תיקוני חוקה בנושא הרשימה לכנסת ה-22 והסיעה בהסתדרות 31.7.19

Thank you for rating this article.

תיקוני חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראת שעה), תמוז התשע"ט – יולי 2019 וכן תיקון - סיעת העבודה בהסתדרות.

כפי שאושרו במושב ה-4 של הוועידה ה-10 בתאריך 31.7.2019.

תיקוני הוראת שעה

הארכת תוקף הוראת השעה יוני 2019

1 .סעיפים 146 עד 152 לחוקת המפלגה יותלו למשך כהונתה של הכנסת ה-22 בשינויים הקבועים בהוראת שעה זו; סעיפים 146(3 ) ו-152א לחוקת המפלגה יעמדו בתוקפם.

שינוי סדר השיריונים

2 .האמור בסעיף 146(3) יימחק, ובמקומו יבוא: "על אף האמור בסעיף 152א, יו"ר המפלגה רשאי יהיה לשבץ שישה מועמדים ברשימת העבודה לכנסת. השיבוץ יעשה כך שלא יותר מאחד מהמועמדים ישובץ בין עשרת המקומות הראשונים, לא יותר משלושה מהמועמדים בעשרת המקומות השניים ולא יותר משני מועמדים בעשרת המקומות השלישיים. מועמדים אלו יכול שיהיו חברי מפלגה, או מי שאינם חברי המפלגה במועד שיבוצם, יכול שיהיו מי שעמדו לבחירה בבחירות המוקדמות של מועמדי המפלגה לכנסת (פריימריס), או מי שלא עמדו לבחירה בהן."

תיקון טעות סופר

3 .סעיף 152א בחוקה, סעיפים-קטנים (ה) עד (ט) יסומנו "(א)" עד "(ה)" בהתאמה.

שינוי הבטחות ייצוג

4. בסעיף 152א(ה) בחוקה, לאחריו יבוא:

"152א(ו) על אף האמור בסעיף זה, יו"ר המפלגה, בהתייעצות עם מזכ"ל המפלגה ובאישור הנהלת המפלגה, יהיה רשאי לקדם מקומות ברשימת המפלגה בהם נקבעו הבטחות ייצוג למחוזות המפלגה השונים בהתאם לתקנון הבחירות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-21; עשה היו"ר שימוש בסמכותו האמורה, יקודם המועמד אשר שובץ במסגרת הבטחת הייצוג לאחר הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-21, למקום ברשימה לכנסת ה-22 שנקבע עבור משבצת זו.

152א(ז) לא ייפגע מיקומו של מועמד מטעם המפלגה לכנסת ה-22 לעומת מיקומו ברשימת המפלגה כפי שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 אלא אם נתן המועמד את הסכמתו לכך. ואולם, סדר חברי הרשימה החל מהמקום ה-40 ייקבע על ידי יו"ר המפלגה לאחר שעדכן את הנהלת המפלגה.

תוקף

5. תוקפה של הוראת שעה זו עד תום כהונתה של הכנסת ה-22

דברי הסבר

סעיף 1 להוראת השעה

סעיף זה נועד להאריך את תוקפה של ה"ש יוני 2019 אשר חלה עד בחירתו של יו"ר המפלגה בחודש יולי 2019 . ה"ש יוני 2019 קבעה כללים שונים אשר מטרתם "הקפאת" רשימת המועמדים שהוגשה לוועדת הבחירות לכנסת ה-21 ,בשינויים המחוייבים.

סעיף 2 להוראת השעה

סעיף 146(3) נקבע בתקופת כהונתו של יו"ר המפלגה הקודם ובמסגרתו נקבע כי יו"ר המפלגה רשאי יהיה לשבץ מספר מועמדים ברשימה לכנסת. סעיף 146(3) בנוסחו הקודם קבע כך:

"יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה רשאי יהיה לשבץ ארבעה מועמדים ברשימת העבודה לכנסת. השיבוץ יעשה כך שלא יותר משניים מהם ישובצו בין עשרת המקומות הראשונים והיתר בעשירייה השנייה או השלישית . מועמדים אלו יכול שיהיו חברי מפלגה, או מי שאינם חברי המפלגה במועד שיבוצם , יכול שיהיו מי שעמדו לבחירה בבחירות המוקדמות של מועמדי המפלגה לכנסת (פריימריס), או מי שלא עמדו לבחירה בהן"

חלף סעיף זה, מוצע כי היו"ר יהיה רשאי לשריין מועמד אחד בלבד בעשיריית המועמדים הראשונה, שלושה בעשירייה השניה ועוד שניים בשלישית.

סעיף 4 להוראת השעה

על מנת לאפשר ייצוג וגיוון רב יותר של קבוצות אוכלוסייה שונות בחברה הישראלית במסגרת הרשימה לכנסת, מוצע לקדם ולקבוע "משבצות" בהן יכלל ייצוג לאוכלוסיות אלה. הכלל האמור לא ייפגע במיקומו של מועמד כפי שהובא לפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21.

===

להורדה כקובץ pdf PDF.

סיעת העבודה בהסתדרות

שינוי פרק רביעי תת פרק ח'

1. בחוקת המפלגה, סעיפים 166 עד 172 יימחקו. במקומם יבוא:

"166א. נציגי סיעת העבודה בהסתדרות יבחרו בהתאם להוראות תקנון הסיעה בהסתדרות (בסעיף זה - תקנון הבחירות). הבחירות תהיינה בהתאם לחוקת ההסתדרות ותקנוניה. תקנון הבחירות יאושר על ידי חברי סיעת העבודה בהסתדרות שהם צירי ועידת המפלגה טרם יישומו. סיעת העבודה בהסתדרות תהיה רשאית לקבוע את תקנון עבודתה ומוסדותיה כפי שתמצא לנכון."

===

להורדה כקובץ pdf PDF.

"כדי לקיים את יסוד השבת בחיי ישראל אינני צריך להסכמים בין מפלגתיים... השבת בשבילי היא מעמודי התרבות העברית וההישג הסוציאלי"
ברל כצנלסון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי