תיקוני חוקה (12.7.24)

Thank you for rating this article.

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון – הוראות שונות), התשפ" ד – יולי 2024 (טיוטה לאישור הוועידה, הנוסח הסופי הוא הנוסח שיוצג באתר המפלגה ביום 12.7.24).

בהתייחס להרחבת סמכויות משאל חברים, כינוס וועידה, הרכב הנהלה, הוצאת חברים, ביטול מוסדות, תנאי חברות, ועדה מוניציפאלית, ביטול מוסד מזכ"ל, מוסד לבירור עתירות, ביטול בית הדין העליון.

להורדה כקובץ pdf PDF (פורסם במקור באתר המפלגה)

הרחבת סמכויות משאל חברים1

1. סעיף 218א לחוקת המפלגה, יסומן "218א(א)". ברישה לסעיף, במקום המשפט "עמדה על הפרק שאלה בעלת חשיבות מיוחדת ניתן יהיה ביוזמת יו"ר המפלגה, בהתייעצות עם הנהלת המפלגה והסיעה בכנסת" יבוא: "עמדה על הפרק שאלה בעלת חשיבות מיוחדת ניתן יהיה ביוזמת הנהלת המפלגה ובהתייעצות עם הסיעה בכנסת"

אחרי סעיף 218א(א) יבוא:
"(ב) על אף האמור בכל דין מדיני המפלגה בגדרו של משאל כאמור לעיל יוכלו החברים להכריע בסוגיות שיועברו להכרעתם לרבות תוך שימוש בסמכויות אשר ברגיל מסורות למוסד אחר ממוסדות המפלגה למעט סמכויות שיפוט המסורות למוסד לבירור עתירות.
(ג) הנהלת המפלגה לא תבקש כאמור לעיל בסעיף-קטן (ה) למעלה מפעמיים בשנה;
(ד) הועבר עניין להכרעה במשאל חברים, תקבע הנהלת המפלגה את המועד לקיום ההצבעה, את סדר היום להצבעה, את סדרי ההצבעה וכל הוראה משלימה אחרת. הצבעה במליאת המפלגה תיעשה באופן גלוי או חשאי בהתאם להחלטת ההנהלה ובלבד שאם עניינה של ההצבעה היא בחירתו של אדם לתפקיד תיעשה ההצבעה באופן חשאי."

ועידת המפלגה2

2. בסעיף 5 לחוקה, בסעיף-קטן (ב) במקום: "ועידת המפלגה תתכנס לוועידה שנתית אחת לפחות." יבוא: "ועידת המפלגה תתכנס לשני כינוסים בשנה לפחות. הכינוסים ייעשו באופן פיזי אלא אם החליטה הנהלת המפלגה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו"

סעיף 6 לחוקה יימחק, לאחריו יבוא:
"6א. זימון הוועידה באופן פיזי ייעשה לפחות שבעה ימים טרם הכינוס. מצאה הנהלת המפלגה כי מתקיימים טעמים מיוחדים, תהיה רשאית לזמן את הוועידה עד 72 שעות טרם הכינוס הפיזי
6א(1). סדר יומה של הוועידה יפורסם באתר המרשתת של המפלגה טרם כינוס הוועידה או במהלכו. מחובתו של כל ציר ועידה להתעדכן באתר המפלגה מעת לעת.
6א(2). ההצעות המפורטות שיעלו על סדר יומה של הוועידה יפורסמו באתר המפלגה שבעה ימים לפני הכינוס ולא פחות מ-24 שעות לפני הכינוס אלא אם מצאה הנהלת המפלגה כי יש להציגם במהלך הכינוס עצמו מטעמים מיוחדים.
6א(3). בכפוף לאמור בסעיף זה, הוועידה רשאית להתכנס באמצעים מקוונים.
6א(4). הוועידה תאשר את תקנון עבודתה בו ייקבעו הוראות משלימות לחוקה. כל עוד לא אושר התקנון, יחול התקנון של הוועידה הקודמת בשינויים המחויבים"

שינוי הרכב ההנהלה3

3. בסעיף שכותרתו "בחירת הנהלת המפלגה והרכבה"4, בסעיף-קטן (ה), במקום "תבחר באחד-עשר, כאשר לפחות 3 מהם תהיינה נשים" יבוא "תבחר בעד שלושה-עשר".

הוצאת חבר מהמפלגה5

4. סעיף 73 ו-93 לחוקה יימחקו. לפני סעיף 94 יבוא: "93א. (א) הוצאת חבר מהמפלגה תיעשה על יסוד אחת או יותר העילות האלה:

(1) הפרת הוראות מוסדותיה המוסמכים של המפלגה או הוראות חוקת המפלגה וזאת לאחר שהתרו בחבר המפלגה וזה שב והפר;
(2) הרשעה בבית משפט בעבירה אשר יש עימה קלון; לעניין סעיף זה "קלון" - כפי שייקבע בהרכב של שלושה דיינים של המוסד לבירור עתירות.
(3) העמדה לדין בגין עבירה שיש עימה קלון וזאת בהתאם להחלטת חמישה דיינים של המוסד לבירור עתירות ולאחר שהתאפשר לחבר להשמיע את דבריו;
(4) תמיכה או סיוע, בשכר או בהתנדבות, למפלגה אחרת באופן שיש בו כדי לפגוע במפלגה או תוך ניצול לרעה של חברותו במפלגה;
(5) שימוש בלשון משתלחת, גסה או בוטה באופן קיצוני, שחורג באופן ניכר מביקורת מקובלת; הוצאת חבר על יסוד סעיף זה תיעשה עד שנה בלבד אשר לאחריה יהיה החבר המוצא רשאי לפנות בבקשה למוסד לבירור עתירות להחזרתו למפלגה.
(6) אם הודיע החבר ברבים כי לא הצביע או יימנע מלהצביע בעד רשימה מטעם המפלגה המתמודדת בבחירות;
(7) פרש מגוף חיצוני אליו נבחר החבר בתוקף היותו חבר המפלגה ללא אישור הנהלת המפלגה.

(ב) הוצאת חבר מהמפלגה תיעשה בהתאם להחלטת יושב ראש המפלגה או נציגו או שלושה חברי הנהלת המפלגה כאחד; יושב ראש המפלגה רשאי להורות על שינוי החלטה להוצאת חבר אם מצא כי לא התקיימו נסיבות המצדיקות זאת.

(ג) הודעה על הוצאת החבר תישלח על ידי אגף המפקד של המפלגה לכתובת הדוא"ל או למספר הטלפון של החבר ובה יפורטו הנימוקים להוצאתו. החבר יהיה רשאי להשיג על ההחלטה בתוך 30 יום לפני דן יחיד של המוסד לבירור עתירות.

(ד) בקשה להוצאת חבר שהוא גם חבר מוסד ממוסדות המפלגה, למעט המליאה, תיעשה בהרכב של שלושה חברי המוסד לבירור עתירות או הרכב אי-זוגי גבוה מזה בהתאם להחלטת יו"ר המוסד לבירור עתירות.

(ה) נוסף על האמור לעיל בסעיף זה, בקשה להוצאת חבר יכולה להיות מוגשת למוסד לבירור עתירות על ידי מזכיר הסניף ומזכיר המחוז אליו משתייך חבר אותו מתבקש להוציא.

(ד) המוסד לבירור עתירות ייקבע את משך הזמן להרחקת החבר מהמפלגה. יושב-ראש המפלגה רשאי להתיר את חזרתו של החבר שהוצא בטרם חלף פרק הזמן שנפסק.

ביטול מוסדות לא פעילים6

5. לאחר סעיף 224א יבוא: "225. תיקוני החוקה שנעשו בהוראת שעה אשר חלו במועד כינונה של הוועידה העשירית, לרבות אלו שנעשו ביום 4 באפריל 2013 וביום 29 ביוני 2014 ייהפכו קבועים."

מוסדות לא פעילים - ביטול תאי החברות, ארגון האקדמאים, ארגון המגזר העסקי והעצמאיים, ארגון העולים7

6. סעיפים 122,123, 126, 127-128 לחוקה בטלים. אין בביטול זה כדי למנוע הקמת תאים חדשים לפי דרישת החברים בהתאם לסעיף 130 לחוקה.

תנאי החברות במפלגה8

7. בסעיף 82(ב) לחוקה, במקום: "אזרח תושב ישראל שמלאו לו 18 ואינו חבר מפלגה או רשימה אחרת יכול להגיש בקשה להתקבל כחבר המפלגה." יבוא: "אזרח תושב ישראל שמלאו לו 17 ואינו חבר מפלגה או רשימה אחרת יכול להגיש בקשה להתקבל כחבר המפלגה."

הקמת ועדה מוניציפלית9

8. סעיפים 207-198 בטלים.
אחרי סעיף 198 יבוא " 198א.הנהלת המפלגה תקים ועדה מוניציפלית בה יוחלט על הרשויות בהן תתמודד המפלגה, אופן ההתמודדות וקביעת תנאים להתמודדות. הוועדה המוניציפלית תקבע את סדרי עבודתה"

נטילת סמכויות ושטחי פעולה

9. לאחר סעיף 225 יבוא: "226. תפקיד מזכ"ל המפלגה בטל. בכל הוראה בחוקת המפלגה בה מסורים סמכות, שטח פעולה, זכות או שיריון (בסעיף זה - סמכויות) למזכ"ל המפלגה אלו יועברו ליושב ראש המפלגה או לגורם אחר אליו יואצלו סמכויות אלו על ידו למעט שיריון המזכ"ל אשר יבוטל. יושב הראש רשאי ליטול חזרה כל סמכות שהואצלה על ידו".

המוסד לבירור עתירות

10. המוסד לבירור עתירות (בפרק זה - המוסד) ידון ויפסוק בהתאם למקובל במשפט החוקתי והמינהלי, בשינויים המחוייבים תוך התחשבות בטובת המפלגה ובסדר היום הציבורי בהתאם לעמדת ההנהלה ונימוקיה; בעניינים שבין חבר לחבר אחר יהיה רשאי בית הדין לשבת בהרכב של דן יחיד; בעתירות המוגשות נגד המפלגה או בעלי תפקיד בה יישב המוסד בהרכב של שלושה אלא אם החליט יו"ר המוסד על הרכב גדול מזה ובלבד שיהיה אי-זוגי. ואולם, מצא המוסד כי הסעד המבוקש בעתירה נוגע לעניין פרטני של החבר העותר, רשאי הוא לדון בהרכב של דן יחיד וזאת לאחר שמיעת הצדדים.

ביטול בית הדין העליון10

11. סעיפים 56 עד 81 לחוקה בטלים.

הערות

1. הסבר: יובאו להלן דברי הסבר קצרים ביחס לכל סעיף בתיקון חוקה זה. הנוסח המחייב הוא נוסח שינויי החוקה ואין בדברי ההסבר כדי להוות הסבר מלא כל שינוי שייעשה. סעיף זה מבקש לצקת תוכן לאפשרות לקיים משאל חברים תוך יישום העקרונות הדמוקרטיים של המפלגה לפיהם חברי המפלגה כולם כאחד הם הגורם המכריע בסוגיות משמעותיות וסוגיות נוספות שיוחלט להעביר להם. עם זאת, משאל חברים ייעשה רק במקרים המתאימים בלבד כאשר ברגיל הסמכויות נשארות אצל המוסדות המוסמכים לרבות ועידת המפלגה כשם שהיה בעבר.

2. לאחר כחמש שנים בה הוועידה לא התכנסה באופן פיזי, מתבקש לקבוע כי הוועידה תתכנס לשתי ישיבות שנתיות באופן פיזי. כמו כן, זימון הוועידה יוכל להיעשות שבוע מראש במקום 10 ימים מראש. זאת, בשל העובדה כי זימונים נעשים באמצעות משלוח הודעות אלקטרוניות לחבר בשונה מהתקופה בה נכתבה חוקה זו בה זימונים באמצעות מסרונים או דוא"ל לא היו אופציות קיימות.

3. סעיף זה נועד לתת ביטוי להסכם עם מרצ כך שייכנסו להנהלת המפלגה עוד שני נציגים מטעמה

4 סומן בתיקון חוקה קודם בטעות סופר כסעיף 30.

5. ההוראות להוצאת חברים קבועות בשני סעיפים שונים ואינם נותנים מענה מספק למגוון תרחישים אשר בגינם יש אלו הפועלים בניגוד למטרות המפלגה מסייעים למפלגות אחרות או פוגעים ביחסי החברות המקובלים במפלגה. בכל מקרה, הוצאת חבר תיעשה תוך מתן אפשרות לביקורת שיפוטית של המוסד לבירור עתירות.

6. תיקוני חוקה שהתקבלו במהלך 15 השנים האחרונות הקפיאו מוסדות שהיו קיימים בעבר כדוגמת מרכז המפלגה, לשכת המפלגה, מזכירות הלשכה וכדומה. הוראה זו קובעת כי הוראות שעה אלה יהפכו קבועות.

7. כנ"ל.

8. התאמת הוראות החוקה לחוק המפלגות אשר מאפשר התפקדות החל מגיל 17.

9. מיסוד נוהל העבודה המקובל ב-4 מערכות הבחירות האחרונות.

10. מוסד זה אינו פעיל שנים רבות. המוסד השיפוטי של המפלגה היה ויישאר המוסד לבירור עתירות.

להורדה כקובץ pdf PDF (פורסם במקור באתר המפלגה)

"איזה קורבן מקריבים בהליכה להצביע? מי שלא מצביע הוא חסר אחריות. כל אלה ידעו אחר כך להצביע על חסרונות, הם שוכחים שזה תלוי בכל אחד מאיתנו"
ישראל חופש, הארץ 2008

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי