הועדה המוניציפאלית של מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

ועדה לענייני הבחירות לרשויות המקומיות (או הועדה המוניציפאלית), מוכרת בחוקת מפלגת העבודה בתור "צוות התערבות מוניציפאלי" (ראו בהרחבה).

חברי הועדה לעניין הבחירות ברשויות המקומיות (בחירות 2023)

 1. סימון אלפסי (יושב ראש)
 2. חיים כהן
 3. רינה קדם
 4. טלי חייט
 5. אבנר סטפק
 6. ערן חרמוני
 7. פיני קבלו

הופיעה בסדר היום במושב הוועידה העשירית בתאריך 26.3.23 (שנדחתה ולא התקיימה מאז).

חברי צוות התערבות (בחירות 2018)

 1. ערן חרמוני (מזכ"ל) - יו"ר הוועדה שישמש גם כראש מטה הבחירות המוניציפאליות
 2. אבנר סטפק
 3. אייל אוסטרינסקי
 4. מיכל צ'רנובינצקי
 5. ענת כהן שכפט - יו"ר ועדת הכספים

הופיעה בסדר יום מושב הוועידה התשיעית בתאריך 24.4.18 ואושר על-ידי הנהלת המפלגה בתאריך 13.4.2018.

צוות התערבות מוניציפאלי

על פי חוקת מפלגת העבודה, נספח מס' 14 לסעיפים 195 ו-198 לחוקה, תיקון (בהוראת שעה) של סעיף 142 לחוקה ושל החלטת ועידה חמישית מושב א-ב, פרק הפריימריס סעיף 3 שהחליפה את הוראת סעיף 143 לחוקה, בנושא הבחירות לרשויות המקומיות - ראו נספח 14.

החלטת ועידה ששית מושב שני מיום 28.9.97 (הוראת שעה) בעניין הקמת צוות התערבות להליך בחירת מועמדי המפלגה לראשות הרשויות המקומיות. ב-1998 הוארך התוקף גם למוניציפאלי 2003 ע"י מרכז המפלגה (13.3.03).

צוות התערבות

3.6.1 מוקם צוות התערבות (להלן: "צוות ההתערבות"). הצוות ימנה 5 אנשים בהרכב: מזכ"ל המפלגה, יו"ר המפלגה, יו"ר מטה הבחירות לרשויות המקומיות, יו"ר מזכירות אגף החברות במפלגה, וחבר נוסף אשר ייקבע על-ידי המפלגה - בהתייעצות עם מזכ"ל המפלגה.

3.6.2 צוות ההתערבות רשאי:

א. לקבוע הוראות על קיום בחירות למועמד המפלגה לראשות הרשות המקומית באזור בחירה מסוים או על אי קיום הבחירות או על קיומן במועד ובאופן שיורה הצוות.

ב. על אף כל הוראה שעה אחרת בחוקת המפלגה או בהחלטות הועידה להורות על צירופו ואישורו של מועמד להתמודדות בבחירות הפנימיות באזור בחירה כלשהו עד ולא יאוחר מ-15 יום לפני הבחירות הפנימיות, אף אם לא עמד בתנאי הסף שנקבעו בתקנון הבחירות לרשויות המקומיות, שאושר במרכז המפלגה, או שנקבעו בהחלטות אחרות של מרכז המפלגה ובלבד שעובר לצירופו כאמור יתפקד למפלגה.

ג. להורות על מינויו של מועמד לראש הרשות המקומית או ברשימה למועצת הרשות המקומית באופן ובהליך שיורה הצוות, לרבות מיזוג עם רשימה בלתי מפלגתית או רשימה אחרת בצירוף קבוצות או מועמדים לרשימה.

ד. להחליט על קיום הבחירות בדרך של פריימריס פתוחים, שייערכו על - פי תקנון שיאושר על - ידי לשכת המפלגה.

פריימריס פתוחים הנם בחירות מקדימות וזאת בכפוף לאישור צוות ההתערבות כהן כלל בעלי זכות הבחירה לפי מרשם התושבים במשרד הפנים ברשות מקומית יכללו בפנקס הבוחרים הכללי ומי מהם שאינו חבר מפלגה אחרת יוכל להצביע כנגד תשלום אגרה שתקבע על-ידי מרכז המפלגה ולפי הצהרה שאינו חבר המפלגה.

אחרת, ולא נטל חלק בבחירות מקדימות במפלגה אחרת בשנת 2003; חבר המפלגה משלם אגרה פטור מכל אגרה נוספת.

להורות על התמודדות המפלגה במסגרת רשימה על מפלגתית, ו/או תמיכת המפלגה בסיעת בת ו/או סיעה עצמאית המתמודדת בבחירות.

ה. להחליט שחבר המפלגה רשאי להתמודד במסגרת רשימה עצמאית, שאינה רשימת המפלגה, ובלבד שלשכת המפלגה אישרה החלטה זו.

ו. לקבוע באישור לשכת המפלגה כללים לבחירת מועמדי המפלגה למועצת העיר, ממילא מקום שמועמד המפלגה איננו מתמודד על ראשות המועצה המקומית.

3.6.3 כללים לעבודת צוות התערבות

א. החלטות הצוות תתקבלנה במקרים חריגים המחייבים את התערבותו, ולאחר ששמע את הגורמים הרלוונטים.

ב. החלטות הצוות יתחשבו בישוב בו מדובר, מאפייניו, סיכויי המועמדים השונים, תפקוד הסניף, קיום הליכים דמוקרטיים ושיקולי טובת המפלגה והצלחתה בבחירות.

ג. החלטות הצוות למניעת הליך בחירות, במקום שהליך זה נדרש, תתקבלנה לא יאוחר מ - 30 ימים לפני המועד המיועד לקיום הבחירות, וההחלטה תפורסם ברבים, לאחר מתן זכות שימוע למי שעלול להיפגע.

ד. הצוות לא יתערב לאחר שנבחר מועמד בפריימריס, בבחירות בהם היו לפחות שני מועמדים והייתה הכרעה בהצבעה בקלפיות.

3.6.4 ערעור על החלטת צוות התערבות

א. חבר המפלגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת צוות ההתערבות רשאי לערער על החלטה של הצוות לפני לשכת המפלגה, במועד שייקבע בתקנון, והלשכה תחליט בערעור בהקדם האפשרי, לאחר שנתנה למערער הזדמנות לטעון בפניה.

ב. הוגש ערעור על החלטה של צוות ההתערבות כאמור, יעוכב ביצועה של החלטת הצוות עד אשר תחליט הלשכה בערעור.

3.7. מועמד יחיד

היה מועמד יחיד בלבד לראשות מקומית, אין לקיים פריימריס, אלא יש להביא את מועמדותו לאישור צוות התערבות.

 1. בחירת מועמדי המפלגה למועצת הרשות המקומית

הועידה מסמיכה את מרכז המפלגה להחליט בנושא בחירת מועמדי המפלגה למועצת הרשות המקומית.

 1. הסמכת המרכז

א. ועידת המפלגה מסמיכה בזאת את מרכז המפלגה לתקן את חוקת המפלגה, ובכלל זה כל החלטה של ועידה קודמת של המפלגה, לרבות כל הוראה והחלטה בנושא הפריימריס, בהוראת שעה, בכל הנוגע לבחירות הפנימיות למועמדי המפלגה לראשות הרשויות המקומיות.

ב. הוראת שעה כאמור תהיה בתוקף עד לקיום הבחירות הבאות לרשויות המקומיות.

"'היד הנעלמה' של אדם סמית איננה יכולה להאכיל פעוט, לחנכו ולדאוג לצרכיי היום יום שלו"
השופט אלכס שטיין, בג"ץ 12.1.22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי