אמון על הליכי הבחירות למוסדות הפנימיים בהתאם לחוקת המפלגה, כגון:

למי מוציאים הודעות, איזה הודעות, מה תאריך הגשת המועמדות, כמה מקומות יש לוועדת הצירופים וכו', וגם זאת מעיד על היותו הליך פגום מיסודו. רק לאחר שהגיע אלי מידע דרך שמועות או חברים שפנו בשאלות, ואו אז פניתי אני בשאלות, זכיתי למענה מסוים.

לאור האמור לעיל, אבקשך להסיר מסדר היום את הכוונה לבצע מהלך מאסיבי של צירופים באמצעות העברת מאות מקומות שיועדו לבחירות דמוקרטיות בסניפים אל וועדת הצירופים, וזאת על מנת לשמור על העקרונות הדמוקרטים של המפלגה ושל ועידה נבחרת, כמו גם על תקנון הבחירות וחוקת המפלגה.

בכבוד רב, ערן חרמונ ימזכ"ל מפלגת העבודה

העתקים: עו"ד גד כרמי, יו"ר המוסד לבירור עתירות; עו"ד שולי אשבול, יו"ר ועדת חוקה; עו"ד עומרי שגב, יועמ"ש וראש אגף מיפקד

לשכת המזכיר הכללי Office of the Secretary General, חרוץ 6, תל-אביב, , דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : טל' לשכה: 03-7283614 , נייד: 052-3691782 , פקס לשכה: 03-7946901

הורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

 

"שלום יבוא כשהערבים יאהבו את הילדים שלהם יותר משהם שונאים אותנו"
גולדה מאיר

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי