המוסד לבירור עתירות מנחה להדיח את יו"ר המפלגה

Thank you for rating this article.

המוסד לבירור עתירות הנחה את מזכ"ל העבודה לפעול להרחקת יו"ר המפלגה מחברותה וכן את הגזבר והיועמ"ש.

הדיין יואב הריס פוסק כי, "לא ניתן להלום מצב בו יו"ר המפלגה, גזבר, יועץ משפטי אינם מקיימים הוראות אופרטיביות וברורות בפסק הדין של המוסד לבוררות ... בניגוד להוראות החוקה, בניגוד להחלטת מועצת הסניף, וזאת אף בחוסר סבירות תוך אי שקילת מלוא השיקולים הרלבנטיים ... בהתאם להוראות סעיף 45 ב. לחוקה הנני מורה למזכ"ל המפלגה להגיש תובענה של לבית הדין של המפלגה ולבקש את הוצאתם משורות המפלגה של אלו הבאים: יו"ר המפלגה, חה"כ מרב מיכאלי; הגזבר, אבנר סטפק, היועץ המשפטי עומרי שגב, וזאת בהתאם לסעיף 73 (ב) לחוקת המפלגה כאשר הוצאה מהמפלגה משמעותה ותכלול: ביטול חברות במפלגת העבודה, ביטול כל תפקיד ומשרה במפלגת העבודה ולרבות אי מתן כל תשלום למי מאלו שהוצאו מהמפלגה וזאת החל ממועד הגשת התביעה ... על המזכ"ל להגיש את התביעה להוצאה משורות המפלגה תוך 3 ימים".

הערת עורך האתר: יש להזכיר גם את ההתפטרות המיידית של יו"ר ועדת חוקה היום וכן הבקשה העומדת לביזיון ביהמ"ש נגד היו"ר בקיום ההחלטה לכינוס הוועידה ה-10. ברי סמכא בענייני חוקת המפלגה ומוסדותיה השיפוטיים מעירים כי "הסמכויות של בית הדין הועברו למוסד לבירור עתירות והשאלה האם למוסד/בית הדין הסמכות לפטר נבחר ציבור שנבחר בהצבעה של כלל חברי המפלגה, ויותר סביר שיש לו הסמכות במקרה הזה להורות על בחירות כלליות בפיקוח בית הדין/המוסד,או ועדת חוקה" ואחרים שואלים "האם דיין מוסד לברור עתירות יש בסמכותו להוציא חבר מהמפלגה, במצב בו לא נבחר אב בית דין עליון"? בכל מקרה, "אכן המוסד פג תוקף ולכן אי אפשר להתחיל עתירות חדשות, אבל הבקשה להרחקה היא חלק מעתירה קיימת ולכן ניתן להניח כי חל דין המשכיות המוסד והדיון - מכאן שאפשר להגיש את הבקשה לאותו דיין". התפטרות יו"ר ועדת חוקה והיות ו-"לפי סעיף 29(א) לחוקת המפלגה כאשר יש בעיה של פרשנות אז פונים לוועדת החוקה שתתן חוות דעת בסוגיה הנדונה" והיות ואין יו"ר ואין ועידה שתמנה חדש הנושא לא יוכל להגיע לידי הכרעה.

להורדת פסק הדין המלא כקובץ pdf PDF

בפני המוסד לבוררות עתירות מפלגת העבודה עתירה מספר 5/23
בפני הבורר עו"ד יואב הריס
בעינין: 1. אלה ונה; 2 . יורם אברהם; 3. יהודה פנחסוב.
העותרים
נגד
1. מרב מיכאלי יו"ר מפלגת העבודה; 2. ערן חרמוני מזכ"ל מפלגת העבודה; 3. אבנר סטפק גזבר מפלגת העבודה;
המשיבים

החלטה

1. בפסק דין מיום 3.10.2023, נקבע וניתנו, בין היתר, צו המורה על מפלגת העבודה, יו"ר המפלגה הגזבר ;ומי מטעמם ל חדול לאלתר מכל תמיכה פומבית פוליטית כספים או אחרת ברשימה שבראשות הגב' קטי פיאסקי [סעיף 91 לפסק הדין]; צו המורה על המשיבה 1, כבוד ה יו"ר -ח ה"כ מרב מיכאלי ליתן את ההוראות המתאימות לבעלי התפקידים במפלגה לקיום ההחלטות שבסעיפים 88 - 91 לפסק הדין [סעיף 92 לפסק הדין]; צו המורה על הגזבר, המשיב 3, לחדול ולא לבצע כל פעולה שעניינה העברת כספים בקשר עם הרשימה בראשות הגב' קטי פיאסקי וכן למסור דו"ח על הכספים שהוצאו אשר יימסר תוך 7 ימים, בהעתק ליו"ר המוסד לבוררות ולמזכ"ל [סעיף 93 לפסק הדין]; כן נקבע כי בהתאם להוראות סעיף 45 ב. לחוקת מפלגת העבודה, המזכ"ל הנו אחראי על ביצועו של פסק הדין וכי יגיש דו"ח בעניין אופן ביצוע והעמידה בהוראות פסק הדין בהעתק לראש המוסד לבוררות.

2. מהנלמד מפסק דינו של המוסד לבירור עתירות שהתקבל בפני ביום 8.2.204 נלמד כי העיכוב הארעי שהוטל ביום 6.10.2023 על פסק הדין בוטל במעמד הדיון מיום 4.2.2024 ובהמשך, בפסק הדין של המוסד לבירור עתירות -הרכב כבוד הדיינים עו"ד ערן גולן, עו"ד גד כרמי ועו"ד דן רוזנטל נקבע, כי פסק הדין מיום 3.10.23 על קביעותיו ביחס לבחירות המקומיות בבת ים ולרבות הסעדים האופרטיביים נותר על כנו זולת כך שהמועד לבטלות כל ההסכמים, התמיכות שערכה המפלגה הינו יום 15.10.2023 .
3. בהחלטתי מיום 8.2.2024 שבתי והוריתי למזכ"ל להגיש תוך 10 ימים דו"ח בהתאם להוראות להוראות סעיף 95 לפסק הדין בדבר אופן העמידה והביצוע של פסק הדין על הוראותיו האופרטיביות ואחרות שבסעיפים 90 ואילך לפסק הדין מיום 3.10.23 שבקשר עם הבחירות המקומיות לראשות ומועצת העיר בת ים. במסגרת דיווחו זה, יספק המזכ"ל נתונים בקשר לדו"ח הגזבר עליו הוריתי בסעיף 93 לפסק הדין אשר יינתן באופן מלא ומפורט כפי הוראות סעיף 93 לפסק הדין ("עד כה" וגו') ויתר הוראותיו ותוך חלוקה ופילוח בין הוצאות והתחייבויות שלעניות דעת הגזבר הנן עד ליום 15.10.23 והאסמכתאות לכך ואלו שהנן למועדים מאוחרים מיום 15.10.23 - היינו ליום 16.10.23 ואילך, וכן הוריתי כי בהתאם להוראות סעיפים 93 ו- 95 לפסק הדין מיום 3.10.23 , דו"ח הגזבר יינתן תוך 7 ימים מהיום ודו"ח המזכ"ל תוך 10 ימים מהיום.

4. דו"ח גזבר לא התקבל בידי, עד ליום זה.

5. מדו"ח לעניין יישום פסק הדין מטעם מזכ"ל המפלגה, עו"ד ערן חרמוני, אשר התקבל בתאריך 18.2.2024 עולה כי פניותיו לקבלת שיתוף פעולה מצד יו"ר ומנכ"ל המפלגה ויתר בעלי תפקידים עלו בתוהו, שיתוף פעולה כזה לא ניתן, זולת פגישה בנוכחות גזבר המפלגה אבנר סטפ ק, יועץ משפטי למפלגה עו"ד עומרי שגב ומר דרור מורג שהנו מ"מ ב"כ סיעת בת ים חופשית ודמו קרטית בראשות קטי פיאסקי במהלכה ניתן למזכ"ל למשך כשעה לעיין במסמכים שהיו בקלסרו של זה האחרון, לאחר שהגזבר והיועץ המשפטי עזבו את ה פגישה, הא ותו לא.

6. דומה כי אין צורך להכביר מלים על חובת חברי המפלגה ובעלי תפקידים בה לקיים ולציית את הוראות פסק הדין והחלטות המוסד לבוררות ודייניו. הללו אינם "תוכנית כבקשתך" או בגדר "המלצה בלבד". בהצטרפותו למפלגת העבודה ובמילוי תפקיד במפלגה נוטל על עצמו בעל התפקיד והחבר את הכפיפות למוסד לבוררות והחלטותיו. ראה בהרחבה סעיפים 17 עד 24 לפסק הדין מיום 3.10.2023 . ראה גם סעיף 45 א לחוקת המפלגה: "א. ממצאיו, המלצותיו, והחלטותיו של המוסד לבירור עתירות מחייבות את כל הצדדים הנוגעים בדבר".

7. מיותר לציין, כי לא ניתן להלום מצב בו יו"ר המפלגה, גזבר, יועץ משפטי אינם מקיימים הוראות אופרטיביות וברורות בפסק הדין של המוסד לבוררות. כך ככלל, ועל אחת כמה וכמה מקום בו הם נמצאו -כולל על ידי ערכאת הערעור כמי שפעלו בחוסר בפגם החמור ביותר של ח ריגה מסמכות, והחליטו להעמיד משאבים ולתמוך ברשימה ובמועמדת לראשות העיר בת ים בניגוד להוראות החוקה, בניגוד להחלטת מועצת הסניף, וזאת אף בחוסר סבירות תוך אי שקילת מלוא השיקולים הרלבנטיים
ומתן המשקל הראוי לכל אחד מהם ואף בהתעלם מההשלכות התקציביות של תמיכות שכאלו והיותן על חשבון נכסי המפלגה לנוכח מצבה הגירעוני.

8. משעולה מהדו"ח כי הצווים שבסעיפים 91 , 92 , 93 לא קוימו, הרי שבהתאם להוראות סעיף 45 ב. לחוקה הנני מורה למזכ"ל המפלגה להגיש תובענה של לבית הדין של המפלגה ולבקש את הוצאתם משורות המפלגה של אלו הבאים: יו"ר המפלגה, חה"כ מרב מיכאלי; הגזבר, אבנר סטפק, היועץ המשפטי עומרי שגב, וזאת בהתאם לסעיף 73 (ב) לחוקת המפלגה כאשר הוצאה מהמפלגה משמעותה ותכלול: ביטול חברות במפלגת העבודה, ביטול כל תפקיד ומשרה במפלגת העבודה ולרבות אי מתן כל
תשלום למי מאלו שהוצאו מהמפלגה וזאת החל ממועד הגשת התביעה.

9. אבהיר, כי לא נעלם מעיני כי בדו"ח המזכ"ל לעניין יישום פסק הדין, חרף אי שיתוף הפעולה ע"י יו"ר ומנכ"ל המפלגה הוא ביקש מתן התייחסות עד לתאריך 25.2.2024 אלא שהאופן בו פסק הדין מיום 3.10.2023 לא קוים - חורג מעבר לאמור בדו"ח המזכ"ל, על המפורט בו לכשעצמו.

10. על המזכ"ל להגיש את התביעה להוצאה משורות המפלגה תוך 3 ימים, בהעתק ליו"ר המוסד לבוררות.

________________
עו"ד יואב הריס – בורר
ניתן בהעדר הצדדים, ביום 20.02.2024

להורדת פסק הדין המלא כקובץ pdf PDF

"אבל העיקר הוא העם. תחיית העם קודמת לגאולת הארץ. אנחנו מעמידים את הכל על העם"
א.ד. גורדון, עם אדם

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי