נפסלה תמיכת העבודה ברשימת בת ים חופשית בהחלט המוסד לבירור עתירות

Thank you for rating this article.

נפסלה תמיכת מפלגת העבודה בסיעת "בת ים חופשית" בראשות קטי פיאסקי וביטול כל תמיכה כספית או אחרת, בפסק דין 5/23 של הדיין יואב הריס מהמוסד לבירור עתירות.

"החלטות הוועדה המוניציפלית הסותרות את הוראות חוקת המפלגה ... הנן חסרות תוקף, חסרות סמכות ולפיכך מבוטלות. זאת בהעדר כל שינוי בר תוקף להוראות חוקה אלו ואף בהעדר כל אפשרות לשנותן במסגרת הוועידה העשירית שכהונתה הסתיימה ... ניתן בזה צו המורה, כי החלטת הוועדה המוניציפלית בדבר תמיכה ברשימה ברשות קטי פיאסקי לבחירות המקומיות לראשות ומועצת עירית בית ים מבוטלת בהיותה החלטה שהתקבלה בחוסר סמכות ... ניתן בזה צו המורה על מפלגת העבודה, יו"ר המפלגה, הגזבר ומי מטעמם לחדול לאלתר מכל תמיכה - פומבית פוליטית כספית או אחרת ברשימה הנ"ל שבראשות הגב' קטי פיאסקי ... אני מורה כי מזכ"ל עו"ד ערן חרמוני הנו אחראי על ביצוען של הוראות פסק דין זה".

עוד הוסיף הדיין והדגיש: "... הכפיפות למוסד לבוררות ובענייננו אינה "תכנית כבקשתך", אינה נטולה לשיקול דעת. המדובר בחובה אותה נוטל על עצמו כל חבר מפלגה ובעל תפקיד בשורותיה, כחובה כלפי המפלגה עצמה, מוסדותיה ויתר חברי המפלגה. חשוב להדגיש דברים אלו לנוכח הנגלה מהתייחסות המפלגה, אשר מצאו לנכון שלא לקיים את החלטות שניתנו - ובהמשך שלא להשיב לשאלות שהופנו. זאת דווקא בימים אלו כאשר נשמעות אמירות מפורשות ומרומזות בדבר אי ציות לבג"ץ והימנותה של מפלגת העבודה על הצד הליברלי - הדוגל בעצמאות הרשות השופטת וכיבוד החלטותיו, וראוי כי כיבוד זה ייעשה גם בדלת אמות המפלגה וכלפי מוסדותיה וחבריה".

תגובת מפלגת העבודה לפסק הדין

"המפלגה הביעה את עמדתה שעם כל הרצון הטוב, רשימות המועמדים כבר הוגשו ואין דרך להשיב את שנעשה מבחינה חוקית.
לטעמה של המפלגה פסק הדין כולל מספר שגיאות משפטיות שעליהן יוגש ערעור בפני בית הדין העליון של המפלגה.
כך, פסק הדין לא כולל דיון מספק בדיני הבחירות לרשויות המקומיות ובאי-היכולת לשנות את רשימות המועמדים או את ההודעה לשר הפנים הנוגעת לרשימות מטעם סיעה בכנסת.
כך או אחרת, המפלגה תכבד כל החלטה חלוטה של הערכאות השונות, במפלגה או מחוצה לה
" (כפי שפורסם בקבוצות הווצאפ הפנימיות של המפלגה).

פסק הדין להורדה כקובץ pdf PDF

בפני המוסד לבוררות עתירות מפלגת העבודה עתירה מספר 5/23

בפני הבורר עו"ד יואב הריס
בענין: 1. אלה ונה; 2. יורם אברהם; 3. יהודה פנחסוב.
העותרים
נגד 1. מרב מיכאלי יו"ר מפלגת העבודה; 2. ערן חרמוני מזכ"ל מפלגת העבודה; 3. אבנר סטפק גזבר מפלגת העבודה.
המשיבים

פסק דין

העתירה המונחת בפניי

1. בפני עתירת העותרים לעיל אשר הוגשה ביום 13.9.2023 או לפני כן, אשר הסעדים המבוקשים בה הנם, כפי שנוסחו בסיפא העתירה, כדלקמן: "להודיע בהתאם לחוקת המפלגה על ביטול התמיכה של חברת מועצת העיר מטעם מרץ ולהורות ליו"ר המפלגה לא יחוד המחנה הליברלי בבת ים". העותרת 1 הנה יו"ר נעמת חולון בת-ים וחברת מועצת ה סניף, העותר 2 הנו מ"מ מזכיר סניף בת ים, העותר 3 הנו מזכיר הסניף.

2. על פי הנטען בעתירה, הו ועדה המו ניציפלית החליטה לתמוך (במסגרת הבחירות לרשות המקומית בבת ים (בחברת מועצת העיר מטעם מרץ) גב' קטי פיאסקי, סיעת "בת יום חופשית" (בתמיכה שהנה גם תמיכה ציבורית וגם תמיכה כספית, וזאת חרף התנ גדות חברי הסניף. לטענת העותרים, החלטת חברי מועצת הסניף הייתה לחבור לסיעת "בת ים אחת" בראשותו של עו"ד אלי יריב המונה 6 מנדטים, מהווה את הסיעה הגדולה ביותר במועצת העיר ואף זוכה לתמיכתן של מפלגות "המחנה
הממלכתי" ו- "יש עתיד" וכי הם הודיעו על תמיכתו זו של הסניף לוועדה המוניציפאלית של מפלגת העבודה מיד עם הקמתה של הוועדה וכן בפנייה נוספת שבוצעה בהמשך ]פניות צורפו כנספחים 1 ו -2 לעתירה).

3. עוד לטענת העותרים סיעת "בת ים אחת" נתמכה על ידי מפלגת העבודה ב- 25 השנים האחרונות עד לבחירות האחרו נות, יו"ר הסיעה - עו"ד אלי יריב כיהן כחבר הסניף ב- 25 השנים האחרונות ואין עוררין כי עמדותיו תואמות באופן מלא את ערכי מפלגת העבודה. כמו כן נטען, כי לפי ההסכם הקואליציוני של סיעת "בת ים אחת" החתום עם ראש העירייה הנוכחי מטעם הליכוד- מר צביקה ברוט מוענקת לסיע ת בת-ים אחת זכות וטו בכל הצטרפות סיעות לק ואליציה בבת-ים, כפי שגם היה בקדנציה הנוכחית בין הסיעות.

4. אקדים ואציין כי טע נות אלו שבעתירה לא נסתרו.

5. לכן הוסיפו וטענו העותרים, כי לנוכח עמדת השפעה זו הצפויה לסיעת "בת ים אחת" לקבוע את הרכב הקואליצ יה ואת קווי היסוד של הנ הלת העיר הבאה בבת ים, חשוב, יותר מתמיד להתאחד לגוש גדול.

6. עוד לטענתם התמיכה בחברת מוצעת העיר מטעם מרץ נעשתה שלא בהתאם לחוקת המפלגה, בניגוד עמדת הסניף, אינה סבירה בעליל, גורמת לפיצול המחנה הליברלי ומהווה בזבוז כספי ציבור ומקדמת אינטרסים פוליטיים.

תיאור ההליכים

7. בהחלטתו מיום 13.9.2023 הורה כבוד יו"ר המוסד לבירור עתירות, כי המשיבים לעתירה יתנו את תגובתם עד ליום 29.9.23 בשעה 16:00 , לעותרים ניתנת זכות תשובה עד ליום 1.10.2023 , וכי דיון במעמד הצדדים או בזום תיערך בפני החתום מטה - דיין המוסד לבירור עתירות בהתאם למועד אותו אקבע.

8. בהחלטתי מיום 19.9.2023 הוריתי על כל אחד מהצדדים, העותרים מזה והמשיבים מ זה, למסור את ההבהרות שהתבקשו מכל אחד מהם לנוכח העולה מהעתירה ואשר נגעו לטיב הסעד המבוקש, סמכויות למתן הסעדים וההחלטות נשוא העתירה, השלכותיהן הכספיות ונושאים נוספים, וזאת לא יאוחר מהמועדים בהם על כל אחד מהצדדים להגיש את תגובתם ותשובתם לפי העניין, כאמור. בהחלטת כבוד יו"ר המוסד לבירור עתירות מיום 13.9.2023.

9. בהנחייתי מיום 20.9.2023 למזכירות בית הדין הבהרתי, כי העתירה הוגשה כנגד כל אחד מהמשיבים הנקובים לעיל וכי אם מי מהמשיבים מעוניין בכך שעו"ד עמרי שגב או כל עו"ד אחר ייצג אותו בעתירה עליו להסמיך אותו בייפוי כוח בכתב. בתשובה בחוזר שנמסרה על ידי מזכיר המוסד לבוררות ביום 23.9.2023 נמסר, כי החלטותיי כמו גם החלטתו הפותחת של כבוד יו"ר המוסד לבוררות, הועברו לכלל המשיבים.

10. ביום, 1.10.2023, חלף המועד שנקבע להגשת תגובת המשיבים לעתירה ואילו ההבהרות שהתבקשו מהמשיבים בהחלטתי מיום 19.9.2023 לא נמסרו.

11. הוגשה בפניי תשובה מטעם המשיב 2, מר ערן חרמוני (עו"ד) מזכ"ל מפלגת העבודה, אשר אין בה את ההבהרות עליהן הוריתי בהחלטתי מיום 19.9.2023. כן הוגש בפניי שדר דואר אלקטרוני מיום 29.9.2023 שנשלח על ידי עו"ד עמרי שגב הפותח במל ים "תגובה מטעם מפלגת העבודה" וכן – "ראשית תגובה זו מוגשת בשם אבנר ספטק ומטעם יו"ר המפלגה". (גם) שדר דואר אלקטרוני זה חסר את ההבהרות שנדרשו מהמשיבים בהחלטתי מיום 19.9.2023.

12. בהחלטתי מיום 1.10.2023 העמדתי את הצדדים על הנפקות המשפטית הנובעת מאי מתן ההבהרות עליהן הוריתי וזאת בהפניה לכך "כלל ידוע הוא, כי בשתיקה ובהעדר הכחשה כאשר היה לצפות לתשובה יש לראות משום הודאה, או לפחות, יש בכך משום חיזוק לטענותיה של הכותבת" (ע"א 268/71 מרגוליס נגד לינדר פ"ד וכו' (2) 761 בעמוד 763) וכן למשל לכך ש"לעיתים, הדרך שבה מנהל בעל דין את עניינו בבית המשפט היא בעלת משמעות ראייתית [....] (ע"א 9656/05 שוורץ נגד רמנוף, בפסקה 26). זאת מעבר לביזיון לשמו בו שיש באי קיום וציות להחלטת בורר מהמוסד לבירור עתירות, על כל הכרוך והנובע מכך.

13. בתגובה שנמסרה בחוזר בהמשך אותו יום, הבהיר המשיב -2 מזכ"ל המפלגה עו"ד ערן חרמוני, כי ההבהרות אותן ביקשתי נוגעות להחלטות שרובן ככולן לא התקבלו על ידו ולכן אין בידו היכולת או הכלים להבהירן וכי ראוי כי הבהרות אלו יינתנו ע"י הגורמים שנתנו את ההחלט ות. כן הוסיף וציין המשיב -2 המזכ"ל, כי יתייחס ברצון ובחפץ לב לכל שאלה ספיציפית אליה יידרש במעמד הדיון.

14. בהמשך אותו יום ניתנה הנחייתי כי דיון בעתירות יתקיים למחרת היום – יום ב' בשעה 16:00 באמצעות היוועדות חזותית (זום) אשר אורגנה על ידי מזכירות המוסד לבירור עתירות. ביום הדיון ובסמוך לו, התקבל שדר דואר אלקטרוני מעו"ד עומרי שגב היועץ המשפטי של מפלגת העבודה שלשונו – "מצ"ב הודעה מטעם המפלגה. ניפגש בשעה 16:00".

15. גם בהודעה ש הועברה בשדר דואר אלקטרוני זה (כמו גם בשדר הדואר האלקטרוני שנשלח קודם לכן- ביום 29.9.2023) לא נמסרו ההבהרות אותן עליהן הוריתי בהחלטתי.

16. דיון בעתירה התקיים באמצעות היוועדות חזותית "זום" ביום 2.10.2023 שהחל בשעה 16:00 בהמשך ולא חר הדיון ובהתאם להנ חייתי השלימו העותרים מסמכים שהועברו בדואר אלקטרוני: העותרים העבירו פרוטוקול ישיבת מועצת סניף מיום 3.9.2023 נושא חתימות שהוצגו כחתימות 19 מתוך 28 החברים. המפלגה, המשיבה 1 והמשיב 3 באמצעות עו"ד עומרי שגב העבירו ייפוי כוח מתאריך 21 באוגוסט 2019 ולפיו מפלגת העבודה ממנה את עו"ד עומרי שגב להיות בא כוחה ולפעול
עבורה ובשמה "בפני כל ערכאה שיפוטית ומעין שיפוטית" וכן כתב תביעה, בקשה דחופה לקביעת דיון דחוף, והעתק החלטת בית המשפט מיום 17.8.2023 בתיק ת.א. 42274 - 08 - 23 משה אשכנזי נגד מפלגת העבודה הישראלית.

החובה לקיים את החלטות המוסד לבירור עתירות

17. המוסד לבוררות עתירות הנו מוסד (בלתי תלוי) ממוסדות מפלגת העבודה כאשר על פי סעיף 31 לחוקת המפלג ה: "31. חברי המפלגה, העובדים במפלגה, הנציגים העושים בשליחותה, וכן מוסדותיה המרכזיים והמקומיים, למעט ועידת המפלגה ומרכז המפלגה, יהיו כפופים להחלטותיו והוראותיו". עוד על פי סעיף 41 לחוקה, "כל חבר מפלגה חייב להופיע בפני המוסד, לפי דרישתו, בין בפרט ובין כנציג מוסד מפלגתי, וחייב למסור למוסד כל מסמך או מידע שברשותו לצורך עריכת הפיקוח, הבירור או ההחלטה, הכל לפי העניין...".

18. במעמד הדיון מיום 2.10.2023 אישר היועץ המשפטי עו"ד עומרי שגב כי הגם שבשלב זה הוא אינו חבר מפלגת העבודה הרי שהוא רואה עצמו בשר מבשרה של המפלגה וכפוף להוראות חוקת המפלגה. אקדים ואציין, כי חובה זו מוטלת עליו כמי שנטל על עצמו את הייצוג, ההופעה והטיעון בהליך דנן.

19. משנשאל בדיון (יום 2.10.23( כיצד אי מתן המענה להבהרות עליהן הוריתי בהחלטתי כדיין (בורר) מתיישב עם החובות שעל פי סעיף 41 לחוקה כלפי המו סד לבוררות, לא היה בידי עו"ד עומרי שגב למסור מענה ענייני זולת הפנייה לטענות שדר הדואר האלקטרוני וההודעה מטעם המפלגה שתוארו לעיל, ולפיהן אין מקום לדון בעתירה זו. אתייחס לטענות אלו בהמשך הדברים.

20. יצוין, כי על פי סעיף 32 לחוקת המפלגה (סמכויות המוסד לבירור עתירות) תפקידיו וסמכויותיו של המוסד הן, בין היתר, "א. לברר עתירות של מוסד מפלגתי או שכל (צ.ל "של" -הח"מ) חבר מפלגה או מספר חברים נגד מוסד מפלגתי או נגד חבר מפלגה או נגד מספר חברי מפלגה בעלי אופי ציבורי, כשהעותר נפגע בין במישרין ובין בעקיפין..."; "ב. לפקח בין מיוזמתו ובין עפ"י פנייה שהוגשה אליו, על: 1. קיום הוראות חוקת המפלגה; 2. מילוי החלטות של המוסדות המוסמכים...; 3. קיום נוהלים דמוקרטיים תקינים...;קיום נוהלים והסדרים בבחירות לכל מוסדות המפלגה...; 5. קיום טוהר המידות במפלגה ואצל שליחי המפלגה".

21. עוד על פי סעיף 45 א. לחוקת המפלגה – "ממצאיו, המלצותיו, והחלטותיו של המוסד לבירור עתירות מחייבת את כל הצדדים הנוגעים בדבר". כן כוללת החוקה, בסעיפי ההמשך לסעיף זה וכן בסעיף הקודם לו (סעיף 44 לחוקה) הוראות לעניין אחריות מזכ"ל המפלגה לקיום וביצוע החלטות המוסד, וכי ממצאיו של המוסד יוגשו למזכ"ל המפלגה וכן לכל מי שיו"ר המוסד או יו"ר הצוות הורה למסרם לו.

22. הווה אומר, הכפיפות למוסד לבוררות ובענייננו- לדיין (בורר) שמונה אינה "תכנית כבקשתך", אינה נטולה לשיקול דעת. המדובר בחובה אותה נוטל על עצמו כל חבר מפלגה ובעל תפקיד בשורותיה, כחובה כלפי המפלגה עצמה, מוסדותיה ויתר חברי המפלגה. חשוב להדגיש דברים אלו לנוכח הנגלה מהתייחסות המפלגה, המשיבים 1 ו-3 באמצעות עו"ד שגב ועו"ד שגב עצמו (כיועץ משפטי) אשר מצאו לנכון שלא לקיים את החלטות שניתנו- ובהמשך שלא להשיב לשאלות שהופנו. זאת דווקא בימים אלו כאשר נשמעות אמירות מפורשות ומרומזות בדבר אי ציות לבג"ץ והימנותה של מפלגת העבודה על הצד הליברלי - הדוגל בעצמאות הרשות השופטת וכיבוד החלטותיו, וראוי כי כיבוד זה ייעשה גם בדלת אמות המפלגה וכלפי מוסדותיה וחבריה.

23. למען השלמת התמונה יצוין, כי תקנון כדוגמת חוקת המפלגה ובו פרק וסעיפי מוסד בוררות: כמתואר, כבר נמצא על ידי בתי המשפט כחוזה בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ"ח-1968: ראה למשל לאחרונה פ"ה 3659-06-19 (אזורי-ת"א) קאליף וויאט נגד סלעים איתנים, "נבו", ניתן ביום 1.8.2021, בעמודים 9-10 לתד פיס ובכלל זה: "דין בוררות על פי החוק הספורט כמוהו כדין בוררות על-פי חוק הבוררות בשינויים המחוייבים מההוראות הייחודיות לחוק הספורט ולתקנונים שהותקנו על פיו" )לעניין מעמדם של הליכי בוררות באיגודי ספורט אשר בתקנוניהם נקבע סעיף בוררות). כן ראה למשל בש"א 3405/08 אברהם גל, עו"ד נגד מפלגת העבודה הישראלית ואח', ניתן ביום 15.8.2008, בפסקה 12 בדבר "היותה של חוקת המפלגה משום חוזה בין המפלגה לבין חבריה". וגם מכאן התקיימותה של הגדרת "הסכם בוררות" שבסעיף 1 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968. כך גם בהודעה מטעם המפלגה נאמר כי התייצבותו של עו"ד שגב מטעם המפלגה הנה כפי התייצבותו מטעמה "בכל הליך משפטי". כך גם כאמור בייפוי הכוח המוזכר בהודעה ואשר נשלח לאחר הדיון הופעתו של עו"ד שגב בהליך דנן הינה מכוח הסמכתו להופיע בפני "כל ערכאה שיפוטית ומעין שיפוטית".

24. וממילא כאמור חלה החובה למלא אחר הוראות המוסד לבוררות כאמור בסעיפי חוקת המפלגה לעיל, "לו רק" מכוח היותם חוזה מחייב כאמור.

הטענה בדבר הליך או "הליכים מקבילים"

25. בשדר הדואר האלקטרוני מיום 29.9.2023 (הנפתח כאמור במלים "תגובה מטעם המפלגה" וכן "ראשית תגובה זו מוגשת בשם מר אבנר סטפק ומטעם יו"ר המפלגה") נטען, כי דין העתירה להידחות מחמת מעשה עשוי ושיהוי וזאת לצד פתיחה של שני הליכים מקבילים -אחד בערכאה זו על ידי מותב אחר (הדיין רם פרדס) והשני בבית המשפט המחוזי על ידי "שותף של העותרים מר משה אשכנזי". נטען בשדר הדואר האלקטרוני, כי קיים עקרון יסוד בשיטתנו המשפטית ולפיה אין שני טריבונלים דנים באותה פלוגתא. בוודאי כאשר הטריבונל השני הוא בית משפט. עוד נטען בשדר כי "עניינו לפיכך, בעתירה אשר מתבררת לפני בית המשפט המחוזי באותה פלו ג תא ממש. מוטב אפוא כי העותרים יפנו בבקשה להצטרף לתובענה האמורה חלף פתיחת הליכים מקבילים, בחוסר תום לב אשר אינם מקובלים בטריבונלים של אגודות וולנטריות ובוודאי לא באותה מפלגה". כן נטען שם כי "הליך משפטי נדרש לנוע בטור ולא במקביל. כך המפלגה סבורה".

26. בשדר הדואר האלקטרוני הנ"ל לא הוצגה אסמכתא משפטית או אחרת לעי קרון היסוד הנטען, וגם לא הוצגה תשתית עובדתית או ראייתית - לא בנתונים ולא במסמכים לקיומם של ההליכים המקבילים הנטענים או פשרם ובוודאי שלא ל"עוצמתם" של הליכים שכאלה המצדיקים עיכוב בירור עתירה זו.

27. לעניין ההבדל בין מסקנה משפטית לבין הטיעון העובדתי - הוא הנדרש על מנת להקימה, ראה רע"ר 7669/96 עירית נהרייה נגד זקס, פ"ד נ"ב 2 , 214, "נבו", בעמוד 220 מול האות ב' - "מסקנה משפטית אינה עילת תביעה"; ראה גם בע"א 264/74 צפריר נגד מורגנשטיין, פ"ד כח (2) בסיפא פסק הדין: "כתב-התביעה...לוקה בשני הכללים: 1. כתב התביעה מצביע על המסקנה המשפטית...ולא על העובדות המצביעות על כך... 2. ביחס לטענת הנאמנות, חסרות בכתב התביעה עובדות המהותיות בקשר לעילת התביעה הנ"ל".

28. שדר הדואר האלקטרוני נשלח כאמור ביום 29.9.2023 -במועד שנקבע להגשת תגובת המשיבים על פי החלטת יו"ר המוסד לבוררת מיום 13.9.2023 ומבלי שבמהלך התקופה הוגשה בקשה כלשהי או ערעור כלשהי על החלטת כבוד היו"ר בדבר הגשת תגובת המשיבים לעתירה וקיום דיון בה.

29. בהודעה שנשלחה ביום 2.10.2023 בשעה 13:33 , שעתיים ומחצה לפני מועד הדיון שנקבע לשעה 16:00 כאמור, נושאת כותרת "הודעה מטעם המפלגה ", ערוכה על נייר לוגו של מפלגת העבודה הישראלית / הייעוץ המשפטי וחתומה על ידי עו"ד שגב כבא כוח המפלגה, בוצעה הפנייה לבר"ע 2004 אקסטל בע"מ נגד קאלמא ווי תעשיה, פ"ד נח (2), 2004 - מופיע ב"נבו" ונטען כי נסיבות המקרה "דומות לאלו שלנו" ונטען (פעם נוספת) כי "המפלגה עודנה סבורה כי אין מקום לניהול הליך שלישי בעניינה של רשימת המועמדים בעיר בת ים" וכן כי "המפלגה מעולם לא פעלה בדרך של קיום דיונים מקבילים לאלה הנערכים בבית המשפט"", וכן כי "לפיכך, על מנת למנוע מצב של החלטות סותרות וחשש מאי כיבודן של ערכאות המפלגה סבורה כי אין מקום לנהל הליך שלישי במספר באותו עניין וכי יש להורות על מחיקתה של העתירה".

30. כפי שצוין לעיל, לצד דברי המפלגה, המשיבים 1 ו- 3 (כבוד היו"ר והגזבר) ועו"ד עומרי שגב- הן כבא כוח והן כיועץ משפטי בדבר "כיבודן של ערכאות המפלגה" לא מצאו אלו לנכון לכבד את ההליך דנן על ידי כך שלא מסרו את ההבהרות עליהן הוריתי בהחלטתי מיום 19.9.2023 והוסיפו - באמצעות עו"ד עומרי שגב בהתנהלותם זו על ידי אי מתן מענה לשאלות שהופנו על ידי החתום מטה במינויו כדיין (כבורר) במעמד הדיון שהתקיים ביום 2.10.2023 ואשר נועד גם לצורך בירור תשתית עובדתית.

31. מבירור פשר טענות אלו נשוא שדר הדואר האלקטרוני וה"הודעה מטעם המפלגה", נמסר במעמד הדיון (ביום 2.10.2023), כי דיון בעתירה 4/23 לא התקיים וכי ההליך מוקפא - כלומר לא צפוי כי יתקיים בו דיון כלשהו בזמן הקרוב או הנראה לעין. ואילו באשר להליך בבית המשפט המחוזי טרם הוגש כתב הגנה ומשכך לא נקבע בו דיון כלשהו.

32. על פי כתב התביעה, בקשה לק יום דיון דחוף והחלטת בית המשפט המחוזי מיום 17.8.2023 שלשונה: "נוכח החלטתי מהיום בבקשה למתן צו מניעה לא מצאתי דחיפות לקביעת דיון במהלך הפגרה", אשר הועברו לאחר הדיון יום 2.10.23. הנני למד, כי "ההליך במחוזי", עניינו, תביעה שהגיש כאמור אדם אחר - שאינו מי מה עותרים – מר משה אשכנזי אשר הוגשה בתאריך 17.8.2023 בפני בית המשפט המחוזי תל אביב ונפתחה כתיק מספר ת.א. 42274-08-23. מעיון בפרטי התיק הזמינים במערכת "נט המשפט" ניתן להיווכח, כי לא התקיים כל דיון שהוא בתביעה זו ולא קבוע דיון כלשהו בתביעה זו, וכי בא כוח המייצג את כל הנתבעים בהליך זה הנו עו"ד עומרי שגב.

33. מצירוף הדברים שהוצגו בהקשר זה, ניתן להיווכח, כי ביום בו הוגשה התביעה - 17.8.2023 ניתנה החלטה הדוחה בקשה למתן צו מניעה זמני שהגיש ככל הנראה מר משה אשכנזי (גם כן באותו יום - אין כל אפשרות אחרת) מבלי שהתקיים דיון בבקשה ואי לכך ובהתאם ביום 17.8.2023 נדחתה הבקשה שהגיש מר משה אשכנזי לקיום דיון דחוף בתביעה במהלך הפגרה.

34. משמעות הדברים היא, שבהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט 2018 - בצירוף מועדי תקופות פגרות הקיץ וסוכות שעל פי תקנות בתי המשפט (פגרות) תשמ"ג-1983, המועד בן 60 הימים להגשת כתב ההגנה בתביעתו של מר משה אשכנזי (שהוגשה במהלך פגרת הקיץ) יחל להימנות רק ביום 6 בספטמבר 2023 ומניין הימים ייקטע במהלך פגרת סוכות. כך, שמועד זה לא יהיה לפני יום 14.11.2023 לא כולל תקופות מתן ארכה להגשת כתב הגנה למיניהן.

35. רק לאחר שיוגשו כתבי ההגנה בתיק הנ"ל ייקבע מועד לדיון קדם משפט אשר מטבע הדברים ייקבע למועד שהנו מספר חודשים לאחר מכן- כפי יומנו ולוח הזמנים של בית המשפט המחוזי תל אביב, הסובל, כמו כל מערכת בתי המשפט, ממחסור בשופטים.

36. לפיכך אני קובע בזה, כי בהינתן שדיון בעתירה 4/23 לא התקיים וגם לא יתקיים כמתואר, וכי דיון בהליך שבפני בית המשפט המחוזי לא נקבע ובכל מקרה לא צפוי להתקיים לפני יום 8.10.2023 , הרי שאין ולא יכולה להיות "סתירה" בין פסק הבורר שיינתן בעתירת התובעים לבין פסק בורר או פסק דין שיינתן ב עתירה 4/23 שלא נידונה ולא תידון בשלב זה או בהליך בבית משפט מחוזי שטרם נקבע לדיון.

37. סדר הדברים הוא שבתחילה יינתן פסק דין בעתירה דנן ואילו בהמשך הדברים בעתיד לבוא, אם בכלל, יינתנו או לא יינתנו פסקי דין ב"הליכים המקבילים" הנטענים – אשר כלל אינם מקבילים: האחד כלל אינו מתברר בהיותו מוקפא והאחר בירורו לוט בערפל ואם בכלל הוא יתברר - במועד ערטילאי שאינו ידוע, הרי שהוא יתברר "בטור" ולא במקביל. לכל היותר יהא בפסק דין זה בעתירה דנן כדי לסייע למתדיינים והדיינים בהליכים המקבילים (אם וככל שקיימים) וייתכן שלאו. לא מצאתי בקיומם של מי אלו לא עילה ולא ראשית הצדקה לעכב את בירור ההליך דנן.

38. יתרה מכך, יובהר, כי גם אם כביכול תהא "סתירה" בין פסק דין זה לבין פסק דין שיינתן בעתירה 4/23 "המוקפאת" כאמור, הרי שלכאורה בסמכותו של בית הדין העליון ליישב "סתירות" בין פסקי דין שיינתנו על ידי דייני המוסד לבוררות. זאת למעלה מן הנדרש ובאופן תיאורטי, שכן כאמור עתירה 4/23 מוקפאת ולא יינתן בה פסק דין, כך מתברר.

39. ויתרה מכך. אין חולק כי העותרים בעתירה דנן הנם אישיות משפטית העומדת (כל אחד מהם) בפני עצמה, אף לא אחד מהם הנו עותר בהליך אחר או נוסף או מקביל הקשור להליך דנן. לכל אחד מעותרים, ככלל, נתונה זכות הגישה לערכאות שהנה לכשעצמה זכות חוקתית וככזו , אין לצמצמה. ראה למשל ע"א 6805/99 תלמוד תורה נגד הועדה המקומית, פ"ד נ"ז (5) 433 בעמוד 445 מול האות א'-ב: "הנטייה להכיר בזכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית מקימה מעין חזקה פרשנית שהמחוקק לא התכוון לשלול אותה או לצמצמה [...] כך [...] נבחרה פרשנות המקיימת את הזכות הבסיסית של אדם לפנות לערכאות תוך הטלת מינימום מגבלות פיזיות ונורמטיביות למימוש המעשי של זכות הפנייה כאמור".

40. עוד בענייננו, כחברי מפלגת העבודה עומדת לרשות העותרים ולזכותם, הזכות להתדיין בפני המוסד לבירור עתירות, כטריבונל פנימי-מקצועי, על סמכויותיו, ובכלל זה סמכויות הבירור וההכרעה שבחוקת המפלגה, בהליך מהיר וזמין על עלויותיו המופחתות וסדרי הדין המקלים.

41. הדברים אינם מתמצים בכך. מעיון בכתב התביעה שהגיש מר משה אשכנזי על המצורפים לו, עולה, כי עמדתו כפי שהוצגה במכתבו מיום 30.7.2023 (נושא כותרת "משולחנו של משה אשכנזי") המופנה למשיבה-1 כבוד היו"ר חה"כ מרב מיכאלי ולחברי הוועדה המוניציפלית, הנה עמדה השוללת מהעותרים את הסעד המבוקש על ידם כאן ועניינה המפורש הנו דחיית בקשתם של העותרים לקבלת תמיכת המפלגה בבחירות בבת ים.

42. כך, הנדון במכתב הנו: "דחיית בקשות מימון בחירות מוניציפאליות של אלה ואנ ה, יורם אברהם וקטי פיאסקי אשר פנו לוועדה המוניציפאלית של מפלגת העבודה " וכך גם בהמשך המכתב- "אני משה אשכנזי, החתום מטה, תושב בת ים פונה בזאת ליו"ר הוועדה המוניציפאלית של מפלגה העבודה לדחות על הסף את בקשותיהם של אלה ואנה, יורם אברהם וקטי פיאסקי".

43. כפי שצוין לעיל, המכתב הנ"ל אשר מצורף לתביעה שהגיש משה אשכנזי, לא צורפו לשדר הדואר האלקטרוני שהגיש עו"ד עומרי שגב בשם שולחיו ביום 19.9.2023 וגם לא ל"הודעה מטעם המפלגה". במעמד הדיון שהתקיים ביום 2.10.2023 לא הזכיר עו"ד עומרי שגב (בא כוחם של הנתבעים בתביעה הנ"ל ומי שכתב התביעה על מצורפיו מצוי בידיו) ולו ברמז דק כי עמדתו של מר משה אשכנזי הנה לשלול מהעותרים תמיכתה של מפלגת העבודה, ומנוגדת לסעד המבוקש על ידם. לא זו בלבד, אלא שעו"ד עומרי שגב הציג את משה אשכנזי כ"שותף" כביכול של העותרים. כפי שצוין לעיל, כתב התביעה נשלח לאחר הדיון ולאחר הנחייתי לעשות כן לנוכח העובדה כי עו"ד עומרי שגב לא הציג כל ראשית של תשתית עובדתית לתמיכה בטענת העיכוב.

44. למעלה מן הנדרש. גם אותה החלטה שניתנה בו ביום - ביום 17.8.2023 לדחיית בקשת מר משה אשכנזי למתן צו מניעה - אשר לכשעצמה ניתנה כלל הנראה על ידי שופט תורן במהלך פגרת הקיץ אין בה דבר וחצי דבר. הן מכיוון שה חלטה בבקשת ביניים אינה מעשה בי-דין בין הצדדים עצמם וברי כי אין לה כל תוקף מחייב או אחר כלפי מי שאינם צד להליך, והן מכיוון שעולה בבירור כי הבקשה לא נידונה כלל (כזכור לא התקיים אף לא דיון אחד בתיק בית המשפט המחוזי והוא כלל אינו קבוע לדיון). מעבר לכך, ברי, כי העותרים דנן אינם כבולים לאופן טיעונו של מר משה אשכנזי בעניין אותו בחר להביא לפתחו של בית המשפט המחוזי תל אביב, כישורי כתיבתו וניסוחו, ומידת הצלחתו או אי הצלחתו בהליכים אותם הוא מנהל.

45. יצוין, כי ההחלטה (שניתנה בו ביום) בבקשה למתן צו מניעה לא הוצגה על ידי עו"ד עומרי שגב בשם שולחיו וזאת הגם שהוא מייצג בהליך. אין לשלול את האפשרות, כי לו הייתה מוצגת ההחלטה היה בה עוד יותר כדי להשמיט את הקרקע מטענת העיכוב שהועלתה - כפי שהתחוור מכתב התביעה על [...]" – המצורפים לו אשר נמסר לבסוף. ראה עוד בע"ר 9656/05 שוורץ נגד רמנוף לעיל, בפסקה 26 - "[...] כלל נקוט בידי בתי משפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת נגדו".

46. דרך המלך, עליה הצביעו המ פלגה, המשיבים 1-3 והיועץ המשפטי עו"ד עמרי שגב במעמד הדיון וכן בשדר הדואר האלקטרוני מיום 29.9.2023 ולפיו, על העותרים להגיש בקשה להצטרף להליך בבית המשפט המחוזי - הליך לא להם ואשר אותו לא ניסחו ולא הגישו, ולבקש מבית המשפט המחוזי שם "דיון מהיר" בתביעה המתנהלת שם. דרך זו מוצעת/נטענת זו, אינה "דרך מלך" כי אם דרך חתחתים:
כך למשל, על פי דין- תקנות סדר הדין תשע"ט 2018- לא קיים הליך של "בקשה לבירור מהיר", ו"דרך המלך" ל"בירור מהיר" של תביעה הנה בהגשת בקשה לסעד זמני- על כל הכרוך והנובע מכך מבחינת עלויות, הוצאות, עמידה בהוראות התקנות, העמדת ערבויות וביטחונות, ועוד כהנה וכהנה קשיים שהנם נחלתם של מתדיינים בבתי משפט. כך ככלל, ועל אחת כמה וכמה מקום בו התובע שם (מר משה אשכנזי) שולל לחלוטין את הסעד המבוקש על ידם בעתירתם דנן- כפי שהתברר כאמור רק לאחר שכתב התביעה על מצורפיו הוצג, וזאת לאחר הדיון.

47. כל זאת בשעה שבפני העותרים נתונה הזכות החוקתית-מפלגתית-תקנונית המחייבת את המפלגה 3 וכן את היועץ המשפטי כאחד, להתדיין בפני המוסד לבוררות של המפלגה, כמתואר. כך כלל, ועל אחת כמה וכמה מקום בו המפלגה, המשיבים 1 ו-3, והיועץ המשפטי העלו על נס טענה בדבר "מעשה עשוי" באופן המלמד, כי גם לשיטתם יש מקום לברר את העתירה בדחיפות.

48. עוד ובנוסף בניגוד לעניינם של העותרים ונסיבות העתירה דנן, בר"ע 6233/02 אקיסטל נגד קאלמא, האמור ב"הודעה מטעם המפלגה" עוסק בעניין אחר לחלוטין שהו סכסוך בין שני בעלי דין זהים, הכולל תקופה בה החוזה בינ יהם נשלט בסעיף בוררות ותקופה בה החוזה לא נשלט בסעיף בוררות. בתביעה שהתבררה שם בפני בית המשפט המחוזי ועניינה התקופ ה בה לא היה הסכם בוררות, טענה הנתבעת בתביעה שם טענת קיזוז שהתבססה על הפרת סעיף 17 להסכם בין הצדדים שם בתקופה בה היה ההסכם בתוקף. בנסיבות אלו נקבע כי אין מקום למינוי בורר על מנת שידון באותה הטענה ממש בהליך המתנהל בין הצדדים ו/או מי שנמצא שם כי הם חליפים. מה בין התם להכא? למפלגה, המשיבה 1 והמשיב 3 הפתרונים. מה גם שההליך שהתנהל שם הנו הליך אזרחי "רגיל" - שאין בו את הדחיפות הנדרשת בענייני בחירות- ראה למשל בר"ם 4952/04 שיטרית נגד ועקנין, "נבו", ניתן ביום 13.6.2004 – "ערעורי בחירות הם במהותם הליכים הדורשים בירור מהיר".

49. הדבר היחיד שניתן ללמוד מבר"ע 6233/02 הנ"ל, הנו, שאין כל פסול בלשון המעטה כי בתחילה תתברר העתירה דנן ובהמשך במועד הערטילאי כמתואר, יתברר, אם בכלל, ההליך בפני בית המשפט המחוזי, הוא מצב העניינים לאשורו. כך לו היה מדובר באותם בעלי דין או חליפיהם, ועל אחת כמה וכמה מקום בו עסקינן בבעלי דין שונים ומנוגדים - אשר האחד שולל את הסעד המבוקש על ידי האחרים.

50. עוד ניתן ללמוד מתביעתו של מר משה אשכנזי, כי אכן נושא ה"וועדה המוניציפלית" של מפלגת העבודה הנו נושא בעל חשיבות ציבורית וכן כי, לפחות על פי מכתבו הנ"ל מיום 30.7.2023, בבחירות הכלליות שהתקיימו בנובמבר 2022 מפלגת מרץ אותה ייצגה הגב' קטי פיאסקי בבת ים, מתוך 129,00 בעלי זכות בחירה בבת ים קיבלה המפלגה 578 קולות (על פי נתוני משרד הפנים - כפי הנכתב שם) שהנם כשליש מהקולות הנדרשים למנדט למועצת העיר בבת ים.

דיון

51. על פי סעיף 97 לחוקת המפלגה, "הסניף הנו התא היסודי של המפלגה".

52. על פי פרקים יד, טו, סעיפים 195-197, 198 ואילך לחוקת המפלגה, מועמד המפלגה לכהונת ראש ראשות מקומית ייבחר על ידי כלל חברי המפלגה בתחומי הרשות המקומית, והזכאי להתמודד להיבחר כאמור הנו מי שהינו חבר מפלגה לפחות 6 חודשים טרם יום הבחירות. (סעיפים 195 א., 196, לחוקה).

53 . על פי סעיפים 198 א.ב. לחוקה, בראש רשימת המועמדים יעמוד המועמד לכהן כראש הרשות המקומית (שנבחר כאמור על ידי כלל חברי המפלגה בתחומי הרשות המקומית), ואילו רשימת המועמדים להיבחר מטעם המפלגה לרשות מקומית תובא לאישור מועצת הסניף לפחות 48 שעות לפני הגשת מועמדים לוועדת הבחירות (זאת למעט המועמד לכהן כראש הרשות המקומית – אשר נבחר כאמור על ידי כלל חברי המפלגה בתחומי הרשות המקומית ולכן מועמדותו אינה טעונה אישור מועצת הסניף).

54. מכאן, שככלל, אין כל מקום ואפשרות, כי המפלגה תגיש מועמדים לרשות מקומית - ראשות ומועצה, אלא על הוראות החוקה לעיל - בחירות על ידי כלל חברי המפלגה בתחומי הרשות המקומית הבוחרים את המועמד לראש הרשות ואישור מועצת הסניף את המועמדים למועצת הרשות המקומית. זאת בהמשך ובהתאם להוראות סעיף 97 לעיל לחוקה המצהירות בדבר מעמדו של הסניף כתא היסודי של המפלגה, מתואר.

55. המקום היחיד האפשרי לסטייה מהוראות החוקה לעיל הנו על ידי שינוי החוקה עצמה, כפי שמלמד נספח 14 לחוקה שהנו תיקון בהוראת שעה של הוראות החוקה בדבר הליך הבחירות הפנימיות למועמדי המפלגה לראשות ולמועצות הרשויות המקומיות, אשר אושר בוועידה השישית, במושב שני ב- 28.9.97. על פי תיקון חוקה זו, במקום הוראות החוקה בעניין הבחירות לרשויות המקומיות, באות הוראות אחרות בדבר הקמת צוות התערבות אשר ייקבע הוראות על קיום בחירות למועמד
מפלגה לרשות מקומית ועל מינוי או אישור מועמדים למרות האמור בכל הוראה אחרת - כלומר מועמדים שלא התמלאו בהם מלוא תנאי הכשירות האמורים בחוקה.

56. במעמד הדיון מיום 2.10,2023 הבהיר המשיב -2 המזכ"ל עו"ד ערן חרמוני, כי בדרך דומה מדי 5 שנים - מועדי הבחירות לרשויות המקומיות, אישרה ועידת המפלגה תיקוני חוקה בהוראות שעה מכוחם הוקמו ועדות מוניציפליות ושונו הוראות החוקה (באופן זמני- על פי הוראת שעה) אשר העניקו לוועדה המוניציפלית סמכויות הגוברות או שונות מהמתואר לעיל בהוראות פרקים י"ד, ט"ו לחוקת מפלגת העבודה, ומאפשרות לה לסטות מהן.

57. דא עקא, שהועידה הנוכחית (העשירית) סיימה את כהונתה בתאריך 24.12.2022, מבלי ששינוי כלשהו של פרקים י"ד עד ט"ו אושר על ידה - לא בתקופה שהסתיימה ביום 24.12.2022 ולא לאחר מכן.

58. יתרה מכך, מהמצורפים לכתב התביעה שהגיש מר משה אשכנזי, וכן מההבהרות שנמסרו במעמד הדיון עולה, כי הייתה כוונה להביא לאישור הוועידה תיקון חוקה כאמור (וזאת במועד שהנו לאחר סיום תקופת כהונתה) אלא שכינוס הועידה לא יצא אל הפועל. ללמדך, גם מכוונה זו - שלא צלחה, שללא תיקון החוקה על ידי הועידה לא ניתן לסטות מהוראות פרקים י"ד ו-ט"ו לחוקה - בכל הקשור לבחירות המקומיות ומועמדי המפלגה לבחירות לראשות ולמועצות הרשויות המקומיות.

59. כידוע, הוועידה שהנה "המוסד העליון והמחוקק של המפלגה" (סעיף 2 לחוקה), היא המוסד היחיד המוסמך לבצע "תיקונים או שינויים באמנת היסוד של המפלגה" (סעיף 2. א). היא אינה רשאית להאציל סמכותה זו לאחר וגם מרכז המפלגה אשר לכאורה משמש כמוסד העליון של המפלגה בין ועידה לוועידה אינו מוסמך לשמש כמוסד עליון ולדון בנושאי תיקונים או שינויים בחוקה (כמו גם ביתר הסמכויות הנתונות לוועידה בלבד על פי סעיפים 2 ב – ח. לחוקה).

60. הוועידה, הנה במהותו גוף נבחר - הנבחר על ידי כלל חברי המפלגה (ובצירוף "צירופים") השואב את כוחו ואמונו מבחירה זו. לכן, מקום בו הסתיימה כהונת הוועידה היא אינה נהנית עוד מאמון בוחריה - שבחרו את נציגיה לתקופת כהונה מוגבלת. אי לכך, עולה, כי הוועידה העשירית כלל אינה מוסמכת לבצע שינויים בחוקת המפלגה לאחר מועד יום 24.12.2022. למעשה, כל "סמכותה" של הוועידה העשירית מתמצית בימים אלו בקבלת החלטה על התפזרותה ואישור תקנון לבחירת הוועידה האחד עשר.

61. ביטוי לדברים נמצא בדברי מפלגת העבודה, באמצעות ב"כ היועץ המשפטי עו"ד עומרי שגב, במעמד דיון יום 18 ביולי 2023 -ת.א. 51559-01-23 (מחוזי-ת"א) נגר נגד מפלגת העבודה, כדלקמן:
עו"ד שגב: לאחר ששמענו את דברי בית המשפט ובהתייעצות עם בכירים במפלגה, אני מודיע לבית המשפט כי התקבלה הסכמה עקרונית ולפיה הוועידה העשירית תתכנס לישיבה בה יוחלט. על התפזרותה ויובא לאישורה תקנון לוועידה האחד עשרה וזאת עד לא יאוחר מיום 30.11.23 תובא בפני הנהלת המפלגה הצעה כי הוועידה תקיים את הבחירות לוועידה האחד עשרה בתוך 60 יום ובשאיפה ל- 45 ימים ממועד התפזרותה של הוועידה העשירית. המועד ייקבע על ידי הגורם המוסמך שזו הוועידה".

62. דברים אלו אומצו לפסק דין שניתן בהסכמת הצדדים.

כך בהמשך הפרוטוקול:

התובע: אני מסכים לדברים . מבקש שיינתן לזה תוקף.

פסק דין
אני נותנת תוקף של פסק דין להצהרת עו"ד שגב כמפורט לעיל.
אין צו להוצאות.
בהינתן פסק דין במהלך הישיבה השנייה, אני מורה כי האגרה תושב לתובע.
ניתנה והודעה היום כ"ט תמו"ז תשפ"ג, 18/07/202 במעמד הנוכחים.
_________________________
רחל ברקאי, שופטת, סגנית הנשיא.

63. עולה אפוא, כי למעשה, מפלגת העבודה וראשיה, לנוכח פסק הדין שניתן על פי הצהרתם, בכל מקרה מושתקים מלטעון אחרת באשר ל(העדר) סמכויותיה של הוועידה העשירית - זולת החלטה על פיזורה (לעניין ההשתק השיפוטי - ראה רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נגד שיכון עובדים, פ"ד נ"ט (6) בעמוד 633 מול האותיות ב'-ג'- פסקה 9 לפסק הדין).

64. פרוטוקול דיון זה ופסק הדין, נלמדו מתוך המצורפים לכתב התביעה של מר משה אשכנזי. הללו לא הוצגו במהלך בירור העתירה דנן, הגם שיש להם השלכה על שאלת סמכותה של הוועידה המוניציפלית ולמרות ההבהרות שהתבקשו בעניין - הן בהחלטה מיום 19.9.2023 והן במעמד הדיון.

65. ודוק, הייתה באפשרות ראשי המפלגה ומנהליה להביא לכדי כינוס הוועידה העשירית (עד ליום 24.12.2022) על מנת שתאשר תיקונים אלו ואחרים לחוקה בקשר עם הבחירות המקומיות שמועדן הנו ידוע מראש - לפחות מזה חמש שנים מראש. הייתה גם באפשרותם להביא לפיזורה ביום 24.12.2022 ולהביא לבחירת הוועידה האחד עשר ולהביא בפניה אישור לשינויים מהוראות חוקת מפלגת העבודה בואך הבחירות לרשויות המקומיות הנערכות מזה למעלה מעשרה חודשים לאחר סיום כהונתה של הוועידה העשירית. אולם, הם בחרו שלא לעשות כן. משלא עשו או נעשה כן, עומדות הוראות חוקת המפלגה - פרקים י"ד ט"ו בתוקפן - ולא ניתן לסטות מהן.

66. במסגרת תשובתם לעתירה, העלו העותרים טענה ממנה ניתן ללמוד, כי גם לו הייתה וועידה מוסמכת כדין מאשרת תיקון לחוקת המפלגה - בסעיפים העוסקים בבחירות לרשויות המקומיות, היא לא הייתה מוסמכת לעשות כן שכן יש בכך בכדי לשלול את זכות בחירת המועמדים הנתונה לחברי המפלגה ולמועצת הסניף, וזאת בהפנייה לפסק הדין שניתן במאוחד על ידי בית המשפט המחוזי - ת"א, בה"פ 67555-11-20 מיכאלי נגד פרץ ואח', ה"פ 69072-11-20 ת"א, הריס נגד מפלגת העבודה, ניתן ביום 3.1.2021, ערעור שהוגש על פסק הדין - ע"א 70/21 סולק לאחר שנמשך על ידי המערערים בתום דיון הרכב שופטי כבוד בית המשפט העליון שהתקיים ביום 14.1.2021 ובהמלצת שופטי ההרכב.

67. באותו פסק דין, הורה בית המשפט המחוזי-ת"א על ביטול החלטת הוועידה העשירית מיום 29.11.2020 בדבר ביטול זכות הבחירה של חברי המפלגה את המועמדים לראשות הממשלה ולרשימתה לכנסת (ביטול הפריימריס) וזאת מכיוון ש"עניין לנו בפגיעה מהותית בזכות חברי המפלגה לבחור את מנהיגיהם המשליכה גם על זכות השוויון, עת נעשה הדבר בחיפזון ערב הבחירות לכנסת" (פסקה 47 לפסק הדין).

68. לשאלה זו, העולה מטענת העותרים, דומה כי יש פנים לכאן ולכאן. ייתכן ובשני המקרים עסקינן בזכות בחירה אישית שהנה זכות יסודית, וייתכן גם כי לא דין פריימריס בואך לבחירות לכנסת - אשר בוטלו בחיפזון כאמור, כדין בחירות לרשויות המקומיות ומתכונת הנהוגה מזה מספר מערכות בחירות. ברי כי ישנם שיקולים וטיעונים נוספים. אותיר עניין זה לעת מצוא. שכן, די בכך שאין בנמצא שינוי חוקה תקף ושאינו תוקף על מנת לחייב את ראשי המפלגה ומנהליה לפעול על חוקת המפלגה ואין באפשרותם לפעול על פי תיקון לחוקה שאינו קיים ואינו בנמצא.

69. נמסר, כי ביום 21.9.2022 הוגשה על ידי מפלגת העבודה - בחתימת בא כוח הסיעה או כל גורם אחר מטעמה, רשימת מועמדים לבחירות המקומיות בעירית בת ים שעל פי סעיף 35 (א) ואילך לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965 שהנה בראשות גב' קטי פיאסקי. נמסר, כי הרשימה אינה נושאת את האותיות ' אמת', וכי הגשת הרשימה לוותה בהתחייבות להעניק תמיכה כספית ממשאבי המפלגה לרשימה זו. ההסכם או ההתחייבות לא הוצגו. כך גם סכום התמי כה והמקור לו,
לא נמסר למוסד לבוררות למרות ההחלטה שניתנה בעניין והשאלות שהופנו במעמד הדיון.

70. כמו כן העותרים עצמם, כך להבנתי את דבריהם, נמנים על רשימת המועמדים שהגישה סיעת "בת-ים אחת", וזאת בהמשך ל מתכונת הנהוגה מזה מספר סבבי בחירות לרשויות המקומיות ואשר זכתה לתמיכת המפלגה, כנטען בעתירתם.

71. אין חולק כי גב' קטי פיאסקי לא נבחרה על ידי כלל חברי המפלגה בתחומי בת ים כמצוות סעיף 195 לחוקה, ואין חולק כי מועצת הסניף בבת ים לא אישרה את רשימת המועמדים על פי סעיף 198 ב לחוקה.

72. נהפוך הוא, על פי העולה מהעתירה, התשובה וההבהרות שנמסרו והשלמת המסמכים, עולה, כי מועצת הסניף בבת ים התנגדה למועמדותה של זו, ודחתה את החלטת הוועדה המוניציפאלית לתמוך במועמדותה של זו (מכתב העותרים בתפקידיהם כמזכיר הסניף מ"מ מזכיר הסניף ויו"ר נעמת חולון בת-ים, בשדר דואר אלקטרוני מיום 28 ביוני 2023 , מכתבם הנוסף מיום 15.8.2023, [שני אלו צורפו לעתירה] פרוטוקול ישיבת מועצת הסניף מיום 3.9.2023 [נשלח לאחר דיון יום 2.10.23).

73. כמו כן, טענת העותרים בתשובתם ולפיה הגב' קטי פיאסקי התפקדה למפלגת העבודה בסמוך למועד החלטת הוועדה המוניציפלית - היינו באופן שלא מתקיים בה תנאי הכשירות האמור בסעיף 196 ב. לחוקת המפלגה לא נסתרה. כך גם לא הוסר הספק בדבר כשרותה לשמש כחברת מפלגה בהתחשב בחברותה (עד לא מכבר?) במפלגת מרץ הכוללת את היותה ממוקמת במספר 11 ברשימת מועמדיה לכנסת.

74. במצב דברים זה, די באמור, על מנת לקבוע, כי הגשת רשימת המועמדים בראשות גב' קטי פיאסקי על ידי מפלגת העבודה, כפי המתואר (וכפי שהובהר) נעשתה בחוסר סמכות, כמו גם כל תמיכה כספית או אחרת בה וברשימתה, ואי לכך היא בטלה ומבוטלת ואין ולא ניתן להוסיף וליתן בידה ובידי הרשימה כספים או תמיכה כלשהי.

75. במעמד הדיון הבהיר המשיב -2 המזכ"ל עו"ד ערן חרמוני כי בעת שעלה נושא הבחירות המקומיות בבת ים, עמדתו הייתה כי על המפלגה לתמוך בעותרים - חברי מפלגה וחברי הסניף ומועצת הסניף, בהיותם בשר מבשרה של מפלגת העבודה, מי שתרמו לה מזה מספר לא מבוטל של סבבי בחירות מזמנם ומרצם ופעלו על מנת להביא להצלחתה / הגברת סיכוייה וכי על המפלגה להעדיף את בניה - שלה התורמים לה מזה שנים ואשר המפלגה זקוקה להם ולתמיכתם לרבות בימי בחירות ולקראתם,
אך לא רק.

76. מאחר ובמעמד הדיון, בחר עו"ד עומרי שגב שלא להשיב לשאלות המוסד לבוררות בהקשר זה, תיאר המזכ"ל עו"ד חרמוני כי למיטב הידיעה, ואישר, כי מטבע הדברים המפלגה לא צפתה את תוצאות הבחירות לכנסת כלומר את הירידה במספר חברי הכנסת המכהנים, ואי לכך חל גירעון במימון המפלגה הנובע מהירידה במספר המנדטים ובאי ההיערכות לכך. לאחר שבתקופת ו כמזכ"ל עלה בידי המפלגה להשלים את סיום התחייבויותיה לבנק ים (סגירת החוב לבנק הפועלים), נותרה המפלגה חייבת לכנסת חוב בסך של 10-11 מיליון ₪ הנפרע על דרך ניכוי מתוך ארבע יחידות המימון להן זכאית המפלגה. עוד על מקורות המפלגה נמנים דמי החבר וכן הכנסות המתקבלות מחברת הנכסים "בית ארלוזרוב". נמסר, כי הכנסות אלו מתקבלות שלא באופן שוטף כי אם מדי פעם בפעם באופן המלמד כי ככל הנראה מקורן של הכנסות אלו הוא במכירת נכסי המפלגה.

77 עוד נמסר על ידי המזכ"ל, כי בעת הדיון בוועדה המוניציפלית, חברי הוועדה כלל אינם נותנים דעתם לשאלת העלות הכספית של תמיכת מפלגת העבודה. נתון זה כלל אינו "נמצא על השולחן" וכי לאחר שהוועדה נותנת את החלטתה מועבר ההליך לחתימת הסכמים גנריים על ידי המנכ"ל או המפלגה. עו"ד עומרי שגב מסר כי הוא כיועץ משפטי אינו מעורב בכך ואינו מורשה חתימה על הסכמים אלו.

78. בקשר לשיקולים שהנחו את חברי הוועדה המוניציפלית, לתמוך בגב' קטי ורשימתה, מסר עו"ד שגב כי השיקולים הנם "שיקולים פוליטיים". משנשאל מהם ה"שיקולים הפוליטיים" הוא השיב כי הוא אינו יודע מהם.

79. התמונה המצטיירת אפוא, הנה כדלקמן: ראשי המפלגה ומנהליה, פועלים באמצעות וועדה מוניציפלית שאין לה כל סמכות חוקית או אחרת לכל כל החלטה ולבצע כל פעולה הנוגדת את חוקת 207, כמתואר. הוועדה המוניציפלית דנה המפלגה כפי שהיא כתובה ב פרקים י"ד, ט"ו סעיפים -195 ומתכנסת מבלי שהדיונים בה מתועדים בפרוטוקול- או למצער מבלי שפרוטוקול שכזה הוצג בהליך דנן הנוגע להחלטתה וסמכויותיה. שיקוליה אינם ברורים ואינם מפורטים. על התשתית העובדתית
שעליה לבסס את החלטותיה לא נמנה נושא "פעוט" והוא השאלה הכספית-תקציבית, וזאת בשעה שהמפלגה מצויה בגירעון שוטף ככל הנראה, וכפי המ סתמן היא "אוכלת" את נכסי "בית ארלוזרוב" (על חשבון הדורות הבאים) על מנת להתקיים.

80. מושכלות יסוד הן, כי על רשות מנהלית "להפעיל את שיקול דעתה בהגינות ובתום לב, כנובע ממעמדה כנאמן הציבור. עליה לפעול ביושר, בשוויון, ללא מש וא פנים או שרירות. עליה, כמובן, לפעול בסבירות לאחר ששקלה, במסגרת החלטותיה, את כלל השיקולים הרלבנטיים, ואיזנה בין האינטרסים השונים, תוך הסתכמות על תשתית ראייתית מהימנה ומבוררת [...]" (עעמ 8409/09 חופרי השרון בע"מ נגד. א.י.ל סלע (1991) בע"מ, "נבו", ניתן ביום 24.10.2020). אם כך לגבי רשות מנהלית- ובאותו מקרה ועדת מכרזים, על אחת כמה וכמה מקום בו עסקינן בוועדה הפועלת בדלת אמותיה של מפלגה אשר היחסים בינה לבין חבריה הנם גם יחסים חוזיים וחלים עליהם גם נורמות של הגינות ותום לב.

ראה למשל ה"פ 41280-12-14 קורנפלד נגד נתניהו, ב פסקה 3: "[...] מבחינה משפטית המפלגה היא גוף שחלות עליו זכויות וחובות של המשפט הציבורי לצד זכויות וחובות מהמשפט הפרטי"; ה"פ 41553-06-18 (מחוזי-מרכז) גבאי נגד פרץ, "נבו", ניתן ביום 21.6.2018, בפסקה 9: [...] על המפלגה וחבריה להתנהל בהתאם להוראות חוקת המפלגה, המהווה מעין חוזה בי המפלגה לבין חבריה. כפי שמציין המשיב, זה דינם של כל חוקה או תקנון של כל גוף מאוגד".

81. ודוק, עולה, כי גם לו היה בנמצא תיקון או שינוי לחוקה המסמיך וועדה מוניציפלית (ובשמה בשנים הקודמות - "ועדת התערבות") לסטות מהוראות חוקת המפלגה, סעיפים 195 ואילך, אין משמעות הדבר מתן "כרטיס חופשי" לוועדה ולחבריה לבטל הוראות חוקה אלה ואת מעמדם המעוגן בחוקה של הסניף ומועצת הסניף. גם לו הייתה בנמצא סמכות שכזו, היה על הוועדה לשקול כאמור את כל השיקולים הרלבנטיים, לאפשר זכות טיעון בנפש חפצה ובתום לב טרם קבלת החלטה, לתת את המשקל הראוי לכל שיקול ושיקול ולאזן בין השיקולים על פי תשתית עובדתית מבוררת.

82. נראה אפוא, כי על פי מה שהוצג בפניי בעתירה זו (לרבות מה שהמפלגה, המשיבים 1 ו-3 באמצעות עו"ד שגב והיועץ המשפטי עצמו מצאו לנכון להציג או לא להציג), הרי שדין החלטה שכזו לתמוך - כולל תמיכה כספית ברשימתה של גב' קטי פיאסקי (שאינה נושאת את האותיות 'אמת') משיקולים פוליטיים עלומים, בטלות וביטול - גם לו הייתה בנמצא סמכות לסטות מהוראות החוקה שכן לא התקיימו בה החובות לקיים את ההחלטה על פי תשתית עובדתית מבוררת וליתן את המשקל הראוי לשיקולים השונים העולים מהוראות החוקה ומעמדם של העותרים אל מול התועלת שבתמיכה ברשימתה של גב' קטי פיאסקי והעלות/נזק שבתמיכה ברשימה זו. זאת על פי מה שהוצג בפניי במסגרת העתירה דנן.

83. במסגרת הבהרותיהם, הבהירו העותרים, כי הם אינם מבקשים בהכרח תמיכה כספית מהמפלגה (הם היו מעדיפים לקבל תמיכה שכזו אולם זהו אינו הסעד המבוקש בעתירתם), וכי למעשה התמיכה לה הם עותרים הנה בגדר תמיכה הצהרתית או ארגונית, וזאת לצד הסעד הנוסף המבוקש בעתירתם שהנו הפסקת התמיכה ברשימתה של הגב' קטי פיאסקי אשר רק גורמת להם נזק במאמציהם להיבחר למועצת העיר תחת הרשימה "בת -ים אחת" ומביאה לפיצול קולות המחנה הליברלי.

84. במצב דברים זה, לא ניתן לטעון כי העתירה דנן עוסקת ב"מעשה עשוי". לו רק מכיוון שתמיכה הנה מעשה מתמשך והפסקת התמיכה הנם מעשה שמכאן ואילך. מה גם שבדיון שהתקיים ביום 2.10.23 לא שלל עו"ד שגב את האפשרות לתקן רטרואקטיבית את רשימת המועמדים. עוד מלמד אותנו פסק הדין שניתן ב- ה"פ 67555-11-20 מיכאלי נגד פרץ ואח', ה"פ 69072-11-20 הריס נגד מפלגת העבודה, ניתן ביום 3.1.2021 כי החלטת המפלגה או מי מוועדותיה או מוסדותיה, ככל שהתקבלו שלא כדין, ניתנים לביטול בהמשך בעת מתן פסק הדין. כך, באותו מקרה, נדחתה בקשה למתן צו מניעה כנגד כינוס הוועידה בין היתר בהנמקה כי – "[...] ככל שייקבע כי החלטתה ניתנה שלא כדין – לא יהא בכך כדי להוביל לנזק אשר אינו הפיך, באשר למצער יבוטל השינוי – ובהינתן שכרגע לא קיימת כל החלטה בדבר בחירות צפויות - תוחזר על כנה ההוראה הקודמת" (החלטה מיום 29.11.2020 , תחתית עמוד 5). ואילו בהמשך, בפסק הדין (שניתן ביום 3.1.2021), בוטלה כאמור
החלטת הוועידה העשירית מיום 29.11.2020 (בדבר ביטול הפריימריס).

85. באשר לתמיכה המבוקשת על ידי העותרים בסיעת "בת-ים אחת" (שאינה בהכרח תמיכה כספית), עולה, כי על פי הוראות סעיף 198 ואילך לחוקת המפלגה, הרי שרשימת מועמדים מטעם מפלגת העבודה יכולה להיות רשימה שבראשותה מועמד מטעם מפלגת העבודה (אשר נבחר על פי הוראות סעיפים 195-196 לחוקה), ואילו הימנותם של מי שאינם חברי מפלגה ברשימה, כפופה לאישור לשכת המפלגה (סעיף 199 א. לחוקה). מכאן, עולה, שרשימת "בת-ים אחת" האמורה בעתירת העותרים
(שאינה בראשות חבר מפלגת העבודה ואשר לא זכתה לאישור לשכת המפלגה את אלו המנויים בה ושאינם חבריה), אינה עומדת בדרישות תנאי סעיפים 195 ואילך לחוקת המפלגה- ובהינתן כי אין בנמצא שינוי תקף של חוקה זו, לא ניתן כאמור לסטות מהוראותיה. מה גם, שפרוטוקול ישיבת מועצת הסניף מיום 3.9.2023 כפי שהוצג, אינו כולל רשימה שמית של המועמדים לרשות המקומית כי אם כאמור החלטות בדבר תמיכה ברשימת בת-ים אחת, דחיית החלטת הוועדה המוניציפלית וכן הסמכה בדבר הגשת העתירה דנן.

86 במצב דברים זה, לא ניתן לחייב בצו שיפוטי את מפלגת העבודה וראשיה לתמוך בעותרים במאמציהם להיבחר למועצת עירית בת-ים תחת סיעת "בת-ים אחת" גם אם תמיכה זו אינה תמיכה כספית. השאלה האם המפלגה וראשיה יתמכו בעותרים- בהיותם חברי מפלגה וסניף וותיקים והשיקולים ביחס אליהם עליהם הצביע המזכ"ל בפני הוועדה המוניציפלית (ובדיון שהתקיים ביום 2.10.2023) נתונה לשיקול דעתם לרבות שיקולי תום לב והגינות, אולם אינה מצויה בגדרה של החלטה שיפוטית מחייבת.

הכרעה

87. אשר על כן ובהתאם הנני מורה כדלקמן.

88 הנני מורה כי החלטות הוועדה המוניציפלית הסותרות את הוראות חוקת המפלגה, פרקים י"ד, ט"ו, סעיפים 195 ואילך לחוקה, הנן חסרות תוקף, חסרות סמכות ולפיכך מבוטלות. זאת בהעדר כל שינוי בר תוקף להוראות חוקה אלו ואף בהעדר כל אפשרות לשנותן במסגרת הוועידה העשירית שכהונתה הסתיימה כמתואר.

89. על מפלגת העבודה (אשר התייצבה להליך באמצעות בא כוח עו"ד עומרי שגב ובאמצעות המשיבים 1 ו-3, וכפופה להחלטות המוסד לבוררות), ראשיה, מנהליה וחברי הוועדה המוניציפלית לקבל החלטות ולפעול בקשר עם הבחירות המקומיות בהתאם להוראות חוקת המפלגה לעיל - פרקים י"ד, ט"ו, סעיפים 195 ואילך, ולא לבצע כל פעולה הנוגדת מי מהוראות אלו.

90. ניתן בזה צו המורה, כי החלטת הוועדה המוניציפלית בדבר תמיכה ברשימה ברשות קטי פיאסקי לבחירות המקומיות לראשות ומועצת עירית בית ים מבוטלת בהיותה החלטה שהתקבלה בחוסר סמכות וממילא תוך אי קיום החובות המנהליות המוטלות על הוועדה כמתואר וב העדר תשתית עובדתית לקיומן של אלו ובקיומה של תשתית עובדתית לאי קיומן של חובות אלו.

91. ניתן בזה צו המורה על מפלגת העבודה, יו"ר המפלגה, הגזבר ומי מטעמם לחדול לאלתר מכל תמיכה - פומבית פוליטית כספית או אחרת ברשימה הנ"ל שבראשות הגב' קטי פיאסקי ובכלל זה האוסר על העברת כל תשלום שהוא מכספי מפלגת העבודה בקשר עם רשימה זו, עלות פעילותה במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות, או כל עלות אחרת.

92. בתוך כך ניתן בזה צו המורה על המשיבה 1, כבוד היו"ר -חה"כ מרב מיכאלי ליתן את ההוראות המתאימות לבעלי התפקידים במפלגה לקיום ההחלטות שבסעיפים 88-91 לעיל ובכלל זה כאמור אי העברת כספים מכספי המפל גה לטובת הרשימה הנ"ל שבראשות הגב' קטי פיאסקי ל ראשות ומועצת עירית בת ים.

93. עוד בתוך כך, ניתן בזה צו המופנה אל המשיב 3, הגזבר, המורה לו לחדול ולא לבצע - לרבות לא בחתימה או הוראה, כל פעולה שעניינה העברת כספים בקשר עם רשימה בראשות הגב' קטי פיאסקי, והמונע ממנו מלעשות כן כאמור בסעיף 91 לעיל. עוד נדרש הגזבר בזה, למסור דו"ח על הכספים שהוצאו עד כה, אם הוצאו, בקשר עם הרשימה כמתואר והבחירות לראשות ומועצת העיר בת -ים. דו"ח זה יימסר תוך 7 ימים, בהעתק ליו"ר המוסד לבוררות ולמזכ"ל.

94. לא נעלם מעיני, כי ככל הנראה המפלגה חתמה על הסכם (שלא הוצג בפניי) בקשר עם מתן תמיכה כספית מכספי המפלגה לרשימה הנ"ל שבראשות הגב' קטי פיאסקי בקשר עם הבחירות המוניציפליות לראשות ועירית בת ים. כפי שתואר לעיל, הסכם שכזה והתחייבות שכזו הנם חסרי סמכות ותוקף ולפיכך המישור בו יתברר, אם בכלל, מצב זכויות וחובות הצדדים בקשר אליו הנו במישור דיני החוזים והדין החל על חוזה שנחתם בהעדר סמכות ובין הצדדים לחוזה זה והמעורבים בכך, כעניין החורג מגדרי עת ירה זו ופסק דין זה, ואם וככל שיתברר.

95. בהתאם להוראות סעיף 45 ב. לחוקת מפלגת העבודה, אני מורה כי המשיב -2 המזכ"ל עו"ד ערן חרמוני הנו אחראי על ביצוען של הוראות פסק דין זה. המזכ"ל יגיש בתוך 10 דו"ח בעניין אופן ביצוע והעמידה בהוראות פסק הדין, בהעתק לראש המוסד לבוררות.

96. הסעד המבוקש בכל הקשור לחיוב המפלגה בתמיכה ברשימה "בת -ים אחת" אינו ניתן בזה. כמו כן ניתן תוקף להסכמת העותרים והמשיב 2 למחיקת כל טענה בדבר הטלת דופי במזכ"ל המפלגה, ככל שנטענה על ידם.

97. משלא עתרו העותרים לפסיקת הוצאות בהליך, לא ניתן צו להוצאות.

________________
עו"ד יואב הריס – בורר
ניתן בהעדר הצדדים, ביום 3.10.2023

פסק הדין להורדה כקובץ pdf PDF

"העבודה. מפלגה ציונית, סוציאל דמוקרטית, בית מוגדר וברור מאז 1968"
אפרת רייטן, טוויטר 11.7.22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2013 שלום עכשיו

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי