תקנון עבודה וועידה 11

Thank you for rating this article.

תקנון עבודת הוועידה האחת עשרה.

(טיוטה לאישור הוועידה, הנוסח הסופי הוא הנוסח שיוצג באתר המפלגה ביום 12.7.24 ויובא לאישור הוועידה האחת עשרה ביום 12 ב יולי 2024).

להורדה כקובץ pdf PDF

מהות הוועידה 1. ועידת המפלגה היא המוסד הרעיוני - אידאולוגי של מפלגת העבודה הישראלית. זאת, בנוסף לתפקידיה שנקבעו בחוקה.
חובות ציר הוועידה 2. ציר הוועידה יקדם את המפלגה ומטרותיה ויהיה חבר מפלגה מוביל.
3. ציר הוועידה ייקח חלק בכל כינוסי הוועידה וישתתף בהצבעות.
4. נמצא כי ציר ועידה לא נטל חלק בלמעלה משלושה כינוסים או הצבעות, תהיה רשאית ההנהלה להעבירו מכהונתו.
יו"ר הועידה 5. יושב ראש המפלגה עומד בראש הוועידה ויהיה בעל הסמכות הכללית לניהול ישיבותיה כל עוד לא נקבע אחרת בחוקת המפלגה לרבות תקנון זה.
6. יושב ראש המפלגה רשאי להעביר את ניהול ישיבת הועידה כולה או חלקה לאחד מחברי המפלגה אשר יעמוד בראש הישיבה אליה מונה.
ניהול הועידה 7. יושב ראש המוסד לבירור עתירות, יושב ראש ועדת החוקה והיועץ המשפטי למפלגה יוזמנו לישיבות הוועידה ויפקחו על ניהולה בהתאם לחוקת המפלגה לרבות תקנון זה (בתקנון זה - גוף הפיקוח). בהעדר שלושתם, ימונו שלושה חברי הנהלה תחתיהם אשר אחד מהם בקיא בדיני המפלגה.
אישור סדר היום 8. סדר היום יוכן על ידי הנהלת המפלגה ויאושר על ידי הועידה בפתח ישיבתה.
תפקיד יו"ר הוועידה ומ"מ 9. יו"ר הוועידה או יו"ר הישיבה ינהלו את ישיבות הועידה ובכלל זה ובין השאר מוסמכים:
(א) להנחות את דיוני הועידה בתחומי סדר היום שאושר.
(ב) להחליט על מועדי פתיחת ישיבות הועידה, הפסקתן ונעילתן.
(ג) לקבוע את סדר הדוברים ומספרם, להקציב זמן לכל עניין ולכל דובר, יו"ר המפלגה יקבל רשות דיבור לפי בקשתו.
(ד) להפסיק נואם, לקוראו לסדר או לשלול ממנו את רשות הדיבור, באם התנהג שלא כשורה או שהוא חורג מהנושא שעל סדר היום, או מהזמן שהוקצא לו, או שפגע בסדרי הועידה בכבודה או בכבוד הזולת.
(ה) להשגיח על קיום הסדר בועידה.
(ו) לפקח על ניהול הפרוטוקולים של דיוני הועידה והפצתם וכן על הפרסומים היזומים ע"י הועידה והחלטותיה.
ערעור על החלטת יו"ר הועידה 10. חבר ועידה יהא רשאי להגיש ערר על החלטה של ראש המושב בעניין נוהלי שיש עליו הוראה מפורשת בתקנון זה. הערעור יוגש בכתב ליו"ר הועידה, לא יאוחר מ-48 שעות ממועד נעילת הישיבה נשוא הערר.
11. הערר יובא לבירור בישיבה הקרובה של הנהלת המפלגה, החלטתו של יו"ר הישיבה תעמוד בעינה כל עוד לא החליטה הנהלת המפלגה לקבל את הערעור ולשנות את החלטת יו"ר הישיבה.
ניהול ספרי הוועידה 12. אגף מפקד וחברות אחראי על רישום ספר צירי הוועידה, ניהול רשימות הצירים, הוספה וגריעה של חברים מתוקף תפקידם, על פי תקנון הבחירות לועידה. ציר ועידה שנבחר בתוקף תפקידו וסיים תפקיד זה – מקומו בוועידה יוחלף על ידי מחליפו בתפקיד לאחר שהאחרון קיבל הודעה מתאימה.
דיון בהצעות החלטה בועידה 13. הצעות החלטה יובאו לאישור הועידה מטעם הנהלת המפלגה, או מי שהוסמך לכך מטעמה.
(א) 10% מצירי הועידה או יותר, רשאים להציע להנהלת המפלגה הצעת החלטה (להלן " הצעת החלטה פרטית") במסגרת סדר היום, ההצעה תוגש בכתב להנהלת המפלגה.
(ב) יוזם הצעת החלטה פרטית רשאי לנמק את הצעתו, בפני הנהלת המפלגה. הייתה זו הסתייגות להצעת החלטה אחרת יגיב יו"ר המפלגה או מי שנקבע לכך מטעמו, על הצעת ההחלה הפרטית.
(ג) הנהלת המפלגה תדון בהצעת החלטה פרטית במועד שייקבע לכך ותחליט אם לקבל את ההצעה או לדחותה, כולה או מקצתה. ההחלטה תהיה סופית ולא יהיה אחריה דבר.
(ד) 20% מחברי הועידה רשאים להגיש לועידה הסתייגות או הצעת החלטה בנושא שעל סדר היום וזאת עד 72 שעות מהמועד שנקבע להצבעה או 24 שעות לאחר פרסום הצעת ההחלטה לפי המאוחר. על המסתייגים לקבוע מי ינמק מטעמם את ההסתייגות בועידה. לא קבעו המסתייגים דובר בשמם, תקבע הנהלת המפלגה מי ינמק את ההסתייגות בועידה. הגשת ההצעה תיעשה באותו אופן הקבוע בסעיף 33(א) ו-(ג) לתקנון זה בשינויים המחויבים.
(ה) רשאי גוף הפיקוח או הנהלת המפלגה לקבוע סדרי דיון מיוחדים, לרבות קביעת מסגרת הדיון וזמני הדיבור.
 סמכויות הנהלת המפלגה  14. לכנס את הועידה.
15. לאשר את סדר יומה של הועידה.
16. להביא לאישור הועידה את הצעות ההחלטה מטעם היו"ר בהתאם לסדר היום שאושר ובהתאם לתקנון זה.
17. להמליץ בפני הועידה על הכנסת תיקונים ושינויים בהצעות ההחלטה.
18. להכין ולהביא לאישור הועידה את הרכב המוסדות שהועידה בוחרת בהם, אם לא נקבע אחרת בתקנון.
19. להחליט בכל שאלה שהתעוררה בועידה ואין עליה הוראה בתקנון. 
סדרי הדיון הצבעות בועידה ורשות הדיבור 20. אין לפתוח בדיבור ללא קבלת רשות מיו"ר הישיבה.
21. יו"ר הישיבה יקפיד על כך שהנואם לא יעבור על מכסת הזמן שהוקצבה לו.
22. אין לנהל ויכוח עם יו"ר הישיבה.
דיון בהצעות החלטה 23. אורך הזמן לדיון בהצעות החלטה ייקבע על ידי יו"ר הוועידה או מי שהוסמך לכך על ידו ותוך התחשבות בסדר היום של הועידה.
24. אם לא קבעה הנהלת המפלגה, יוקצבו לדובר חמש דקות להביא את נימוקיו וכן יינתן לדובר בשם הנהלת המפלגה להגיב.
25. רשאית הנהלת המפלגה לקבוע שמספר ההסתייגויות ינומקו על ידי המסתייג בבת אחת. ההנהלה תקבע את שעור הזמן שיינתן למסתייג להנמקת הסתייגותו.
הצבעות 26. ההצבעות בועידה תהיינה כולן גלויות.
27. ההצעה תתקיים בהרמת כרטיס חבר, או בדרך אחרת שתקבע הנהלת המפלגה.
28. כל הצבעה תהיה, בעד, נגד ונמנע.
29. אין להצביע בעמידה.
30. הצעת החלטה או הסתייגות, שהדעות עליה נחלקו בהצבעה שווה בשווה, תועמד שנית להצבעה. נחלקו הדעות שווה בשווה גם בהצעה השניה - רואים את ההצעה כאילו נדחתה.
31. על אף האמור בתקנון זה לרבות החוקה, הצבעה בעניין בחירתו של חבר לתפקיד תיעשה חשאית, אלא אם כן מדובר בבחירת מועמד יחיד.
פירוש התקנון 32. התעורר ספק לגבי הליך בו ועידה במהלך ישיבתה או במהלך ההצבעה, או לגבי משמעותה או פירושה של הוראה בחוקת המפלגה הנוגעת לוועידה לרבות תקנון זה, יפסוק בעניין גוף הפיקוח.
כינוס ועידה 33. כינוס ועידה ייעשה בהתאם להוראות החוקה ויכול להיעשות אם הוגשה להנהלת המפלגה דרישה לכינוס הוועידה לישיבה שלא מן המנין.
(א) על גבי בקשה לכינוס הוועידה כאמור תיכלל הצעת ההחלטה תוך הפנייה להוראות בדיני המפלגה אותם מבקשים לתקן וכן דברי הסבר מפורטים התואמים לשינוי המבוקש ובדומה לנוסח הצעות ההחלטה המובאות על ידי ההנהלה.
(ב) הבקשה תהיה חתומה ע"י 30% מחברי ה וועידה לפחות.
(ג) החתימות כאמור חייבות להיות מקוריות, אישיות ובכתב בלבד (לא בפקס, סריקה וכו'), או באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001 ולא באמצעות כל חתימה אחרת זולת אלה.
(ד) ע"ג המסמך עליו יחתמו יכלל פירוט הדרישה לכינוס הוועידה, החתימות יהיו מיוחדות לאותה דרישה. בכינוס שלא מן המניין של הועידה יידרש מספר נוכחים מינימלי של 30% מחברי הועידה.
(ה) בכינוס שלא מהמניין של הועידה תינתן הודעה מראש של 14 יום לפחות על מועד כינוס הוועידה ומועדה ייקבע על ידי הנהלת המפלגה.
(ו) כל ציר ועידה רשאי לחתום פעמיים בשנה קלנדרית על בקשה כאמור.

אנא תשומת לבכם
הקלה בסעיף 33(ד) לתקנון עבודת הוועידה כך שחלף מספר משתתפים מינימלי של 51% ירד מספר המשתתפים המינימלי ל-30%.
עדכון 11.7.24 בעקבות פניות שנעשו למטה המפלגה נקבע כי במסגרת עבודת המטה שנקבעה לשינוי חוקת המפלגה כך שתתאים לאיחוד הפוליטי עם מרצ, יתבקש לעדכן גם את תקנון עבודת הוועידה

להורדה כקובץ pdf PDF

===

פורסם באתר מפלגת העבודה

"אין הסוציאליות באה לבטל את הלאומים או להכניעם או להטמיעם, כי אם להביא חרות לכל עם ולהשכין צדק בין עם ועם"
ברל כצנלסון, אחד במאי תרצ"ד

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי