מתווה פשרת שולחן עגול לבחירת מוסדות 15.12.22

Thank you for rating this article.

מטרת המפגש, להגיע לפשרה מוסכמת על שיטה לבחירת מוסדות חדשים לטובת שיקום המפלגה - מוצג מתווה פשרה שהוצג במפגש השלישי ומייצג שיקלול עמדות והצעות שונות שעלו בדיונים הקודמיםי של השולחן העגול (ראו הקלטת דיון שלישי בתאריך 15.12.22, פרוטוקול מפגש שני ב-6.12.22 וקול קורא לשולחן העגול והצעות חברים בקישור ופרוטוקול הדיון הראשון מיום 28.11.22.

מוצגים לוח זמנים לחידוש המוסדות וכן עקרונות לחוקה ותהליכי בחירות.

להורדת מתווה פשרה pdf כקובץ  PDF.

מתווה לבחירת מוסדות - הצעה לתהליך שיקום מפלגה

הצעת טיוטה לא מחייבת לדיון, בנייה מחדש, חובה שתהיה מלמטה למעלה - בית מתחילים ביסודות ושלד, גג מניחים בסוף

לוח זמנים

מתווה בשני שלבים, המכילים את סך כל העמדות שהוצגו בדיוני שולחן עגול וכדי להביא לשותפות מלאה והענקת לגיטימציה לתהליך ותוצאותיו (יש להגדיר תקופות אכשרה, היקף הוועידה וכו').

שלב א': בחירת צירי וועידה בסניפים (מועצת סניף זמנית) ומזכ"ל שיקבלו לגיטימציה לבחינת מבנה, מוסדות וחוקת המפלגה לתקופה מוגבלת של 2 חודשים.
מעיר את הסניפים ומאפשר פעילות לקראת הבחירות המוניציפליות; מכשיר וועידה חדשה ומזכ"ל וקיום דיון רעיוני יסודי.
אם הוועידה תאשר שינוי מבנה וחוקה בלוח הזמנים, שלב ב' לא יצא לפועל אלא בהתאם למבנה החדש שיאושר.

שלב ב': במקרה שלא תאושר הסכמה בוועידה במגבלת הזמן, יחל באופן אוטומטי תהליך בחירות כללי. ברירת מחדל של בחירת כל המוסדות, במקרה של העדר הסכמה בוועידה וכדי למנוע סחבת.
אכשרת היו"ר במקרה זה תהיה 5 חודשים וכדי לאפשר כניסת מועמדים חדשים, אך שיהיו שותפים להליך הדיון בוועידה הזמנית לגבי המוסדות.

חלופה ג': בחירת וועידה ומזכ"ל, כינוס וועידה רעיוני לשינוי חוקה\מוסדות ובחירות

מוסד

אכשרה*

לוח זמנים (חודשים)

פורום בוחר

נבחר

בוחר

מפקד

   

0-1

 

שלב א': הליך בחירת מוסדות 'זמניים' לדיון בחידוש מוסדות, בחירות מוניציפאליות והחזרת לגיטימציה

צירי וועידה, סניף (80%)
(מועצת סניף זמנית; 5%)
צירים, מתוקף תפקידם (20%)
(יו"ר, ח"כ, מזכירים, הסתדרות, נעמ"ת)

בז"ב

בז"ב

1.5

בז"ב

בעלי תפקיד (תא\מחוז)

משמרת צעירה; מחוזות ערבים ומושבים; תא ותיקים; תא נשים

1 חודשים

בז"ב

1.5

פורום רלבנטי

מזכ"ל
(החזרת סמכויות מלאות)

אחריות על הובלת וועידה לשינוי מבנה\חוקה, או הליך בחירות כלל המוסדות

36 חודשים

צירי וועידה

2

צירי וועידה

לשכה
(10% מוועידה; מחליפה את הנהלת המפלגה)

12 חודשים

צירי  וועידה

2

צירי וועידה

כינוס וועידת מבנה\חוקה

   

3-5

 
         

שלב ב': אם תוך 5 חודשים אין הסכמה על מבנה חדש למפלגה – יציאה אוטומטית לבחירת כלל המוסדות

מועצת סניף

בז"ב

בז"ב

5

בז"ב

מזכיר.ה סניף\מחוז\אגף*

12 חודשים

8 חודשים

6

מועצת סניף

צירי וועידה מסניף (80%)

12 חודשים

8 חודשים

6

מועצת סניף

צירי וועידה צרופים (20%)

בז"ב

-

6

על פי הגדרה

לשכה

12 חודשים

צירי וועידה

6

צירי וועידה

בעלי תפקיד*

12 חודשים

בז"ב

6

פורום רלבנטי

יו"ר

 12 (5) חודשים

בז"ב

8

בז"ב

רשימת ח"כים

?

בז"ב

לקראת כנסת

בז"ב

* פתיחת המפקד לחידוש המפלגה והסרת אכשרה למועצות סניפים ומזכירים ובעלי תפקיד וכן וועידה, לשכה, יו"ר ומזכ"ל חד פעמית. מעתה והלאה, תוגדר אכשרה קשיחה לנבחרים ובוחרים.

עקרונות לחוקה ותהליכי בחירות

עקרונות אשר הוסכמו או נדרש עליהם דיון.

 1. אכשרה:
  • נפרד לבוחר ולנבחר (על פי מוסד).
  • החרגה לחידוש המפלגה – מוצע לפתוח אפשרות התפקדות לטובת בחירה והיבחרות, לתקופה מוגבלת ולאחריה לסגור אותה עד לבחירת היו"ר (לא כולל; היו"ר יהיה כפוף לאכשרה).
 2. סנקציות לנבחרים: מדדי פעילות לנבחרים, שאי עמידה בהם תגרור סנקציות ואף ביטול הבחירה.
 3. הצבעה וכינוס מוסדות:
  • החזרת כינוסים והצבעות פיזיות למוסדות השונים.
  • שימור יכולות הצבעה וכינוס דיגיטלי, לשימוש מוגבל ולפי הצורך ובפרט להנגשה לכלל ציבור חברי.ות המפלגה (במקביל לכינוס והצבעה פיזית ולא כחלופה מלאה).
  • קבועי זמן מוגדרים מראש, לכינוס פיזי לכל מוסד (סניף: פעם ברבעון; וועידה: 3 פעמים בשנה; לשכה: פעם בחודש; תא\משמרת\נוער: פעם בחודש וכו').
 4. הבטחת המנגנונים הדמוקרטים לטווח ארוך ובלי קשר לזהות היו"ר או המזכ"ל:
  1. תיקון חוקת העבודה, יתייחס לכלל המוסדות, שיטות כינוס המוסדות וההצבעה בהם (פיזי ווירטואלי), אכשרה וכדומה וזאת כפי שיקבע צוות הפעולה הפנים מפלגתי. הכלים המוזכרים מטה, מהווים תיקון "תפעולי-משפטי" שיוטמע בחוקה וללא אפשרות לבטלם וכדי להבטיח את קיומה הדמוקרטי של המפלגה, נגישות לכלל החברים.ות והזדמנות שווה ליזום, להציע ולהחליט.
  2. חוק יסוד: סעיף שאפשר יהיה לשנות אותו רק בהצבעה פיזית וברוב לא מיוחס של 70% מכלל צירי.ות הוועידה (כלומר, הרוב הנו מוחלט ואם יש 1,000 צירי וועידה יידרשו 700 צירים להצביע פיזית ולא דיגיטלית בעד השינוי).
  3. תיקוני שעה: תיקון שעה יהיה תקף למשך 120 יום בלבד ואז תוקפו יפוג אוטומטית. הארכה תתאפשר בהצבעה לתקופה נוספת של 120 יום ולאחר מכן תדרש הצבעה פיזית בוועידה ורוב לא מיוחס של 51%.
  4. כינוס המוסדות: כל מוסד יהיה חייב להתכנס פיזית, כל פרק זמן נתון וכדי להבטיח את פעילותו. מצד אחד ומצד שני לאפשר לאופוזיציה (מיעוט) להעלות לסדר היום ולהציע החלטות שאחרת הרוב או המנגנון לא מאפשרים לו לקדם (מועצת סניף - פעם ברבעון; וועידת מפלגה - פעם בשנה; לשכת מפלגה - פעם בחודש).
  5. אתר אינטרנט: באמצעות אתר אינטרנט, המפלגה תנגיש את החוקה ותיקוני החוקה, הגשת בקשות לסדר לכל מוסד, בקשה לכינוס מוסד, בקשה לחופש מידע, עתירה למוסד לבירור עתירות וכו' ובאופן נגיש וקל ולא מוגבל.
 5. שקיפות:
  • הקמת אתר אינטרנט מונגש באופן מלא.
  • האתר יכלול ארכיון מלא לשקיפות מלאה למידע לחברים.ות.
  • בפרט: חוקת המפלגה (כולל תיקוני שעה, תקנונים וכו'); נתונים סטטיסטיים על מוסדות, נבחרים, תקציבים ואחרים.
  • האתר יכלול טפסי הגשה לבקשות למידע מכל מוסד ונבחר.
  • מינוי אחראי קשרי ציבור לניהול שוטף של האתר.
 6. מזכ"ל:
  • נדרש לבחור מחדש מזכ"ל, ועל בסיס החלטת הוועידה לא לבטל את המוסד.
  • תוגדר תקופת אכשרה משמעותית כחבר.ה מפלגה, בהתאם לייעודו לשמש כמנהל הארגון הפנימי של המפלגה.
  • החזרת סמכויות מוסד זה והסמכתו לנהל את הליך חידוש המוסדות.
 7. מוסדות ונבחרים:
  • בעלי תפקיד (מחוזות ותאים מגזריים)
   1. התנעה מיידית של הליך בחירה למזכירי.ות מחוז ותאים מגזריים: משמרת צעירה, תא נשים, תא ותיקים, מחוז החברה הערבית, מחוז מושבים ...
   2. היות שקיים צורך לבחור מזכרי.ות מחוז ותאים מגזריים – אלו יוקדמו לראש התהליך ולכדי שיהוו שדרה מרכזית לפעילות הבחירות המוניציפאליות ובחירת שאר המוסדות
  • סניפים ומחוזות
   1. יבחנו מדדי מספר חברים.ות סניף ומחוז, אחוזי הצבעה בבחירות למפלגה, פעילות שוטפת והצורך הציבורי של הסניף – לקביעת זכות קיום הסניף בהליך הבחירות.
   2. מועצת ומזכיר.ה סניף ומחוז – בחירות למועצת הסניף והמחוז ולמזכיר.ה.
   3. סניף – הגוף המפלגתי העירוני (5-10% מחברי.ות הסניף\מחוז).
   4. מחוזות – הגוף המפלגתי המרכז מרחב גיאוגרפי ו\או מגזרי (דרוזים, ערבים, קיבוצים וכו'. האם להוסיף מחוזות 'מקצועיים' להצעתו של יאיר ט.?)
   5. תבחן חפיפה בין מועצת סניף וצירי וועידה מטעם הסניף, לפישוט מבנה המפלגה לחבר.ה.
   6. היכן שלא יאושר סניף, יוגדר "ריכוז סניפים" תחת המחוז ועם נציגות עירונית.
   7. תקנון פעילות הסניף והמחוז, על בסיס חוקת דודו פדות.
  • וועידה 11
   • יחס של 80:20 לנציגי הסניפים והמחוזות.
   • בחירת צירי.ות וועידה מטעם הסניף והמחוז (80%; 8-12% ממוצעת הסניף).
   • אפשר לשקול חפיפה בין נבחרי מועצת סניף\מחוז לצירי הוועידה מטעמו (לטובת פישוט תהליך הבחירות בהווה, ולהחזיר למודל הנפרד בעתיד; במקרה זה יהוו 100% ממועצת הסניף).
   • צירים בעלי תפקיד (30%), כולל ראשי ערים, נבחרי הסתדרות ויו"רי ועדי עובדים, מזכירי.ות סניף ומחוז, חברי כנסת, יו"ר ונציגיו, ותיקי מפלגה.
   • עם בחירת הוועידה, היא תתכנס לדיון רעיוני-אידיאולוגי ולדיון בתיקוני חוקה נדרשים.
  • בעלי תפקיד ולשכה
   • בחירת בעלי תפקיד כמוגדר בחוקה ועל בסיס בחינת רלבנטיות (ראו סעיף א.i).
   • משמרת צעירה, נוער העבודה, תא חברות, תא ותיקים, המוסד לבירור עתירות וכו'.
   • לשכת מפלגה –
    • בחירת לשכה ועל פי תפקידה בחוקת דודו פדות, כגורם מוסמך לניהול השוטף של ניהול המפלגה לצד המזכ"ל והיו"ר.
    • הרכבה יתבסס על צירי וועידה נבחרים, מזכירי.ות סניף\מחוז, חברי כנסת, מזכ"ל, יו"ר ומטעמו.
    • היקפה יהיה 5-10% מהוועידה.
  • יו"ר מפלגה
   • בחירת יושב.ת ראש מפלגה תהיה שיאו של תהליך חידוש המוסדות.
   • כפוף לתקופת אכשרה משמעותית.
   • בתהליך חידוש המפלגה, מומלץ לאפשר למועמדים להתפקד ולהיות שותפים להתחדשות.
  • מזכ"ל מפלגה
   • בחירת מזכ"ל, במקביל לבחירת יו"ר.
   • כפוף לתקופת אכשרה שתוגדר מראש בתחילת התהליך.
   • תקופת אכשרה משמעותית, בהתאם למהותו כמנהל הארגון הפנימי.
  • חברי כנסת
   • בחירה לאחר הודעה על הבחירות לכנסת 26.
   • כפוף לתקופת אכשרה שתוגדר מראש בתחילת התהליך.

כל ההצעות בפרק זה, דורשות העמקה וחידוד לפני שיוגשו הצעת החלטה.

"כדי לקיים את יסוד השבת בחיי ישראל אינני צריך להסכמים בין מפלגתיים... השבת בשבילי היא מעמודי התרבות העברית וההישג הסוציאלי"
ברל כצנלסון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי