סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

תגובת המשיב מזכ"ל העבודה למתן צו זמני/ארעי

Thank you for rating this article.

העותר: שלום דסקל ע"י ב"כ עו"ד אייל יפה

-נגד-

המשיבים: מפלגת העבודה הישראלית; יו"ר מפלגת העבודה, שרת התחבורה מרב מיכאלי; הנהלת מפלגת העבודה שלושתם ע"י ב"כ עו"ד עומרי שגב, יועמ"ש מפלגת העבודה; מזכ"ל מפלגת העבודה, עו"ד ערן חרמוני (מ.ר.44806)

תגובת המשיב מס' 4 לבקשה מס' 3 למתן צו זמני/ארעי

המשיב מס' 4 (להלן: "המשיב") מתכבד להגיש את תגובתו לבית המשפט הנכבד בעניין הבקשה למתן צו זמני, כדלקמן:

 1. סעיף 15 (ג) לחוקת המפלגה קובע: יו"ר המפלגה אחראי בפני מוסדות המפלגה על ניהול המשקי, הכספי והארגוני של המפלגה, בכלל זה לניהול בית המפלגה, נכסי המפלגה וכספיה, וזאת בכפוף לסמכויות מוסדות המפלגה. יו"ר המפלגה יהא רשאי, באישור הנהלת המפלגה, להסמיך בכתב, אחר ו/או אחרים לפעול בשמו ובמקומו". עוד נקבע בתקנון עבודת הוועידה העשירית כי יו"ר המפלגה ישמש כיו"ר הוועידה. בנוסף, נקבע בחוקת המפלגה כי ישמש כיו"ר ההנהלה.
 2. סעיף 16 (ג) לחוקת המפלגה קובע: "מזכ"ל המפלגה, יהא אחראי בפני מוסדות המפלגה על פעולת סניפי המפלגה ומחוזותיה, החוגים, הבחירות המוניציפאליות, הליכי הבחירות של המוסדות הפנימיים, קיום וביצוע החלטות המוסד לבירור עתירות, ויישום המלצות המוסד לביקורת, ובכלל זה על תפקודם השוטף של המוסדות כאמור בסעיף זה וזאת בכפוף לסמכויות מוסדות המפלגה". עוד נקבע בתקנון הוועידה כי המשיב ישמש כמ"מ יו"ר הוועידה. בנוסף, נקבע בחוקת המפלגה כי המשיב יהא בתוקף תפקידו חבר הנהלת המפלגה ואף ינהל את ישיבותיה בהיעדרה של היו"ר.
 3. תקנון עבודת הוועידה קובע כי הנהלת המפלגה תהא אמונה בין היתר על זימון הוועידה, קביעת סדר יומה והעלאת הצעות ההחלטה.

רקע עובדתי –

 1. ביום 12.08.2021 התקיימה בוועידת מפלגת העבודה הצבעה בדבר צירוף כ-304 חברות וחברים חדשים לוועידה העשירית. הליך זה עוסק בתביעת העותר לבטל את ההחלטה הנ"ל, וזאת לאחר שהגיש קודם לכן עתירה למוסד לבירור עתירות ואף ערעור על החלטת המוסד לדחות את עתירתו. הדיון בערעור לא התקיים גופא כפי שפורט בתובענה.
 2. למען הסדר הטוב, יצוין כי המשיב עצמו סבר בתגובתו לעתירה שניתנה למוסד לבירור עתירות כמשיב ומתוקף תפקידו והיותו בין היתר אחראי על הליכי הבחירות למוסדות המפלגה, כי לא ניתן לבצע שינוי רטרואקטיבי בעקרונות של הרכב הוועידה העשירית כפי שנקבעו בתקנון הבחירות שלה עת היא נבחרה לפני 3 שנים.
 3. לעמדת המשיב יש ליישם את ההחלטה שהתקבלה בוועידה בחודש יוני האחרון בדבר שוויון מגדרי במוסדות המפלגה (החלטה בה תמך באופן מלא) או במסגרת הבחירות לוועידה ה-11 שממילא צפויות להתקיים לא יאוחר מדצמבר 22 (וניתן אף להקדימן) שכן הוועידה העשירית נמצאת בשלהי כהונתה עפ"י חוקת המפלגה; או במסגרת צירוף החברות בבחירות דמוקרטיות בקרב כלל החברים בסניפים כפי שנהוג – וזאת כדי לא להפר את האיזון בין חברי ועידה נבחרים לחברי ועידה ממונים, כפי שהוגדר בכללי המשחק שנקבעו בתקנון הבחירות של הוועידה, ובכך להפוך את הוועידה מגוף נבחר לגוף ממונה.
 4. יצוין כי מדובר בשינוי דרסטי בכללי המשחק שהוגדרו בתקנון הבחירות. או אז נקבע כי מספר המצורפים יעמוד על 500 מתוך ועידה של 4,000 חברים. כעת ישנו רצון להוסיף עוד כ-654 צירופים מעבר למכסה שנקבעה בתקנון הבחירות, וכך יעמוד מספר המצורפים בוועידה על כ-1,154 מתוך כ-3,000 חברים. ברי לכל כי מדובר בשינוי דרמטי ביחס בין נבחרים לממונים בגוף שאמור להיות נבחר במהותו.

עתירת המשיב לפסלות ההצבעה שהתקיימה על צירופים עקב פגמים –

 1. עוד ראוי לציין, כי בתאריך 08.2021 הגיש המשיב עצמו עתירה למוסד לבירור עתירות ובה התבקש להורות על הצבעה חוזרת בסעיפים ב' וה' לסדר היום של ועידת המפלגה אשר קיימה הצבעה מרחוק ביום 12.08.2021.
 2. בקליפת האגוז יצוין כי העתירה נגעה ל-2 הצבעות (הצבעה בעד צירופים של כ-304 צירות וצירים חדשים והצבעה בעד הקמת מוסד 'מליאת החברים') אשר עברו לכאורה ברוב קולות דחוק ביותר (ההפרש בצירופים עמד על כ-60 קולות), תוך כדי תהליך אשר היו בו כשלים ופגמים רבים היורדים לשורשו של עניין.
 3. כך בין היתר, צורפו לעתירה פרטים ייחודיים של כ- 77 חברי ועידה אשר פנו והתלוננו כי לא הצליחו לממש את זכותם להצביע עקב כשלים מהותיים שהיו בהליך (ברור לחלוטין כי ישנו מספר גבוה הרבה יותר של חברים שלא הצליחו להצביע עקב אותם כשלים שכן לא כולם טרחו לפנות ולהתלונן); וכן כשלים מהותיים נוספים אשר יצרו משחק "דמוקרטי" במעמד צד אחד, ללא שניתנת למתנגדים להצעות הזדמנות ראויה לקבל את יומם בהצבעה "הדמוקרטית" (הוצאת הודעות רשמיות של המפלגה לחברי הוועידה ובהן עודדו אותן להצביע בעד בהצבעות, יצירת פעולות ארגוניות של מטה המפלגה לטובת הצבעות של צד אחד בלבד וכו'). מצ"ב כנספח 1 העתק העתירה ונספחיה. מצ"ב כנספח 2 העתק תגובת המשיבים 1-2.
 4. דברים אלו נעשו בניגוד לנוהג ולמסורת הדמוקרטית של המפלגה בה ניתנו בוועידות לכל הצדדים ההזדמנות הראויה להביע את עמדתם.
 5. עוד יצוין, כי בתאריך 08.2021 (עוד קודם לוועידה הנ"ל) ניתן פסק דין של יו"ר המוסד לבירור עתירות עו"ד גד כרמי בעתירה 06/21, אשר פסל הצבעה שהתקיימה בוועידה ביום 03.02 בשל פגמים שהיו בהליך ההצבעה ובשל אי קיומו של הליך שוויוני. הפגמים במקרה זה היו אף חמורים יותר.
 6. העתירה שהוגשה ע"י המשיב עוסקת במהות זהותה הדמוקרטית של מפלגת העבודה המחייבת לקיים הליך שוויוני והוגן לכל הצדדים, ולאפשר הכרעה פוליטית דמוקרטית בהצבעה הוגנת. הדמוקרטיה הנה הכרעה באמצעות בחירות, אך היא איננה מתחילה ומסתיימת בפעולת ההצבעה עצמה: היא מחייבת תנאי מגרש הוגנים ושווים לכל המשתתפים במשחק הדמוקרטי, כבוד לכל הצדדים האוחזים בעמדות השונות, התדיינות, והוגנות.
 7. רק בתאריך 13.09.2021 נקבע הרכב לעתירה ורק בתאריך 09.12.2021 התקיים הדיון הראשון (והיחיד) עד כה בעתירה (בצוותא עם ערעור העותר והליכים נוספים שאוחדו).

הבקשות לפסילת ההרכב עקב ניגוד עניינים –

 1. בד בבד הוגשו על ידי המשיב או ב"כ בקשות לפסול את ההרכב בשל ניגוד עניינים, אולם חרף הבקשות השונות שהוגשו בנושא ובהן צוין מפורשות כי מתבקשת ההחלטה של כבוד ההרכב עצמו, ניתנה רק החלטה של יו"ר המוסד (שאיננו חבר בהרכב) הדוחה את בקשת הפסילה.
 2. בעת הדיון שהתקיים בתאריך 09.12.21 הוחלט על ידי ההרכב שלא להחליט בבקשת הפסילה, אלא כי על המשיב והעותר לפנות לוועדת החוקה של המפלגה על מנת שזו תקבל החלטה בעניין, ועד אז לא יתקיים דיון גופא. החלטה הזו נמסרה בע"פ, ולא נמסרה למשיב החלטה כתובה חרף פנייתו למזכירות המוסד לקבלה.
 3. בתאריך 16.12.2021 פנה המשיב לוועדת החוקה בנושא, אולם נמסר לו ע"י יו"ר הוועדה כי מאחר והוגשה עתירה לבית המשפט בנושא אזי היא לא מוצאת לנכון לכנס את הוועדה כדי לדון בעניין וכל עוד ישנו הליך משפטי תלוי ועומד.
 4. קרי, עד למועד זה לא נעשה דיון גופא בטענות של המשיב כי ההצבעה בעניין הצירופים של 304 חברות וחברים לוועידה נעשתה שלא כדין ויש לפסול אותה.

מצ"ב כנספח 3 פניית המשיב לוועדת החוקה ונספחיה.

מצ"ב כנספח 4 תגובת יו"ר ועדת החוקה.

 1. על קצה המזלג יצוין כי טענת המשיב לעניין פסלות עמדה על מספר עקרונות:
 2. ראש ההרכב אשר מונתה למוסד לבירור עתירות בתקופת כהונתה של המשיבה מס' 1 ועפ"י הצעתה הנה גם אחות של עובד שהובא למפלגה ע"י המשיבה 1 ו/או מי מטעמה, ומטה לחמו ו/או קידומו המקצועי תלויים בה, ולכן ישנו ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים אישי מהרף העליון אשר מחייב אותה לפסול עצמה.
 3. חברת הרכב נוספת אשר גם כן מונתה בתקופת כהונתה של המשיבה מס' 1 ועפ"י הצעתה, השתתפה בהצבעה בוועידה נשוא העתירה והליך זה, והצביע בעד ההצעות של היו"ר שכנגדן מופנית העתירה. יצוין כי מדובר בהצבעה גלויה ופומבית.
 4. כל חברות ההרכב מונו בתקופת כהנותה של המשיבה 1 ועפ"י הצעתה.

עשרות דיינים ותיקים הודחו באופן לא שקוף ומבלי שהדבר נמסר לגורמים הרלוונטים כמו גם לדיינים עצמם –

 1. לעניין זה יצוין כי בתאריך 14.11.2021 נודע למשיב לראשונה ובדרך מקרה (מתגובה שניתנה ע"י יועמ"ש המפלגה לעו"ד אייל יפה) כי הוסרו באבחה אחת שמותיהם של כל הדיינים הוותיקים במוסד לבירור עתירות שכיהנו בו טרם בחירתה של השרה מרב מיכאלי ליו"ר המפלגה (כ-40 דיינות ודיינים), וזאת בניגוד למצג שהוצג בפני ההנהלה והוועידה כאילו אישור הדיינים החדשים מהווה תוספת, אך לא נעשה במקום.
 2. נכון הוא כי גם בעבר מונו למוסד דיינים על ידי הוועידה ועפ"י הצעות אשר ראשי המפלגה היו מעורבים בהן, אולם המציאות הנוכחית הנה חריגה ביותר מכמה אספקטים.
 3. ראשית, במהלך כמעט 5 שנות כהונתו של המשיב כמזכ"ל לא מונו דיינים למוסד לבירור עתירות, למעט הדיינים שמונו כאמור בתקופת יו"ר המפלגה השרה מרב מיכאלי.
 4. כך לשם המחשה, בתקופת כהונתם של ראשי המפלגה עמיר פרץ ואבי גבאי לא מונה ולו דיין אחד. בכל תקופת כהונתו של יצחק הרצוג מונו למטב ידיעת המשיב כ-8 דיינים וזאת בנוסף לדיינים הקודמים, ולא במקומם; ואילו במהלך תקופה של פחות משנה שבה מכהנת יו"ר המפלגה הנוכחית הובאו על ידה כ-14 דיינים למינוי, אולם לשיטתה הם גם באו במקום כל הדיינים הקודמים, וכך ניתן מעתה למנות לשיטתה הרכבים רק של דיינות ודיינים אשר מונו בתקופתה ועל פי הצעותיה.
 5. עד כמה מדובר היה בהליך חפוז ולא ענייני ניתן ללמוד מכך שיו"ר המפלגה עצמה הופתעה לדבריה לגלות מהתקשורת כי שמה של אחותה פורסם ברשימת המועמדים כדיינת במוסד לבירור עתירות. זו הסיבה שיש לבצע הליך שקול וסדור בו יתאפשר גם ליו"ר המפלגה לוודא שאין בין השמות שמוצעים על ידה מועמדים עם זיקה וניגוד עניינים חריף. מצ"ב כנספח 5 העתק הפרסום בעניין.
 6. ראוי לציין כי פרקטיקה זו נעשתה גם בוועדת החוקה של המפלגה. כשבוע לאחר בחירתה של היו"ר הוחלט ביוזמתה להחליף את כל הרכב ועדת החוקה למעט יו"ר הוועדה. ההרכב החדש שמונה עפ"י הצעתה כלל גם חברים אשר בעת המינוי או בסמוך לכך הובאו על ידה או נמשכו ביוזמתה לתפקידים בשכר במפלגה או אצל נציגיה. גם מקרה זה חריג שכן ראשי מפלגה שיזמו מינוי חברים לוועדת החוקה בעבר עשו כן במשורה, ומבלי להדיח את החברים הקיימים – בוודאי שלא יצרו הדחה רבתי של כל החברים בוועדה, שחלקם כיהנו שנים ארוכות תחת ראשי מפלגה שונים ומגוונים.
 7. המשיב ידגיש ויבהיר כי לעמדתו וזאת אף מתוקף תפקידו בחוקת המפלגה כמי שאמון על תקינות עבודת המוסד לבירור עתירות, חברי המוסד אינם מורכבים רק מעשרת הדיינים שמונו בתקופת כהונתה של יו"ר המפלגה אלא גם מ-40 הדיינים הוותיקים שמכהנים במוסד מזה שנים, חלק גדול מאד מהם מכהן ופועל בו בהתנדבות מלאה תחת כל יו"ר ו/או מזכ"ל, וממילא הם אינם מינוי מטעם יו"ר או מזכ"ל כזה או אחר.
 8. קרי, לעמדת המשיב ישנה אלטרנטיבה ראויה וסבירה והיא למנות מותב אשר מורכב כולו או ברובו מדיינים שלא מונו בתקופת יו"ר המפלגה וזאת בעתירה שנוגעת באופן משמעותי לעתידה ולאינטרסים שלה.
 9. במהלך הדיון שהתקיים בעתירה במוסד ציין עו"ד שגב יועמ"ש המפלגה כי תקופת כהונתם של הדיינים הוותיקים פקעה שכן לפי החוקה תקופת הכהונה של יו"ר המוסד וחבריו תהא חופפת את תקופת כהונתו של המרכז הנבחר בעוד שישה חודשים וכי המרכז יהא רשאי להאריך תקופה זו בשישה חודשים נוספים.
 10. לעניין זה יציין המשיב כי הוועידה (שמשמשת גם כמרכז) נבחרה בחודש דצמבר 2018, קרי, אם מסתמכים לפתע על הוראה זו בחוקה פקעה כהונתם של כל חברות וחברי המוסד לבירור עתירות כבר בחודש מאי לשנת 2019, קרי לפני יותר משנתיים וחצי.
 11. בתקופה זו התכנס לא אחת המוסד הנכבד לבירור עתירות לדיונים כולל בעתירות אשר יו"ר המפלגה עצמה הייתה צד להם (ואף עוד בטרם נבחרה לתפקידה); בשום שלב לא הועלו על ידי יו"ר המפלגה מרב מיכאלי או מי מטעמה, על ידי המפלגה, על ידי המוסד, או על ידי יועמ"ש המפלגה, טענה בדבר פקיעת כהונתם של חברי המוסד; נהפוך הוא, הדיונים התקיימו, החלטות התקבלו ועולם כמנהגו נהג. לאף אחד או אחת לא היה ספק בדבר המשכיות כהונת הדיינים (כזכור לכולנו מייד לאחר בחירת הוועידה נכנסה המערכת הפוליטית לסחרור כמוהו לא ידענו של 4 מערכות בחירות, קורונה וכו' שהביאו להקפאה בהליכים פנימיים רבים במפלגה).
 12. כך לשם המחשה, בחודש נובמבר לשנת 2020 (קרי, כשנתיים לאחר בחירת הוועידה העשירית!) התקיימו בפני המוסד לבירור עתירות 2 דיונים וניתנו פסקי דין בעתירה שהוגשה ע"י ח"כ מרב מיכאלי בעצמה: בפני דן יחיד עו"ד גד כרמי ולאחר מכן בפני מותב תלתא: עו"ד אמיר ירון (ראש ההרכב), עו"ד הנרי נג'אר והחברה שולה אנגלר. בשום שלב לא העלתה יו"ר המפלגה ח"כ מיכאלי ו/או אף גורם אחר כל טענה כנגד כהונתם של חברי ההרכב וממילא כנגד תקפותו. כיצד יכולה יו"ר המפלגה לטעון כיום טענה הפוכה?
 13. יתר על כן, גם לאחר בחירתה של יו"ר המפלגה, הוחלט על ידי כבוד יו"ר המוסד לבירור עתירות עו"ד גד כרמי למנות להרכבים דיינים ותיקים, אולם גם במקרה זה איש לא טען, גם לא יו"ר המפלגה ו/או יועמ"ש המפלגה, כי פקעה כהונתם של דיינים אלו.
 14. מה קרה פתאום שהוחלט כי כהונתם פקעה? מי החליט החלטה זו? מתי הוחלטה החלטה זו? למי נמסרה החלטה זו ובאילו אמצעים היא פורסמה? לא ברור.
 15. המשיב מבקש להדגיש ולהבהיר כי החלטה זו לא התקבלה על ידו, לא נמסרה לו, לא דווחה לו, והוא נתקל בה לראשונה כאמור מתגובתו של עו"ד שגב לעו"ד יפה לפני כחודש וחצי. אין זה דבר של מה בכך שכן סוגיה זו נתונה לסמכותו כמזכ"ל. בכל הכבוד, ליו"ר המפלגה אין סמכות בנושא בהתאם לחוקה, וגם ליועמ"ש המפלגה לא קיימת סמכות בנושא עפ"י החוקה.
 16. קרי, אם המשיב כמזכ"ל לא מכיר החלטה כזו, כיצד היא התקבלה, על ידי מי ומתוקף איזו סמכות, אזי מי כן? המשיב מתכבד להזכיר כי עסקינן במפלגה פוליטית ובארגון דמוקרטי, וגם אם יו"ר המפלגה החליטה מסיבותיה שלה להחרים מזכ"ל מכהן הנבחר לתפקידו באופן דמוקרטי, הדבר לא יכול להיעשות בכל הנוגע להתנהלות המפלגה כל שכן בתחומי אחריותו.
 17. המשיב ידגיש ויציין כי "החלטה" מסוג זה מעולם לא הובאה או דווחה להנהלת המפלגה ו/או לוועידה. נהפוך הוא, דווח להנהלה והובא לאישור הוועידה הוספת דיינים או מינוי דיינים חדשים, אולם לא צוין ולו במרומז כי מדובר בהחלפת הדיינים הוותיקים או כי כהונתן פקעה.
 18. יתר על כן, איש לא טרח לבשר זאת לדיינים הוותיקים וחלקם/רובם סבורים גם בשעה זו שהם עדיין נמנים על המוסד. אחד הדיינים הוותיקים אף ציין בפני המשיב כי רק לאחרונה הוזמן לדיון במפלגה עם היו"ר של חברי המוסד וחברי ועדת החוקה. מובן מאליו כי המשיב לא הוזמן למפגש רשמי זה חרף העובדה שהנושא נמצא בתחומי אחריותו.
 19. היעלה על הדעת כי באופן הזה ימונו דיינים לגוף שיפוטי? היעלה על הדעת כי בדרך הזו תופסק כהונתם של דיינים מכהנים? ללא שקיפות, ובמחשכים?
 20. אין מקום לבצע מחטפים בכל הנוגע למינוי דיינים למוסד שיפוטי מחייב שבכוחו להכריע בנושאים שברומו של עולם הנוגעים למפלגה, לחבריה, ולגורלם של בעלי התפקידים שלה ובכלל זה ראשי המפלגה עצמם. אם גורם כזה או אחר רוצה להעביר החלטה בדבר הרכב חברים חדש של המוסד לבירור עתירות אשר מחליף את ההרכב הקודם וכל הדיינים הקיימים כבר לא נמצאים בתפקידם, היה צריך לציין זאת באופן ברור, שקוף וחד משמעי.
 21. המשיב יציין כי מעולם לא נתקל במפלגה במצב שבו מודחים באבחה אחת עשרות דיינות ודיינים ותיקים אשר חלקם כאמור משרת במוסד מזה שנים ארוכות ותחת כל הנהגה. האם אף אחד או אחת מהם איננו ראוי? האם כולם פסולי חיתון? האם אף אחד או אחת מהם לא ביקשו להמשיך את תפקידם? מישהו בכלל שאל אותם או פנה אליהם? כל בר דעת מבין שזהו איננו המצב.
 22. כיצד היינו מגיבים כמפלגה הנאבקת על דמוקרטיה, הפרדת רשויות ועצמאות המערכת השיפוטית לו נתניהו או כל אחד אחר היה נוהג באופן דומה של התערבות כה בוטה וקיצונית במינוי דיינים למוסד שיפוטי הדן לעיתים קרובות בסוגיות הנוגעות לגורלו הפוליטי? התשובה ברורה לכולנו.
 23. עוד אציין כי גם המינויים שנעשו על פי הצעת יו"ר המפלגה נעשו ללא הליך סדור של איתור ו/או התייעצות עם הגורמים השונים הרלוונטיים במפלגה ובכלל זה המשיב עצמו אשר כאמור אמון על סוגיות אלו.
 24. לעמדת המשיב התנהלות זו חותרת תחת העיקרון הבסיסי אשר ביקש לנתק את תקופת הכהונה של חברי המוסד לבירור עתירות מתקופת הכהונה של ראשי המפלגה, כדי למנוע בדיוק מצב זה שבו יו"ר המפלגה מרכיב או מרכיבה את כל חברות וחברי המוסד השיפוטי רק על פי שיקוליו או שיקוליה.
 25. בשולי הדברים אך לא בשולי העניין יצוין כי כל ההתנהלות הזו (הן בעניין מינוי דיינים חדשים והן בעניין גריעתם באבחה אחת של הדיינים הוותיקים) נעשית בתקופה שבה התקבלו על ידי הוועידה החלטות בדבר הקפאת כל הליכי הבחירות הפנימיים למוסדות המפלגה, וזאת על פי בקשתה של יו"ר המפלגה עצמה.

הפסיפס הכולל ו"חלון ההזדמנויות" לייצר באופן לא דמוקרטי רוב מלאכותי בשלהי כהונת הוועידה, לשם קבלת החלטות המשנות מהיסוד את מבנה המפלגה –

 1. המשיב סבור כי לא ניתן לנתק את ההחלטות על מיני דיינים חדשים עפ"י הצעות יו"ר המפלגה מהפסיפס הכולל של האירועים המתוארים. כל החלטה, אם תיבחן בנפרד, יכולה אולי להיות לגיטימית. אולם כאשר מחברים את כל רצף האירועים, נגלית בפנינו תמונה לא בריאה ולא ראויה הפוגעת אנושות בעצמאות המוסד השיפוטי של המפלגה, בעצמאות המוסדות המשמשים שומרי סף במפלגה, ובמבנה הדמוקרטי של המפלגה.
 2. ראשית יצוין כי העתירה שבנדון הנה עתירה אשר ליו"ר המפלגה יש בה אינטרס פוליטי אישי, עצמתי ומובהק. לא מדובר בעתירה ובה יו"ר המפלגה הנה משיבה פורמאלית, אלא בעתירה הנוגעת להתנהלותה ותוצאותיה ישליכו עמוקות על כוונותיה הפוליטיות. יו"ר המפלגה ואנשיה מעורבים עד לשד עצמותיהם בסוגיות הנוגעות לעתירה ובכלל זה הצירופים לוועידה וכו'.
 3. לעמדת המשיב, ליו"ר המפלגה יש אינטרס עליון לצרף (ללא בחירות דמוקרטיות) מאות רבות של צירות או צירים כדי לגבש רוב מלאכותי בוועידה שהנה מוסד דמוקרטי נבחר, ובאמצעותו לקבל החלטות המשנות מן היסוד את המבנה של המפלגה ולמעשה סותמות את הגולל על היותה תנועה דמוקרטית, וכל זאת בשעה שהוועידה הנבחרת נמצאת בשלהי כהונתה.
 4. קרי, משנים באופן לא דמוקרטי את ההרכב של גוף דמוקרטי במהותו, רגע לפני שצריך לבחור אותו מחדש, וכדי לנצל את "חלון ההזדמנויות" שייווצר על מנת להוביל החלטות בלתי הפיכות הפוגעות מהותית באופי הדמוקרטי של המפלגה.
 5. כך לשם המחשה, יו"ר המפלגה מסרבת לקיים בחירות דמוקרטיות לתפקיד המזכ"ל כפי שקבוע בחוקה ונהוג מאז ומעולם. דבר זה נועד כדי להשתמש ברוב המלאכותי שנוצר עם הצירופים בשלהי כהונת הוועידה כדי לבצע מחטף ולבטל את תפקיד המזכ"ל הנבחר שקיים במפלגה מיום היוסדה, קיים בכל מפלגות הלייבור בעולם הדמוקרטי, ומהווה עוגן בתנועה דמוקרטית שיש בה איזונים ובלמים וזאת בניגוד למפלגות יחיד.
 6. בשולי הדברים אך לא בשולי העניין ולצערו של המשיב, עמידתו על הצורך לקיים בחירות דמוקרטיות לתפקידו הביאו לידי מסע נקם כנגדו ע"י היו"ר שכולל פיטורי עוזרו והשארתו ללא אף איש צוות (באופן חסר תקדים בארגון ובניגוד גם להתחייבות שמסר בתצהיר לבית הדין לעבודה מנכ"ל המפלגה במסגרת תביעה שהוגשה ע"י עוזרו של המשיב לשעבר), מניעת השתתפותו בישיבות רשמיות של המפלגה הנוגעות לתפקידו וסמכויותיו, ולמעשה להטלת חרם כנגדו.
 7. יצוין כי המשיב איננו בגדר עצם בודד אשר התנתק מחללית האם, אלא חלק בלתי נפרד מבסיס המפלגה. המשיב נבחר בבחירות דמוקרטיות ומייצג עמדות הזוכות לתמיכה רחבה של חברות וחברים רבים בוועידה ובכלל.
 8. המשיב יציין כי כמי שמשמש כבר כ- 5 שנים בתפקידו תחת יו"רים שונים, ואף מכיר את המפלגה לפני ולפנים שנים ארוכות בהן כיהנו מנהיגים שונים ומגוונים, מעולם לא ננקטו צעדים כוחניים מסוג זה כלפי מזכ"ל נבחר.
 9. הדברים הנ"ל חשובים על מנת להבין את הרקע לבקשת הפסלות כמו גם לניסיון להעביר החלטה נוספת בדבר צירופים לוועידה, אשר כפי שניתן לראות נוגעים ביסודות ההתנהלות של מפלגת העבודה כתנועה דמוקרטית הפועלת מכח כללים ברורים וכל שכן עקרונות צדק טבעיים, ומטרתה לשרת דרך ורעיון, ולא מפלגה של מנהיג/ה אחד/ת אשר יכול/ה לעשות בה כבשלה, ללא כל סייג, גבול, איזונים ובלמים.

ההצבעות הצפויות בוועידה ביום  06.01.2022 והבקשה לסעד זמני –

 1. בתאריך 06.01.2022 צפויות להתקיים בוועידת מפלגת העבודה הצבעות על מספר הצעות החלטה. ראוי לציין כי עסקינן בהצעות החלטה בעלות משמעות מרחיקת לכת למבנה המפלגה ובכלל זה:
 2. צירוף נוסף ללא בחירות דמוקרטיות של 350 נשים נוספות לוועידה שהיא גוף נבחר ודמוקרטי;
 3. דחיית הבחירות למוסדות המפלגה ובכלל זה לתפקיד המשיב וזאת עד לגיבוש המלצות של וועדה לבחינת מבנה המפלגה שהוקמה לבקשת יו"ר המפלגה;
 4. שינוי חוקה בעניין המוסד לבירור עתירות במפלגה;
 5. שינוי חוקה המסמיך את יו"ר המפלגה להחליט על משאלי מתפקדים.
 6. המשיב כאמור סבור כי ההחלטה על צירוף 304 חברות וחברים נתקבלה שלא כדין.
 7. סוגיה זו טרם נדונה והוכרעה בשל האירועים שתוארו לעיל.
 8. לעמדת המשיב ישנן טענות ממשיות כנגד ההחלטה על צירופים וישנו סיכוי סביר וטוב כי הטענות בנושא יתקבלו עת יידונו באופן מהותי, הן בשל הטענות העקרוניות כנגד צירופים לא דמוקרטים בניגוד לתקנון הבחירות לוועידה כל שכן בשלהי כהונת הוועידה, והן בשל הפגמים שנפלו בהצבעה על הצירופים.
 9. ברי לכל כי השתתפותם של החברים שצורפו לכאורה בהצבעה בוועידה שתכונס ביום 06.01.2022 או בכל מועד נדחה אחר, טרם תתקבל הכרעה שיפוטית בטענות בעניין צירופם, עלולה באופן ממשי להכריע את התוצאות ולייצר 'מעשה עשוי'.
 10. לאור האמור לעיל, סבור המשיב כי במקרה זה דין הבקשה להתקבל ויש ליתן את הסעד הזמני המבוקש.

______________

עו"ד ערן חרמוני

המשיב מספר 4

להורדת הפסיקה כקובץ  PDF

"'היד הנעלמה' של אדם סמית איננה יכולה להאכיל פעוט, לחנכו ולדאוג לצרכיי היום יום שלו"
השופט אלכס שטיין, בג"ץ 12.1.22

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי