תיקוני חוקה: הבטחת בחירת יו”ר המפלגה והרשימה לכנסת על ידי כלל חברי המפלגה והקמת מליאת החברים 12.8.21

Thank you for rating this article.

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון – הבטחת בחירת יו”ר המפלגה והרשימה לכנסת על ידי כלל חברי המפלגה והקמת מליאת החברים), התשפ"א – אוגוסט 2021.

תיקוני חוקה, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

לזימון מושב הוועידה העשירית בתאריך 12.8.2021 לחצו פה.

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון – בחירת היושב - ראש, הרשימה לכנסת והוראות שונות), התשפ"א – אוגוסט 2021

בחוקת מפלגת העבודה הישראלית (להלן – החוקה) לאחר סעיף 1(ו) יבוא: "(ז) - מליאת חברות וחברי המפלגה"

לאחר סעיף 1 לחוקה יבוא:

מליאת החברים    2. "1א(א) מוקמת בזאת מליאת חברות וחברי המפלגה (להלן - המליאה); המליאה תהיה המוסד המרכזי של המפלגה ובכירה מכל מוסד אחר.

הרכב המליאה     3.      (ב) המליאה תורכב מכלל חברי המפלגה המשלמים דמי חבר לאחר שישה חודשים מיום התפקדותם למפלגה.

סמכויות המליאה 4. (ג) למרות האמור בכל דין מדיני המפלגה, קביעת הוראות בדיני המפלגה הנוגעים לעניינים המפורטים להלן ייעשו בידי המליאה:

                               1. שינויים בגוף הבוחר את יושב-ראש המפלגה או רשימת המפלגה לכנסת; ואולם, אין בכך כדי למנוע הגבלות על תנאי כשירותו של חבר להצביע לרבות קביעת תקופת אכשרה;

                               2.שינוי שם המפלגה;

                               3.שינוי בסמכויות המליאה, בסדרי עבודתה ואופן כינוסה; עד קביעת סדרי העבודה כאמור, יחולו על המליאה הוראות תקנון עבודת הוועידה המכהנת, בשינויים המחויבים;

                               4.החלטה על פירוק מרצון.

דברי הסבר

1. בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בה"פ 20-11-67555 מיכאלי נ' פרץ אשר דן, בין היתר, במעמדם של כלל חברי המפלגה בסוגיות עקרוניות ומיוחדות אשר על סדר יומה של המפלגה - הן בהיבט האידאולוגי הן בהיבט הפנים-מפלגתי - מוצע בזאת לתקן את חוקת המפלגה כך שבעניינים מסוימים אשר יפורטו בהמשך יינתן מעמד לכלל חברי המפלגה.

2 .מליאת החברים תהיה המוסד הבכיר מכל מוסד אחר כך שלא ניתן יהיה לשנות את זכויות החברים כמפורט בתיקון זה ללא הסכמת המליאה.

3 .הרכב המליאה יהיה כל חברי המפלגה אשר שילמו את דמי החבר השנתיים שלהם והם חברים לפחות שישה חודשים.

4 .סעיף זה מפרט את ארבע הסמכויות המסורות למליאה.

פסקה 1 מבטיחה כי אף מוסד זולת המליאה עצמה, לא יהיה זכאי ליטול את זכותם של חברי המפלגה לבחור את יו"ר המפלגה או הרשימה לכנסת בפריימריס.

פסקה 2 – רק מליאת החברים תוסמך להחליט על שינוי שם המפלגה. סמכות זו מסורה כיום לוועידה.

פסקה 3 – מובהר כי שינוי וקביעת סדרי העבודה, הסמכויות וכינוסי המליאה ייעשו על ידי המליאה בלבד. זאת, על מנת למנוע אפשרות לפגיעה בעבודתה על ידי מוסדות זוטרים ממנה. עד קביעת סדרי העבודה כאמור, יחולו על המליאה הכללים המקובלים הנוגעים לכינוס הוועידה.

פסקה 4 – החלטה על פי רוק מרצון של המפלגה מסורה כיום לוועידה. מוצע לשנות זאת כך שסמכות זו תועבר לכלל החברים.

"כדי לקיים את יסוד השבת בחיי ישראל אינני צריך להסכמים בין מפלגתיים... השבת בשבילי היא מעמודי התרבות העברית וההישג הסוציאלי"
ברל כצנלסון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי