הזמנה למושב הועידה ה-10 בתאריך 12/8/21

Thank you for rating this article.

ציר/ת ועידה יקר/ה שלום רב,
בהתאם להחלטת ההנהלה הנך מוזמן/ת להשתתף בישיבת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה אשר תיערך באופן מקוון.

ההצבעה תתקיים ביום חמישי הבא, 12.8.21, החל בשעה 12:00 ועד 16:00.

להצבעה, לחצו על הקישור

סדר יום, מושב הועידה ה-10

[תאריך פרסום:05/08/2021]

בהתאם להחלטת ההנהלה תתכנס ועידת המפלגה להצבעה על נושאים שעל סדר יומה.

ההצבעה תתקיים ביום 12.8.21 בין השעות 12:00 ל-16:00

ההצבעה תיערך באמצעים מקוונים. להלן סדר היום:

א. הסדרת פעילות נוער העבודה - חוקת נוער העבודה 2021.
ב. הבטחת בחירת יו"ר המפלגה והרשימה לכנסת על ידי כלל חברי המפלגה והקמת מליאת החברים - לתיקוני החוקה.
ג. מינוי ערן בן יהודה כממלא מקום למזכיר מחוז ירושלים
ד. הסמכת ההנהלה לאשר כינוס ועידה באמצעים מקוונים.
ה. צירופים לוועידה העשירית (מצורפים לא יטלו חלק בהצבעה) - להורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

לדרכי ההצבעה, לחצו פה או להורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

דברי ההסבר והצעות ההחלטה יפורסמו בסמוך להצבעה ולאחר אישור הגורמים המוסמכים.

בברכה,
מפלגת העבודה

דברי הסבר

א. מוצע להסדיר את פעילות נוער העבודה ותקנונם בהתאם לנוסח אשר יפורסם טרם ההצבעה.

ב. מוצע להסדיר חוקתית את מעמדם של כלל חברי המפלגה ואת זכותם הבלעדית לבחור את יו"ר המפלגה ואת הרשימה לכנסת כך שוועידת המפלגה או כל מוסד אחר לא יוכל לשנות זאת. למעשה, המוסד היחיד מרגע אישור תיקון החוקה אשר יהיה רשאי להעביר את זכות הבחירה האמורה של כלל חברי המפלגה יהיו חברי המפלגה עצמם (בכפוף לתקופת אכשרה). המוסד אליו ישתייכו כלל חברות וחברי המפלגה ייקרא: "מליאת חברות וחברי המפלגה" או "המליאה". סמכויות נוספות של המליאה יהיו: החלטה על פירוק מרצון, שינוי שם המפלגה ושינוי בסמכויות המליאה, בסדרי עבודה וכינוסה.

ג. בתקופה האחרונה משמש ראש אגף ארגון במפלגה, ריצ'רד פרס כממלא מקום מזכיר המחוז מוצע כי ערן בן יהודה יבוא במקומו עד בחירת מזכיר מחוז קבוע.

ד. מוצע לעגן תקנונית את האפשרות לקיים ישיבות ועידה באמצעים מקוונים בדומה לנוהג מאז תחילת הגבלות נגיף הקורונה.

ה. בהתאם לתקנון הבחירות לוועידה העשירית, הוקמה ועדת צירופים ובמסגרתה יובאו לאישור הוועידה כ-300 חברות המפלגה ועוד מספר חברים מצומצם אשר ימונו מתוקף תפקידם או בהתאם להחלטת ועדת הצירופים.

דרכי ההצבעה בצל המגבלות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

הועידה ה-10בהתאם להחלטת ההנהלה תתכנס ועידת המפלגה להצבעה על נושאים שעל סדר יומה.

ההצבעה תתקים ביום 12.8.21 בין השעות 12:00 ל-16:00.

1. עקרונות ההצבעה:

א. ההצבעה הינה אישית ותיעשה ישירות על ידי ציר/ת הוועידה אשר שילמ/ה את דמי החבר. ציר ועידה אשר לא שילם את דמי החבר יופנה להסדרת תשלום על ידי המוקד הטלפוני.

ב. בדומה להצבעות אחרות הנעשות בוועידה, ההצבעה גלויה.

ג. הצביע ציר ועידה יותר מפעם אחת, תיפסל הצבעתו המאוחרת.

ד. לא ניתן לשנות את ההצבעה לאחר אישורה.

ה. על כל ציר ועידה לקרוא בעיון את הצעות ההחלטה המפורטות באתר המפלגה טרם ההצבעה.

2. בקרה ופיקוח
לצורך בקרה ופיקוח על יום ההצבעה, הוסכמה על ידי הנהלת המפלגה ועדה מפקחת ויהיו חברים בה: יושבת-ראש ועדת החוקה, מנכ"ל המפלגה, היועץ המשפטי ונציג מטעמו של מזכ"ל המפלגה.

3. דרכי ההצבעה:
כל ציר הוועידה העשירית יהיה רשאי להצביע באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
א. באמצעות אתר האינטרנט הייעודי, לאחר הזנת ת"ז + קוד אימות שיישלח לנייד ולמייל אשר רשום במערכות המפלגה. לאחר הקשת "אישור" במסך ההצבעה יועבר המצביע למסך האישור בו יינתן מספר אסמכתא ותוצג התשובה שבה בחר. לצורכי תיעוד, כל מצביע מתבקש לצלם את מסך האישור.

---------------------

קישור לאתר הייעודי יעלה לעמוד זה עם פתיחת ההצבעה.

ב. ניתן להצביע באמצעות מוקד טלפוני ייעודי שיופעל במשך יום ההצבעה.
    - לפי אפשרות זו, יתקשר המצביע למוקד, יזהה את עצמו באמצעות מספר הזהות שלו ולאחר מכן יאמר למוקדן מהי הצבעתו (כאמור, ההצבעה בוועידה אינה חשאית).
    - לאחר לאחר שהצבעתו נרשמה, יידרש המצביע לשלוח צילום תעודה מזהה (ת"ז/ רישיון נהיגה/ דרכון/ תעודת חוגר) של המצביע לדוא"ל, ווטסאפ או פקס בהתאם לבחירתו. מספרי הפקס והווטסאפ וכן כתובת הדוא"ל מופיעים בסוף הנוהל.
       o לחילופין, ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי איתו משולמים דמי החבר כפי שרשום במערכות המפלגה.
    - אישור ההצבעה באמצעות הטלפון ייעשה לאחר אישור בכתב שיינתן באמצעות ווטסאפ, דוא"ל או פקס , לאחר קבלת צילום של תעודה מזהה או ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי. ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי הרשום במערכת.
    - יודגש, ההצבעה באמצעות המוקד הטלפוני תיעשה באופן אישי.

להורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

דרכי התקשרות

  1. המוקד הטלפוני: 03-7793602
  2. מספר הווטסאפ: 054-9206370
  3. כתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. מספר הפקס: 077-3181079

===

פרסום מלא ועדכני באתר מפלגת העבודה

"עלינו ליצור צירוף של נכונות לקרב את המיעוט הערבי ליעודים הדמוקרטיים הפשוטים של המדינה, בלי להטיל על שכמם את מעמסת הציונות"
יגאל אלון, 1959

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי