תקנון הבחירות לרשימת העבודה לכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

תקנון הבחירות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-25 אושר בהנהלת המפלגה ויגיע להצבעה בוועידת המפלגה ביום שני ה-1.8.

להורדה כקובץ PDFpdfכקובץ PDF.

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה)

תיקון - תקנון הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה-25

התשפ"ב - 2022

1. מבוא

1.1. הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה- 25 (להלן: הרשימה ו-הבחירות ;בהתאמה) יתקיימו במועד הקבוע בתוספת לתקנון זה בעניין לוחות הזמנים (להלן: התוספת) או במועד סמוך אם יוחלט כך על ידי ועדת הבחירות, במקום בשעות שתקבע ועדת הבחירות.

2. שיטת הבחירות

2.1. הבחירות יהיו אישיות, ישירות וחשאיות, באמצעות מערכת הצבעה מאובטחת ממנה יוכל כל חבר להצביע באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי. ההזדהות תיעשה באופן דו שלבי על ידי הזנת מספר הזהות של המצביע וכן קוד אימות שיישלח לטלפון הנייד של המצביע כפי שרשום במערכות המפלגה.
2.2. על חברי המפלגה לוודא כי מספר הטלפון והדוא"ל שלהם מעודכן ברישומי המפלגה. במידה ולא, ניתן לעדכן את פרטי הקשר באמצעות אתר ייחודי שנפתח לצורך זה. פרטים בעניין מופיעים באתר המפלגה בכתובת: ;https://members.haavoda.com/UpdateContactInfo
2.3. בנוסף, יוקמו אתרי הצבעה אשר יהיו פרושים בארבעה מוקדים ברחבי הארץ כדלהלן:
2.3.1 ברודצקי – תל אביב 15
2.3.2 אביגד נחמן – ירושלים 1
2.3.3 מוריה – חיפה91
2.3.4 האבות – באר שבע 44
2.4. אופן ההצבעה ושיטת הבחירות, בכפוף לאמור לעיל, ייקבעו על ידי ועדת הבחירות.
2.5. בוחר יסמן בין חמישה לשבעה מועמדים לצורך השלמת הצבעתו.

3. הזכות לבחור ולהיבחר

3.1. הזכות לבחור נתונה לכל חבר המפלגה שהתפקד עד ליום הקובע לבחור ואשר עומד ;בתנאים הבאים:
3.1.1. אזרח ישראל, אשר מלאו לו 17 שנים והוא תושב ישראל;
3.1.2. אינו חבר במפלגה אחרת;
3.1.3. שילם את דמי החבר שלו ואינו מצוי ביתרת חובה;
3.1.4. חברותו במפלגה החלה ביום 7.8.2022 או לפניו (להלן: היום הקובע ;לבחור). חבר המפלגה שלא נגרע מרישומיה אך נדרש להסדיר את תשלום ;דמי החבר יוכל לעשות כן עד למועד הקבוע בתוספת על מנת להיות זכאי ;לבחור ולהיבחר.
3.1.5. מקיים את התנאים לחברות שנקבעו בחוקת המפלגה ובתקנון מפקד ;חברות.
3.2. הזכות להיבחר נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:
3.2.1. כשיר להיבחר לכנסת ה-25 בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת וכל דין אחר ובהתאם להוראות חוקת מפלגת העבודה ותקנון זה;
3.2.2. אינו חבר במפלגה אחרת;
3.2.3. שילם את דמי החבר שלו ואינו מצוי ביתרת חובה;
3.2.4. שילם דמי השתתפות בסך 10,000 ש"ח;
3.2.5. מועמדותו אושרה על ידי ועדת הבחירות;
3.2.6. לא כיהן כחבר כנסת מטעם מפלגה אחרת בשלוש השנים האחרונות טרם ;אישור תקנון זה אלא אם התפקדותו למפלגה נעשתה לפני התפזרות הכנסת ה-24 בהתאם לחוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב-2022 ;(1).

4. מועמד

מועמד הנו בעל זכות להיבחר אשר הגיש את מועמדותו ואשר ועדת הבחירות אישרה את ;מועמדותו ועמידתו בתנאים הנדרשים עפ"י הוראות החוקה, תקנון זה ועפ"י כל דין.

5. ועדת הבחירות

5.1. ועדת הבחירות לעניין תקנון זה, היא ועדת הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה שאושרה על ידי ועידת המפלגה.
5.2. יו"ר ועדת הבחירות או מזכיר הוועדה אחראים להזמין את חברי הועדה לישיבות - שיכולות להתקיים גם באמצעים מקוונים או בשיחת טלפון - בהתאם לצורך ולהוראות ;התקנון. נבצר מיו"ר הוועדה למלא תפקידו תמלא את מקומו יו"ר ועדת החוקה.
5.3. עלה עניין מסוים להצבעה והיו קולות חברי הוועדה שקולים, קולו של יו"ר הוועדה יכריע.
5.4. הסתיימה חברותו של מי מחברי ועדת הבחירות או שנבצר ממנו לכהן, על פי החלטת ;הנהלת המפלגה בהתאם להצעת יו"ר ועדת הבחירות או רוב חבריה יצורף חבר חדש חלף ;החבר שיצא.
5.5. ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת ;הבחירות תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה ;והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן. בתקנון זה "קלפיות" –
לרבות מערכת הצבעה מאובטחת שנעשית מרחוק באמצעות מכשיר נייד של חבר המפלגה וכן קלפיות קבועות או ניידות. זאת ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה.
5.6. הודעות ועדת הבחירות תפורסמנה באתר האינטרנט של המפלגה וכן באמצעים אלקטרונים הקיימים בידי המפלגה (כדוגמת מסרונים ודוא"ל הרשומים במערכות ;המפלגה) והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירות.
5.7. ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל ומועד הנדרש לביצוע הבחירות.
5.8. ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדת משנה שלה למעט סמכות של קביעת נהלים, ובלבד שקבעה מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.
5.9. היועץ המשפטי למפלגה יגיש לוועדת הבחירות את כמות ומיקום הקלפיות שיובאו לאישורה ככל שיידרש לגרוע או להוסיף מהאמור לעיל. החלטת ועדת הבחירות בנושא ;תהיה סופית.
5.10. ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את המועדים הנקובים בתוספת אם מצאה טעמים המצדיקים זאת. כמו-כן, רשאית הוועדה לקבוע כי לא יחול על מועמד תנאי כלשהו מתנאי הכשירות כאמור בסעיף 3.2 .לתקנון זה. ועדת הבחירות רשאית ליטול סמכות
שהוקנתה במפורש לכל מוסד ממוסדות המפלגה בהתאם לתקנון זה ובהתאם לחוקת המפלגה אם מצאה טעמים המצדיקים זאת ובכלל אלה מטעמים של יעילות דיונית ;ושיקולים הקשורים בהיערכות המפלגה לבחירות לכנסת ה-25. בקשה לנטילת סמכות
כאמור טעונה אישור יו"ר המפלגה ועדכון ההנהלה.
5.11. בסמכות ועדת הבחירות לפרש, לפסוק ולהחליט כל נושא הקשור לטוהר הבחירות ולכל נושא אחר שבגדר סמכותה לרבות בכל הקשור לתקנון הבחירות ולטעויות סופר.
5.12. ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות.
5.13. ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את המועדים הנקובים בתוספת אם מצאה טעמים המצדיקים זאת.
5.14. מועמדים שהינם עובדי המפלגה יוצאו לחופשה החל מהמועד בו הודיעו על מועמדותם בפומבי ועד חלוף מועד הבחירות.
15.5. חברי ועדת הבחירות לא יוכלו להציג מועמדות לתפקיד הנבחר.

6. ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה באינטרנט.

7. רשימת המפלגה

7.1. במקום הראשון תשובץ יו"ר המפלגה.
7.2. אחרי יו"ר המפלגה, ישובץ המועמד או המועמדת שקיבלו את מירב הקולות. לאחריהם ישובצו המועמדים והמועמדות לסירוגין כך שיישמר האיזון המגדרי כך שלאחר כל גבר תוצב אישה, ולאחר כל אישה יוצב גבר (להלן: עקרון האיזון המגדרי).

8. הבטחות ייצוג

8.1. ככל ועד המקום ה-11 לא ייבחרו מועמדים שהם נציגי מחוזות המפלגה, יובטח ייצוגם של נציגי מחוזות המפלגה ברשימה מטעם המפלגה כדלקמן: במקומות 11 עד 14 ישובצו המועמדים מטעם מחוזות אלה: הקיבוצים, המושבים, הדרוזי והערבי. המועמד מטעם המחוזות שלעיל שיקבל את מירב הקולות ישובץ במקום ה-11 ולאחריו המועמד מטעם המחוזות הנותרים שקיבל את מירב הקולות בין המועמדים ממחוזות אלה וכך הלאה (2), וכל זאת בכפוף לעקרון האיזון המגדרי כאמור להלן.
8.2. אין בכוחם של הבטחות הייצוג כאמור בסעיף 8.1 כדי להפר את עקרון האיזון המגדרי. במידה ובעקבות הבטחת הייצוג לנציגי מחוזות המפלגה, נוצר מצב בו שני מועמדים ברצף הם מאותו מגדר (3), יבוא ביניהם המועמד מהמגדר האחר שקיבל את מירב הקולות מקרב כלל המועמדים וטרם שובץ. שאר המועמדים יועברו מטה בהתאמה. תהליך זה יימשך עד להשלמת האיזון המגדרי לאורך כל רשימת המועמדים (4).
8.3. מועמד רשאי להודיע כי הוא מוותר על הבטחת הייצוג במידה והוא זכאי לה וזאת עד למועד הקבוע בתוספת. ככל שלא עשה מועמד כאמור ונבחר למקום גבוה יותר מאלה הקבועים בסעיף 8.1. או אז תופחת משבצת הבטחת הייצוג הנמוכה מבין ארבע הבטחות הייצוג כאמור (5).
8.4. למרות האמור בתקנון זה. עקרון האיזון המגדרי לא יחול בשני אלה:
8.4.1. שיריוני היו "ר
8.4.2. כאמור בסעיף 7.2 לעיל, ככל שהמועמד שקיבל את מירב הקולות יהיה אישה, זו תשובץ במקום הראשון ברשימת המועמדים לאחר היו"ר.
8.5. בהתאם לחוקת המפלגה, המיקומים כאמור לעיל מטעם המפלגה כפופים לשני שיריונים מטעם היו"ר בכל עשיריית מועמדים וכן לסיכומים מול מפלגות אחרות ככל שיוחלט על התמודדות במסגרת רשימה משותפת (להלן: החלטות מאוחרות); ככל שתתקבלנה
החלטות מאוחרות מובהר כי תוזז הרשימה כאמור בהתאם. ואולם, רשאית יו"ר המפלגה להחליט כי החלטה מאוחרת לא תפגע במיקומן של נשים כאמור בסעיף 7.2.

9. המיקומים מטעם המפלגה החל מהמקום ה-20 ,בהתאם למספר המועמדים, ייקבעו על ידי הנהלת המפלגה בהתאם להצעת היו"ר. הנהלת המפלגה רשאית, אך לא חייבת, להתחשב במיקומי המועמדים בהתאם לתוצאות הבחירות המקדימות, שיקולי הבטחת ייצוג למגזרים שונים והגדלת סיכויי המפלגה בבחירות לכנסת.

10. אופן ההצבעה באתרי ההצבעה

10.1. ההזדהות בקלפי תיעשה לפי התעודות הבאות בלבד: תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון ;ישראלי, רישיון נשק, תעודת ח"כ, תעודת חוגר/קצין, תעודת שוטר.
10.2. לא יימצא מאחורי הפרגוד, או במקום שנקבע להצבעה, אלא רק אדם אחד בלבד. מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את ההצבעה בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא עימו מלווה שפרטיו ירשמו בפרוטוקול, על מנת לסייע לו בפעולות ההצבעה. ואולם, לא ילווה אותו מלווה, יותר משני בוחרים.
10.3. בשעה שנקבעה לסיום ההצבעה יאספו תעודות הזהות של הממתינים ויוכלו להצביע רק אלה שתעודותיהם נלקחו.
10.4. על כל החלטה של ועדת אתר ניתן לערער בפני ועדת הבחירות והחלטתה תהיה סופית ומחייבת.

11. ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה באינטרנט.

12. ספר הבוחרים יועבר לכל חבר שיגיש את מועמדתו, בכפוף לחתימתו על הצהרת סודיות. כמו כן ניתן יהיה לבדוק היכללות בו באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.

13. מנהל מפקד וחברות יפיק ספר בוחרים ובו ייכללו שמם, כתובת למשלוח מכתבים, מספרי תעודות זהות ומספר הטלפון של בעלי הזכות לבחור (להלן: "ספר הבוחרים") וזאת עד למועד הקבוע בתוספת.

14.היכללות בספר הבוחרים:

14.1. חבר רשאי להגיש ערר בכתב על הכללה או אי הכללה בפנקס הבוחרים או על אישור או אי-אישורו של מועמד באמצעות דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ערר על אי הכללה בספר הבוחרים יוגש בהתאם לקביעת לוחות הזמנים של ועדת הבחירות אך לא יאוחר
מהמועד הקבוע בתוספת לתקנון זה.
14.2. הערר יוגש אישית על ידי החבר, בחתימת החבר, ויצורף אליו צילום של תעודה מזהה.
לא יתקיים דיון בעניינו של חבר לעניין זה במידה והערר לא עומד בדרישת סעיף זה.

15. הגשת מועמדות

15.1. המועמדות תוגש לאגף המפקד בהתאם למועד הקבוע בתוספת או במועד שייקבע ע"י ועדת הבחירות. חבר מפלגה זכאי להיכלל ברשימת המועמדים, בתנאי שמילא טופס הגשת מועמדות, טופס הצהרת סודיות ושילם דמי השתתפות בבחירות באמצעי תשלום
אישי של המועמד כאמור בהחלטת ועדת הבחירות (להלן ולעיל: דמי השתתפות), ובכפוף ;לאישור מועמדותו על ידי ועדת הבחירות. מובהר כי דמי ההשתתפות לא יוחזרו.
15.2. תשלום דמי ההשתתפות להצגת המועמדות על-ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון מפקד וחברות.
15.3. מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי במישרין ובעקיפין.
15.4. בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב, טוהר מידות ויושר תוך הקפדה ;על הליכי התמודדות הוגנים.

16. בראשות ועדת הבחירות יעמוד שופט בדימוס; לצורך הכרעה בעררים על החלטות ועדת הבחירות יראו בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות כהחלטת המוסד לבירור עתירות ואין אחריה ולא כלום.

17. הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות רשאי לערור לפני יו"ר הוועדה, וזאת בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה. יו"ר הוועדה יהיה רשאי לשמוע את החבר בעל פה או בכתב בהתאם לשיקול דעתו.

18. ערר שהוגש לאחר המועד, יראו בו כאילו לא הוגש כלל.

19. מועמד, נציגו של מועמד, או חבר המפלגה אשר פועל כדלהלן יועמד בפני יו"ר ועדת הבחירות לדין משמעתי ויהיה צפוי להגשת תלונה בפני רשויות מנהליות ולדין פלילי:
19.1. הדורש או מבקש ממצביע את קוד האימות האישי שנועד לאפשר הצבעה מרחוק. זאת, אם הדרישה נעשית באופן מאורגן ולא לשם סיוע פרטני על ידי גורם קרוב במקרה בו קיים צורך ברור
19.2. פוגע או מנסה לפגוע בחשאיות ההצבעה או דורש ממצביע שיציג לו את הצבעתו.
19.3. מאיים, מפעיל כוח ישיר או עקיף על מצביע, ניסיון להטות הצבעתו של בעל זכות בחירה, מנסה לפגוע בחשאיות אופן ההצבעה של בעל זכות בחירה.
19.4. מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.
19.5. מטעה את ועדת הקלפי או את מוקד ההצבעה באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור, ביודעו שאינו זכאי לכך.
19.6. מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.
19.7. נותן או מקבל שוחד או טובת הנאה אחרת בקשר לבחירות.
19.8. מאיים, מפעיל כוח ישיר או עקיף על מצביע, ניסיון להטות הצבעתו של בעל זכות בחירה, מנסה לפגוע בחשאיות אופן ההצבעה של בעל זכות בחירה.
19.9. מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.
19.10. מטעה את ועדת הקלפי או את מוקד ההצבעה באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור, ביודעו שאינו זכאי לכך.

הוראות שונות

20. מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל, ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית כמתחייב מהוראות סעיף 269 לחוק העונשין תשל"ז - 1977 .מועמד אשר שהורשע או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה מסוג פשע לא יהא רשאי להתמודד.
21. תקנון זה מהווה תיקון של חוקת המפלגה בהוראת שעה ותחולתו עד ליום 1.11.22 ועד בכלל.
22. תקנון זה בא חלף הוראות חוקת המפלגה – סעיפים 146 עד 152. סעיף 146(3) ו-146(ג) יעמדו בתוקפם. מקום בו ישנה סתירה בין הוראות התקנון להוראות החוקה, הוראות התקנון יגברו.
23. הנהלת המפלגה תהא רשאית להחליט כי משבצת הבטחת ייצוג תועבר למקום גבוה או נמוך ;יותר ברשימת המועמדים כפי שתוגש לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 25 .זאת, משיקולים של טובת המפלגה וסיכויי הצלחתה בבחירות לכנסת. ואולם, העברה כאמור לא תחרוג ;מארבעה מקומות כלפי מעלה או מטה. החליטה ההנהלה כאמור, יוזזו המועמדים מקום אחד ;בהתאם. לדוגמא: הוחלט להעביר משבצת הבטחת ייצוג ממקום 15 למקום 13 .או אז, ;המועמדים שהיו במקומות 13 ו-14 המקוריים, יועברו למקומות 14 ו-15 בהתאמה.
24. יו"ר המפלגה באישור ההנהלה יהיה רשאי לקבוע את מיקום נציגי המפלגה (לרבות נציגים ;משוריינים והבטחות ייצוג) בתוך הרשימה המשותפת, וזאת בהתחשב במרכיבי הרשימה המשותפת, במשא ומתן עם שאר הגורמים ברשימה המשותפת, בהרכבה המגדרי, במיקום נציגי ;המפלגה בבחירות המקדימות שיתקיימו במפלגה ובמטרה להגביר את סיכויי המפלגה לזכות במירב קולות המצביעים לטובת המפלגה והרשימה המשותפת.
25. הסכמים עם מפלגות אחרות לצורך התמודדות במסגרת רשימה משותפת טעונים אישור ועידת ;המפלגה בהתאם להצעת יו"ר המפלגה.
26. מועדים אלה אינם סופיים וכפופים לשינויים על ידי ועדת הבחירות או גורמים במטה המפלגה.
27. מועמדים ומתעניינים אחרים יתבקשו לפנות ליועמ"ש המפלגה במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. על מנת להתעדכן בהחלטות ועדת הבחירות ומטה המפלגה.

תוספת

לוח זמנים

נושא תאריך שעה
;אישור התקנון הוועידה 1.8.22  
סגירת רישום להגשת מועמדות 4.8.22 15:00
;מועד אחרון לערעורים בהתאם לסעיף 13 לתקנון 4.8.22 15:00
סגירת ספר הבוחרים ומועד אחרון להתפקדות 7.8.22  
מועד אחרון להודעה על ויתור של הבטחת ייצוג 4.8.22  
בחירות לרשימת המפלגה 9.8.22 10:00 עד 19:00

הערות שוליים

1. הצ"ח הכנסת (מתשס"ג 10/2002) - 923, מיום 27/06/2022; ספר החוקים 2981, עמ' 898, מיום 30/06/2022

2. ;לדוגמא: מועמד המחוז הדרוזי קיבל 9,000 קולות; מועמד המחוז הערבי – 8,000 קולות; מועמד מחוז המושבים – 7,000 קולות; ;מועמד מחוז הקיבוצים – 6,000 קולות. במקרה זה הבטחות הייצוג יהיו כך: במקום ה-11: מועמד המחוז הדרוזי; במקום ה 12:
מועמד המחוז הערבי; במקום ה-13 מועמד המושבים; במקום ה 14:מועמד הקיבוצים. מיקומים אלה כפופים ליתר הכללים ;בתקנון זה לרבות שיריוני היו"ר ועקרון האיזון המגדרי.

3. ;זאת, בין אם מדובר בשני מועמדים הנהנים מהבטחות הייצוג ובין אם מדובר במועמד מהבטחת ייצוג ומועמד אחר,

4. ;לדוגמא: אם במקום העשירי תשובץ אשה, ובמקום ה-11 על פי תוצאות הבחירות אמורה להיות משובצת נציגת המחוזות ;המפלגתיים שאף היא אשה, יוצב במקום ה-11 הגבר שקיבל את מרב הקולות שטרם שובץ, אחריו נציגת המחוזות המפלגתיים,
ושאר נציגי נציגי המחוזות המפלגתיים יועברו מטה בהתאמה.

5. ;לדוגמא: לא ויתר מועמד מחוז המושבים על הבטחת הייצוג שלה הוא זכאי ודורג במקום ה10 (או כל מקום בכיר יותר) או אז ;משבצות הבטחות הייצוג יהיו המקום ה-11 עד המקום ה-13.

פורסם במקור באתר מפלגת העבודה

"ביטחוננו תלוי בשלום בין יהודים לערבים בארץ ישראל ובינינו לבין מדינות ערב ... ולשם כך מוצדק לשלם מחיר כבד"
ברל כצנלסון, 1938

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי