הצעת החלטה לכינוס ועידת חירום למושב ועידה 10 ב26/3/23

Thank you for rating this article.

הצעת החלטה לסדר היום של מושב הועידה ה-10 שיתקיים ביום א' 26.3.23 להצבעה על כינוס חירום לועידה ושאליו צורפו 30 חתימות צירי.ות ועידה מכוח סעיף 4 בתקנון הועידה.

אל: יו"ר העבודה – גב. מרב מיכאל
העתק: מזכ"ל, מנכ"ל, הנהלת העבודה

ג. נ.,

הצעת החלטה בנושא שעל סדר היום ועידת המפלגה אשר תתכנס ביום 26/03/2023

__________________________________________________________

מוגשת בזאת הצעת החלטה (רצ"ב כקובץ pdf PDF וכן בעמוד זה) מכוח סעיף 4 לתקנון הועידה בנושא אשר מצוי על סדר היום של הועידה – הוראות בדבר כהונתה של הועידה העשירית ואישור ועדה מכינה לקראת הועידה ה-11.

הצעה זו המפורטת כדבעי מהווה צעד ראשון להתחדשות המפלגה והתמודדותה עם תוצאות הבחירות לכנסת ה-25 והאחריות של נושאי התפקידים במפלגה ובראשן יושבת הראש לתוצאות הבחירות.

נוסח ההצעה לסדר וההחלטות המתחייבות מכוחה מפורטות לעיל כמו גם החתימות במידה למעלה מן הדרושה מכוח סעיף 4 לתקנון (30 חתימות) לשם אישורה.

נוכח העובדה כי הנהלת המפלגה לא פרסמה את שמות צירי הועידה הזכאים להצביע במושב הקרוב של הועידה הרי שככל ויתברר כי יש צורך בחתימות נוספות הללו שמורות עם המציע ויועברו מיד למפלגה באם יתעורר הצורך לעשות כן.

בברכה,

שלום דסקל, ציר ועידה 10 – רמת גן, ת.ז. #########, נייד:054-5555000, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הצבעה על כינוס ועידת חירום

המטרה:

 1. קביעת ועידה אידיאולוגית ומועד לבחירות מקדימות לראשות מפלגת העבודה
 2. תיקון תקנון עבודת הוועידה העשירית באופן שיאפשר את מעורבות חברות וחברי הועידה, כינוסה וקיום דיונים באופן סדיר ושוטף.

אנו הח"מ, חברות וחברי ועידת מפלגת העבודה, מתוך הרצון והצורך של כולנו לפעול בהקדם לאור תוצאות הבחירות למען שיקום המפלגה ובנייתה המחודשת, תוך כדי המעורבות והשותפות של חברי הוועידה, ובהתאם לחוקת המפלגה ו/או תקנון עבודת הוועידה העשירית (להלן: "תקנון הוועידה"), דורשים בזאת את כינוסה של ועידת מפלגת העבודה לישיבה שלא מן המניין, לדיון והצבעה בהצעות ההחלטה המצורפות ו/או לחילופין את העלאת הצעות ההחלטה הנ"ל בכינוס מן המניין ככל שייערך, כדלקמן:

 1. ועידה אידיאולוגית – הוועידה תכונס בתוך 60 ימים למושב אידיאולוגי רחב בו יתאפשר לחברים להציג נושאים לדיון, ובה תוגדר מסגרת ברורה של דיונים והחלטות - בשיתוף חברי הוועידה - לגיבוש חזון ציבורי ברור ועדכני של המפלגה.
 2. הבחירות לראשות מפלגת העבודה (שינוי חוקה בהוראת שעה) -

בשל תוצאות הבחירות והצורך הדחוף של המפלגה לקיים הליכי שיקום ולצאת לדרך תחת הנהגה נבחרת אשר זכתה מחדש באמון הציבור, טובת המפלגה מחייבת בנסיבות האלה לקיים בחירות דמוקרטיות וחדשות לתפקיד יו"ר המפלגה לא יאוחר מחודש מאי לשנת 2023, בהן יתאפשר לכל חבר/ה להתמודד. יו"ר המפלגה בעצמה ציינה כי יהיו בחירות מקדימות. ברור לחלוטין כי הדבר הנכון הוא לסיים בהקדם את ההליכים הפנימיים על מנת שיתאפשר למפלגה לצאת אל הציבור ולהקדיש את מרב המאמצים כדי לבנות מחדש את האמון הציבורי בה. לכן יובאו ההחלטות הבאות:

 1. הבחירות המקדימות לראשות מפלגת העבודה יתקיימו לא יאוחר מחודש מאי לשנת 2023.

נוסח זה יהא תיקון של סעיף 130 (א) (1) לחוקת המפלגה ו/או של כל סעיף אחר בחוקה הנוגע למועד הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה.

 1. היום הקובע לזכות לבחור ולהיבחר במועד זה יהא: 28.02.2023.
 2. מזכ"ל המפלגה ימנה ועדת בחירות. בראשות הוועדה יעמוד שופט או עו"ד. רוב חבריה יהיו עו"ד או משפטנים.
 3. ועדת הבחירות תהא מוסמכת לקבוע את כל ההסדרים הנדרשים לביצוע הבחירות ובכלל זה: דרגי הגשת המועמדות וגובה האגרה, מועד הבחירות המדויק, דרכי ומועדי ערערים, נהלי התמודדות נאותה ופיקוח, מיקום הקלפיות, שעות ההצבעה, וכו'.
 4. מתן אפשרות לחברי הוועידה לקחת חלק אמיתי בכינוסי הוועידה והעלאת הצעות החלטה: תיקון תקנון עבודת הוועידה העשירית

תקנון עבודת הוועידה הנוכחי איננו מאפשר הלכה למעשה כל מעורבות אמיתית של חברות וחברי הוועידה בהעלאת הצעות החלטה לוועידה, הסתייגויות להצעות שמועלות ו/או השפעה על סדר יומה או כינוסיה. דבר זה פוגם אנושות בתפקיד הדמוקרטי והמהותי של חברי הוועידה. התקנון קובע באופן דרקוני כי הנהלת המפלגה, שהנה גוף מצומצם וממונה בעיקרו (לא נבחר) מוסמכת לזמן את הוועידה, לקבוע את סדר יומה ולהעלות הצעות החלטה. מספר החתימות שנדרש ע"י חברי הוועידה כדי ליזום זאת הוא גבוה באופן קיצוני (למעלה מ-1,000!), ומונע כמעט לחלוטין את המעורבות של חברות וחברי הוועידה, מונע כינוסים ודיונים תדירים של הוועידה כיאה למפלגה דמוקרטית, ואף מונע מחברי הוועידה את הזכות הבסיסית להגיש הצעות החלטה או הסתייגויות לדיון. לכן מוצע בזאת לתקן את הסעיפים הדרקונים בתקנון, ולאפשר הליך סביר כפי שהיה נהוג בעבר שבו ניתן יהיה לכנס את הוועידה ולהעלות הצעות החלטה. בהתאם לזאת מוצע כדלקמן:

 1. ועידת המפלגה תכונס לדיון בסדר יום ו/או הצעות החלטה לפי דרישת יו"ר המפלגה ו/או מזכ"ל המפלגה ו/או הנהלת המפלגה ו/או דרישה חתומה של 250 חברי הוועידה. בנוסף, יו"ר המפלגה ו/או מזכ"ל המפלגה ו/או הנהלת המפלגה ו/או 30 חברי ועידה, רשאים להעלות להצבעה הצעת החלטה או הסתייגויות להצעות החלטה במסגרת סדר היום כפי שנקבע על ידי מי מהגורמים הנ"ל.
 2. מזכ"ל המפלגה אחראי לכנס את הוועידה תוך 10 ימים לאחר הגשת דרישה כאמור עפ"י מי מהגורמים המנויים בסעיף א'. החליטו יו"ר המפלגה ו/או מזכ"ל המפלגה ו/או הנהלת המפלגה כי יש צורך דחוף בכינוס הוועידה, יוכל מזכ"ל המפלגה לכנסה תוך 72 שעות לכל המוקדם. מטה המפלגה יעמיד את כל האמצעים הנדרשים לכינוס הוועידה.
 3. כל הסעיפים בתקנון עבודת הוועידה אשר סותרים את האמור בסעיפים 3' א ו-2 ב' להחלטה זו, בטלים ומבוטלים (ובכלל זה סעיפי תקנון: 1-5 לדיון בהצעות, סעיפים 1-6 לסמכויות הנהלת המפלגה, ז'-ט לכינוסי הועידה).
"... אין לפרולטוריון מה להפסיד מלבד כבליו יש לו עולם ומלואו להרוויח. פועלי כל העולם התאחדו!"
קארל מרקס, המניפסט הקומוניסטי

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי