מתווה פשרת שולחן עגול לבחירת מוסדות 6.12.22

Thank you for rating this article.

מטרת המפגש, להגיע לפשרה מוסכמת על שיטה לבחירת מוסדות חדשים לטובת שיקום המפלגה - מוצג מתווה פשרה שהוא שיקלול העמדות וההצעות השונות שעלו בדיון הראשון של השולחן העגול (ראו פרוטוקול מפגש ראשון וקול קורא לשולחן העגול והצעות חברים בקישור), לבחירת מוסדות (הצעה לתהליך שיקום מפלגה) וכן פרוטוקול הדיון השני על מסמך זה.

הצעת טיוטה לא מחייבת לדיון

בנייה מחדש, חובה שתהיה מלמטה למעלה
בית מתחילים ביסודות ושלד, גג מניחים בסוף (לוח זמנים מומלץ, כ-10 חודשים)

 1. אכשרה:
  • נפרד לבוחר ולנבחר (על פי מוסד).
  • החרגה לחידוש המפלגה – מוצע לפתוח אפשרות התפקדות לטובת בחירה והיבחרות, לתקופה מוגבלת ולאחריה לסגור אותה עד לבחירת היו"ר (לא כולל; היו"ר יהיה כפוף לאכשרה).
 2. סנקציות לנבחרים: מדדי פעילות לנבחרים, שאי עמידה בהם תגרור סנקציות ואף ביטול הבחירה.
 3. הצבעה וכינוס מוסדות:
  • החזרת כינוסים והצבעות פיזיות למוסדות השונים.
  • שימור יכולות הצבעה וכינוס דיגיטלי, לשימוש מוגבל ולפי הצורך ובפרט להנגשה לכלל ציבור חברי.ות המפלגה (במקביל לכינוס והצבעה פיזית ולא כחלופה מלאה).
  • קבועי זמן מוגדרים מראש, לכינוס פיזי לכל מוסד (סניף: פעם ברבעון; וועידה: 3 פעמים בשנה; לשכה: פעם בחודש; תא\משמרת\נוער: פעם בחודש וכו').
 4. שקיפות:
  • הקמת אתר אינטרנט מונגש באופן מלא.
  • האתר יכלול ארכיון מלא לשקיפות מלאה למידע לחברים.ות.
  • בפרט: חוקת המפלגה (כולל תיקוני שעה, תקנונים וכו'); נתונים סטטיסטיים על מוסדות, נבחרים, תקציבים ואחרים.
  • האתר יכלול טפסי הגשה לבקשות למידע מכל מוסד ונבחר.
  • מינוי אחראי קשרי ציבור לניהול שוטף של האתר.
 5. בחירות מוסדות ונבחרים:
  • התנעה מיידית של הליך בחירת מוסדות ונבחרים, תוך שמירה על עיקרון בנייה מלמטה למעלה.
  • מומלץ לפתוח מפקד מיידית ובחירה תוך 2 חודשים.
  • במקביל, נדרש לנסח ולהציג תיקוני חוקה נדרשים.
  • מזכ"ל – החזרת סמכויות מוסד זה והסמכתו לנהל את הליך חידוש המוסדות ותוך התחייבות לבחירה מחודשת שלו במקביל לבחירת היו"ר.
 6. מוסדות ונבחרים
  • בעלי תפקיד (מחוזות ותאים מגזריים)
   1. התנעה מיידית של הליך בחירה למזכירי.ות מחוז ותאים מגזריים: משמרת צעירה, תא נשים, תא ותיקים, מחוז החברה הערבית, מחוז מושבים ...
   2. היות שקיים צורך לבחור מזכרי.ות מחוז ותאים מגזריים – אלו יוקדמו לראש התהליך ולכדי שיהוו שדרה מרכזית לפעילות הבחירות המוניציפאליות ובחירת שאר המוסדות
  • סניפים ומחוזות
   1. יבחנו מדדי מספר חברים.ות סניף ומחוז, אחוזי הצבעה בבחירות למפלגה, פעילות שוטפת והצורך הציבורי של הסניף – לקביעת זכות קיום הסניף בהליך הבחירות.
   2. מועצת ומזכיר.ה סניף ומחוז – בחירות למועצת הסניף והמחוז ולמזכיר.ה.
   3. סניף – הגוף המפלגתי העירוני (5-10% מחברי.ות הסניף\מחוז).
   4. מחוזות – הגוף המפלגתי המרכז מרחב גיאוגרפי ו\או מגזרי (דרוזים, ערבים, קיבוצים וכו'. האם להוסיף מחוזות 'מקצועיים' להצעתו של יאיר ט.?)
   5. היכן שלא יאושר סניף, יוגדר "ריכוז סניפים" תחת המחוז ועם נציגות עירונית.
   6. תקנון פעילות הסניף והמחוז, על בסיס חוקת דודו פדות.
  • וועידה 11
   • יחס של 70:30 לנציגי הסניפים והמחוזות.
   • בחירת צירי.ות וועידה מטעם הסניף והמחוז (70%; 8-12% ממוצעת הסניף).
   • אפשר לשקול חפיפה בין נבחרי מועצת סניף\מחוז לצירי הוועידה מטעמו (לטובת פישוט תהליך הבחירות בהווה, ולהחזיר למודל הנפרד בעתיד; במקרה זה יהוו 100% ממועצת הסניף).
   • צירים בעלי תפקיד (30%), כולל ראשי ערים, נבחרי הסתדרות ויו"רי ועדי עובדים, מזכירי.ות סניף ומחוז, חברי כנסת, יו"ר ונציגיו, ותיקי מפלגה.
   • עם בחירת הוועידה, היא תתכנס לדיון רעיוני-אידיאולוגי ולדיון בתיקוני חוקה נדרשים.
  • בעלי תפקיד ולשכה
   • בחירת בעלי תפקיד כמוגדר בחוקה ועל בסיס בחינת רלבנטיות (ראו סעיף א.i).
   • משמרת צעירה, נוער העבודה, תא חברות, תא ותיקים, המוסד לבירור עתירות וכו'.
   • לשכת מפלגה –
    • בחירת לשכה ועל פי תפקידה בחוקת דודו פדות, כגורם מוסמך לניהול השוטף של ניהול המפלגה לצד המזכ"ל והיו"ר.
    • הרכבה יתבסס על צירי וועידה נבחרים, מזכירי.ות סניף\מחוז, חברי כנסת, מזכ"ל, יו"ר ומטעמו.
    • היקפה יהיה
  • יו"ר מפלגה
   • בחירת יושב.ת ראש מפלגה תהיה שיאו של תהליך חידוש המוסדות.
   • כפוף לתקופת אכשרה שתוגדר מראש בתחילת התהליך.
  • מזכ"ל מפלגה
   • בחירת מזכ"ל, במקביל לבחירת יו"ר.
   • כפוף לתקופת אכשרה שתוגדר מראש בתחילת התהליך.
  • חברי כנסת
   • בחירה לאחר הודעה על הבחירות לכנסת 26.
   • כפוף לתקופת אכשרה שתוגדר מראש בתחילת התהליך.

לוח זמנים

המלצה ללוח זמנים למפקד במטרה להחזרת חברים וגיוס חדשים וסדר ואכשרת* בחירת המוסדות.

היות שקיים צורך לבחור מזכרי.ות מחוז ותאים מגזריים – אלו יוקדמו לראש התהליך ולכדי שיהוו שדרה מרכזית לפעילות הבחירות המוניציפאליות ובחירת שאר המוסדות.

תקופת אכשרה לנבחרים, בסוגרים (#) תוגדר באופן חד פעמי לסבב חידוש מוסדות נוכחי.

חלופה א': בחירת שטח ואז כינוס וועידה לדיון רעיוני-מבני והמשך תהליך בחירת מוסדות

מוסד

אכשרה*

לוח זמנים (חודשים)

פורום בוחר

נבחר

בוחר

מפקד

   

0-2

 

בעלי תפקיד (תא\מחוז)

משמרת צעירה; מחוזות ערבים ומושבים; תא ותיקים ונשים

1 חודשים

בז"ב

1-2

פורום רלבנטי

מועצת סניף\מחוז*

בז"ב

בז"ב

2.5

בז"ב

מזכיר.ה סניף\מחוז*

8 (2) חודשים

בז"ב

2.5

בז"ב

צירי וועידה מסניף

8 (2) חודשים

8 חודשים

3.5

מועצת סניף

צירי וועידה צרופים

בז"ב

-

3.5

על פי הגדרה

כינוס וועידה

-

-

4.5

 

לשכה

12 (4) חודשים

צירי וועידה

4.5

צירי וועידה

כינוס לשכה

-

-

5

-

מפקד נבחרים

-

-

5-6

-

בעלי תפקיד*

8 חודשים

בז"ב

7

פורום רלבנטי

יו"ר

12 (7) חודשים

בז"ב

8

בז"ב

מזכ"ל

 12 (7) חודשים

צירי וועידה

8

צירי וועידה

         

רשימת ח"כים

?

בז"ב

לקראת כנסת

בז"ב

חלופה ב': כינוס וועידה לדיון רעיוני-מבני ואז תהליך בחירת מוסדות מלא

מוסד

אכשרה*

לוח זמנים (חודשים)

פורום בוחר

נבחר

בוחר

מפקד

   

0-2

 

כינוס וועידת מבנה\חוקה

-

-

0

-

בעלי תפקיד (תא\מחוז)

משמרת צעירה; מחוזות ערבים ומושבים; תא ותיקים ונשים

1 חודשים

בז"ב

1-2

פורום רלבנטי

מזכ"ל

12 (1) חודשים

צירי וועידה

2

צירי וועידה

מועצת סניף\מחוז*

בז"ב

בז"ב

2.5

בז"ב

מזכיר.ה סניף\מחוז*

8 (2) חודשים

בז"ב

2.5

בז"ב

צירי וועידה מסניף

8 (2) חודשים

8 חודשים

3.5

מועצת סניף

צירי וועידה צרופים

בז"ב

-

3.5

על פי הגדרה

כינוס וועידה רעיונית

-

-

4.5

 

לשכה

12 (4) חודשים

צירי וועידה

4.5

צירי וועידה

כינוס לשכה

-

-

5

-

מפקד נבחרים

-

-

5-6

-

בעלי תפקיד*

8 (6) חודשים

בז"ב

7

פורום רלבנטי

יו"ר

12 (7) חודשים

בז"ב

8

בז"ב

רשימת ח"כים

?

בז"ב

לקראת כנסת

בז"ב

* פתיחת המפקד לחידוש המפלגה והסרת אכשרה למועצות סניפים ומזכירים ובעלי תפקיד וכן וועידה, לשכה, יור ומזכל חד פעמית (מופיע בסוגריים). מעתה והלאה, תוגדר אכשרה קשיחה לנבחרים ובוחרים.

"הארץ הזו שייכת לשניים לערבים היושבים בה וליהודים בכל העולם"
דוד בן גוריון, 1970 - מוקד הטלויזיה הישראלית

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי